დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

image
დ. დათუკიშვილი, ნ. ქოჩლაძე

ერთბინიანი ორსართულიანი სახლის ინტერიერის დაპროექტება და მხატვრულ-დეკორატიული გადაწყვეტა

უაკ: 721.011.8

მეთოდიკურ მითითებაში „ერთბინიანი ორსართულიანი სახლის ინტერიერის დაპროექტება და მხატვრულ-დეკორატული გადაწყვეტა“ განხილულია ორსართულიანი ერთბინიანი სახლის ტიპები, მათი ფუნქციური ზონები. მოცემულია ზონის შესაბამისი ავეჯის სქემატური ნახაზები, აღწერილია კიბის და ბუხრის სახეობები, განათების ტიპები, მასალის, ფაქტურის, ტექსტილის როლი და ადგილი ინტერიერში, მათი ფუნქციური და მხატვრულ-დეკორატიული ღირებულებები. მითითებულია შესასრულებელი პროექტის შემადგენლობა და წარმოდგენის სახე.
ნაშრომი განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის, რომლებიც სწავლის პროცესში გადიან საცხოვრებელი შენობების ინტერიერის დაპროექტების სასწავლო კურსს.

image
დ. დათუკიშვილი, ნ. ქოჩლაძე

ბინის ინტერიერი

უაკ: 721.011.8

მეთოდიკური მითითება განიხილავს ბინის სათავსებს, მათ ფუნქციურ ზონებს. აღწერილია შესასრულებელი პროექტის შემადგენლობა და წარმოდგენის სახე.
გამოცემა განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის, რომლებიც სწავლის პროცესში გადიან საცხოვრებელი შენობების ინტერიერის დაპროექტების სასწავლო კურსს. 

 

image
ლ. გაჩეჩილაძე, ნ. კურკუმული, ლ. ნონიკაშვილი

დაპროგრამების ენა Python

უაკ: 681.3

წიგნში განხილულია 15 ლაბორატორიული სამუშაოს შესრულების მეთოდიკა. ყოველი სამუშაოსთვის მოცემულია თეორიული წანამძღვრები და აღწერილია პროგრამული კოდის ჩაწერისა და მისი შესრულების პროცედურები. 
გამოცემა განკუთვნილია დაპროგრამების ენა Python-ის ასათვისებლად.

 

image
Д. Датукишвили, Н. Кочладзе

ИНТЕРЬЕР КВАРТИРЫ

УДК: 721.011.8

Методическое указание к курсовому проекту на тему „Интерьер квартиры“ предназ­начен для студентов русскоязычной группы бакалавриата, которые учатся на факультете архитектуры, урбанистики и дизайна Грузинского Технического Университета и в процессе учёбы проходят курс проектирования интерьера жилых зданий. В методическом указании рассмотрены помещения квартиры и функциональное зонирование отдельных помещений. Описан состав исполняемого проекта и в каком виде должен быть представлен проект.

image
ი. ლომიძე †, ზ. ჩუბინიძე

ჰიდროტურბინების მონტაჟის საფუძვლები

უაკ: 621.224:626/627

სალქეციო კურსში საკმარისი სისრულით არის გადმოცემული „ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერიის“ ბაკალავრის მომზადებისათვის ჰიდროტურბინების სამონტაჟო სამუშაოების განხორციელებისათვის საჭირო პრაქტიკული საკითხები. იგი შინაარსითა და მოცულობით სრულად შეესაბამება სასწავლო დისციპლინის - „ჰიდროტურბინების მონტაჟის საფუძვლების“ სილაბუსს.
გამოცემა განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის შესაბამისი სპეციალობის სტუდენტებისათვის. იგი ასევე დახმარებას გაუწევს ჰიდროენერგეტიკული ობიექტების ტექნიკურ პერსონალს.

 

image
ი. ლომიძე †, ზ. ჩუბინიძე

ჰიდროტურბინების რემონტისა და ექსპლუატაციის საფუძვლები

უაკ: 626/627

სალექციო კურსი მთლიანად ორიენტირებულია ჰესების მექანიკური ნაწილის საექსპლუატაციო პერსონალის მომზადებაზე ენერგოსისტემის მიერ წაყენებული მოთხოვნების გათვალისწინებით.
გამოცემა განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამა „ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერიის“ სტუდენტებისათვის. იგი ასევე დახმარებას გაუწევს ჰიდროენერგეტიკული ობიექტების ტექნიკურ პერსონალს.

 

გ. ქვარცხავა, მ. გვერდწითელი

ზოგიერთი არაორგანული და ორგანული ნაერთის მათემატიკურ-ქიმიური გამოკვლევა

უაკ: 546:547:517

დამხმარე სახელმძღვანელოში ტოპოლოგიური ინდექსების მეთოდის ბაზაზე განხილულია არაორგანული და ორგანული ნაერთების აღნაგობასა და მათ ფიზიკურ-ქიმიურ თვისებებს შორის კავშირის მათემატიკურ-ქიმიური კვლევის შედეგები.
ნაშრომი განკუთვნილია მაგისტრანტებისა და თანამედროვე თეორიული ქიმიის საკითხებით დაინტერესებული მკითხველისათვის.

ORGANIZING COMMITTEE

POWER OF GEOLOGY IS THE PRECONDITION FOR REGENERATION OF ECONOMICS

UDC: 551.1/.4

The conference is dedicated to the 130th anniversary of Alexsandre Janelidze and Kalistrate Gabunia and 110th anniversary of Giorgi Zaridze and Ioseb Buachidze - famous Georgian geologists and public figures.

image
დ. მაგრაქველიძე

ალბათობის მეთოდები
ინფორმატიკისათვის

უაკ: 519.21:681.3

სალექციო კურსის შესწავლის საგანია მიღებული ინფორმაციის დამუშავება – გარკვეულ თანამიმდევრულ მოქმედებათა ალგორითმების დახმარებით ერთი რაიმე საინფორმაციო ობიექტის შესახებ ინფორმაციის გარდაქმნის საფუძველზე სხვა საინფორმაციო ობიექტზე ინფორმაციის მიღება. 
დამუშავება არის ერთ-ერთი ძირითადი ოპერაცია ინფორმაციებზე და ემსახურება რეალობის ადეკვატური მმართველობითი გადაწყვეტილების მიღებას.
დასახული მიზნის მიღწევისათვის წინამდებარე სალექციო კურსის შესწავლის ძირითადი საგანია ალბათობის თეორიის იმ ელემენტების, მათი თვისებებისა და მათზე მოქმედებების შესწავლა, რომლებიც საშუალებას იძლევიან ბაიესის ქსელის გამოყენებით გადაწყდეს მრავალი ფინანსური და სხვა პრაქტიკული ამოცანა.
ყოველ თეორიულ მსჯელობას თან ახლავს პრაქტიკული მაგალითები და სავარჯიშოები, რომელთა ამოხსნები უფრო განამტკიცებს მიღებულ თეორიულ ცოდნას.
სალექციო კურსი სასარგებლო იქნება სტუდენტებისთვის და ინფორმატიკის პრობლემებით დაინტერესებული ყველა პირისთვის.

image
ფ. ქვაცაბაია, მ. სადუნიშვილი

გეოდეზიური სამუშაოები მიწათმოწყობის
დროს

უაკ: 528

სალექციო კურსში დეტალურადაა აღწერილი გეოდეზიური სამუშაოების როლი მიწათმოწყობის დროს. განხილულია მიწათმოწყობის სამუშაოების გეოდეზიური უზრუნველყოფისათვის საჭირო მაღალი ხარისხის გეგმურ-კარტოგრაფიული მასალების დამზადებისა და მიწათმოწყობის პროექტების ნატურაში გადატანის საკითხები.
ნაშრომი განკუთვნილია სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის საინჟინრო გეოდეზიის მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის. ის დიდ დახმარებას გაუწევს ამ დარგში დასაქმებულ სპეციალისტებს. 

 

image
М. МИЛАШВИЛИ, В. МЧЕДЛИШВИЛИ

ИСТОРИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО
ДИЗАЙНА

УДК: 72.03

Курс лекций „История технического дизайна“ составлен в соответствии с программой (силабусом) учебного курса, который обучает истории технического дизайна, как всесторонне важной сферы. На примере развитых стран изучает истоки формирования и этапов развития технического дизайна, его современных тенденций, основных направлений и  характерных   особенностей.
„История технического дизайна“ будет интересна русскоязычным студентам бакалавриата в вышем учебном заведении.

image
ლ. გეგენავა, თ. ლაჭყეპიანი

სატყეო მეურნეობის ეკონომიკა

უაკ: 634.0.6

სალექციო კურსი „სატყეო მეურნეობის ეკონომიკა“ დაწერილია საგანმანათლებლო პროგრამის შესაბამისად. მასში გათვალისწინებულია დარგის ცნობილი მეცნიერების მოსაზრებები. განხილულია საქართველოს ბუნებრივი და სხვა სახის რესურსების პოტენციალი და თავისებურებანი, დეტალურადაა განხილული და წარმოდგენილი ტყის მნიშვნელობასახალხო მეურნეობისთვის, სატყეო მეურნეობის საწარმოო პოტენციალი, ძირითადი ეკონომიკური პარამეტრები სატყეო მეურნეობაში, ძირითადი და საბრუნავი ფონდები, ტყის მართვაში ეფექტიანი სამეურნეო გადაწყვეტილებების ეკონომიკური შეფასება და ა. შ.
სალექციო კურსი განკუთვნილია საგანმანათლებლო პროგრამა „სატყეო საქმის“ სტუდენტებისათვის და სხვა დაინტერესებული პირებისათვის.

image
ი. სარჯველაძე

ინტენსიური მიწათმოქმედება

უაკ: 711.14

სალექციო კურსი ითვალისწინებს სახნავი მიწების დაცვისა და მათი ეფექტიანი გამოყენების საკითხებს, რათა გაიზარდოს ეკოლოგიურად უსაფრთხო პროდუქტების მიღების შესაძლებლობა. მასში ყურადღება გამახვილებულია ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა ნიადაგის ნაყოფიერების გაუმჯობესება, ჯანსაღი პროდუქტის მიღება, გარემოს დაცვა, ბუნებრივი რესურსებისა და ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნება, პროდუქციის წარმოებისას უახლესი აგროტექნოლოგიური მეთოდების გამოყენება, მიწათსარგებლობის აქტუალური საკითხების გონივრულად მართვა.
ნაშრომი განკუთვნილია აგროტექნოლოგიური და აგროსაინჟინრო სპეციალობების სტუდენტებისათვის. იგი გარკვეულწილად საინტერესოა ფერმერებისა და საკვებწარმოების დარგის სპეციალისტებისათვის.

image
ნ. ხაბეიშვილი

ფიტოდიზაინი

უაკ: 72.01

სალექციო კურსში თანამიმდევრულადაა მოცემულიფიტოდიზაინის ფორმირების ისტორია, ფიტოდეკორირების ძირითადი კომპოზიციური ხერხები, ასპექტები და პრინციპები, ასევე ის თეორიული საკითხები, რომლებიც აუცილებელია ფიტოდიზაინის თეორიის გაცნობიერებისთვის: პროპორცია, ფერი, ფორმა, ფონი, სახეობათა რაოდენობა და სხვ. სალექციო კურსში დიდი ყურადღება ეთმობა როგორც ინტერიერის, ისე ექსტერიერის ფიტოდეკორირებას – აივნების, ტერასების, სახურავების, შენობათა კედლების, საქალაქო სივრცეების ფიტოდიზაინს. განხილულია დღეს პოპულარული ისეთი თემები, როგორიცაა „ყვავილთა არანჟირების“ ხელოვნება-იკებანა, ბონსაის სტილები, „მწვანე ქანდაკებები“ და სხვ. 
კურსი განკუთვნილია, არქიტექტურისა და დიზაინის სპეციალობის სტუდენტებისთვის, ასევე გამწვანების და დეკორის საკითხებით დაინტერესებული ყველა პირისთვის.

image
მ. ქიტოშვილი

პროფესიული კომუნიკაციები

უაკ: 681.3

სალექციო კურსში განხილულია: ძირითადი ცნებები და ტერმინები ინფორმაციის შესახებ, მისი სახეები და წყაროები, ფორმალური და არაფორმალური ურთიერთობები, კომუნიკაციის კვლევა ორგანიზაციაში, იდეის წარმოშობა, ინფორმაციის გადაცემის არხების შერჩევა, გადაწყვეტილების მიღების ფორმები და სახეები, კომპიუტერული მეცნიერებების როლი ინფორმაციის წარმატებით მოპოვებასა და გადაცემაში, კომუნიკაციური ჩვევების გამომუშავება და ა.შ.
წიგნი განკუთვნილია სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის საინჟინრო უსაფრთხოებისა და საგანგებო სიტუაციების მართვის ბაკალავრიატის პროგრამის სტუდენტებისათვის.

image
გ. მურჯიკნელი

გადაცემის რადიოსარელეო და
თანამგზავრული სისტემები

უაკ: 621.396.4:521.6

სალექციო კურსში მოცემულია ტელეკომუნიკაციის რადიოსისტემების აგების პრინციპები, განხილულია რადიოსიხშირული რხევის მოდულაციის სახეები, რადიოსისტემებში გამოყენებული რადიოტალღების თვისებები, საანტენო-ფიდერული მოწყობილობა, განხილულია ტელეკომუნიკაციის თანამგზავრული სისტემების აგების თავისებურებები.
სალექციო კურსი განკუთვნილია სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის ტელეკომუნიკაციის დეპარტამენტის ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის, დოქტორანტურის სტუდენტებისათვის.

image
ზ. სიმონგულაშვილი

ფეროშენადნობების წარმოების ტექნოლოგიური
პროცესების ინტენსიფიკაცია

უაკ: 669.168

სალექციო კურსში ახალი სასწავლო პროგრამის შესაბამისად განხილულია მანგანუმიანი ფეროშენადნობების კერძოდ, სილიკომანგანუმის მიღების ტექნოლოგიის ოპტიმიზაციისაკენ მიმართული ღონისძიებები. მოცემულია სილიკომანგანუმის გამოდნობის ეფექტურობის გაზრდის ძირითადი მიმართულებები.
სალექციო კურსი განკუთვნილია სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის „მეტალურგიის“ სპეციალობის სტუდენტებისათვის. იგი შეიძლება გამოადგეთ მაგისტრანტებს, დოქტორანტებს და ფეროშენადნობების წარმოებაში მომუშავე ინჟინერ-ტექნიკურ პერსონალს.

image
ლ. ჩხეიძე

გარემოს დაბინძურება ფიზიკური
ფაქტორებით

უაკ: 658.3.053:632.15

სალექციო კურსში განხილულია გარემოს დაცვის საკითხები ისეთი ფიზიკური ფაქტორებისაგან, როგორიცაა: ხმაური, ვიბრაცია, ულტრაბგერა, ინფრაბგერა, ელექტრომაგნიტური გამოსხივება და მისთანანი. მოცემულია: გარემოზე ფიზიკური ფაქტორების ნეგატიური გავლენის ანალიზი და მისი კომპენსაციის მეთოდები; ადამიანის ჯანმრთელობასა და ბუნებრივი ეკოსისტემის მდგომარეობაზე ტექნოგენური ფიზიკური დაბინძურების საშიში ზემოქმედების საკითხები; ფიზიკური დაბინძურების ძირითადი წყაროების მახასიათებლები.
სალექციო კურსის ტექსტი შეხამებულია სქემებთან, ნახაზებთან და ცხრილებთან, რაც მკითხველს გაუადვილებს თეორიული მასალის აღქმასა და დამახსოვრებას.
გამოცემა განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა „საინჟინრო უსაფრთხოებისა და საგანგებო სიტუაციების მართვის“ სტუდენტებისათვის. ნაშრომი დახმარებას გაუწევს წარმოებაში დასაქმებულ ინჟინერ-ტექნიკურ პერსონალს, შრომის დაცვისა და პროფესიული უსაფრთხოების საკითხებზე პასუხისმგებელ პირებსა და ტექნიკურ ინსპექტორებს.

image
მ. მელქაძე

საცხოვრისი – ანამნეზი
დროსა და სივრცეში

უაკ: 577:576.1:643

სალექციო კურსში მოცემულია: ისტორიულ ჭრილში რეგიონული საცხოვრისის ანალიზი, როგორც ავთენტური არქიტექტურული ლინგვისტიკის ფენომენისა დროსა და სივრცეში; თბილისის ქალაქგეგმარებითი ასპექტების ცვლილებების კონტექსტში, თბილისური საცხოვრისის გამჭოლი ანალიზი; თანამედროვე განზომილებაში, ახალი საცხოვრისის შესაბამისი სისტემისა და სტრუქტურის ჩამოყალიბების ტენდენციები (ბიოკლიმატურ-ოროგრაფიული და მზის განბნეული რადიაციის კონტექსტში). სალექციო კურსი შედგენილია იმ სილაბუსის მიხედვით, რომელიც შეიცავს ამ საგნის ძირითად მასალას.
გამოცემა განკუთვნილია უმაღლესი ტექნიკური სასწავლებლების ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტთათვის.

image
ჯ. შენგელია

ელექტროქიმიური ტექნოლოგიების
საფუძვლები

უაკ: 66.087

სალექციო კურსი მოიცავს ელექტროქიმიური თერმოდინამიკისა და კინეტიკის ძირითად დებულებებს, რომლებიც საფუძვლად უდევს ელექტროქიმიურ ტექნოლოგიებს. კურსში განხილულია ელექტროქიმიური პროცესების ინტენსიფიკაციისა და ელექტრული ენერგიის ხარჯის შემცირების გზები, არაპირდაპირი ელექტროქიმიური აღდგენისა და დაჟანგვის მეთოდების პრაქტიკული გამოყენების მაგალითები, ჭიათურის მანგანუმის მადნის ბაზაზე ლითონური მანგანუმის, მანგანუმის დიოქსიდისა და კალიუმის პერმანგანატის ელექტროქიმიური წარმოების თანამედროვე ასპექტები.
სალექციო კურსი განკუთვნილია ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის.

image
გ. ჭელიძე, მ. კახიანი

ამწე-სატრანსპორტო მოწყობილობები

უაკ: 621.86

სალექციო კურსში მოცემულია სახალხო მეურნეობის დარგების ნორმალური ფუნქციონირებისათვის საჭირო ამწე-სატრანსპორტო მოწყობილობების სახეები და მუშაობის მახასიათებლები. განხილულია მათი კლასიფიკაცია, კონსტრუქციული ელემენტები, ამწევი და გადასაადგილებელი მექანიზმები.
ნაშრომი განკუთვნილია მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის.

image
მ. ოქროსაშვილი, ლ. ბერეჟიანი

თერმულად დამუშავებული ნაკეთობის დეფექტები
და მათი კონტროლის მეთოდები

უაკ: 621.78

სალექციო კურსში „თერმულად დამუშავებული ნაკეთობის დეფექტები და მათი კონტროლის მეთოდები“, ზოგადად არის გაშუქებული ლითონების საკონსტრუქციო სიმტკიცე, მისი მახასიათებლები და თვისებათა გაუმჯობესების მეთოდები; საექსპლუატაციო გარემოს, აგრეთვე, თერმული და ქიმიურ-თერმული დამუშავების გავლენა ლითონის თვისებებზე. ყურადღება გამახვილებულია თერმულად დამუშავებული ნაკეთობის წუნის სახეებზე, მათი წარმოქმნის მიზეზებზე, გამოსწორებისა და აცილების გზებზე. განხილულია ნაკეთობათა მექანიკური თვისებების შეფასების და დიაგნოსტიკის სტრუქტურული და ფიზიკური მეთოდები.
სალექციო კურსი განკუთვნილია მასალათმცოდნეობის საგანმანათლებლო პროგრამის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.

image
ი. ქვარაია

სამშენებლო წარმოების თანამედროვე
ტექნოლოგიები

უაკ: 624.05

სალექციო კურსში აღწერილია სამშენებლო წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები, რომლებიც განსაკუთრებით გამოიყენება უკანასკნელ ხანებში მშენებლობის მსოფლიო პრაქტიკაში. განხილულია ახალი მასალებისა და კონსტრუქციების გამოყენების, მათი მონტაჟის და ექსპლუატაციის გამარტივების საკითხები. წარმოდგენილია მშენებლობის სამომავლო ტექნოლოგიებიც, რომელთა რეალიზაცია სულ მალე განხორციელდება.
სალექციო კურსი განკუთვნილია სამშენებლო ფაკულტეტის სტუდენტებისა და სამშენებლო დარგის სპეციალისტებისათვის.

image
ი. ქვარაია

სამშენებლო წარმოების თანამედროვე
ტექნოლოგიები

უაკ: 624.05

სალექციო კურსში აღწერილია სამშენებლო წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები, რომლებიც განსაკუთრებით გამოიყენება უკანასკნელ ხანებში მშენებლობის მსოფლიო პრაქტიკაში. განხილულია ახალი მასალებისა და კონსტრუქციების გამოყენების, მათი მონტაჟის და ექსპლუატაციის გამარტივების საკითხები. წარმოდგენილია მშენებლობის სამომავლო ტექნოლოგიებიც, რომელთა რეალიზაცია სულ მალე განხორციელდება.
სალექციო კურსი განკუთვნილია სამშენებლო ფაკულტეტის სტუდენტებისა და სამშენებლო დარგის სპეციალისტებისათვის.

image
თ. მეგრელიძე, გ. გოლეთიანი, გ. ბერუაშვილი, გ. გუგულაშვილი, თ. ისაკაძე, ზ. ლაზარაშვილი

ჰაერის ტექნოლოგიური კონდიცირების
საფუძვლები

უაკ: 621.8

სალექციო კურსში განხილულია ჰაერის კონდიცირების ტექნოლოგიური საკითხები; აღწერილია ჰაერის მდგომარეობის დამახასიათებელი ძირითადი პარამეტრები და მათი ცვლილების შემთხვევები, კონდიცირების სისტემაში ჰაერის დამუშავების, ძირითადი და დამხმარე ელემენტების გაანგარიშების მეთოდები; ასევე განხილულია ცენტრალური და ადგილობრივი კონდიციონერების დაპროექტების საკითხები; მოყვანილია კომპიუტერული პროგრამები და ჰაერის კონდიცირების სისტემის დასაპროექტებლად მათი გამოყენების მეთოდები.
სალექციო კურსი განკუთვნილია კვების ინდუსტრიის დეპარტამენტის საგანმანათლებლო პროგრამა „კვების ინჟინერიის“ სპეციალობის ბაკალავრებისათვის.

image
ნ. კოპალიანი

მიკროეკონომიკის საფუძვლები

უაკ: 33

სალექციო კურსში განხილულია მიკროეკონომიკის საკითხები პრაქტიკული მაგალითების გამოყენებით.
ნაშრომი განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის და ეკონომიკის საკითხებით დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრისათვის.
Robert E. Hall, Marc Lieberman. Microeconomics: Principles and Applications წიგნის მიხედვით.

image
ნ. მერაბიშვილი

ზოგადი მიწათმოქმედება

უაკ: 711.14

სალექციო კურსში გაანალიზებულია ზოგადი მიწათმოქმედების მიზანი და ამოცანები, მისი განვითარების ეტაპები, მცენარის სასიცოცხლო ფაქტორები. განხილულია სარეველა მცენარეები, მათი კლასიფიკაცია და მათთან ბრძოლის ღონისძიებები. ჩამოყალიბებულია მინდვრად „თესლბრუნვა“, ნიადაგის „ძირითადი“ და „ზედაპირული“, ასევე „თესვისწინა“ და „თესვისშემდგომი“ დამუშავება, ნიადაგის „ეროზია“, მათი სახეები და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები. განმარტებულია „მიწათმოქმედების სისტემები“.
სალექციო კურსი განკუთვნილია სოფლის მეურნეობის სპეციალობის ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებისათვის.

image
გ. გუგულაშვილი

მაცივარი მანქანები
მაცივარი მანქანების როტაციული
კომპრესორები

უაკ: 621.56/57

სალექციო კურსში განხილულია სამაცივრო ტექნიკაში გამოყენებული როტაციული ტიპის კომპრესიული მანქანები. მოცემულია როტაციული ფირფიტებიანი და სითხის რგოლიანი კომპრესორების მუშა პროცესის გაანგარიშების თერმოდინამიკური საფუძვლები და ძირითადი კონსტრუქციული თანაფარდობების დადგენა. წარმოდგენილია როტაციული კომპრესორების კონსტრუქციები, მათი მუშაობის თავისებურებანი. აღწერილია როტაციული კომპრესორების მუშაობაზე სხვადასხვა გეომეტრიული და ფიზიკურ-მექანიკური პარამეტრის გავლენა და მოცემულია მათი გაანგარიშების თანამიმდევრობა.
სალექციო კურსი განკუთვნილია სამაცივრო ტექნოლოგიისა და ტექნიკის პროფილის სპეციალობების ბაკალავრიატისა (სასწავლო კურსი „მაცივარი მანქანები“) და პროფესიული სწავლების (სასწავლო კურსი „სამაცივრო ტექნიკა“) სტუდენტებისათვის. იგი შეიძლება გამოიყენონ მაგისტრანტებმა და სამაცივრო ტექნიკასთან დაკავშირებულმა ინჟინერ-ტექნიკურმა პერსონალმა.

 

image
ზ. ჯაფარიძე, თ. მეგრელიძე, გ. გოლეთიანი, გ. გუგულაშვილი, გ. ბერუაშვილი

კვების პროდუქტების დამფასოებელ-შემფუთავი
ავტომატები

უაკ: 658.841.4:684.13

სალექციო კურსში აღწერილია კვების მრეწველობაში გამოყენებული ფხვიერი, პლასტიკური და ცალობითი პროდუქტების თანამედროვე დამფასოებელ-შემფუთავი ავტომატები. მოყვანილია მათი სტრუქტურული, კონსტრუქციული და კინემატიკური სქემები. მოცემულია გაანგარიშების თეორიული საფუძვლები.
გამოცემა განკუთვნილია კვების მრეწველობის პროფილის სპეციალობების მაგისტრანტებისათვის, აგრეთვე კვების მრეწველობის ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალისათვის.

image
თ. მეგრელიძე, რ. გახოკიძე, გ. გუგულაშვილი, ე. სადაღაშვილი, გ. გრძელიშვილი

კვების პროდუქტების თბოფიზიკური თვისებები
სიცივით დამუშავების პროცესში

უაკ: 641.4.037

სალექციო კურსში მოცემულია კვების პროდუქტების სიცივით დამუშავებისა და შენახვის ძირითადი ხერხები და პრინციპები. განხილულია კვების პროდუქტების თბოფიზიკური თვისებები მათი სიცივით დამუშავების ყველა სტადიაზე: გაცივების, გადაცივების, გაყინვის, აგრეთვე, გაცივებულ ან გაყინულ მდგომარეობაში შენახვის პირობებში.
გამოცემა განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის „საკვები პროდუქტების წარმოების პროცესების მართვის“ საგანმანათლებლო პროგრამა „სამრეწველო ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის“ სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.

image
თ. მეგრელიძე, გ. გოლეთიანი, გ. გუგულაშვილი, თ. ისაკაძე, გ. ბერუაშვილი

მაცივარი მანქანების თბოგადამცემი
აპარატები

უაკ: 621.57

სალექციო კურსში განხილულია სამაცივრო ტექნიკაში გამოყენებული მაცივარი მანქანების თანამედროვე თბოგადამცემი აპარატები. მოყვანილია მათი კონსტრუქციები შესაბამისი სქემებით. აღწერილია მათი კონსტრუქციული და საექსპლუატაციო თავისებურებანი. მოცემულია გაანგარიშებათა თეორიული საფუძვლები საჭირო ფორმულებით, ცხრილებით და დიაგრამებით.
გამოცემა განკუთვნილია სამაცივრო ტექნოლოგიისა და ტექნიკის პროფილის სპეციალობების მაგისტრანტებისათვის, აგრეთვე ამ დარგში მომუშავე ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალისათვის.

image
თ. მეგრელიძე, გ. გოლეთიანი, გ. გუგულაშვილი, თ. ისაკაძე, გ. ბერუაშვილი

მაცივარი მანქანების თეორიული
საფუძვლები

უაკ: 664

სალექციო კურსში მოცემულია მაცივარი მანქანების თერმოდინამიკური საფუძვლები. განხილულია თერმოდინამიკური სისტემა, შექცევადი და შეუქცევი პროცესები, კარნოს პირდაპირი და შექცევადი ციკლები, სიცივის მიღების თბოფიზიკური პრინციპები. აღწერილია ერთსაფეხურიანი, მრავალსაფეხურიანი და კასკადური მაცივარი მანქანების მუშაობის ციკლები. გაანალიზებულია კომპრესორიანი, აბსორბციული, აირის, ორთქლეჟექტორული მაცივარი მანქანების მუშაობის პრინციპი და მათში მიმდინარე თერმოდინამიკური პროცესები.
გამოცემა განკუთვნილია „სამრეწველო ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის“ საგანმანათლებლო პროგრამა „სამაცივრო ტექნიკისა და ტექნოლოგიის“ სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.

image
თ. მეგრელიძე, ზ. ჯაფარიძე, გ. გოლეთიანი, გ. გუგულაშვილი, გ. ბერუაშვილი, თ. ისაკაძე

სამაცივრო დანადგარების დაპროექტების
საფუძვლები

უაკ: 621.565

სალექციო კურსში განხილულია სამაცივრო დანადგარის დასაპროექტებლად საჭირო საწყისი მონაცემები; აღწერილია მისი სამშენებლო-საიზოლაციო კონსტრუქციები და თბოიზოლაციის გაანგარიშება, სივრცითი დაგეგმარების პირობები; მაცივრისათვის კომპრესორის, საორთქლებლის, კონდენსატორის და დამხმარე მოწყობილობის შერჩევის მეთოდიკა; სამაცივრო დანადგარის სქემის შერჩევისა და დაპროექტების საფუძვლები.
ნაშრომი განკუთვნილია კვების მრეწველობის ინჟინერია და ტექნოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამა „სამაცივრო დანადგარების, ჰაერის კონდიცირების და თბური ტუმბოების სისტემების“ ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის; ის გამოადგება ამავე პროგრამის შემსწავლელ მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს.
თავები: 1, 2, 15 შესრულებულია თ. მეგრელიძის მიერ; 3, 4 – ზ. ჯაფარიძის მიერ; 5, 6 – გ. გოლეთიანის მიერ; 7, 8, 14 – გ. გუგულაშვილის მიერ; 9, 10 – გ. ბერუაშვილის მიერ; 11, 12, 13 – თ. ისაკაძის მიერ.

image
თ. მეგრელიძე, ზ. ჯაფარიძე, გ. გუგულაშვილი, გ. ბერუაშვილი, გ. გოლეთიანი, ე. სადაღაშვილი

სამრეწველო საწარმოთა საერთო დანიშნულების
მოწყობილობები

უაკ: 621.86

სალექციო კურსში განხილულია სამრეწველო საწარმოთა მექანიზაციის მოწყობილობების ფუნქციური დანიშნულება, მათი ტექნოლოგიური და კინემატიკური გაანგარიშების თეორიული საფუძვლები.
ნაშრომი განკუთვნილია პრაქტიკული სამუშაოების შესასრულებლად საგანში „წარმოების მექანიზაციის საშუალებები“ მანქანათმშენებლობის დეპარტამენტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. იგი შეიძლება გამოიყენონ, აგრეთვე, პროფესიული სწავლების სტუდენტებმა, მაგისტრანტებმა და ინჟინერ-ტექნიკურმა პერსონალმა.
თავები: 1, 8, 13 შესრულებულია თ. მეგრელიძის მიერ; 2, 9, 14 – ზ. ჯაფარიძის მიერ; 3, 10, 15 – გ. გუგულაშვილის მიერ; 4, 11 – გ. ბერუაშვილის მიერ; 5, 6 – გ. გოლეთიანის მიერ; 7, 12 – ე. სადაღაშვილის მიერ.

image
თ. მეგრელიძე, ზ. ჯაფარიძე, გ. გოლეთიანი, გ. გუგულაშვილი

სამრეწველო საწარმოთა დაპროექტება

უაკ: 664

სალექციო კურსში განხილულია საწარმოთა დაპროექტებისას გასათვალისწინებელი ძირითადი საკითხები, ტექნოლოგიურ ხაზში შემავალი მანქანების მუშაობის შეთანხმებულობა, მშენებლობის აუცილებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება, დაპროექტების ტექნოლოგიური ნაწილი, სადაც მოცემულია დასაგეგმარებელი საწარმოს ტექნოლოგიური მოწყობილობის შერჩევისა და გაანგარიშების მაგალითები პურისა და ჩაის წარმოებებში, ტექნოლოგიური გაანგარიშების შედეგად შერჩეული მოწყობილობის საწარმოო საამქროებში ოპტიმალურად განლაგება, საწარმოს დაპროექტების სამშენებლო, სანიტარიულ-ტექნიკური, შრომის დაცვისა და უსაფრთხოების ტექნიკის ღონისძიებანი, საწარმოს დაპროექტების ტექნიკურ-ეკონომიკური ნაწილი.
ნაშრომი განკუთვნილია კვების მრეწველობის მექანიკური და ტექნოლოგიური ფაკულტეტების ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისა და კვების მრეწველობასთან დაკავშირებული ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალისათვის.

image
თ. მეგრელიძე, ი. შეყრილაძე, გ. გუგულაშვილი, ვ. ღვაჩლიანი

თბური, გრიგალური და პულსაციური
მილები

უაკ: 621.643.2:536.24

სალექციო კურსში მოცემულია თბური, გრიგალური და პულსაციური მილების თეორიის საფუძვლები, მათი ნაირსახეობების კონსტრუირების, დამზადებისა და გამოცდის ანალიზი. აღწერილია თითოეული მათგანის მუშაობის რესურსის გამოცდის შედეგები. მოყვანილია თბური, გრიგალური და პულსაციური მილების გამოყენებისა და დაპროექტებისათვის საჭირო მონაცემები.
გამოცემა განკუთვნილია ენერგეტიკის (თბოენერგეტიკა), მანქანათმშენებლობის (სამაცივრო ტექნოლოგია და ტექნიკა) და სამშენებლო ინჟინერიის (თბო- და აირმომარაგება) სფეროს ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებისათვის.

image
Г. Цулукидзе

ЭРГОНОМИКА

УДК: 331.015.11

В лекционном курсе обсуждён и рассмотрен предмет эргономики, его основные на-правления - антропометрия, инженерная психология, физиология труда и гигиена труда.
Цель курса - помочь учащимся научиться правильно осознать эргономику как научную дисциплину, полностью освоить учебные материалы и использовать их в практике (проектировании).
Материал декций предназначен для факультета архитектуры, градостроительства и дизайна Грузинского технического университета - для студентов бакалавриата и магистратуры, которые в процессе учёбы изучают курс эргономики.

image
Г. Цулукидзе

ДИЗАЙН МЕБЕЛИ

УДК: 749.1:682.5

Лекционный курс посвящен основным принципам проектирования мебели, истории, этапам развития и стилям дизайна мебели.
Материал курса призван научить студентов индивидуальному и комплексному проектированию мебели для интерьеров с различными функциями.
„Дизайн мебели“ предназначен для студентов факультета архитектуры, градостроительства и дизайна Грузинского технического университета, которые в процессе учения проходят учебный курс дизайна мебели.

image
ზ. ლობჟანიძე, თ. კვარაცხელია

სასოფლო-სამეურნეო კვლევებში ექსპერიმენტული
მონაცემების სტატისტიკური ანალიზი

უაკ: 31:63

სალექციო კურსში მოცემულია სასოფლო-სამეურნეო კვლევებში ექსპერიმენტული მონაცემების სტატისტიკური ანალიზის საკითხები.
სასოფლო-სამეურნეო და წყალსამეურნეო წარმოებების პირობებში სოფლის მეურნეობის დარგში ჩატარებული კვლევის საკითხების მეცნიერულ საფუძველზე გადასაწყვეტად დღევანდელ ეტაპზე აუცილებელია ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის მეთოდების გამოყენება. ასეთ საკითხთა რიგს მიეკუთვნება ატმოსფერული ნალექების, აორთქლების, აორთქლებადობის, მცენარის წყალმოთხოვნილების, ნიადაგის წყლოვან-ფიზიკური თვისებების, ზედაპირული ჩამონადენის, მდინარის ხარჯების, და სხვა მახასიათებლების საანგარიშო მნიშვნელობების დადგენა და ამ მნიშვნელობებიდან მოსალოდნელი გადახრების განსაზღვრა. მელიორაციული ცდებისა და დაკვირვებების მონაცემების დამუშავება ვარიაციულ-სტატისტიკური მეთოდებით, სწორი დასკვნების გამოტანის მიზნით და ამ დასკვნების სარწმუნოობის შეფასება. მელიორაციული ღონისძიებებისა და სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლიანობას შორის ურთიერთკავშირის გამოკვლევა, ამ კავშირის დამაჯერებლობის შეფასება და მრავალი სხვა.
მიუხედავად ასეთი დიდი მნიშვნელობისა, აღნიშნული მათემატიკური მეთოდების გამოყენებას ჯერ კიდევ სათანადო ადგილი არ აქვს დათმობილი მელიორაციული განხრის სპეციალობების სასწავლო პროგრამებში.
სალექციო კურსი შედგენილია სასოფლო-სამეურნეო ჰიდრომელიორაციის სპეციალიზაციის მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის, შესაბამისი სასწავლო კურსის სილაბუსის მიხედვით და მიზნად ისახავს ზემოთ აღნიშნული ხარვეზის ნაწილობრივ აღმოფხვრას.

image
მ. შარიქაძე, შ. კელეპტრიშვილი

დინამიკური გეოლოგია

უაკ: 551.3:551.2

სალექციო კურსის პირველ ნაწილში გადმოცემულია თანამედროვე წარმოდგენები დედამიწის, როგორც პლანეტის წარმოშობის, შინაგანი აგებულების, ფიზიკური თვისებების, გეოლოგიურ მოვლენათა დათარიღების, ტექტონიკური მოძრაობების ბუნების, განვითარების მნიშვნელოვანი ეტაპების შესახებ. მეორე, ძირითადი ნაწილი, ეძღვნება დედამიწის ზედაპირსა და მის წიაღში მიმდინარე გეოდინამიკური პროცესების განხილვას; ნაჩვენებია ამ მოვლენების, როგორც დედამიწაზე მიმდინარე ცვლილებების მამოძრავებელი ძალების უნივერსალური ბუნება.
სალექციო კურსი გათვალისწინებულია გეოლოგიური სპეციალობის სტუდენტებისათვის. იგი დაეხმარება მომიჯნავე დარგების მოსწავლე ახალგაზრდობას და გეოლოგიით დაინტერესებულ პირებს.

image
თ. ბარაბაძე, მ. კუმელაშვილი

საქართველოს ნავთობისა და გაზის
რესურსები

უაკ: 622.323:662.764(479.22)

სალექციო კურსის მიზანია სტუდენტებს შეასწავლოს საქართველოს ნავთობგაზიანი რეგიონების გეოლოგიური აგებულება. ნავთობისა და გაზის რეგიონული და ლოკალური დაგროვების დამოკიდებულება გეოლოგიურ აგებულებაზე, ნავთობისა და გაზის საბადოების აგებულების კანონზომიერებით არსებული წარმოდგენის განმტკიცება, ნავთობისა და გაზის საბადოების გეოლოგიური კანონზომიერებები წიაღის ნავთობგაზიანობის პროგნოზირებისათვის.
გამოცემა განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის.

image
გ. წულუკიძე

ერგონომიკის საფუძვლები

უაკ: 331.015.11

სალექციო კურსში განხილულია ერგონომიკის საგანი, მისი მიმართულებები – ანთროპომეტრია, საინჟინრო ფსიქოლოგია, შრომის ფიზიოლოგია და შრომის ჰიგიენა.
სალექციო კურსის მიზანია დაეხმაროს სტუდენტს  ერგონომიკის, როგორც სემეცნიერო დისციპლინის, სწორად გააზრებაში,  სასწავლო მასალის სრულად ათვისებასა და მიღებული ცოდნის პრაქტიკულ (საპროექტო) გამოყენებაში.
გამოცემა განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის.

image
კ. დემეტრაშვილი, ი. შურღაია

ავტომატიზაციის ტექნიკური საშუალებები

უაკ: 658.52.011.56

სალექციო კურსში განხილულია მანქანათმშენებლობისა და სხვა ტიპის ინდუსტრიული წარმოების, ასევე მქუბუქი მრეწველობისა და სურსათის, საკვები პროდუქტებისა და თამბაქოს შეფუთვის საწარმოების ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატიზაციის ტექნიკური საშუალებები და სატრანსპორტო-სასაწყობო სისტემების ფუნქციური, სტრუქტურული და კონსტრუქციული სქემების, გამოყენებული და რეკომენდებული აღჭურვილობის, ავტომატიზებული და ავტომატური უბნების, ხაზების, საამქროების დაპროექტების, აგების პრინციპები და ხერხები.
ნაშრომი გათვალისწინებულია მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის პროგრამის სტუდენტებისათვის.

image
ი. ელერდაშვილი-ლომიძე, ზ. ღვინიაშვილი

მოცულობითი ჰიდროამძრავების დაპროექტება

უაკ: 62-82

სალექციო კურსში ასახულია სხვადასხვა დანიშნულების მანქანაში ჰიდროსისტემების დაპროექტების საკითხები. მოცემულია ჰიდროსისტემის სქემები, რეკომენდაციები და კონსტრუქციული გადაწყვეტები, რომლებიც მიმართულია საიმედოობისა და ხანგამძლეობის გაზრდისათვის. განხილულია სიჩქარის რეგულირების ძირითადი პრინციპები ძალიან მცირე და ნახტომისებრი მიწოდებისას, სიჩქარის ავტომატური გადართვის ხერხები. კარგად არის გადმოცემული სისტემის მქ კოეფიციენტის გაზრდის საკითხები მუშაობაში თანამიმდევრულად ჩართული რამდენიმე შემსრულებელი მექანიზმის შემთხვევაში. აღწერილია ცილინდრებისა და ჰიდროამძრავების სინქრონული მუშაობა მათი პარალელური და თანამიმდევრული ჩართვისას.
ნაშრომი განკუთვნილია სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის.

image
თ. ლოლაძე, მ. თალაკვაძე, რ. თურმანიძე

მასალების ჭრით დამუშავება

უაკ: 621.9.022

სალექციო კურსში განხილულია მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის, ასევე სამრეწველო ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამების მასალების ჭრით დამუშავების და დარგობრივ სამრეწველო საწარმოთა ტექნოლოგიური პროცესების სასწავლო კურსების სილაბუსში მოცემული საკითხები, როგორიცაა ჭრის კინემატიკა და დინამიკა, ბურბუშელას წარმოქმნის პროცესი, ჭრის ძალები, სითბური მოვლენები, მჭრელი იარაღების ცვეთისა და მედეგობის საკითხები, მექანიკის ინჟინერიაში გამოყენებული საიარაღო მასალები, დამუშავების ძირითადი პროცესების – ახარატების, ღერძული დამუშავების, ფრეზვის, რანდვის, გამოწელვისა და აბრაზიული დამუშავების პროცესების თავისებურებანი.
სალექციო კურსი განკუთვნილია საგანმანათლებლო პროგრამების – მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის, ასევე სამრეწველო ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებისათვის. გამოცემა გამოადგება ინჟინერ-ტექნიკურ მუშაკებსა და მეცნიერ-თანამშრომლებს.

image
ნ. ქოჩლაძე, გ. წულუკიძე

საკვირაო მობილური ბაზარი
მეთოდური მითითება

უაკ: 061.47

მეთოდურ მითითებაში განხილულია საკვირაო მობილური ბაზრის წარმოშობის ისტორია, განვითარების ეტაპები, ორგანიზების თავისებურებები, მისი განმსაზღვრელი ძირითადი პირობები, მასში მიმდინარე პროცესები და ა.შ. ყურადღება გამახვილებულია საკვირაო მობილური ბაზრის ორგანიზების ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა: ბაზრის განთავსების ადგილის შერჩევის პრობლემები, სხვადასხვა ტიპისა და ფუნქციის მქონე დახლის დაპროექტების პრინციპები და სხვ.
მეთოდური მითითება განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის.

image
გ. ხელიძე, ლ. შატაკიშვილი

მიკრო-, მინი- და მცირე ჰესების ჰიდროენერგეტიკული
მოწყობილობების დაპროექტება – 1

უაკ: 626/627

სალექციო კურსში განხილულია შემდეგი თემები: მცირე ჰიდროენერგეტიკის როლი და ადგილი ენერგეტიკულ სისტემაში, საქართველოს მდინარეების მცირე ჰიდროენერგეტიკული ტექნიკური პოტენციალის განსაზღვრის მეთოდი გარემოს დაცვის გათვალისწინებით, მცირე ჰესების კლასიფიკაცია სიმძლავრის მიხედვით, მცირე სიმძლავრის ჰესების დაპროექტების პრინციპები, წყლის ხარჯისა და დაწნევის განსაზღვრის მეთოდები, მცირე სიმძლავრის ჰესებში გამოყენებული ჰიდრავლიკური მანქანები დაწნევის დიაპაზონის მიხედვით, შუაში, ქვემოდან და ზემოდან წყალმიშვებული, დარტყმითი, მოტივტივე, შოტლანდიური წყლის ბორბლების მუშაობის პრინციპები, მათი კონსტრუქციული ელემენტების გაანგარიშება, მცირე სიმძლავრის ჰესებში გამოყენებული ჰიდროტურბინების სახეობები, მცირე ჰესების წყალმიმღების ადგილის შერჩევის პრინციპები, მცირე სიმძლავრის ჰესების მოწყობის შესაძლებლობა არსებულ ენერგეტიკულ, არაენერგეტიკულ ობიექტებზე და საყოფაცხოვრებო სექტორში.
სალექციო კურსი შეესაბამება სასწავლო დისციპლინის „მიკრო-, მინი- და მცირე ჰესების ჰიდროენერგეტიკული მოწყობილობების დაპროექტება - 1“ სილაბუსს.
გამოცემა გათვალისწინებულია „ენერგეტიკის და ელექტროინჟინერიის“ სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებისთვის.

image
თ. გოგიშვილი, მ. ლობჟანიძე

ენტომოლოგია – ზოოლოგიის საფუძვლებით

უაკ: 595.70+59

სალექციო კურსში მოკლედ არის მოცემული მწერების ანატომია, ბიოლოგია, ეკოლოგია, სისტემატიკა და კლასიფიკაცია; სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ძირითადი მავნებლები და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის მეთოდები და საშუალებები.
გამოცემა განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების აგრარული ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. ის ასევე დახმარებას გაუწევს ენტომოლოგიის ხაზით მომუშავე სპეციალისტებს და მცენარეთა დაცვის დარგში მომუშავე პირებსაც.

image
თ. ჯავახიშვილი

მაგისტრალური მილსადენების ოპერატიულ-
დისპეტჩერული მართვის და ტელემექანიკის
სისტემები

უაკ: 658.514:621.398

სალექციო კურსში განხილულია მაგისტრალური ნავთობსადენების და გაზსადენების ოპერატიულ-დისპეტჩერული მართვის (ოდმ) და ტელემექანიკის თანამედროვე სისტემების ფუნქციები და გადასაწყვეტი ამოცანები, სტრუქტურა, მოქმედების პრინციპი და ასეთ სისტემებში გამოყენებული ძირითადი ტექნიკური საშუალებები. ძირითადი ყურადღება გამახვილებულია ოდმ-ის სისტემების არქიტექტურაზე, SCADA პაკეტებზე, რეალური დროის ოპერაციულ სისტემებსა და საკომუნიკაციო ქსელებზე. ოდმ-ის ძირითადი ასპექტები და აგების რეკომენდაციები გაკეთებულია საქართველოს მაგისტრალური გაზსადენების სისტემის მაგალითზე.
გამოცემა განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის.

image
ნ. ჯიქია

ნავთობისა და გაზის დაგროვებების ძიებისას
ფორმაციული და ლითოლოგიურ-ფაციესური
ანალიზი

უაკ: 622.323:622.324

სალექციო კურსში გაშუქებულია ნავთობისა და გაზის დაგროვებების ძიებისას ფორმაციული და ლითოლოგიურ-ფაციესური ანალიზი. განხილულია ფორმაციის არსი, გამოყოფის პრინციპები და ტიპები; ნავთობგაზშემცველი ფორმაციები, ნავთობგაზშემცველი ფორმაციების რეგიონული ნავთობგაზიანი კომპლექსები; დანალექი ფაციესები და მათი წარმოშობისა და განაწილების კანონზომიერებები; ნავთობგაზშემცველი ფაციესები; რიტმულობის და ციკლურობის არსი, ციკლური ანალიზების მეთოდები; ნავთობგაზშემცველ ფაციესებსა და ფორმაციებში ნავთობისა და გაზის არასტრუქტურული ტიპის დაგროვების ძიების გეოლოგიურ-გეოფიზიკური კვლევის კომპლექსი.
სალექციო კურსი განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიების მიმართულების მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისთვის.

image
მ. კაპანაძე

მინისა და კერამიკის ზოგადი
ტექნოლოგია

უაკ: 666.1:666.3/.7

სალექციო კურსში განხილულია საქართველოს ტერიტორიაზე და მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში მინისა და კერამიკული წარმოების ჩასახვისა და განვითარების ისტორიული ასპექტები ისტორიამდელი პერიოდიდან დღემდე; დახასიათებულია ნაკეთობების ძირითადი სახეობები და მოცემულია მათი კლასიფიკაცია; აღწერილია ტექნოლოგიური სრულყოფის საფეხურები პრიმიტიული ნაკეთობებიდან თანამედროვე ნაწარმის ტექნოლოგიური დახასიათებით დამთავრებული; მოცემულია ნაკეთობათა დამზადების ზოგადი ტექნოლოგია და გამოყენებული ნედლეულის დახასიათება.   
გამოცემა განკუთვნილია ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის; საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის; თსსა რესტავრაციის, ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ფაკულტეტის (და არამარტო) ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.

image
ნ. კენჭიაშვილი

ლეგირებული ფოლადები და
შენადნობები

უაკ: 669.15–194

სალექციო კურსში განხილულია სხვადასხვა დანიშნულების ფოლადების შედგენილობა, სტრუქტურა და თერმული დამუშავების რეჟიმები, ლეგირებული ფოლადების უპირატესობა ჩვეულებრივ ნახშირბადიან ფოლადებთან შედარებით. ყურადღება გამახვილებულია ლეგირებული ფოლადებისათვის დამახასიათებელ დეფექტებზე, მათი წარმოქმნის მიზეზებსა და აღმოფხვრის ხერხებზე.
გამოცემა განკუთვნილია მასალათმცოდნეობის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.

image
ზ. ლობჟანიძე

სამელიორაციო ნაგებობები

უაკ: 626.8

სალექციო კურსში განხილულია ჰიდროტექნიკურ მშენებლობათა განვითარების მოკლე ისტორიული საკითხები; მოცემულია ჰიდროტექნიკური ნაგებობების სახეები, მათი დანიშნულება და კლასიფიკაცია; ჰიდროკვანძები და ჰიდროსისტემები; წყალშემტბორავ ნაგებობათა ზოგადი მიმოხილვა და მათი კლასიფიკაცია; ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებზე მოქმედი ძალები და დატვირთვები; წყლის ფილტრაცია ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა ქვეშ და მათი გარშემოვლით; მიწის, მასიური (გრავიტაციული) კაშხლები კლდოვან და არაკლდოვან ფუძეზე; ქვაყრილი, ბეტონისა და რკინაბეტონის თაღოვანი კაშხლები; ბეტონისა და რკინაბეტონის კონტრფორსული კაშხლები; რბილგარსიანი და ზოგიერთი სხვა ტიპის დაბალდაწნევიანი კაშხლები; არხები; წყალგამტარი და შემაუღლებელი ნაგებობები; ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა საკეტები; ღია კალაპოტების რეგულირება; დაბალდაწნევიანი წყალამღები ნაგებობები; სალექრები; კავიტაცია და მის უარყოფით გამოვლენებთან ბრძოლის ძირითადი მეთოდები; მელიორაციული ჰიდროტექნიკური ნაგებობების ზოგადი მიმოხილვა; ჰიდროტექნიკური ნაგებობების ექსპლუატაცია და რემონტი.სამელიორაციო დანიშნულების ნაგებობების დაგეგმარების და მშენებლობა-ექსპლუატაციის დროს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება სწორი საინჟინრო გადაწყვეტის მიღებას, რომელიც თანამედროვე საინჟინრო-ტექნიკურ მიღწევებს უნდაეფუძნებოდეს. ამიტომ, სალექციო კურსის „სამელიორაციო ნაგებობები“ სწავლების ძირითადი მიზანია სამელიორაციო ჰიდროტექნიკური ნაგებობების დანიშნულების, განლაგებისა და შემადგენლობის შესწავლა; ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა კლასები და დაგეგმარების სტადიები.
სალექციო კურსი განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის აგროინჟინერიის სპეციალობის სტუდენტებისათვის და იმ სპეციალისტებისთვის, რომლებიც მუშაობენ ჰიდროინჟინერიის, ჰიდროტექნიკური მელიორაციის, სასოფლო-სამეურნეო წყალმომარაგების და ჰიდროლოგიის განხრით.

image
დ. ნატროშვილი

სამშენებლო და სამელიორაციო მანქანები

უაკ: 626.87:628.366:62-397

სალექციო კურსში განხილულია სამშენებლო და სამელიორაციო მანქანები, მათი მუშაობის პრინციპები, მოცემულია ძირითადი პარამეტრების განსაზღვრა და სამუშაო ორგანოების რეგულირებები. კერძოდ დახასიათებულია ღია სარწყავი და დამშრობი არხების გასაყვანი, არხების მოსაპირკეთებელი და არხსაწმენდი მანქანები, ძირითადი სამუშაო ორგანოები და რეგულირებები. განხილულია ღია და დახურული დრენაჟის მოსაწყობი, აგრეთვე კულტტექნიკური სამუშაოების ჩასატარებელი მანქანები, საექსპლუატაციო პარამეტრები. სასოფლო-სამეურნეო კულტურების სარწყავი მანქანები, წვეთოვანი რწყვის თანამედროვე სისტემები, მათი საექსპლუატაციო პარამეტრები და რეგულირებები.
წიგნი განკუთვნილია აგროსაინჟინრო სპეციალობის სტუდენტებისათვის, რომელთა მიზანია დაეუფლონ სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოვლა-მოყვანის თანამედროვე სამანქანო ტექნოლოგიებს, სამშენებლო და სამელიორაციო მანქანების სამუშაო ორგანოების ძირითად რეგულირებებსა და საექსპლუატაციო პარამეტრების განსაზღვრის მეთოდებს, სამშენებლო და სამელიორაციო მანქანებისა და სისტემების ეფექტურად გამოყენებას სასოფლო-სამეურნეო კულტურების წარმოების საქმეში.

image
ს. მებონია, დ. ნოზაძე

პლასტიკურობის თეორია

უაკ: 539.374

სალექციო კურსში მოცემულია ლითონთა წნევით დამუშავების მექანიკურ-მათემატიკური და ფიზიკური თეორიის საფუძვლები. განხილულია ლითონთა პლასტიკური დეფორმაციის ფიზიკური საფუძვლები დისლოკაციების თეორიაზე დაყრდნობით. მოცემულია მყარი სხეულების დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის ძირითადი კანონზომიერებები და რეოლოგიური განტოლებები პლასტიკური დეფორმაციის შემთხვევაში.
გამოცემა განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის მასალათმცოდნეობისა და მასალების დამუშავების სპეციალობის სტუდენტებისათვის.

image
ს. მებონია

გლინვის თეორია და
ტექნოლოგია

უაკ: 621 774 35

სალექციო კურსში განხილულია ლითონების გლინვის თეორიის კანონზომიერებები, ტექნოლოგიური პროცესები, ტექნოლოგიური ინსტრუმენტის კონსტრუქციები და აღჭურვილობა. ლექციების კურსში შესულია როგორც ლითონის პლასტიკურ დეფორმაციასთან დაკავშირებული ძირითადი ტექნოლოგიური პროცესების, ისე დამხმარე ოპერაციების დაგეგმარების საკითხები, მათი გეომეტრიული, დეფორმაციული, კინემატიკური და ენერგოძალოვანი პარამეტრების განსაზღვრის მეთოდიკები. ნაშრომი შეიცავს სხვადასხვა პროფილის გლინვის  ტექნოლოგიური პროცესების ანგარიშის მეთოდებს.
გამოცემა განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის მასალათმცოდნეობისა და მასალების დამუშავების სპეციალობის სტუდენტებისათვის.

image
ს. მახაური

სატყეო ტაქსაცია – დენდრომეტრია

უაკ: 634.0.5

სალექციო კურსი შედგენილია სასწავლო პროგრამის შესაბამისად და შედგება შვიდი ძირითადი განყოფილებისაგან. პირველ განყოფილებაში მოცემულია სატყეო ტაქსაცია-დენდრომეტრიაში გამოყენებული ძირითადი ხელსაწყო-იარაღები, რომლებიც გამოიყენება ხის და კორომის (მოჭრილ თუ მოუჭრელ მდგომარეობაში) დიამეტრის, სიმაღლის, სიგრძის, მზა პროდუქციის ასაზომად და კორომის ძირითადი მაჩვენებლების განსაზღვრისათვის. მეორე განყოფილებაში მოცემულია მზა პროდუქციის აღრიცხვა-შეფასება და ზეზემდგომი ხის მოცულობის განსაზღვრის მეთოდები. მესამე განყოფილება მოიცავს კორომის სატაქსაციო მაჩვენებლების განსაზღვრის მეთოდებს. მე-4 განყოფილება შეისწავლის ხის და კორომის შემატების ტაქსაციას. მე-5 განყოფილება ადგენს და სწავლობს ტყის მასივების ზრდის მსვლელობის მეთოდებს. მე-6 განყოფილება შეისწავლის ტყეკაფების განსაზღვრის მეთოდებს. მე-7 განყოფილება მოიცავს სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკის პროგრამას. ცალკეული განყოფილებებისათვის მოყვანილია ზოგადი და კერძო ცხრილები, ფორმულები და სხვა მასალები, რომლის გამოყენებაც ხდება პრაქტიკულ საქმიანობაში.
სალექციო კურსის ზემოთ დასახელებულ განყოფილებებში წარმოდგენილი მასალები სავსებით საკმარისია სასწავლო კურსის წარმატებით შესასწავლად.
გამოცემა ძირითადად გათვალიწინებულია სატყეო სპეციალობის ბაკალავრებისათვის, ამას გარდა იგი გარკვეულ დახმარებას გაუწევს წარმოებაში მომუშავე მეტყევე სპეციალისტებს და ამ დარგით დაინტერესებულ პირებს ტაქსაცია-დენდრომეტრიის ცალკეული საკითხების გარკვევაში.

image
ლ. გორგიძე, ნ. გაჩეჩილაძე

ქანების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების
კვლევის მეთოდები

უაკ: 550.8

სალექციო კურსში მიმოხილულია საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის მიზნები და ამოცანები, საინჟინრო-გეოლოგიური აგეგმვის მნიშვნელობა და მისი მასშტაბები, რაც დაკავშირებულია სხვადასხვა სირთულის საინჟინრო გადაწყვეტასთან.
საძიებო გამონამუშევრების სიხშირე, საველე საცდელი და კვლევის ექსპერიმენტული მეთოდები და აღნიშნულ სამუშაოთა მოცულობები განაპირობებს გეოლოგიური გარემოს შესწავლის დეტალურობასა და მისი საიმედოობის ხარისხს.
საინჟინრო ნაგებობის დაპროექტებისთვის და შემდგომში მისი უსაფრთხო ექსპლუატაციისთვის, საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების როლი განუზომელია. საინჟინრო კვლევის მიზანია, გარემომცველი გეოლოგიური გარემოს დეტალური შესწავლა და მისი შეფასება კონკრეტულ საინჟინრო ამოცანასთან მიმართებით.
სალექციო კურსი განკუთვნილია სამთო და გეოინჟინერიის პროგრამის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.

image
ლ. გორგიძე, ნ. გაჩეჩილაძე

საინჟინრო გეოლოგიის თეორიული
საფუძვლები

უაკ: 550.89:551.1/.4

სალექციო კურსში „საინჟინრო გეოლოგიის თეორიული საფუძვლები“ განხილულია მიწისქვეშა წყლებისა და ტექტონიკური პროცესების როლი ტერიტორიების საინჟინრო პირობების ფორმირებაში. გეოლოგიური სხეულების კლასიფიკაცია და ქანების გენეტიკური ტიპების თავისებურებანი განსაზღვრავს საინჟინრო გადაწყვეტების, მათი თეორიული და პრაქტიკული შესწავლის შინაარსს.
საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევები და მისი ხარისხი უზრუნველყოფს საინჟინრო-ნაგებობების უსაფრთხო ექსპლუატაციას. ამისათვის დიდი მნიშვნელობა ენიჭება კვლევების თეორიული საფუძვლების ღრმა და ძირეულ შესწავლას. თეორიულ საფუძვლებზე დაყრდნობით ყოველი კონკრეტული საინჟინრო ნაგებობისათვის ხდება კვლევის შინაარსისა და მოცულობების დადგენა.
ნაშრომი ძირითადად ორიენტირებულია კონკრეტულად გეოლოგიური გარემოს – ლითოლოგიური, პეტროლოგიური, გეოდინამიკური თავისებურებების შესწავლაზე, რაც ბინარული სისტემის უსაფრთხო ექსპლუატაციის წინაპირობაა.
სალექციო კურსი განკუთვნილია გეოლოგიის, ასევე სამთო და გეოინჟინერიის პროგრამების ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.

image
გ. გოლეთიანი

კვების პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების
ეკონომიკა, ორგანიზაცია და მენეჯმენტი

უაკ: 351.773:662.96:658.62

სალექციო კურსში განხილულია კურსის საგანი და ამოცანები: მენეჯმენტი და სამეწარმეო გარემო, მენეჯერი და ორგანიზაცია. განსაზღვრულია სამეწარმეო პროცესი და წარმოების ტიპები, ორგანიზაციის მიკრო- და მაკროგარემო. მოცემულია ორგანიზაციის სახეები და სამართლებრივი ფორმები. განმარტებულია თავისუფალი ეკონომიკური ზონების შექმნის გამომწვევი მიზეზები და სამეწარმეო საქმიანობის განვითარების ხელშემწყობი გარემოებები; განხილულია თავისუფალი ეკონომიკური ზონის შექმნის გამომწვევი მიზეზები და სამეწარმეო საქმიანობის განვითარების ხელშემწყობი გარემოებები; განხილულია თავისუფალი ეკონომიკური ზონების სხვადასხვაობები; ნაჩვენებია ლიდერის როლი და ხელმძღვანელობის სტილის სახეები; ფირმის მართვის ეფექტიანობის მახასიათებლები; მენეჯმენტის პრინციპები და მეთოდები; მენეჯერის როლი ორგანიზაციის განვითარებაში. მოცემულია მსხვილი კალიბრის ტოპ მენეჯერის თვისებები; ასი წესი მენეჯერისთვის.
გამოცემა განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო დარგის სპეციალობების ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.

image
ვ. ზურაბიშვილი, თ. სვანიძე

ელექტრომაგნიტური ეკოლოგია

უაკ: 538

სალექციო კურსში განხილულია სხვადასხვა სახის ელექტრომაგნიტური გამოსხივებით, გარემოს ელექტრომაგნიტური დაბინძურების პრობლემები და ამ გარემოში ცოცხალი ორგანიზმების ელექტრომაგნიტური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საკითხები. მოცემულია ელექტრომაგნიტური ვითარების შესწავლის, შეფასებისა და პროგნოზირების პრინციპები და მეთოდოლოგიური ბაზა.
განხილულია ცოცხალი ორგანიზმების ელექტრომაგნიტური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის კონკრეტული ამოცანები და ინსტრუმენტულ კონტროლსა და თეორიულ გათვლებზე დაფუძნებული გადაწყვეტის მეთოდები. მოყვანილია ამ ამოცანების გადაწყვეტის პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენების პრინციპები და კონკრეტული მაგალითები.
სალექციო კურსი განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის და ამ დარგში მომუშავე მეცნიერ-მუშაკებისათვის.

image
ვ. ზურაბიშვილი, თ. სვანიძე

ელექტრომაგნიტური თავსებადობა

უაკ: 5

სალექციო კურსში განხილულია რადიოელექტრონული საშუალებების ელექტრომაგნიტური თავსებადობის პრობლემა, ამოცანები, კრიტერიუმები, ელექტრომაგნიტური თავსებადობის შეფასების, პროგნოზირებისა და უზრუნველყოფის თანამედროვე მეთოდები და საშუალებები. განხილულია ელექტრომაგნიტური შეუთავსებლობის მიზეზები და მათი აღმოფხვრის მეთოდები. მოცემულია ელექტრომაგნიტური თავსებადობის უზრუნველყოფის კონკრეტული რეკომენდაციები.
სალექციო კურსი განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისა და ამ დარგში მომუშავე მეცნიერ-მუშაკებისათვის.

image
ე. ბლიაძე

გეომონაცემთა ბაზები

უაკ: 681.3

სალექციო კურსი მიმოიხილავს: გეომონაცემთა ბაზების შექმნის, გამოყენებისა და მართვის საბაზისო პრინციპებს, მრავალმომხმარებლიანი გეომონაცემთა ბაზების აგების, გამოყენებისა და მართვის საფუძვლებს.
კურსი განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გეოინფორმატიკის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.

image
შ. გეგია

სასარგებლო წიაღისეულის საბადოების
დასინჯვა და დოკუმენტაცია

უაკ: 553

სალექციო კურსში განხილულია დასინჯვის ამოცანები, დასინჯვის ხერხები, სინჯის აღების ხერხები და მათ შერჩევაზე მოქმედი ფაქტორები. განხილულია სინჯის აღების ტექნიკური საშუალებები, აღწერილია დასინჯვის ოპერაციებში სინჯის დამუშავება და დამუშავებული სინჯების ანალიზი თანამედროვე მეთოდებით.
მოცემულია ჭაბურღილების, ასევე ზედაპირული და მიწისქვეშა სამთო გამონამუშევრების დოკუმენტაციის შედგენის გზები. განხილულია სხვადასხვა ჟურნალის წარმოება, ასევე გამონამუშევართა განაშალის გრაფიკული გამოსახვა. ჭაბურღილების ტექნიკურ-გეოლოგიური განრიგის შედგენა. ფოტოდოკუმენტაცია, როგორც გეოლოგიური ანგარიშების  სრულყოფის გზა.
გამოცემა განკუთვნილია ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის, იგი მნიშვნელოვან სამსახურს გაუწევს მაგისტრატურის მსმენელებს და საველე პირობებში მომუშავე ახალგაზრდა სპეციალისტებს.

image
მ. ჯაფარიძე, ნ. ჯაფარიძე

მადნეული ველებისა და საბადოების
სტრუქტურები

უაკ: 553:622.03

სალექციო კურსში განხილულია საკითხები, რომლებიც ეძღვნება ლოკალური და რეგიონალური ტექტონიკური ელემენტების, აგრეთვე ამ სტრუქტურების შემცველი ქანების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების როლის გარკვევას ენდოგენური საბადოების გამადნების ლოკალიზაციაში.
აღწერილია მადნიანი პროვინციები და მადნეული სარტყლები; სხვადასხვა გენეტური ჯგუფის მადნეული ველებისა და საბადოების სტრუქტურულ-გეოლოგიური პოზიციები და ნაჩვენებია ნაოჭა ნაგებობების, რეგიონალური რღვევების და სხვა გეოლოგიური ელემენტების როლი ამ ველების განაწილებაში.
მოცემულია მადნეული სვეტების სტრუქტურების აღწერა, რომლებიც მჭიდროდაა დაკავშირებული ინტრუზიული მასივების შინაგან აგებულებასთან, ვულკანურ ნაგებობებთან, ნაოჭებთან და წყვეტით აშლილობებთან.
სალექციო კურსის ბოლო ნაწილში მოცემულია სტრუქტურული კვლევების მეთოდიკა. აქ განიხილება გეოლოგიური აგეგმვის, ნაპრალოვანი ტექტონიკის და მიკროსტრუქტურული ანალიზის მეთოდები. აქვეა მოცემული დეფორმაციის სხვადასხვა ეტაპზე წარმოქმნილი წყვეტითი აშლილობების გასწვრივ არსებული გადაადგილების შესწავლა და მათი რიცხვითი მახასიათებლების დადგენა.
გამოცემა განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. იგი მნიშვნელოვან სამსახურს გაუწევს მაგისტრატურის  მსმენელებს და საველე პირობებში მომუშავე ახალგაზრდა სპეციალისტებს.

image
ე. ბლიაძე

სამაგიდო გეოინფორმაციული
სისტემები

უაკ: 62-5

სალექციო კურსი მიმოიხილავს: სამაგიდო გეოინფორმაციული სისტემის ArcGIS Spatial Analyst-ის შესაძლებლობებს სივრცით ანალიზში, რასტრული გამოსახულებებისა და ზედაპირების პროგრამულ დამუშავებას, სამაგიდო გეოინფორმაციული სისტემის ArcGIS Network Analyst-ის შესაძლებლობებს გეომონაცემთა ქსელურ ანალიზში. 
კურსი განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გეოინფორმატიკის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.

image
გ. ბუცხრიკიძე, რ. ენაგელი

მართული ობიექტების მათემატიკური
აღწერა

უაკ: 622.7.016/.017:622.34

სალექციო კურსი მიმოიხილავს ერთ- და ორტევადობიან მატერიალურნაკადიან მართულ ობიექტებს; მათ ალგორითმულ სტრუქტურას სხვადასხვა არხით, მათ შორის შეშფოთების გაუთვალისწინებლად. განსაზღვრულია მართული ობიექტის მართული სიდიდე და პარამეტრები. განხილულია მაღალი რიგის მართული ობიექტის გამარტივების საკითხები, გაანგარიშებულია მართული ობიექტის გამარტივებულ განტოლებათა და გადაცემის ფუნქციის პარამეტრები. აგებულია წიაღისეულის მამდიდრებელი პროცესების – დამსხვრევის, დალექვის, ფლოტაციისა და მაგნიტური სეპარაციის მათემატიკური მოდელები, დამუშავებულია მართული სიდიდეების სტაბილიზაციის სისტემების ფუნქციური და ალგორითმული სტრუქტურები.
გამოცემა განკუთვნილია სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის სამთო და გეოინჟინერიის საგანმანათლებლო პროგრამის მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.

image
გ. ბუცხრიკიძე, ბ. გელეიშვილი, რ. ენაგელი

წიაღისეულის მოპოვების პროცესების
ავტომატიზაცია

უაკ: 658.011.56:622.012.2

სალექციო კურსი ეხება წიაღისეულის ღია და მიწისქვეშა წესით მოპოვების პროცესების ავტომატიზაციის საკითხებს. მოცემულია ფრეზული, დარტყმა-ბრუნვითი და თერმული ბურღვის პროცესების, ერთჩამჩიანი და როტორული ექსკავატორების ავტომატიზაციის ხერხები. განხილულია მომპოვებელი მანქანების ავტომატიზაციის საშუალებები. დეტალურადაა წარმოდგენილი კომბაინის ძრავას დატვირთვის რეგულატორების ფუნქციური და ალგორითმული სტრუქტურები, ასევე განხილულია: მოსამზადებელი პროცესების ავტომატიზაციის, წიაღისეულის ტრანსპორტირების პროცესების, საშახტე სარკინიგზო ტრანსპორტის, ამწევი დანადგარის, მთავარი და ადგილობრივი სავენტილატორო და კომპრესორული დანადგარების ავტომატიზაციის საკითხები. დეტალურადაა განხილული საშახტე მთავარი და ადგილობრივი წყალამოსაღვრელი დანადგარების ავტომატიზაციის აპარატურა და შესაბამისი ტექნიკური საშუალებები.
გამოცემა განკუთვნილია სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის სამთო და გეოინჟინერიის საგანმანათლებლო პროგრამის ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.

image
გ. ბუცხრიკიძე, რ. ენაგელი

სამთო ელექტრომექანიკური დანადგარების
ელექტროუსაფრთხოება

უაკ: 658.382.3:621.31.004.2

ნაშრომში განხილულია ადამიანის ორგანიზმზე ელექტროდენის ზემოქმედების შედეგად მიღებული დაშავების სახეები და შედეგები. გაანალიზებულია ფაქტორები, რომლებიც მოქმედებენ ადამიანის სხეულის ელექტრული წინაღობის სიდიდეზე. განხილულია ელექტროდენის უსაფრთხოების კრიტერიუმები. მოცემულია სათავსების კლასიფიკაცია ელექტროდენით დაშავების საფრთხის მიხედვით და ელექტრომოწყობილობის კლასიფიკაცია ელექტროუსაფრთხოების მიხედვით. მოცემულია ინფორმაცია ელექტრული სქემის და ნეიტრალის რეჟიმის შერჩევის შესახებ. მოცემულია უსაფრთხოების  წესებით დადგენილი მოქმედ ელექტროდანადგარებზე სამუშაოების წარმოების წესები, სარემონტო სამუშაოთა შესრულებისას ელექტროუსაფრთხოების ზომები, საწარმოს ენერგეტიკოსის და ელექტროზეინკლის თანამდებობრივი მოვალეობები.
გამოცემა განკუთვნილია სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის სამთო და გეოინჟინერიის საგანმანათლებლო პროგრამის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.

image
რ. ენაგელი

ტექნოლოგიური პარამეტრების კონტროლი
მამდიდრებელ ფაბრიკებში

უაკ: 622.7.09(075.8)

სალექციო კურსში განხილულია მამდიდრებელ ფაბრიკებში მიმდინარე ტექნოლოგიური პროცესების კონტროლის საშუალებები. კერძოდ, აღწერილია ფიზიკური სიდიდეები – მადნის და პულპის დონის, ხარჯის, სიმკვრივის, გრანულომეტრიული შედგენილობის გამზომი გადამწოდები და მათი სიგნალების ჩამწერი მეორეული ხელსაწყოები. განხილულია, ასევე, მადნისა და გამდიდრების პროდუქტების ნივთიერი შედგენილობის და პულპის იონური შედგენილობის კონტროლის საშუალებები. აღწერილია მამდიდრებელი პროცესების ტექნოლოგიური (რეჟიმული) პარამეტრების გაზომვის საშუალებები–დამსხვრევის პროცესში სამსხვრეველას ძრავას სიმძლავრის, დაქუცმაცების პროცესში წისქვილში მადნის მარაგის, დალექვის პროცესში სალექი მანქანის საგების სისქის (გაფხვიერების) გადამწოდები.
გამოცემა განკუთვნილია სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის სამთო და გეოინჟინერიის საგანმანათლებლო პროგრამის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.

image
ი. უგრეხელიძე

პოლიგრაფიული მასალები

უაკ: 655.1

სალექციო კურსში განხილულია ბეჭდვით მედიაში გამოყენებული  მასალები, მათი მიღებისა და დამუშავების მეთოდები, ფუნქციური დატვირთვის  სახეები, ასევე მათი კლასიფიკაცია. მოცემულია პოლიგრაფიული მასალების შენახვისა და აკლიმატიზაციის პირობები. ბეჭდვის პროცესში გასათვალისწინებელი ტექნიკური მახასიათებლები.
გამოცემა განკუთვნილია სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სამრეწველო ინჟინერიის პროგრამის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.

image
ნ. ზედელაშვილი

ბეჭდვითი ნაწარმის ტექნოლოგიური
პროცესები

უაკ: 655.3

სალექციო კურსში „ბეჭდვითი ნაწარმის ტექნოლოგიური პროცესები“ ასახულია ის ძირითადი ტექნოლოგიური პროცესები, რომლებსაც ეფუძნება თანამედროვე ბეჭდვითი მედია. განხილულია სხვადასხვა ტიპის ოფსეტური მანქანები, მათი მუშაობის პრინციპები, ტექნოლოგიური პროცესები, ბეჭდვის სხვადასხვა სახეობა, აღწერილია ამ პროცესებში გამოყენებული მასალები.
გამოცემა განკუთვნილია სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სამრეწველო ინჟინერიის პროგრამის მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.

image
ლ. ჩხეიძე, ნ. ჯვარელია, ნ. მაჭავარიანი

საწარმოო ავარიები და
კატასტროფები

უაკ: 004.6

სალექციო კურსში განხილულია საწარმოო ავარიებითა და კატასტროფებით გამოწვეული საგანგებო სიტუაციები, პოტენციურად საშიშ ობიექტებზე ავარიის სახეები, მათი წარმოქმნის მიზეზები და შედეგები, ტექნოგენური საფრთხეების წარმოქმნის მექანიზმები, საფრთხეების თავიდან აცილებისა და შედეგების ლიკვიდაციის მეთოდები; ტექნოგენური საგანგებო სიტუაციის წარმოქმნისას უსაფრთხო ქცევისა და ადამიანთა დაზიანებისას პირველადი დახმარების წესები.
წიგნის ტექსტი შეხამებულია სქემებთან, ნახაზებთან და ცხრილებთან, რაც მკითხველს გაუადვილებს თეორიული მასალის აღქმასა და დამახსოვრებას. გამოცემას თან ერთვის ტექნოგენურ ავარიებსა და კატასტროფებთან დაკავშირებული ტერმინების განმარტებები და ძირითადი ცნებები.
სალექციო კურსი განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა „უსაფრთხოების ინჟინერიისა და რისკების შეფასების“ და საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა „საინჟინრო უსაფრთხოებისა და საგანგებო სიტუაციების მართვის“ სტუდენტებისათვის. ნაშრომი დახმარებას გაუწევს წარმოებაში დასაქმებულ ინჟინერ-ტექნიკურ პერსონალს, შრომის დაცვისა და პროფესიული უსაფრთხოების საკითხებზე პასუხისმგებელ პირებსა და ტექნიკურ ინსპექტორებს, უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებსა და უსაფრთხოების საკითხებით დაინტერესებულ მკითხველს.

image
თ. მჭედლიშვილი, ხ. ამყოლაძე

ჩარხების დინამიკა

უაკ: 621.9.06

სალექციო კურსში განხილულია ჩარხების დინამიკის ძირითადი საკითხები: დრეკადი სისტემების, ჭრის პროცესების, ბრუნვითი მოძრაობების, ამძრავთა გარდამავალი პროცესების ძირითადი მახასიათებლები, ფრიქციული ავტორხევები და რხევები; აგრეთვე რთულპროფილიანი დეტალების დამამუშავებელი კონკრეტული საჩარხო სისტემების დინამიკის მათემატიკური მოდელების აგების საკითხები; მოყვანილია ჩარხების დინამიკური მახასიათებლების განსაზღვრის მეთოდები.
წიგნი განკუთვნილია მექანიკის ინჟინერიისა და სამრეწველო ტექნოლოგიების სპეციალობების მაგისტრანტებისათვის.

image
ზ. ჯაფარიძე

კვების პროდუქტების რეოლოგია

უაკ: 664.(03)

სალექციო კურსში განხილულია კვების პროდუქტების ფიზიკურ-მექანიკური და რეოლოგიური თვისებების ცნებები და განსაზღვრებები. წარმოდგენილია რეალური მასალების რეოლოგიური მოდელები, კვების პროდუქტების რეოლოგიური თვისებების შესწვლის მეთოდები და ხელსაწყოები.
ნაშრომი განკუთვნილია სტუ-ის სასურსათო ტექნოლოგიისა და მოწყობილობების პროფილის მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის. დახმარებას გაუწევს აგრეთვე შესაბამისი პროფილის დოქტორანტებს.

image
ნ. კოპალიანი

მიკროეკონომიკის საფუძვლები

უაკ: 33

სალექციო კურსში განხილულია მიკროეკონომიკის საკითხები პრაქტიკული მაგალითების გამოყენებით.
ნაშრომი განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის და ეკონომიკის საკითხებით დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრისათვის.
Robert E. Hall, Marc Lieberman. Microeconomics: Principles and Applications წიგნის მიხედვით.

image
ხ. ამყოლაძე, ვ. ქირია

ტექნოლოგიური მანქანების კვლევა, გამოცდა,
ექსპლუატაცია და რემონტი

უაკ: 621.9.06

სალექციო კურსში განხილულია ტექნოლოგიური მანქანების გამოცდის, კვლევის, ექსპლუატაციის, რემონტის და მოდერნიზაციის საკითხები. მოყვანილია ლითონსაჭრელი ჩარხების ცალკეული დეტალების სიზუსტის გაზომვის მეთოდები. აღწერილია საზომ-საკონტროლო მოწყობილობები და სამარჯვები, მათი მუშაობის პრინციპები და გამოყენების მეთოდები. განხილულია ლითონსაჭრელი ჩარხების ცალკეული დეტალების აღდგენა-რემონტის მეთოდები, ზოგიერთი კვანძის რეგულირების მეთოდები.
წიგნი განკუთვნილია მექანიკის ინჟინერიის სტუდენტებისათვის, ის გარკვეულ დახმარებას გაუწევს აგრეთვე ტექნოლოგიური მანქანების დაპროექტებისა და ექსპლუატაციის დარგში მომუშავე სპეციალისტებს.

image
გ. ხელიძე, ნ. კიკაჩეიშვილი

ჰიდროელექტროსადგურები

უაკ: 621.311.21

სალექციო კურსში მოცემულია ჰესების ჰიდროტექნიკური ნაგებობების კლასიფიკაცია ფუნქციური დანიშნულების მიხედვით, განხილულია კალაპოტური, კაშხალთან მდებარე და დერივაციული ტიპის ჰესების გაერთიანების სქემები, კაშხლების, წყალმიმღები, წყალსაგდები, წყალსატარი ნაგებობების, სალექრების, სადაწნეო აუზების, სადერივაციო არხებისა და გვირაბების, სადაწნეო მილსადენების სახეობები, დანიშნულება და მუშაობის პრინციპი. მოცემულია აგრეთვე სხვადასხვა ტიპის ჰესის შენობების კონსტრუქციული თავისებურებები და მათი ძირითადი შემადგენელი ელემენტების დახასიათება. გაშუქებულია ჰესების სპეციალური, ნაკლებად გავრცელებული, ტიპები და ჰესების მიმართ წაყენებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნები. ყოველივე გადმოცემულია ჰიდროელექტროსადგურების ჰიდროენერგეტიკული მოწყობილობების პარამეტრების – დაწნევის, სიმძლავრის გათვალისწინებით, რაც ხაზს უსვამს ჰიდროელექტროსადგურებზე არსებული ჰიდროტექნიკური ნაგებობების ენერგეტიკული გამოყენების სპეციფიკურობას.
ეს გამოცემა მოცულობით და შინაარსით სრულად შეესაბამება ამავე დასახელების სასწავლო კურსის სილაბუსს. იგი განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამა „ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერიის“ სტუდენტებისათვის.

image
თ. მჭედლიშვილი, ბ. ნავროზაშვილი, ვ. ქირია, ხ. ამყოლაძე

მანქანებისა და ხელსაწყოების ტექნიკურ-ეკონომიკური
ანალიზი

უაკ: 62-52

სალექციო კურსში მოცემულია მეცნიერული კვლევებისა და დაპროექტების მანქანა-ხელსაწყოების ტექნიკურ-ეკონომიკური ანალიზი. განხილულია პარამეტრებისა და მაჩვენებლების შერჩევისა და სისტემატიზაციის, მათემატიკური მოდელირებისა და საკონსტრუქტორო გადაწყვეტილების ოპტიმიზაციის საკითხები.
წიგნი განკუთვნილია „მექანიკის ინჟინერია და სამრეწველოების“ სპეციალობის მაგისტრანტებისათვის. ამავე დროს იგი გამოადგება სხვა მონათესავე სპეციალობის მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს.

image
ი. ლომიძე, ი. ნონიევი

ჰესების რეაბილიტაცია
(ჰიდრომექანიკური ნაწილი)

უაკ: 621.311.21:532

სალექციო კურსში განხილულია ჰიდროელექტროსადგურების ჰიდრომექანიკური ნაწილის რეაბილიტაციის საკითხები, კერძოდ, სარეაბილიტაციო კვანძების არჩევის კრიტერიუმები, ტექნიკური აუდიტის შედეგების გამოყენება რეაბილიტაციის პროექტის ძირითადი ვარიანტის არჩევაში, საპროექტო დოკუმენტაციის და ბიზნესგეგმის შემუშავების პრინციპები, დაფინანსების წყაროების ძიება და მათი სამართლებრივი საფუძვლები, სამუშაოების ჩატარების კონტრაქტორის არჩევის კრიტერიუმები და პროცედურები, კონტრაქტების გაფორმების პირობები და კრიტერიუმები, სარეაბილიტაციო სამუშაოების მიმდინარეობაზე ტექნიკური და ფინანსური კონტროლი, შრომის უსაფრთხოების ტექნიკის და გარემოს დაცვის საკითხები, სამუშაოების მიღების პროცედურა და დოკუმენტაციის მომზადება და სხვა.
გამოცემა განკუთვნილია სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამა „ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერიის“, „ჰიდროენერგეტიკის“ სპეციალიზაციის სტუდენტებისთვის, აგრეთვე შეიძლება საინტერესო და სასარგებლო იყოს ამავე პროგრამის სხვა სპეციალიზაციის სტუდენტებისათვის, დოქტორანტებისა და ენერგეტიკაში მომუშავე საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალისთვის.

image
ა. გოჩოლეიშვილი, ზ. ლებანიძე, დ. კუპატაძე

გვირაბების მშენებლობის თანამედროვე
მეთოდები

უაკ: 622.26:622.268.4./5

სალექციო კურსში „გვირაბების მშენებლობის თანამედროვე მეთოდები“ განხილულია: ჰორიზონტალური და დახრილი გვირაბების გაყვანის პროცესის რაციონალური პარამეტრების გაანგარიშების მეთოდიკა; სამთო-გეოლოგიური და სამთო-ტექნიკური ფაქტორების გათვალისწინებით, ცალ-ცალკე, გვირაბების გაყვანის ტექნოლოგიები; გვირაბის მშენებლობის არსებული და თანამედროვე მეთოდები (ახალავსტრიული, ნორვეგიული, იტალიური); ღია წესით გაყვანილი გვირაბების სამაგრის სტატიკური გაანგარიშება; ფეთქებადი ნივთიერების მუხტების ინიცირების თანამედროვე სისტემები.
წიგნი დაეხმარება სამთო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის სტუდენტებს საგნის ცოდნისა და გაცნობიერების ამაღლებაში.

image
ნ. ხაბეიშვილი

დიზაინის ისტორია

უაკ: 93/99:72.03

სალექციო კურსში თანამიმდევრულად მოცემულია დიზაინის განვითარების ისტორია, მისი ფორმირების ეტაპები, ფუნდამენტური ასპექტები და პრინციპები, ასევე დიზაინის თეორიის გაცნობიერებისთვის აუცილებელი თეორიული საკითხები: ერგონომიკა გარემოს დიზაინში, კონსტრუქციისა და დიზაინის კავშირი, მასალის როლი დიზაინში, ავეჯის დიზაინი და მისი სტილები, გრაფიკული დიზაინის თავისებურებანი, უნივერსალური დიზაინის კანონზომიერებები, ქუჩის ხელოვნება – სტრეეტ არტ და სხვ.
წიგნში დიდი ყურადღება ეთმობა არქიტექტურული დიზაინის, მათ შორის საზოგადოებრივი სივრცეების კეთილმოწყობის საკითხებს, ნაჩვენებია თანამედროვე საქალაქო გარემოს დიზაინის კრეატიული გადაწყვეტები, რომელთა შედეგადაც მიიღწევა გამომსახველობითი და ეფექტური ვიზუალური კომუნიკაცია.
გამოცემა განკუთვნილია არქიტექტურისა და დიზაინის სპეციალობის სტუდენტებისთვის, ასევე დიზაინის საკითხებით დაინტერესებული პირებისთვის.

image
ლ. გორგიძე, ნ. გაჩეჩილაძე

გეოტექნიკის საფუძვლები

უაკ: 622.011.4:693.625

სალექციო კურსში განხილულია საინჟინრო-გეოლოგიის ზოგადი კანონები და გრუნტების კლასიფიკაცია, გეოტექნიკური კვლევების სტადიები და ციკლები.
ნაშრომი ძირითადად ორიენტირებულია კონკრეტული გეოტექნიკური კვლევის მეთოდების და სტადიების, სატრანსპორტო, ხაზოვანი, ჰიდროტექნიკური და მიწისქვეშა მშენებლობის საკითხების განხილვაზე.
გამოცემა განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის სამთო და გეოინჟინერიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. სალექციო კურსით შეიძლება ისარგებლონ აგრეთვე ხსენებული ფაკულტეტის სხვა საბაკალავრო პროგრამებით მოსწავლე სტუდენტებმა, რომლებიც გადიან საინჟინრო გეოლოგიის და სპეციალური საინჟინრო გეოლოგიის კურსებს.

image
თ. მეგრელიძე, თ. ისაკაძე, გ. გოლეთიანი, გ. გუგულაშვილი

სამაცივრო მანქანა-დანადგარების
მონტაჟი და ტექმომსახურება

უაკ: 621.565

სალექციო კურსში მოცემულია სამაცივრო მანქანა-დანადგარების რემონტის, მონტაჟისა და ექსპლუატაციის საკითხები. წარმოდგენილია ავტომატიკის ხელსაწყოების, კომპრესორების ამძრავების, სამაცივრო მილგაყვანილობებისა და სამფაზიანი სისტემების სამონტაჟო და ტექნოლოგიური საკითხები.
გამოცემა განკუთვნილია სამაცივრო ტექნოლოგიისა და ტექნიკის პროფილის სპეციალობების ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის ლაბორატორიული და პრაქტიკული სამუშაოების ჩასატარებლად საგნებში: „სამაცივრო მანქანა-დანადგარების მონტაჟი და ტექმომსახურება“, „დგუშიანი კომპრესორები“, „როტაციული კომპრესორები“ და „ხრახნული კომპრესორები“. მეთოდური მითითებები შეიძლება გამოიყენონ აგრეთვე სამაცივრო მოწყობილობების ტექნიკოსის სპეციალობის პროფესიული სწავლების სტუდენტებმა.

image
თ. მეგრელიძე, თ. ისაკაძე, გ. გოლეთიანი, გ. გუგულაშვილი

კრიოგენული ტექნიკა

უაკ: 621.8

სალექციო კურსში მოცემულია კრიოგენული ტექნიკის არსი და მისი გამოყენება კვების მრეწველობაში. ნაშრომში დიდი ყურადღება ეთმობა კრიოაგენტების გათხევადების საკითხებს, ზედაბალი ტემპერატურის მიღების ტექნოლოგიებს, აგრეთვე რეფრიჟერატორულ ციკლებს.
ნაშრომში განხილულია აირის მაცივარი მანქანების გაანგარიშების მეთოდები, როგორც ანალიტიკურად, ისე კომპიუტერული პროგრამის      მეშვეობით.
გამოცემა განკუთვნილია სამაცივრო ტექნოლოგიისა და ტექნიკის პროფილის სპეციალობების  სტუდენტებისათვის.

image
რ. მანაგაძე

ძიების გეოფიზიკური
მეთოდები

უაკ: 550.83

სალექციო კურსში აღწერილია საველე გეოფიზიკური მეთოდების ფიზიკური საფუძვლები, მიღებული შედეგების დამუშავება და ინტერპრეტაცია. განხილულია გეოფიზიკური მეთოდების გამოყენების შესაძლებლობები გეოლოგიური ამოცანების გადასაწყვეტად.
კურსში, კვლევის მეთოდები წარმოდგენილია ცალ-ცალკე. თითოეული მეთოდის ბოლოს განხილულია მისი გამოყენების პრაქტიკული მაგალითები წიაღისეულის საბადოთა ძებნა-ძიებისას.
სალექციო კურსი გამოადგება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტებს, ასევე წიაღისეულის საბადოთა ძებნა-ძიების სპეციალობების სხვა უნივერსიტეტის სტუდენტებსაც.

image
ი. ლომიძე, გ. ხელიძე

ჰიდროტურბინების მონტაჟის, გამართვის,
ექსპლუატაცის და რემონტის
სპეცკურსი

უაკ: 621.224

სალექციო კურსში გაშუქებულია სამონტაჟო სამუშაოების პროექტის შედგენილობა, მონტაჟისთვის აუცილებელი მექანიზმები, სამარჯვები, მასალები, აგრეთვე ყველა ის ოპერაცია თუ მონტაჟის წარმოების მეთოდი და მიმდევრობა, რაც სხვადასხვა სახეობის ჰიდროტურბინისთვის არის დამახასიათებელი. ჩამოყალიბებულია ჰიდროტურბინების რემონტის ორგანიზაციისა და დაგეგმვის საკითხები, მოცემულია რემონტის სახეობები, მათი ჩატარების პროცედურები, ჰესების ტექნოლოგიური მართვისა და ექსპლუატაციის პირობები.
სალექციო კურსი შეესაბამება სამაგისტრო პროგრამა „ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერიის“ მიერ გათვალისწინებული სალექციო კურსის იდენტური დასახელების სასწავლო საგნის სილაბუსს.
გამოცემა განკუთვნილია სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამა „ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერიის“ ჰიდროენერგეტიკის სპეციალიზაციის სტუდენტებისათვის.

image
ტ. კვიციანი

აბსოლუტურად მყარი სხეულის
მექანიკა

უაკ: 531.8

სალექციო კურსში განხილულია აბსოლუტურად მყარი სხეულის სტატიკური და დინამიკური წონასწორობა; ბმების დინამიკური რეაქციებისა და დამატებითი დინამიკური წნევების გამოთვლის, ასევე მყარი სხეულის სხვადასხვაგვარი მოძრაობისას მისი კინემატიკური და დინამიკური პარამეტრების განსაზღვრის მეთოდები; მყარი სხეულების ურთიერთდარტყმის შედეგების გამოკვლევა; სამშენებლო კონსტრუქციების მდგრადი წონასწორონის მდებარეობის განსაზღვრის ამოცანები მცირე რხევათა თეორიის გამოყენებით. მოყვანილია კონკრეტული ამოცანების ამოხსნის ნიმუშები და შესაბამისი მეთოდური მითითებები.
გამოცემა განკუთვნილია სტუ-ის სამშენებლო ფაკულტეტის მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.

Т. Кортуа

Основы управления и регулирования
телекоммуникационного радиочастотного
спектра в рамках 9kHz-300 GHz

УДК: 621.396.66:621.396.61

Курс лекций „Основы управления и регулирования телекоммуникационного радиочастотного спектра в рамках 9kHz-300 GHz“ состоят из содержания и семи глав, где изложены основные принципы управления использованием радиочастотного спектра, рассмотрены инженерно-технические основы управления радиочастотным спектром; типы модуляции и классы излучений; регламент радиорегулирования и ширина полос излучаемых частот. Изложены модели распространения радиоволн над местностью с определенным профилем, потери при распространении радиоволн при определении реального размера зоны обслуживания радиосистемы и уровня непреднамеренных помех. Рассмотрены регуляторные аспекты процесса присвоения частот; процедуры присвоения частот и применяемые методы как гарант эффективного управления использования радиочастотного спектра. Приведены примеры расчетов качественных показателей покрытия сетей подвижной радиосвязи, задачи проектирования сетей Wi-Fi; расчеты радиорелейных линий в режиме „точка - точка“, планы размещения частот радиостволов для цифровых систем фиксированной беспроводной связи высокой и средней пропускной способности; планы размещения частот для внедрения наземного сегмента международной подвижной электросвязи (IМТ) в полосах частот, определенных для IMT в регламенте радиосвязи (РР). Рассмотрены вопросы мониторинга, измерения и оценки занятости радиочастотного спектра и частотного канала; измерение занятости полосы частот; зоны измерений и занятости ресурса спектра. Предлагаемый курс лекций предназначен студентам магистратуры и докторантуры по специальности телекоммуникации  технических вузов.

image
Т. Кортуа

Основы управления и регулирования
телекоммуникационного радиочастотного
спектра в рамках 9kHz-300 GHz

УДК: 621.396.66:621.396.61

Курс лекций „Основы управления и регулирования телекоммуникационного радиочастотного спектра в рамках 9kHz-300 GHz“ состоят из содержания и семи глав, где изложены основные принципы управления использованием радиочастотного спектра, рассмотрены инженерно-технические основы управления радиочастотным спектром; типы модуляции и классы излучений; регламент радиорегулирования и ширина полос излучаемых частот. Изложены модели распространения радиоволн над местностью с определенным профилем, потери при распространении радиоволн при определении реального размера зоны обслуживания радиосистемы и уровня непреднамеренных помех. Рассмотрены регуляторные аспекты процесса присвоения частот; процедуры присвоения частот и применяемые методы как гарант эффективного управления использования радиочастотного спектра. Приведены примеры расчетов качественных показателей покрытия сетей подвижной радиосвязи, задачи проектирования сетей Wi-Fi; расчеты радиорелейных линий в режиме „точка – точка“, планы размещения частот радиостволов для цифровых систем фиксированной беспроводной связи высокой и средней пропускной способности; планы размещения частот для внедрения наземного сегмента международной подвижной электросвязи (IМТ) в полосах частот, определенных для IMT в регламенте радиосвязи (РР). Рассмотрены вопросы мониторинга, измерения и оценки занятости радиочастотного спектра и частотного канала; измерение занятости полосы частот; зоны измерений и занятости ресурса спектра. Предлагаемый курс лекций предназначен студентам магистратуры и докторантуры по специальности телекоммуникации  технических вузов.

image
ლ. ჩხეიძე

ტექნოსფერო და ეკოსისტემების
დეგრადაცია

უაკ: 575.7:632.125

სალექციო კურსში განხილულია ტექნოსფეროში მიმდინარე პროცესები და ეკოსისტემაზე მათი ნეგატიური ზეგავლენა, რომელიც ბოლო ათწლეულების განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაიზარდა, რამაც გამოიწვია გარემოს ნაწილობრივი, ხოლო არაერთ შემთხვევაში – სრული დეგრადაცია. განხილულია ადამიანის საქმიანობა, რომელიც მიმართულია ბუნების გარდაქმნისა და კომფორტული ხელოვნური გარემოს შექმნისაკენ და რომელიც ხშირად გაუთვალისწინებელ შედეგებს იწვევს. სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის და სოციალური განვითარების გვერდითი შედეგები იწვევს ეკოლოგიური წონასწორობის დარღვევას, ანომალიურ ბუნებრივ და ტექნოგენურ სიტუაციებს. ადამიანის საქმიანობით, დემოგრაფიული აფეთქებით და ბუნებრივი გარემოს ტექნოგენური დეგრადაციით გამოწვეული პრობლემები დაკავშირებულია ეკოლოგიური კატასტროფების საფრთხეებთან. ადამიანის საქმიანობა უარყოფითად აისახება დედამიწის ქერქზე, ატმოსფეროსა და კლიმატზე, ჰიდროსფეროსა და წყლის ბალანსზე, ნიადაგის საფარზე, მცენარეულ და ცხოველთა სამყაროზე.
სალექციო კურსში განხილულია ადამიანის საბინადრო გარემოსა და ეკოსისტემაზე მოქმედი ტექნოგენური ფაქტორები და მათი მავნე ზემოქმედების შედეგად ეკოსისტემაში მიმდინარე დეგრადაციული პროცესები, ამ პროცესების მნიშვნელობა და აქტუალურობა და აღნიშნული პრობლემების თავიდან აცილების ან მინიმუმამდე დაყვანის გზები.
გამოცემა განკუთვნილია სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა „საინჟინრო უსაფრთხოებისა და საგანგებო სიტუაციების მართვის“ სტუდენტებისათვის.

image
ზ. ჯაფარიძე

ჰიდრო- და პნევმოამძრავები

უაკ: 62-82:62-85

სალექციო კურსში მოყვანილია ზოგადი ცნებები ჰიდრავლიკიდან, სითხეებისა და გაზების ძირითადი ფიზიკური თვისებები, სითხეების დინამიკის ძირითადი კანონები. განხილულია ჰიდრავლიკური სისტემები, ჰიდრომანქანები და მათი ზოგადი კლასიფიკაცია. წარმოდგენილია მოცულობითი ჰიდრავლიკური მანქანები და ჰიდრავლიკური ძრავები, მათი მართვის ელემენტები. განხილულია პნევმატიკური სისტემები, პნევმოქსელები და პნევმატიკური მანქანები, მათი მართვისა და კონტროლის სისტემები. მოყვანილია ჰიდრო და პნევმოსისტემების ტექნიკაში გამოყენების მაგალითები.
სალექციო კურსი განკუთვნილია სამრეწველო ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. იგი გამოადგებათ აგრეთვე მექანიკის, კვების ინჟინერიისა და სხვა სპეციალობის მაგისტრანტებსა და შესაბამისი დარგის სპეციალისტებს.

image
ჯ. ბერიძე, შ. კვირკველია

ფიჭური მობილური კავშირის
ტექნოლოგიები

უაკ: 007

სალექციო კურსში „ფიჭური მობილური კავშირის ტექნოლოგიები“ განხილულია მობილური კავშირის ის ტექნოლოგიები, რომლებიც შეიქმნა მესამე თაობის (3G) მობილური კავშირის სისტემების და ქსელების აგების შემდეგ. ესენია მეოთხე თაობის (4G) მობილურ კავშირზე გარდამავალი ტექნოლოგიები, დამყარებული მონაცემების პაკეტურ გადაცემაზე (HSPA). ნაშრომში წარმოდგენილია ტექნოლოგია WiMAX,  რომლის თეორიული ბაზა მე-4 და შემდგომი თაობების მობილური კავშირის ტექნოლოგიების საფუძველია. აღწერილია ეფექტური კოდირების, მრავალანტენიანი (MIMO) და ადაპტური ანტენების გამოყენების საკვანძო საკითხები. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა მე-4 თაობის უახლეს ტექნოლოგიას –LTE Advanced, რომელიც თავის მხრივ წინამორბედი და საფუძველია შემდგომი თაობების (5G, 6G, 7G) მობილური ქსელების შექმნისათვის.
სალექციო კურსში ბოლო (მე-7) თავი ეძღვნება მომავლის მობილური კავშირის ტექნოლოგიების კონცეფციების, შესაძლებლობების და პარამეტრების განხილვას, წინააღმდეგობების წარმოჩენას და მათი გადაჭრის გზების ძიებას.
გამოცემა განკუთვნილია ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტთა მომზადებისათვის ტელეკომუნიკაციის სასწავლო პროგრამით. ანალოგიური დასახელების საგანი იკითხება მე-4 კურსზე, მეორე სემესტრში. ის წარმატებით შეიძლება გამოიყენოს დამხმარე ლიტერატურად მაგისტრანტებმა და დოქტორანტებმა, რომლებიც სწავლებას გადიან ტელეკომუნიკაციის სასწავლო პროგრამებით.

image
დ. ტალახაძე, რ. სტურუა, ა. აბშილავა

მადნეული წიაღისეულის მამდიდრებელი
ფაბრიკების ტექნოლოგიური
დაპროექტება

უაკ: 622.7

სალექციო კურსში განხილულია ტექნოლოგიური და დამხმარე მოწყობილობების ტექნიკური მაჩვენებლები, რომლებიც საშუალებას იძლევა შევარჩიოთ საჭირო აპარატურა.
ამ რთული ამოცანის გადაწყვეტაში პირველხარისხოვანი მნიშვნელობა ენიჭება მინერალური ნედლეულის გამდიდრების ტექნიკის შემდგომ სრულყოფას.
ლექციების კონსპექტი განკუთვნილია სამთო და გეოინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისათვის.

image
მ. ონიანი

კომპიუტერული ტექნოლოგიები

უაკ: 681.3

სალექციო კურსში განხილულია ელექტრონული გამომთვლელი მანქანების განვითარების ისტორია, მათი კლასიფიკაცია; თანამედროვე სუპერკომპიუტერები, მეინფრეიმები, სერვერები და სმარტფონები; ინფორმაცია და მისი საზომი ერთეულები; კომპიუტერის მთავარი შემადგენელი ნაწილები; კომპიუტერის ძირითადი და დამატებითი მოწყობილობები: პროცესორის ბლოკი, პროცესორი, მეხსიერების სახეები – მუდმივი, ოპერატიული და დისკური, მონიტორი, კლავიატურა, პრინტერი, სკანერი; ფაილი და კატალოგი; კომპიუტერის პროგრამული ნაწილი: კომპიუტერული პროგრამების კლასიფიკაცია დამათი ზოგადი დახასიათება, დამხმარე პროგრამები.
წიგნი განკუთვნილია სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის ბაკალავრიატის ყველა სპეციალობის სტუდენტისათვის.

image
ე. ნიკოლაევა

დისტანციური ზონდირება

II ნაწილი

უაკ: 654.9

ლექციების კურსის მიზანია დისტანციურ ზონდირების ძირითადი კონცეფციების სტუდენტებისთვის გაცნობა, როგორიცაა: გარემოს დისტანციური ზონდირების მრავალთემატური მონიტორინგის არსი და მისი წარმართვის პრაქტიკული მნიშვნელობა; დისტანციური ზონდირების ზონების უპირატესობები და უარყოფითი მხარე; დისტანციური ზონდირების მონიტორინგის ძირითადი მიმართულება; ძირითადი გლობალური მონიტორინგის სისტემების მიმოხილვა; მინერალური რუკების შექმნა დისტანციური ზონდირების მონაცემებით; დისტანციური ზონდირება მეწყერის და მიწისძვრის გეოდინამიკური პროცესების მონიტორინგში; დისტანციური ზონდირება ატმოსფერული პროცესების მონიტორინგში; ცეცხლის მონიტორინგი დისტანციური ზონდირების საფუძველზე; დისტანციური ზონდირება თოვლიან-ყინულიანი პროცესების, დისტანციური ზონდირება სასოფლო-სამეურნეო ობიექტების, დისტანციური ზონდირება ტყის და დისტანციური ზონდირება სატრანსპორტო ქსელის მონიტორინგში; დისტანციური ზონდირება არქიტექტურული ობიექტების მონიტორინგში; დისტანციური ზონდირება სანაპიროს და ოკეანის მონიტორინგში.
ნაშრომი განკუთვნილია გეოინფორმატიკის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.

image
ე. ნიკოლაევა

დისტანციური ზონდირება

I ნაწილი

უაკ: 654.9

სალექციო კურსი გამიზნულია სტუდენტებისთვის დისტანციური ზონდირების ძირითადი კონცეფციის გასაცნობად, როგორიცაა: ძირითადი ცნებები და განმარტებები დისტანციური ზონდირებისას; დისტანციური ზონდირების განვითარების ეტაპები და ტექნოლოგიის პროგრესი; დისტანციური ზონდირების აპლიკაციები; დისტანციური ზონდირების ფიზიკური საფუძვლები; სხვადასხვა სატელიტური და აეროსისტემები, აქტიური და პასიური სენსორები; ლიდარის სისტემა; დისტანციური ზონდირების მონაცემების მახასიათებლები; დისტანციური ზონდირების მონაცემების ფორმატები; დისტანციური ზონდირების მონაცემების დამუშავება; დეშიფრირების მეთოდები: ვიზუალიზაცია და კლასიფიკაცია; წყლისა და მცენარეული ინდექსები.  სიხშირის თანაფარდობის მეთოდი.
ნაშრომი განკუთვნილია გეოინფორმატიკის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.

 

image
ი. კოკოლაშვილი

პალეონტოლოგია

უაკ: 56

სალექციო კურსი „პალეონტოლოგია“ შედგება ოთხი ნაწილისაგან: „პალეონტოლოგია და მისი ამოცანები“, „უხერხემლოთა პალეოზოოლოგია“, „პალეობოტანიკა“, და „სიცოცხლის განვითარების ისტორია“.
წიგნის ძირითადი ნაწილი უკავია უხერხემლოთა პალეოზოოლოგიას, რადგან მას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ისტორიული გეოლოგიისთვის, ხოლო პალეობოტანიკა და სიცოცხლის განვითარების ისტორია შედარებით მოკლედ არის წარმოდგენილი.
განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის საგანმანათლებლო პროგრამის „გეოლოგია“ სტუდენტთათვის. იგი შედგენილია აღნიშნული პროგრამის სტრუქტურის მიხედვით და სრულად შეესაბამება თემატურ სასწავლო გეგმას.

image
დ. ტალახაძე, ა. აბშილავა, ნ. დოლიძე

მადნეული წიაღისეულის გამდიდრების
ტექნოლოგიები

უაკ: 622.7

სალექციო კურსში წიაღისეულის კლასიფიკაცია, საქართველოს ძირითადი მინერალური რესურსები, მათი კლასიფიკაცია, მადნეული საბადოდან წიაღისეულის მახასიათებელი სინჯების აღების მეთოდები, ტექნოლოგიური სინჯების სახეობა, ტექნოლოგიური სინჯის ნივთიერი შედგენილობის შესწავლის მეთოდები, გრავიტაციული, მაგნიტური, ფლოტაციური მეთოდებით გამდიდრებაზე კვლევები. განხილულია მძიმე ფერადლითონიანი მადნების საბადოები, მათი გადამუშავების ფლოტაციური და კომბინირებული ტექნოლოგიები.
გამოცემა განკუთვნილია სამთო და გეოინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისათვის.

image
გ. გოგოლი

ცხოველური ნედლეულისაგან საკვები
პროდუქტების წარმოების ზოგადი
ტექნოლოგია

უაკ: 637:665.11:351.773

სალექციო კურსში მოყვანილია ზოგადი ცნობები ცხოველური ნედლეულისგან საკვები პროდუქტების წარმოების ტექნოლოგიის შესახებ. აქ განხილულია ხორცისა და ხორცპროდუქტების ზოგადი ტექნოლოგია; პროდუქტების დაბალ ტემპერატურაზე შენახვის საკითხები; ხორცის დამარილების, შაშხის გამოყვანისა და შებოლვის, აგრეთვე ხორცის ნახევარფაბრიკატების და ხორცის კონსერვების ტექნოლოგიები. სალექციო კურსში აგრეთვე მოცემულია რძისა და რძის პროდუქტების, კვერცხისა და კვერცხის პროდუქტების წარმოების ტექნოლოგია.
გამოცემა განკუთვნილია სამრეწველო ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. ის აგრეთვე გამოადგებათ მექანიკისა და კვების ინჟინერიის სპეციალობის სტუდენტებს, მაგისტრანტებს და შესაბამისი დარგის სპეციალისტებს.

image
გ. გაგოშიძე

ტყეთმცოდნეობა

უაკ: 634.0.2

სალექციო კურსში მოცემულია ღრმა ანალიზი ზოგადად ტყისა და ამ უნიკალური ბუნებრივი რესურსის ეკოსისტემების შესახებ, მათი გენეზისის, დაცვის, მოვლისა და განახლების, სახეობათა ცვლის, ტყის ტიპების, უმთავრესი დაცვითი ფუნქციების შესახებ, ტყეზე მოქმედი ეკოლოგიური ფაქტორებისა და თვით ტყის გავლენის შესახებ ამ ფაქტორებზე, გეოგრაფიასა და სხვ.
გამოცემა განკუთვნილია სატყეო საქმის სპეციალობის სამივე საგანმანათლებლო საფეხურის სტუდენტებისათვის, ასევე გარემოს დაცვის ლანდშაფტური არქიტექტურისა და აგრარულ სფეროში დასაქმებული პროფესიონალებისა და მოყვარულთათვის.

image
გ. გაგოშიძე

დენდროლოგია
(ფარულთესლოვანები)

უაკ: 634.0.17

სალექციო კურსში მოცემულია საქართველოში ბუნებრივად გავრცელებული ფარულთესლოვანი მერქნიანების დიფერენცირების პრინციპები მორფომეტრული მახასიათებლების მიხედვით, ცალკეულ სისტემატიკურ ერთეულებში გაერთიანებული ტყისშემქმნელი ძირითადი სახეობების ბიოლოგიურ-ეკოლოგიური დახასიათება, მათი სამეურნეო მნიშვნელობის თავისებურებები და სხვა.
გამოცემა განკუთვნილია სატყეო საქმის სპეციალობის სამივე საგანმანათლებლო საფეხურის სტუდენტებისათვის, ასევე გარემოს დაცვის ლანდშაფტური არქიტექტურისა და აგრარულ სფეროში დასაქმებული პროფესიონალებისა და მოყვარულთათვის.

image
მ. ვართანოვი

წყალთა მეურნეობის ეკონომიკა

უაკ: 628.1:33

სალექციო კურსში მოცემულია საქართველოს წყალთა მეურნეობის (სამელიორაციო სისტემების) ეკონომიკური ეფექტიანობის ანგარიშის მეთოდების ანალიზი და შეფასება. მასში დეტალურადაა აღწერილი საირიგაციო სისტემების ექსპლუატაციის თანამედროვე მდგომარეობა, განხილულია საქართველოს წყლის რესურსები, სარწყავი ფართობები და მათი წყალუზრუნველყოფა, სარწყავი სისტემების ტექნიკური ექსპლუატაციის ხარჯები, დასაბუთებულია ფასიან წყალსარგებლობაზე გადასვლის აუცილებლობა.
წიგნში განმარტებულია წყალთა მეურნეობის ცნება, აღწერილია საქართველოს წყლის კანონმდებლობა. ფართოდაა გაშუქებული წყალსამეურნეო ორგანიზაციების ძირითადი და საბრუნავი ფონდები, მათი გამოყენების მაჩვენებლები. განხილულია ძირითადი ფონდების ამორტიზაციის გაანგარიშების თანამედროე მეთოდები, საინვესტიციო პროექტების ეკონომიკური შეფასების მეთოდიკა, დროის ფაქტორის გათვალისწინებით.
გამოცემა განკუთვნილია აგროინჟინერიის საგანმანათლებლო საბაკალავრო პროგრამის შემსწავლელი სტუდენტებისათვის და სპეციალისტებისათვის, რომლებიც მუშაობენ წყალთა მეურნეობის დარგში.

image
ი. ბუჩუკური, ლ. გვასალია, მ. მჭედლიშვილი

ქიმიური და ბიოტექნოლოგიური ქარხნების
მოწყობილობა და დაპროექტების
საფუძვლები

უაკ: 661.013

სალექციო კურსში განხილულია ქიმიური და ბიოლოგიური ქარხნების ზოგადი და სპეციალური დანიშნულების მოწყობილობის სახეები, მათი კლასიფიკაცია სხვადასხვა ნიშნით, კონსტრუქცია, მუშა ნაწილების მოქმედების პრინციპი, საკონსტრუქციო მასალების სახეები და მათი კლასიფიკაცია სხვადასხვა გარემოში კოროზიამედეგობისა და მექანიკური გამძლეობის მიხედვით, ქიმიური და ბიოლოგიური ქარხნების დაპროექტების საფუძვლები.
გამოცემა გათვალისწინებულია ქიმიური და ბოლოგიური ინჟინერიის სპეციალობის სტუდენტებისთვის, როგორც ქარხნების მოწყობილობის, ისე დაპროექტების საკითხების შესასწავლად. ის დახმარებას გაუწევს აგრეთვე ამ საკითხებით დაინტერესებულ სხვა პირებს.

image
თ. რუხაძე

საქაროზის ტექნოლოგია

უაკ: 547.458.2

სალექციო კურსი „საქაროზის ტექნოლოგია“ მომზადებულია საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებისათვის. მასში მოკლედაა განხილული საქაროზის წარმოების მეცნიერული საფუძვლები, შქრის ტექნოლოგიის მიზანი და ამოცანები. დახასიათებულია ძირითადი ფაქტორები, რომლებიც მოქმედებს საქაროზის ხარისხზე ნედლეულის მიღებიდან საბოლოო პროდუქციის ჩამოყალიბებამდე. დახასიათებულია საქაროზის მისაღებად გამოყენებული ძირითადი ნედლეული, მათი საწარმოში მიღება, შენახვა, გადამუშავება, კლასიფიკაცია.
განხილულია ტექნოლოგიური ციკლის ძირითადი უბნები. მკითხველისთვის საწარმოო პროცესების თანამიმდევრობა ადვილი გასაგები რომ იყოს, სალექციო კურსში მოცემულია პრინციპული ტექნოლოგიური სქემები და ძირითადი უბნების ტექნოლოგიური სქემები. ასევე განხილულია შესაბამისი ტექნოლოგიისათვის საჭირო მანქანა-დანადგარები და მათი მუშაობის პრინციპი, რათა შემდგომში წარმოებაში პრაქტიკული საქმიანობისას გამარტივებული იყოს ამ მანქანა-დანადგარების ოპერირება და მთლიანად საწარმოო პროცესების მართვა.
წარმოების პრინციპული ტექნოლოგიური სქემა, ცალკეული უბნების ტექნოლოგიურ სქემებთან ერთად, უადვილებს მკითხველს სრული ტექნოლოგიური პროცესის ადვილად შესწავლას. სრული ტექნოლოგიური სქემა სტუდენტს საშუალებას აძლევს რეალურად  მთლიანობაში წარმოიდგინოს საწარმოო მასშტაბი, რაც მომავალში ხელს შეუწყობს  წარმოების სწორად მართვას. კონკრეტული უბნის ტექნოლოგიური სქემა სტუდენტს გაუადვილებს ადვილად დაინახოს პრობლემა, რაც შემდგომში დაეხმარება სამეცნიერო კვლევით საქმიანობაში. 
გამოცემა მომზადებულია საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებისათვის.გათვალისწინებულია ტექნიკური მიმართულების სწავლების სტუდენტებისათვის.

image
თ. რუხაძე

სპირტის ტექნოლოგია

უაკ: 663.5

სალექციო კურსში „სპირტის ტექნოლოგია“ მოკლედ განხილულია სპირტის წარმოების მეცნიერული საფუძვლები, სპირტის ტექნოლოგიის მიზანი და ამოცანები. დახასიათებულია ძირითადი ფაქტორები, რომლებიც მოქმედებენ სპირტის ხარისხზე ნედლეულის მიღებიდან საბოლოო პროდუქციის ჩამოყალიბებამდე. დახასიათებულია სპირტის მისაღებად გამოყენებული ძირითადი ნედლეული, მათი საწარმოში მიღება, შენახვა, გადამუშავება, კლასიფიკაცია.
განხილულია ტექნოლოგიური ციკლის ძირითადი უბნები. მკითხველისთვის საწარმოო პროცესების თანამიმდევრობა ადვილი გასაგები რომ იყოს, სალექციო კურსში მოცემულია პრინციპული ტექნოლოგიური სქემები და ძირითადი უბნების ტექნოლოგიური სქემები. ასევე განხილულია შესაბამისი ტექნოლოგიისათვის საჭირო მანქანა-დანადგარები და მათი მუშაობის პრინციპი, რათა შემდგომში წარმოებაში პრაქტიკული საქმიანობისას გამარტივებული იყოს ამ მანქანა-დანადგარების ოპერირება და მთლიანად საწარმოო პროცესების მართვა.
წარმოების პრინციპული ტექნოლოგიური სქემა, ცალკეული უბნების ტექნოლოგიურ სქემებთან ერთად, უადვილებს მკითხველს სრული ტექნოლოგიური პროცესის ადვილად შესწავლას. სრული ტექნოლოგიური სქემა სტუდენტს საშუალებას აძლევს რეალურად  მთლიანობაში წარმოიდგინოს საწარმოო მასშტაბი, რაც მომავალში ხელს შეუწყობს  წარმოების სწორად მართვას. კონკრეტული უბნის ტექნოლოგიური სქემა სტუდენტს გაუადვილებს ადვილად დაინახოს პრობლემა, რაც შემდგომში დაეხმარება სამეცნიერო კვლევით საქმიანობაში. 
გამოცემა მომზადებულია საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებისათვის. გათვალისწინებულია ტექნიკური მიმართულების სწავლების სტუდენტებისათვის.

image
ჯ. ბერიძე, შ. კვირკველია

ფიჭური მობილური კავშირის ქსელების
დაპროექტების საფუძვლები

უაკ: 681.3

სალექციო კურსში მოცემულია მობილური კავშირის ქსელების დაპროექტების საკითხები. დღეისათვის არსებობს ქსელების ხუთი თაობა, კიდევ უფრო მეტი ტექნოლოგია და ამ ტექნოლოგიათა სახესხვაობები, ვერსიები. შესაბამისად, საჭიროა მაღალი კვალიფიკაციისადა ცოდნის მქონე ტექნიკური პერსონალი.
უნდა აღინიშნოს, რომ კურსში დაპროექტების საკითხები გამოყოფილია ტექნოლოგიების მიხედვით და ხაზგასმულია თუ რა არის საერთო ამ ტექნოლოგიებისათვის და რა არის სპეციფიკური კონკრეტული ტექნოლოგიისათვის. ნაჩვენებია თუ როგორია ძირითადი რესურსების განაწილების ალგორითმები, როგორ უნდა შეფასდეს ქსელის ხარისხობრივი მაჩვენებლები და საჭიროების შემთხვევაში როგორ უნდა მოხდეს მათი გაუმჯობესება. კურსის პრაქტიკულ ნაწილში თეორიულ/პრაქტიკულ გამოთვლებთან ერთად გამოყენებულია პროგრამული საშუალებები, ქსელების დაპროექტების კომპიუტერული ხელსაწყოები ასევე ვიზუალიზაციის მეთოდები რაც ამყარებს მიღებულ თეორიულ ცოდნას.
სალექციო კურსი იკითხება ბაკალავრიატის სტუდენტთა მომზადებისათვის ტელეკომუნიკაციის საგანმანათლებო პროგრამით, მეოთხე კურსზე.
გამოცემა განკუთვნილია არამარტო ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის, არამედ ამ სფეროში მომუშავე სპეციალისტებისთვისაც.

image
ხ. ამყოლაძე

რხევების გამოყენებითი თეორია

უაკ: 539.3:330.115

სალექციო კურსში განხილულია მექანიკური სისტემების რხევების სახეები და მანქანათა დინამიკა, ძირითადი მათემატიკური მოდელები და მათი ამოხსნის მეთოდები წრფივი, პარამეტრული და არაწრფივი მახასიათებლის შემთხვევაში, დეტერმინირებული და შემთხვევითი დატვირთვების მოქმედების დრო. მოცემულია  აგრეთვე თავისუფლების მრავალი ხარისხის მქონე და განაწილებული სისტემების რხევების საფუძვლები. მაგალითების სახით მოყვანილია საფრენი აპარატების, ჩარხების და ვიბრაციული მანქანების ძირითადი კვანძებისა და ნაწილების რხევების აღწერა და მიმოხილვა.
გამოცემა განკუთვნილია მექანიკის ინჟინერიისა და სამრეწველო ტექნოლოგიების სპეციალობების მაგისტრანტებისათვის.

image
ა. დიდიძე

ნავთობის ქიმია

უაკ: 665.6

სალექციო კურსის მიზანია ნავთობის განსხვავებული შედგენილობის ფრაქციებში (დ.ს. - დ.დ.) - მდე, ინდივიდუალური ნაჯერი ნახშირწყალბადების (ძირითადად რელიქტების) შესწავლა. კვლევის ძირითადი მეთოდია აირთხევადი ქრომატოგრაფია და ქრომატომას-სპექტრომეტრია.
სალექციო კურსი შეიცავს წინასიტყვაობას და რვა თავს; საილუსტრაციო მასალა წარმოდგენილია 27 სურათით, 12 ცხრილით და 96 გვერდით.
სხვადასხვა ტიპის ნავთობის ინდივიდუალური ნაჯერი ნახშირწყალბადების კვლევის შედეგები მოცემულია სალექციო კურსის დასკვნით ნაწილში.
გამოცემა განკუთვნილია ქიმიური ტექნოლოგიის მიმართულების ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებისათვის.

image
ი. ლომიძე, გ. ხელიძე

ჰიდროტურბინები და შექცევადი
ჰიდრომანქანები

უაკ: 621.224:621.224.7

სალექციო კურსი „ჰიდროტურბინები და შექცევადი ჰიდრომანქანები“ შედგენილია ამავე დასახელების საგნის სასწავლო პროგრამის მიხედვით. მასში განხილულია თანამედროვე აქტიური და რეაქტიული ჰიდროტურბინების მუშაობის პრინციპები, ჰიდროტურბინის გამდინარე ნაწილში სითხის მოძრაობის კანონზომიერებები, ჰიდროტურბინის მუშაობის ძირითადი (ეილერის) განტოლების ანალიზი, ენერგიის ბალანსი და ხარჯის რეგულირება ჰიდროტურბინაში, ენერგეტიკული პარამეტრების განსაზღვრის თეორიული დამოკიდებულებები, ჰიდროტურბინების გეომეტრიული, კინემატიკური და დინამიკური მსგავსების კრიტერიუმები, სხვადასხვა სახეობის ჰიდროტურბინების მოდელების ენერგეტიკული და კავიტაციური გამოცდების მეთოდიკა და მიღებული მონაცემების საფუძველზე უნივერსალური და საექსპლუატაციო მახასიათებლების აგება, ჰიდროტურბინების ჰიდრომექანიკური და ელექტროჰიდრავლიკური რეგულატორების ტიპები, მათი პრინციპული სქემები. ჰიდროტურბინების გაქანების ბრუნვის სიხშირის, ჰიდრავლიკური ღერძული ძალის, სრული ღერძული ძალის და რეგულირების (რეგულირების გარანტიების) გამოთვლა.
გაშუქებულია აგრეთვე ჰიდრომანქანების შექცევადობის პრინციპი, შექცევადი ჰიდრომანქანების დანიშნულება და მათი გამოყენების პირობები, მათი სახეობები (ღერძული, დიაგონალური, რადიალურ-ღერძული), კონსტრუქციული სქემები და მათი გაანგარიშების პირობები სატუმბო და სატურბინო რეჟიმებში.
გამოცემა განკუთვნილია სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამის „ენერგეტიკა და ელექტროიჟინერია“ ჰიდროენერგეტიკის სპეციალიზაციის სტუდენტებისათვის.

image
თ. კუპატაძე, ე. აბჟინავა

გაზომვები სატელეკომუნიკაციო ტექნიკაში

უაკ: 389

სალექციო კურსში განხილულია გაზომვების მეტროლოგიური საფუძვლები, წრედების, სიგნალებისა და სატელეკომუნიკაციო აპარატურის პარამეტრების გაზომვის მეთოდები, სატელეკომუნიკაციო ტექნიკასა და მაუწყებლობაში გამოყენებულ სიხშირეთა  სრულ დიაპაზონში. დასაბუთებულია საზომი საშუალებებისადმი წაყენებული მოთხოვნები და წარმოდგენილია გაზომვის სტრუქტურული სქემები.
სალექციო კურსი, როგორც დამხმარე სახელმძღვანელო, განკუთვნილია ტელეკომუნიკაციის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისათვის.

image
თ. კუპატაძე

შესავალი სპეციალობაში

უაკ: 681.3

სალექციო კურსში მოცემულია უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესში გამოყენებულ ტერმინთაგანმარტება: კრედიტი, სასწავლო დატვირთვა, სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება, სტუდენტის აქტივობის შეფასება, შუასემესტრული, დასკვნითი და დამატებითი გამოცდები, კრედიტის შესრულება, სტუდენტის დამოუკიდებლად მუშაობის საათები. დაწვრილებით არის წარმოდგენილი საგანმანათლებლო პროგრამის – „ტელეკომუნიკაცია“ აღწერა. სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა და დასაქმების ფორმულა, რომელიც კურსდამთავრებულს კარნახობს თუ რა კომპეტენციები (ცოდნა და მისი გამოყენების უნარი) უნდა ჰქონდეს, რომ იყოს მოთხოვნადი კომპანიის/ფირმისათვის.
ლექციების კურსში განხილულია ტელეკომუნიკაციის დარგთან დაკავშირებული ის გამოგონებები, რომლებმაც შეცვალა მსოფლიო; განმარტებულია დარგობრივი ტერმინები: ელექტროკავშირგაბმულობა; საინფორმაციო ტექნოლოგიები; ტელეკომუნიკაცია; ინფოკომუნიკაცია; აგრეთვე საინფორმაციო რევოლუციის ეტაპები, მისი ჩანასახიდან დღემდე და მათი დანიშნულება. განმარტებულია შინაარსობრივად ტელეკომუნიკაციის მეცნიერებასა და ტექნიკაში გამოყენებული ზომის ერთეულები და აღრიცხვის სისტემები.
სალექციო კურსი განკუთვნილია ტელეკომუნიკაციის საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხული სწავლების პირველი წლის სტუდენტებისათვის, აგრეთვე საშუალო სკოლების დამასრულებელი კლასების მოსწავლეებთან პროფესიული ორიენტაციის სამუშაოების ჩასატარებლად.

image
მ. კოპლატაძე, თ. კუპატაძე

ტელეტრაფიკის თეორია

უაკ: 681.3.041/.048

სალექციო კურსში განხილულია კვლევისა და გაანგარიშების ძირითადი მეთოდები სხვადასხვა სტრუქტურის ტელეკომუნიკაციის სისტემებისათვის. განხილულია მოთხოვნათა ნაკადების მოდელები და სატელეკომუნიკაციო ქსელებში დატვირთვის პროგნოზირების თავისებურება. თეორიული მასალა ილუსტრირებულია გამოყენებითი ხასიათის ამოცანებით და მაგალითებით.
გამოცემა განკუთვნილია ტელეკომუნიკაციის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისათვის.

image
ლ. გვერდწითელი, ჯ. გუგეშიძე, მ. გუგეშიძე

გარემოს ობიექტების დაცვის ანალიზის
საშუალებები და მეთოდები

III ნაწილი

უაკ: 577.4:628.394

სალექციო კურსში განხილულია ზედაპირული წყლების გამაჭუჭყიანებელი მავნე ნივთიერებების კონცენტრაციების განსაზღვრა ფოტოკოლორიმეტრიული და ატომურ-აბსორბციული სპექტრომეტრული მეთოდებით. მათი შესწავლა და გამოყენება დაეხმარება როგორც ბაკალავრიატის, ისე მაგისტრატურის სტუდენტებს დამოუკიდებელი მუშაობის დროს წყლის ხარისხის დადგენაში.
გამოცემა განკუთვნილია ქიმიური და ბიოტექნოლოგიური, მეტალურგიული, ასევე სამთო-გეოლოგიური, ჰიდროტექნიკის, თბოენერგეტიკის, მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტების სტუდენტებისათვის, რათა აწარმოონ სამრეწველო ჩამდინარე წყლების კონტროლი, შეარჩიონ გაწმენდის მეთოდები და დაიცვან წყალსატევები დაბინძურებისაგან.

image
ლ. ქრისტესიაშვილი

სამშენებლო ბიზნესი და
ფინანსები

უაკ: 624.15:338.24

სალექციო კურსში განხილულია ფინანსური მენეჯმენტის როლი სამშენებლო ბიზნესში, სისტემის რეგულირების ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრების მართვის მექანიზმები, ფინანსური დაგეგმვა და ინვესტიციების მართვა, ქვეყანაში არსებული დაფინანსება-დაკრედიტების სისტემა, გადასახადები და მისი მართვა.
შესწავლილია ფინანსური ინსტიტუტების სახეები და დაფინანსების თავისებურებანი, სამშენებლო ფირმის ფინანსები და მისი მართვის მეთოდები, ძირითადი და საბრუნავი კაპიტალი და მისი მართვის მეთოდები, საინვესტიციო საქმიანობის საფუძვლები და ინვესტიციების მართვის მეთოდები, განსაზღვრულია გრძელვადიანი და მოკლევადიანი დაფინანსირება, ვადიანი სესხები და ლიზინგები, საქართველოს ეკონომიკაში არსებული საკრედიტო რესურსების განთავსების ძირითადი მიმართულებები, ფულის ღირებულება დროში, ფირმის შემოსავლების, ხარჯების, მოგებისა და დანახარჯების მართვის მეთოდები და ა.შ.
გამოცემა განკუთვნილია სამშენებლო ფაკულტეტის მშენებლობის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის დეპარტამენტის პროგრამა „მშენებლობის მენეჯმენტის“ სტუდენტებისათვის.

image
ჯ. ბერიძე, ს. მახარაძე, ტ. ბურკაძე

საგნების ინტერნეტი (IoT) და უსადენო
სენსორული სატელეკომუნიკაციო
ქსელები

უაკ: 62-5:008

სალექციო კურსში განხილულია ინტერნეტის ახალი მიმდინარეობა – საგნების ინტერნეტი (IoT), მისი არქიტექტურა, დანერგვის სირთულეები, გეგმები და პროგნოზები, გამოყენების მიმართულებები. გაანალიზებულია ინტერნეტის განვითარების ერთ-ერთი პერსპექტიული და თანამედროვე ტექნოლოგია უსადენო სენსორული ქსელები USN, ასეთი ქსელების არქიტექტურა, ფუნქციონირების ალგორითმები. განხილულია: რადიოსიხშირული იდენტიფიკაციები RFID, მანქანათშორისი კომუნიკაციები M2M, სატრანსპორტო საშუალებების ქსელი VANET, მოლეკულური ნანოქსელები.
გამოცემა განკუთვნილია ძირითად ლიტერატურად ამავე დასახელების სასწავლო კურსში, რომელიც იკითხება ტელეკომუნიკაციის საგანმანათლებო პროგრამით, მე-4 კურსზე, ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. ლექციების კურსი სასარგებლო იქნება ასევე მაგისტრატურისა და დოქტურანტურის სტუდენტებისათვის, იმის გათვალისწინებით, რომ ამ მიმართულების ქართული ლიტერატურა ჯერჯერობით თითქმის არ მოიპოვება.

image
ზ. ჯაფარიძე

მცენარეული ნედლეულის საექსტრაქციო
მოწყობილობები

უაკ: 664.061

სალექციო კურსში „მცენარეული ნედლეულის საექსტრაქციო მოწყობილობები“ წარმოდგენილია მცენარეული ნედლეულის ექსტრაჰირების თეორიული საფუძვლები. გაკეთებულია ექსტრაქციის მეთოდების და მოწყობილობების კლასიფიკაცია, განხილულია მოწყობილობათა სტრუქტურულ-პრინციპული და კინემატიკური სქემები.
გამოცემა განკუთვნილია სასურსათო ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის სპეციალობის მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის და დაეხმარება აგრეთვე შესაბამისი პროფილის დოქტორანტებსაც.

image
ს. მებონია

მილგლინვის ძალოვანი პარამეტრების
ანგარიში

უაკ: 621 774 35

სალექციო კურსში განხილულია მილების გლინვის პროცესებში მოქმედი ძალების განსაზღვრის მეთოდები. ლექციების კურსში შესულია გლინებზე მოქმედი ნორმალური და მხები ძაბვებისა და ძალების განსაზღვრა, საკონტაქტო ზედაპირზე გლინებსა და ლითონს შორის წნევის განაწილების თეორიების ანალიზი, ძაბვების ძირითადი დიფერენციალური განტოლების შედგენის და ამოხსნის ხერხები.
სალექციო კურსი შეიცავს მილების გლინვის ტექნოლოგიური პროცესების გეომეტრიული, დეფორმაციული, კინემატიკური და ენერგოძალოვანი პარამეტრების განსაზღვრის და სხვადასხვა ტიპის მილსაგლინი დანადგარების კვანძებში მოქმედი ძალების ანგარიშის მეთოდებს.
გამოცემა განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის „მასალათმცოდნეობის და მასალების დამუშავების“ სპეციალობის სტუდენტებისათვის.

image
ა. აბშილავა, ზ. არაბიძე

წიაღისეულის გამდიდრების გრავიტაციული
ტექნოლოგიის კვლევა

უაკ: 622.7

სალექციო კურსში განხილულია მყარი წიაღისეულის გრავიტაციული გამდიდრების ტექნოლოგიის კვლევის კლასიკური და თანამედროვე მეთოდები. მოცემულია გრავიტაციული მანქანა-დანადგარების ტექნოლოგიური პარამეტრები და მათი რეგულირების საშუალებები, გრავიტაციული გამდიდრების ტექნოლოგიური მაჩვენებლების თეორიული მნიშვნელობების განსაზღვრის მეთოდები და ტექნოლოგიური სქემები.
გამოცემა განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის „სამთო და გეოინჟინერიის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისათვის, აგრეთვე, გარკვეულ დახმარებას გაუწევს სამთო დარგში მომუშავე ახალგაზრდა სპეციალისტებს.

image
თ. მეგრელიძე, გ. გოლეთიანი, გ. ბერუაშვილი

კვების საწარმოთა ტექნოლოგიური
პროცესების ავტომატიზაცია

უაკ: 664

სალექციო კურსში განხილულია კვების საწარმოთა ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატიზაციისთვის საჭირო რეგულატორები, სარეგულირო ობიექტის თვისებები და ავტომატური მოწყობილობების ელემენტები.
გამოცემა განკუთვნილია სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.

image
ნ. ნათბილაძე, მ. ყიფშიძე

სარეკლამო პროდუქციის კონსტრუირება
და გაფორმება

უაკ: 659.127:659.132

სალექციო კურსში მიმოხილულია სამრეწველო პროდუქციის ბრენდის მოდელირების, კონსტრუირებისა და ტექნოლოგიური დამუშავების მეთოდები, საჭირო მონაცემების შეგროვების, განმარტებისა და მათი გაანალიზების გზები, საფირმო სტილის ძირითადი ელემენტები და მახასიათებლები, განხილულია ბრენდის შექმნაში მარკეტინგისა და პიარის სპეციალისტების როლი.
გამოცემა განკუთვნილია სამრეწველო ინჟინერიის ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის. ის დააინტერესებს იმ პირებსაც, რომელთა საქმიანობაც დაკავშირებულია პოლიგრაფიულ მრეწველობასთან.

image
თ. ბარაბაძე, რ. მანაგაძე

ნავთობისა და გაზის საბადოების
ძებნისა და ძიების მეთოდები

უაკ: 550-8

სალექციო კურსში მოკლედ განხილულია დედამიწის წიაღში ნავთობისა და გაზის საბადოების ძებნისა და ძიების მეთოდები.
ნავთობისა და გაზის ძებნა-ძიების გეოლოგიურ-სადაზვერვო სამუშაოების სხვადასხვა ეტაპსა და სტადიაზე, დასახული ამოცანის გადაწყვეტა, გარემოებების მრავალფეროვნებების გამო, ცალკეული მეთოდების თანამიმდევრულ და ხშირად კომპლექსურ გამოყენებას ითხოვს. ამდენად ნაშრომში მოკლედ წარმოდგენილია ნავთობისა და გაზის ძებნა-ძიებისათვის საჭირო სხვადასხვა სახის გეოლოგიური აგეგმვისა და გეოფიზიკური მეთოდების არსი, მათი ჩატარების თანამიმდევრობა; ჭაბურღილის კვლევის გეოფიზიკური მეთოდები; სტრუქტურების პერსპექტიულობის შეფასების გეოქიმიური მეთოდები; ნავთობისა და გაზის გეოლოგიური საძიებო სამუშაოების ჩატარებისას აეროკოსმოსური მეთოდები.
გამოცემა განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნავთობისა და გაზის ძებნა-ძიების სპეციალობის სტუდენტებისათვის, იგი მათ ამ დისციპლინის მოკლე კუსად გამოადგება.

image
ნ. ფოფორაძე, ო. სესკურია

გენეტიკური მინერალოგია

უაკ: 549

სალექციო კურსში განხილულია გენეტიკური მინერალოგიის არსი და ამოცანები, მინერალების გენეზისი და მათი გენეტიკური ნიშნები ცალკეული გეოლოგიური პროცესების შესაბამისად.
გამოცემა გათვალისწინებულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის, ის გარკვეულ დახმარებას გაუწევს მინერალოგიით დაინტერესებულ ყველა მკითხველს.

image
ჯ. ბერიძე, ი. ცქვიტინიძე, მ. გაბადაძე

სატელეკომუნიკაციო ქსელების
აგების საფუძვლები

უაკ: 681.3

სალექციო კურსში, წარმოდგენილია მსოფლიოში ფართოდ განვითარებული არხების კომუტაციის მეთოდი, ამ მეთოდით აგებული ქსელები და სისტემები, აღწერილია მათი კომპონენტები. ექსპლუატაციაში შევიდა პროგრამული მართვის მქონე საკომუტაციო სადგურები. ეს იყო წინ გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რომელმაც შესაძლებლობა შექმნა მომსახურების სახეების ორგანიზება განხორციელებულიყო პროგრამული უზრუნველყოფის ბაზაზე. ინტელექტუალური ქსელების კონცეფცია ითვალისწინებს მომსახურების პროცედურების უზრუნველყოფის ფუნქციურ განაწილებას, მათ საერთაშორისო სტანდარტებით სპეციალიზაციას, რაც საშუალებას აძლევს კავშირგაბმულობის ქსელების ოპერატორებს დანერგონ მომსახურების ახალი სახეები თავიანთი ქსელების ინფრასტრუქტურის მაქსიმალური ეფექტურობის გამოყენებით.
განხილული საკითხები წიგნში ჩამოყალიბებულია თავებად: გადაცემის მრავალარხიანი სისტემები; სატელეკომუნიკაციო ქსელებში გამოყენებული სიგნალები; კაბელები სატელეკომუნიკაციო ქსელებში;  რადიოკავშირი; რადიოკავშირის ხაზები; მოძრავი კავშირის სისტემები და ქსელები;თანამგზავრული კავშირის სისტემები; უძრავი და მოძრავი გამოსახულების გადაცემა; ტელეხედვა; ტელეკომუნიკაციის ქსელებისა და კომუტაციის სისტემების აგების პრინციპები; მომავალი თაობის ქსელების (NGN) არქიტექტურა და პროტოკოლები; ელექტრული კვების მოწყობილობები.
ლექციების კურსი განკუთვნილია ტელეკომუნიკაციის საგანმანათლებლო პროგრამის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის II კურსზე ამავე დასახელების საგნის შესწავლად. იგი შეიძლება გამოიყენონ ტელეკომუნიკაციის პროგრამის მაგისტრანტებმა, როგორც საცნობარო მასალა.

image
ბ. ზაუტაშვილი, ნ. ზაუტაშვილი

ზოგადი ჰიდროგეოლოგია

უაკ: 551.49

სალექციო კურსი „ზოგადი ჰიდროგეოლოგია“ შედგენილია გეოლოგია მინერალოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორ ბერდი ზაუტაშვილის სახელმძღვანელოს „ზოგადი ჰიდროგეოლოგია“ (თსუ, 1997 წ.) მიხედვით. მასში განხილულია დედამიწის ჰიდროსფეროს წარმოშობა, განაწილება და მიმოქცევა; დახასიათებულია წყლის სახეობანი ქანებში, მიწისქვეშა ჰიდროსფეროს აგებულება, მიწისქვეშა წყლების გენეზისი და ზონალობა, წყლის მიმოქცევა მიწისქვეშა ჰიდროსფეროში და ქანების წყლოვან-კოლექტორული თვისებები, განხილულია მიწისქვეშა წყლების ფიზიკური თვისებები და შედგენილობა, მიწისქვეშა წყალშემცველი სისტემები, მიწისქვეშა წყლების ძირითადი ტიპები, მათი გამოყენებისა და დაცვის საკითხები.
გამოცემა განკუთვნილია ჰიდროგეოლოგიის სპეციალობის სტუდენტებისათვის. იგი გამოადგება გეოლოგიის დარგის სხვა სპეციალობის სტუდენტებისათვის.

image
ნ. შავიშვილი, ი. წულაძე

ახალი მოდერნიზმი და
რეგიონალიზმი

უაკ: 72

სალექციო კურსი შედგება სამი სემესტრისაგან და შესაბამისად გაყოფილია სამ ნაწილად სემესტრების მიხედვით.
პირველი ნაწილი – ახალი მოდერნიზმი და რეგიონალიზმი – 1: საწყისი მოდერნიზმის კრიტიკა, კულტურათშორისი გადაკვეთები, პოსტსტრუქტურალიზმი განიხილავს თანამედროვე მსოფლიო არქიტექტურის ისეთ მოვლენას, როგორიც არის ნეომოდერნიზმი, ასევე ნეომოდერნიზმის მნიშვნელოვანი წყაროს – სტრუქტურალიზმის, მისი დღევანდელი ეტაპის – პოსტსტრუქტურალიზმის და ჰოლანდიური ნეომოდერნიზმის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფიგურის – რემ კულჰაასის მოღვაწეობის დასაწყისს, დღევანდელი მსოფლიო არქიტექტურის ტენდენციებს და დიალექტებს.
მეორე ნაწილი – ახალი მოდერნიზმი და რეგიონალიზმი – 2: ნეომოდერნიზმის ურბანული შემადგენელი მოიცავს ინფორმაციას მოდერნიზმის, პოსტმოდერნიზმის და ნეომოდერნიზმის შესახებ ურბანულ ჭრილში, ურბანიზმის ამჟამინდელი მდგომარეობისა და მისი მახასიათებლების, ასევე ქალაქების ძირითადი პრობლემებისა და მათი გადაწყვეტის მეთოდების შესახებ.
მესამე ნაწილი – ახალი მოდერნიზმი და რეგიონალიზმი – 3: რეგიონალიზმის გლობალური პირობა წარმოდგენილია მსოფლიოში მიმდინარე არქიტექტურული პროცესების მეორე ძლიერი დინების – რეგიონალიზმის განხილვით. ლექციების კურსი შეიცავს ინფორმაციას განვითარებულ და ე.წ. „მესამე სამყაროს“ რეგიონალური არქიტექტურის შესახებ.
სალექციო კურსი განკუთვნილია არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის, არქიტექტურის საფუძვლებისა და თეორიის მიმართულება „არქიტექტურათმცოდნეობის“ მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.

image
გ. მურჯიკნელი

ახალი თაობების (5G, 6G, 7G) მობილური
კავშირის ქსელები

უაკ: 621.396.4:521.6

სალექციო კურსში განხილულია მე-5, მე-6 და მე-7 თაობების მობილური კავშირის ტექნოლოგიური გადაწყვეტების ძირითადი თავისებურებანი, მათ მიმართ წაყენებული მოთხოვნები და შესაბამისი მომსახურების სახეები. ცალკეული თაობის ქსელების ადგილი და როლი მობილური ტელეკომუნიკაციის განვითარებასა და სრულყოფაში.
გამოცემა განკუთვნილია სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის ტელეკომუნიკაციის დეპარტამენტის ბაკალავრიატის, მაგის-ტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებისათვის.

image
შ. კელეპტრიშვილი, ხ. მიქაძე

პალეოეკოლოგია და ტაფონომია

უაკ: 577.4

სალექციო კურსში მოცემულია ძირითადი საერთო ეკოლოგიური წარმოდგენები, განხილულია პალეოეკოლოგიის საერთო საკითხების თანამედროვე კონცეფციები, რომლებიც დაკონკრეტებულია ხერხემლიანების, ხმელეთისა და წყლის მცენარეების, აგრეთვე ზღვის უხერხემლოების პალეოეკოლოგიური კვლევების მასალებით. გადმოცემულია პალეოეკოლოგიური კვლევების მეთოდიკა და ტექნიკა. განხილულია გლობალური პალეოეკოლოგიის საკითხები და ძველი ორგანიზმების დიდი ჯგუფების გადაშენების პრობლემა. ლექციების კურსის მეორე ნაწილი ეთმობა ტაფონომიის პრობლემებს და ტაფონომიური კვლევების მეთოდებს. განხილულია ნამარხი ორგანიზმების ადგილსაპოვნელის წარმოშობის ძირითადი კანონზომიერება. მოცემულია ტაფონომიური, პალეოეკოლოგიური და აქტუოპალეონტოლოგიური კვლევების მეთოდები. მოტანილია სხვადასხვა გენეზისის ადგილსაპოვნელების ტაფონომიური ანალიზის მაგალითები.
გამოცემა განკუთვნილია გეოლოგიური სპეციალობის სტუდენტებისათვის. ის საინტერესო იქნება ასევე გეოლოგების ფართო წრისათვის, სტრატიგრაფების, პალეონტოლოგებისა და ლითოლოგებისათვის.

image
გ. გორდეზიანი

შენადნობთა სისტემებში მიმდინარე ფაზური
გარდაქმნების კომპიუტერული
მოდელირება

უაკ: 681.3

სალექციო კურსში „შენადნობთა სისტემებში მიმდინარე ფაზური გარდაქმნების კომპიუტერული მოდელირება“ სრულყოფილად არის გადმოცემული ფაზური გარდაქმნების თერმოდინამიკურ-კომპიუტერული მოდელირების როლი ეკონომიურად ლეგირებული, ოპტიმალური ფაზური შედგენილობების შენადნობთა შემუშავების პროცესში და მისი უპირატესობა მინიმალური რაოდენობის ექსპერიმენტების ჩატარების შესაძლებლობით. აგრეთვე გაშუქებულია მრავალკომპონენტიანი შენადნობების თერმოდინამიკური კვლევის საკითხები კომპიუტერული მოდელირებით და მათი ფაზური დიაგრამების აგების მეთოდოლოგია ექსპერიმენტულ ანალოგებთან შედარების კრიტერიუმით. აღნიშნულ მეთოდიკაში აღსანიშნავია კატასტროფების თეორიის სტანდარტული ფორმების გამოყენება გიბსის თერმოდინამიკური პოტენციალის პოლინომიური ფორმის დადგენისას, რაც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ფაზური დიაგრამების გამოთვლის სიზუსტეზე.
გამოცემა განკუთვნილია მასალათმცოდნეობის სპეციალობის მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.

image
გ. მაჩაიძე, დ. კუპატაძე

მიწისქვეშა სამთო სამუშაოების
პროცესები

უაკ: 622.14

სალექციო კურსში განხილულია საწარმოო პროცესების კომპლექსი, რომელიც სრულდება ფენოვან საბადოთა მიწისქვეშა დამუშავებისას: საწმენდი სამუშაოების ტექნოლოგიური სქემები სხვადასხვა სამთო-გეოლოგიურ პირობებში, მიწისქვეშა ტრანსპორტის პროცესები, გვირაბების შენახვა, განიავება. ბრძოლა აირსა და მტვერთან. მოყვანილია აგრეთვე მონაცემები ნახშირის შახტებზე ცალკეული პროცესების დაპროექტებისა და მუშაობის ორგანიზაციის შესახებ.
გამოცემა განკუთვნილია სამთო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის სტუდენტებისათვის.

image
ხ. მიქაძე, ი. კოკოლაშვილი

ხერხემლიანთა პალეონტოლოგია

უაკ: 56

„ხერხემლიანთა პალეონტოლოგიის“ სალექციო კურსი სრული სახით პირველად იქნა შემუშავებული.
წიგნში აღწერილია განამარხებულ ხერხემლიანთა სამყაროს ცალკეული ტიპები უმარტივესიდან პრიმატებამდე. განხილულია სკელეტის ფრაგმენტები, რომელიც მნიშვნელოვან დიაგნოსტიკას წარმოადგენს სისტემატიკისათვის. ლექსიების კურსში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს თითოეული ტიპის კლასიფიკაციას.
კურსი განკუთვნილია ბაკალავრიატის კურსის პალეონტოლოგებისათვის და გამოსადეგია ყველა იმ დამწყები სპეციალისტისათვის, რომელიც იწყებს „ხერხემლიანთა პალეონტოლოგიის“ შესწავლას.

image
ე. ქრისტესიაშვილი

მშენებლობის ეკონომიკა

უაკ: 624.15:338.24

სალექციო კურსში განხილულია მშენებლობის ეკონომიკის ძირითადი საკითხები: ორგანიზაციული ფორმები და მართვის მეთოდები, საინვესტიციო პროცესების ორგანიზაცია და მართვა, სამშენებლო ორგანიზაციების პროდუქციის თვითღირებულება, ფასწარმოქმნის საფუძვლები და სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების განსაზღვრა, სამშენებლო წარმოების შემოსავლები, სამშენებლო დაპროექტების ეკონომიკა და ორგანიზაცია, მშენებლობის ძირითადი ფონდები, სამშენებლო ორგანიზაციის საბრუნავი სახსრები, მშენებლობის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა საბაზრო ეკონომიკის პირობებში, მშენებლობის მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების მიწოდების ორგანიზაცია, ლოგისტიკა მშენებლობის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის ორგანიზაციის სისტემაში, მშენებლობის შრომითი რესურსები, სახელმწიფოს როლი შრომითი ბაზრის რეგულირებაში, მშენებლობის სამეურნეო საქმიანობის ანალიზი, ინფორმაცია წყაროების ანალიზის ჩასატარებლად და ინფორმაციის დამუშავების ძირითადი ხერხები.
შესწავლილია დამკვეთ-მენაშენის, გენერალური მოიჯარისა და საპროექტო ორგანიზაციის ფუნქცია-მოვალეობები, საპროექტო გადაწყვეტილების ეკონომიკურობის შეფასება, საბრუნავი სახსრების სიდიდის განსაზღვრა, წარმოქმნის წყაროები და გამოყენების ეფექტურობა, მშენებლობის მატერიალურ-ტექნიკური რესურსებით უზრუნველყოფის ფორმები, მეთოდები და მათი ეფექტურობა, შრომის ნაყოფიერების ზრდის ფაქტორები, გაზომვის მეთოდები და რეზერვები, სამშენებლო ორგანიზაციის სამეურნეო საქმიანობის ანალიზის ძირითადი მიმართულებები, ფინანსური კოეფიციენტები ა.შ.
გამოცემა განკუთვნილია სამშენებლო ფაკულტეტის მშენებლობის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის დეპარტამენტის პროგრამა „მშენებლობის მენეჯმენტის“ ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.

image
ზ. ლებანიძე

სამთო-ტექნიკური შენობები
და ნაგებობები

უაკ: 69.035:622.232.8

სალექციო კურსში განხილულია სამთო საწარმოების: შახტების, მაღაროებისა და კარიერების ზედაპირზე განლაგებული სამთო-ტექნიკური შენობა-ნაგებობების კომპლექსი, რომლის ნორმალური ფუნქციონირება მნიშვნელოვანწილად განაპირობებს მთლიანად საწარმოს გამართულ მუშაობას. აღწერილია შახტის ზედაპირის გენერალური გეგმის შედგენის პრინციპები და მოთხოვნები. სახელმძღვანელოში დიდი ადგილი აქვს დათმობილი კომპლექსში შემავალი შენობა-ნაგებობების განსხვავებულ პირობებში დაპროექტებისა და მშენებლობის საკითხებს. მოცემულია სხვადასხვა დანიშნულების შენობა-ნაგებობებისა და მოწყობილობების (დროებითი და მუდმივი ურნალები, გალერეები, ბუნკერები, საწყობები და სხვ.) გაანგარიშების მეთოდები და საანგარიშო გამოსახულებები.
გამოცემა გარდა ბაკალავრიატის სტუდენტებისა, დიდ დახმარებას გაუწევს სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის მაგისტრანტებს, უმაღლესი პროფესიული განათლების პროგრამის სტუდენტებსა და სამთო საწარმოებში დასაქმებულ ინჟინერ-ტექნიკურ პერსონალს.

image
ნ. ჯიქია, ქ. ქოიავა

ნავთობგაზსარეწაო გეოლოგია და ნავთობისა და
გაზისსაბადოების დამუშავების
გეოლოგიური საფუძვლები

უაკ: 622.323:622.324

სალექციო კურსში მოცემულია ნავთობსარეწაო გეოლოგიის ამოცანები და მათი გადაწყვეტის მეთოდები, საწყისი გეოლოგიური და სარეწაო ინფორმაციის მიღების მეთოდები. განხილულია ფლუიდების თვისებები და ნახშირწყალბადის ბუდობის ენერგეტიკული მახასიათებლები; ნახშირწყალბადების ბუდობების გეომეტრიზაციის და სტატიკური მოდელირების არსი. ნახშირწყალბადების ბუდობების სტატიკურ და დინამიკურ მდგომარეობაში მოდელირება, რომელიც საფუძველია საბადოს დამუშავების რეჟიმის და ნავთობგაცემის კოეფიციენტის გასაზრდელად გამოყენებული მეთოდების შერჩევისას.
გამოცემა განკუთვნილია სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.

image
ნ. ჯიქია, ქ. ქოიავა

ნავთობის, გაზისა და კონდენსატის მარაგების
გამოთვლის მეთოდები და
რესურსების შეფასება

უაკ: 622.323:622.324

სალექციო კურსში განხილულია თანამედროვე ნავთობისა და გაზისმარაგებისა და რესურსების კლასიფიკაციისმიერ ბუდობის შესწავლაზე წაყენებული მოთხოვნები და მათი მომზადება სამრეწველო ათვისებისათვის; გამოსათვლელი და შესაფასებელი ობიექტების გამოყოფა, ნავთობის, გაზის, კონდენსატისა და სასარგებლო კომპონენტების, მარაგების გამოთვლისა და რესურსების შეფასების მეთოდები.
გამოცემა განკუთვნილია ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიების საბაკალავრო საფეხურის სტუდენტებისათვის.

image
თ. მეგრელიძე, გ. გოლეთიანი, გ. გუგულაშვილი, თ. ისაკაძე, გ. ბერუაშვილი

მაცივარი მანქანების თბური
გაანგარიშება

უაკ: 621.57

სალექციო კურსში მოცემულია მაცივარი მანქანების დგუშიანი კომპრესორების ფართოდ გავრცელებული ვარიანტების თბური გაანგარიშებები. იგი მთლიანად შეესაბამება „1706“ სპეციალობის მაგისტრანტებისათვის გათვალისწინებულ დგუშიანი კომპრესორების თბურ ანგარიშებს და დახმარებას გაუწევს აღნიშნული სპეციალობის სტუდენტებს „მაცივარი მანქანების“ კურსის ათვისებაში.
სალექციო კურსი სარგებლობას მოუტანს აგრეთვე თბოაირმომარაგებისა და ენერგეტიკის სპეციალობის სტუდენტებს, სამეცნიერო-კვლევითი და საპროექტო ინსტიტუტების, საკონსტრუქტორო ბიუროების მაცივარი მანქანა-დანადგარების ექსპლუატაციის ყველა ინჟინერ-ტექნიკურ პერსონალს, რომლებსაც უხდებათ მაცივარი მანქანებისა და დანადგარების კონსტრუირება, დაპროექტება ან მათი ექსპლუატაცია.
გამოცემა განკუთვნილია „კვების და სამაცივრო საწარმოთა ტექნოლოგიური პროცესების და მოწყობილობების“ სპეციალობის მაგისტრანტებისათვის.

image
მ. ონიანი

სამთო ავტომატიკის საფუძვლები

უაკ: 622.27:621.735.8

სალექციო კურსი მიმოიხილავს: ავტომატური მართვის თეორიის ძირითად ცნებებს; ავტომატური მართვის სისტემების სტრუქტურას; მართვის ფუნდამენტურ პრინციპებს; დამყარებულ და გარდამავალ რეჟიმებს; გადაცემის კოეფიციენტსა და ფუნქციას; გარდამავალი პროცესის კვლევას; წრფივ ტიპურ ალგორითმულ რგოლებს; კავშირის სახეებს ავტომატური მართვის სისტემებში; სტრუქტურული სქემების გარდაქმნას; წრფივი ავტომატური მართვის სისტემების მდგრადობას; რეგულირების ტიპებსა და რეგულირების კანონებსა და ავტომატიკის საზომ და გარდამქმნელ მოწყობილობას.
გამოცემა განკუთვნილია სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის სამთო და გეოინჟინე-რიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.

image
თ. მინაშვილი, ქ. დავითაძე

მყარსხეულოვანი ელექტრონიკა

უაკ: 621.38

სალექციო კურსში ძირითადი ყურადღება ეთმობა მყარ სხეულში მიმდინარე  მოვლენებისა და პროცესების ფიზიკური არსის გარკვევას, რომლებიც საფუძვლად უდევს მყარსხეულოვანი ელექტრონული ხელსაწყოებისა და მოწყობილობების მუშაობას.
ნაშრომის მომზადებისას მაქსიმალურად გავითვალისწინეთ შენიშვნები და რეკომენდაციები, რომლებიც დარგის წამყვანი მეცნიერების და სარედაქციო კოლეგიის მიერ იყო მოწოდებული, რისთვისაც ავტორთა ჯგუფი დიდ მადლობას ვუხდით მათ.
სალექციო კურსი განკუთვნილია როგორც საინჟინრო ფიზიკის, ისე მიკროელექტრონიკის, ტელეკომუნიკაციის და სხვა მონათესავე სპეციალობის სტუდენტებისთვის.

image
გ. დურგლიშვილი

ჰორიზონტალური ჭაბურღილების
ექსპლუატაცია

უაკ: 622.26:622-116

სალექციო კურსში განხილულია ის ძირითადი პარამეტრები, რომლებიც უკავშირდება ჰორიზონტალური ჭაბურღილის ლულის ტრაექტორიას და პროდუქტიულ ფენს. აქვე აღსანიშნავია, რომ მათემატიკური გათვლები შესრულებულია ერთგვაროვანი ფენისათვის, რაც რეალობაში პრაქტიკულად მიუღებელია, მიუხედავად ამისა, ერთგვაროვან გარემოში თეორიული გათვლებით მიიღება გარკვეული შეხედულება, რაც დაგვეხმარება წარმოდგენა ვიქონიოთ ჰორიზონტალური ლულის მიერ დრენირებული ზონის გეომეტრიის შესახებ.
გამოცემა გათვალისწინებულია ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიების მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.

image
გ. დურგლიშვილი

ნავთობისა და გაზის საბადოების
დამუშავების მოდელირება

უაკ: 665.6:662.765:550.89

სალექციო კურსი მოიცავს ისეთ საკითხებს, რომლებიც სტუდენტს დაეხმარება საბადოს დამუშავების, კომპიუტერული პროგრამული მოდელის მუშაობის პრინციპისა და მისი გამოყენების საბაზისო ცოდნის შეძენაში.
ნაშრომში მოცემულია შემდეგი საკითხები: ნავთობისა და გაზის საბადოების დამუშავების თეორიული საფუძვლები, პროდუქტიული ფენის მოდელის ტიპები, ერთგვაროვანი ფენის მოდელი, შრეობრივი ფენის მოდელი, ნაპრალოვანი ფენის მოდელი, ნაპრალოვან-ფოროვანი ფენის მოდელი. გეოლოგიურ-ფიზიკური და სარეწაო მონაცემებით ფენის მოდელის აგების საფუძვლები, ერთგვაროვანი ფენის მოდელის აგება, შრეობრივ-არაერთგვაროვანი ფენის მოდელის შექმნა. მასიური ნაპრალოვანი ტიპის კოლექტორებით წარმოდგენილი ბუდობების დახასიათება. ნავთობის საბადოს დამუშავების ძირითადი პარამეტრები. არაერთგვაროვანი მასიური ტიპის ნავთობის საბადოს მოდელი.
ასევე, ნაშრომში განხილულია პრაქტიკული ამოცანები, რომელიც ხელს შეუწყობს სტუდენტებს თეორიული ნაწილის უკეთ შესწავლაში.
გამოცემა გათვალისწინებულია ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიების დოქტურანტურის სტუდენტებისათვის.

 

image
გ. დურგლიშვილი

ნავთობის და გაზის მოპოვების
ტექნიკა და ტექნოლოგია

უაკ: 622.323:665.63:662.765

სალექციო კურსში განხილულიანავთობისა და გაზის მოპოვების სფეროში არსებული თანამედროვე ტექნიკისა და ტექნოლოგიური პროცესები. შადრევნული და მექანიზებული მეთოდით მომუშავე ჭაბურღილების ექსპლუატაციის ტექნოლოგიური პარამეტრების გაანგარიშება, სითხის ამოწევის თეორიული საფუძვლები,ენერგიის ბალანსი ჭაბურღილში, შადრევნული ჭაბურღილის პირის მოწყობილობა, გაზლიფტური მეთოდითა და სიღრმითი ტუმბოების საშუალებით ჭაბურღილების ექსპლუატაცია.
გამოცემა განკუთვნილია სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის სამთო და გეოინჟინერიის სპეციალობის სტუდენტებისათვის.

image
გ. დურგლიშვილი, ნ. მაისურაძე

ნაპრალოვანი ტიპის საბადოების
დამუშავება

უაკ: 553:551.442

სალექციო კურსში განხილულია ბუნებრივი ნაპრალები, მათი წარმოშობის გეოლოგიური პირობები, ნაპრალების კლასიფიკაცია გეოლოგიური პირობებით, ნაპრალოვანი კოლექტორის მოცულობით-ტევადობითი თვისებები, ფილტრაციული პარამეტრების განსაზღვრის მეთოდები, განხილულია ნაპრალოვანი კოლექტორების მაგალითი მსოფლიო პრაქტიკიდან და მათი თავისებურებანი.
ნაშრომი განკუთვნილია სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიების პროგრამის მაგისტრატურისა და დოქტურანტურის სტუდენტებისათვის.

image
გ. დურგლიშვილი, ქ. ქოიავა

პროდუქტიულ ფენზე ზემოქმედების
თანამედროვე მეთოდები

უაკ: 665.6:662.765

სალექციო კურსში განხილულია ფენის ნავთობგაცემის გაზრდის ჰიდროდინამიკური და ფენის ნავთობგაცემის გაზრდის ფიზიკურ-ქიმიური მეთოდები. ნავთობის მოპოვების გაზრდა სითბური მეთოდების გამოყენებით. ფენის ნავთობგაცემის გაზრდის მიკრობიოლოგიური მეთოდი. მაღალი სიბლანტის ნავთობის მოპოვების ტექნოლოგია. ფენის ნავთობგაცემის გაზრდის მეთოდების გამოყენების კრიტერიუმი და ამ მეთოდების ეფექტურობის შეფასება.
გამოცემა განკუთვნილია ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიების მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისათვის.

image
თ. ბარაბაძე, მ. კუმელაშვილი

ნავთობისა და გაზის გეოლოგიის
საფუძვლები

უაკ: 553.981:553.982

სალექციო კურსის მიზანია საბაზო ცოდნა მისცეს სტუდენტს ნავთობისა და გაზის წარმოშობაზე, შედგენილობასა და თვისებებზე, წარმოშობის პირობებზე, ნავთობისა და გაზის დაგროვების ფორმირების პროცესების და განლაგების კანონზომიერებაზე, რომელიც საჭიროა ძიებისათვის, დაზვერვისა და სამრეწველო ათვისებისათვის.
გამოცემა განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის.

image
გ. დურგლიშვილი, ქ. ქოიავა

ნავთობისა და გაზის საბადოების
დამუშავება

უაკ: 553.982:553.981

სალექციო კურსში განხილულია ბუნებრივი ნახშირწყალბადების საბადოთა აგებულების თავისებურებების, საბადოს დამუშავების ტექნოლოგიური მახასიათებლების გაანგარიშების მეთოდიკები, ნავთობისა და გაზის საბადოთა დამუშავების სისტემები, მათი  კლასიფიკაცია და პარამეტრები, ნავთობის საბადოს მუშაობის რეჟიმი, ბუდობის მოდელირება, ნავთობგაცემის კოეფიციენტის გასაზრდელად გამოყენებული ფენზე ზემოქმედების  მეორეული მეთოდები, ასევე დამუშავების პროცესის რეგულირება და ანალიზი.
სალექციო კურსი განკუთვნილია სამთო და გეოინჟინერიის სპეციალობის სტუდენტთათვის.

image
შ. კელეპტრიშვილი

მეოთხეულის გეოლოგია

უაკ: 551.79

სალექციო კურსში მოცემულია მეოთხეული ნალექების თავისებურებებისა და შესწავლის მეთოდიკის მოკლე აღწერა. განხილულია მეოთხეული ნალექების სტრატიგრაფია, აგებულება და მეოთხეული პერიოდის ისტორია კავკასიის ტერიტორიაზე. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა მეოთხეულის საფარის აგებულებას, მის კავშირს რელიეფთან, ასევე მეოთხეული ნალექების განაწილების მნიშვნელოვან კანონზომიერებებს დედამიწის ზედაპირზე. მოყვანილია მონაცემები მეოთხეული ნალექების რუკის და საველე კვლევების მეთოდების შესახებ მათი შედგენისას. ასევე მოკლედაა გადმოცემული მეოთხეული ნალექების გენეტური ტიპების აღწერა.
გამოცემა განკუთვნილია სამთო და გეოლოგიური მიმართულების სპეციალობების სტუდენტებისათვის.

image
ნ. მაისურაძე, ნ. ბერაძე

ნავთობისა და გაზის შეკრება, მომზადება
და ტრანსპორტირება

უაკ: 622.323:662.763

სალექციო კურსში განხილულია პროცესები, რომლებიც მიმდინარეობს ნავთობისა და გაზის ჭაბურღილების პირიდან მაგისტრალურ მილსადენებამდე. მთელი ეს ტექნოლოგიური ჯაჭვი მოიცავს ჭაბურღილებიდან ამოღებული პროდუქციის შეკრებას, მომზადებას და ტრანსპორტირებას. შესაბამისად, განხილულია ნავთობისა და გაზის შემკრები სისტემის ტიპები, პროდუქციის რაოდენობის გაზომვის მეთოდები, პროდუქციის სასაქონლო სახემდე მისაყვანად საჭირო დანადგარები, ნავთობის დეგაზაციის, სტაბილიზაციის, წყალგაცლისა და მარილგაცლის პროცესები, გაზის გაწმენდა-გაშრობა, შეკრება-მომზადების სისტემების მილსადენები.
სალექციო კურსი განკუთვნილია სამთო და გეოინჟინერიის სპეციალობის სტუდენტთათვის.

image
ს. მებონია

საგლინი საამქროების მოწყობილობა

უაკ: 621.771.6

სალექციო კურსში განხილულია საგლინი საამქროების ძირითადი მანქანა-დანადგარებისა და დამხმარე მექანიზმების კონსტრუქციები და გაანგარიშების მეთოდები.
მასში შესულია საგლინი დგანები და ლითონის დამამუშავებელი მანქანები, რომელთა მუშაობა დაკავშირებულია გაგლინული ლითონის ჭრასთან, გასწორებასთან, დახვევასა და ტრანსპორტირებასთან, მათ შორის მაკრატლები პარალელური და დახრილი დანებით, დისკური მაკრატლები ფურცლებისა და ზოლების დანაწევრებისათვის, ფურცლების გვერდების ჩამოჭრისათვის; საწრფევებელი მანქანები ჰორიზონტალური და დახრილი გორგოლაჭებით, გამჭიმავი მანქანები და გამასწორებელი წნეხები; ფურცლების, მავთულისა და სორტული ნაგლინის დამხვევები; როლგანგები და ტრანსპორტიორები ნაგლინის გრძივი გადაადგილებისათვის და სხვა სატრანსპორტო საშუალებები.  
გამოცემა განკუთვნილია  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის „მასალათმცოდნეობისა და მასალების დამუშავების“ სპეციალობის სტუდენტებისათვის.

image
ზ. ჯაფარიძე

კვების პროდუქტების დაქუცმაცებისა
და სეპარაციის თეორიული
საფუძვლები

უაკ: 664.143

სალექციო კურსში მოცემულია კვების მრეწველობის საწარმოებში ნედლეულის, ნახევარფაბრიკატების და მზა პროდუქტების დაქუცმაცებისა და სეპარაციის ტექნოლოგიური ოპერაციების მეთოდები და მოწყობილობები. გაანალიზებულია მოწყობილობებში მიმდინარე მექანიკური პროცესები და მუშა ორგანოების ძირითადი პარამეტრების გაანგარიშების თეორიული საფუძვლები.
გამოცემა განკუთვნილია კვების ინდუსტრიის და ტექნოლოგიის მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის. იგი გარკვეულ დახმარებას გაუწევს შესაბამისი პროფილის ბაკალავრიატის სტუდენტებს და დოქტორანტებს.

image
ზ. ჯაფარიძე, ს. სულაძე

შესავალი სპეციალობაში

უაკ: 664.1

სალექციო კურსში განხილულია თანამედროვე სპეციალისტის საინჟინრო საქმიანობის და პროფესიული მომზადების საკითხები, კვების მრეწველობის საწარმოთა ტექნოლოგიური მოწყობილობების დაპროექტებისა და ექსპლუატაციის სფეროში. მისი მიზანია მომავალი ახალგაზრდა სპეციალისტების ინფორმირება და არჩეული სპეციალობის გაცნობიერება, რაც გახდება სტუდენტის პროფესიული მომზადების საფუძველი. სახელმძღვანელო იძლევა წარმოდგენას კვების მრეწველობის დარგის ზოგად სტრუქტურასა და მის თანამედროვე მდგომარეობაზე, როგორც ახალგაზრდა სპეციალისტების პოტენციური დასაქმების სფეროზე, აგრეთვე პროდუქტების წარმოების ძირითად პროცესებზე, შესაბამის მოწყობილობებთან მჭიდრო კავშირში. მოცემულ სასწავლო კურსში მიღებული ცოდნა აუცილებელია ზოგადტექნიკური და სპეციალური დისციპლინების ასათვისებლად, სწავლების მთელ პერიოდში.
გამოცემა განკუთვნილია კვების ინდუსტრიის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.

image
ა. ბეჟანიშვილი

სამთო მანქანები და
კომპლექსები

უაკ: 622.232.8

სალექციო კურსში  მოცემულია სამთო მანქანების კლასიფიკაცია და მათი ექსპლუატაციის პირობები. განხილულია საბურღი მანქანების, ამოსაღები კომბაინების და კომპლექსების, გვირაბგასაყვანი მანქანების და კომპლექსების, სატვირთ-გადასატანი მანქანების ძირითადი პარამეტრები და კვანძები, აგრეთვე მექანიზებული სამაგრის კონსტრუქციული ტიპები, სამთო მაქანების განვითარების პერსპექტივები.
გამოცემა განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.

image
ს. ფირალიშვილი, მ. სადუნიშვილი

უმაღლესი გეოდეზია

უაკ: 528:528.02/.08

სალექციო კურსი „უმაღლესი გეოდეზია“ ითვალისწინებს სახელმწიფო გეოდეზიური ქსელების საფუძვლის შექმნის მეთოდებს და პირობებს. ეს ქსელები არის როგორც თარაზული, ისე ვერტიკალური, ემსახურება ყველა ტიპის სამშენებლო სამუშაოს და სახელმწიფო ტერიტორიის აგეგმვას, რაც საკმაოდ მნიშვნელოვანია დიდი მასშტაბის აგეგმვითი სამუშაოს ჩატარებისას. სწორედ ამის საშუალებით ხდება დედამიწის ზედაპირის დეფორმაციის განსაზღვრა.
გამოცემა განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.

image
თ. კუნჭულია, მ. ქიტოშვილი

სამთომაშველი საქმე

უაკ: 622.867

სალექციო კურსში განხილულია შემდეგი საკითხები: სამთომაშველი სამსახურის შემადგენელი ნაწილები და მათი ორგანიზაცია, სამთომაშველი სამსახურის მოვალეობები, სამთომაშველი საქმის ორგანიზაცია საზღვარგარეთ, საბრძოლო მომზადების ორგანიზაცია, სამთომაშველი ნაწილების აღჭურვილობა, სამთომაშველი ნაწილის კავშირის საშუალებები, დანადგარები, საშახტო თვითმაშველები და რესპირატორები, სამედიცინო სამთომაშველი აპარატურა, დანადგარები შახტის ატმოსფეროს შედგენილობის კონტროლისათვის, ხანძრის ლიკვიდაციის საშუალებები, ავარიების ლიკვიდაციის გეგმა.
გამოცემა განკუთვნილია სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის „საინჟინრო უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვისა“ და „სამთო და გეოინჟინერიის“ ბაკალავრიატის პროგრამის სტუდენტებისათვის.

image
თ. მეგრელიძე, გ. გოლეთიანი, გ. გუგულაშვილი, თ. ისაკაძე, გ. ბერუაშვილი

კვების პროდუქტების სამაცივრო
ტექნოლოგია

უაკ: 641.57

სალექციო კურსში განხილულია კვების პროდუქტების სამაცივრო ტექნოლოგია. მოყვანილია კვების პროდუქტების სამაცივრო გაცივების, გადაცივების, გაყინვისა და გალღობის რეჟიმები, სხვადასხვა პროდუქტისათვის განკუთვნილი გამაცივებელი მოწყობილობები და მათი თავისებურებანი. განხილულია სხვადასხვა სახის პროდუქტისათვის გაცივებისა და გალღობის რეჟიმების შერჩევის პირობები.
გამოცემა განკუთვნილია „სამრეწველო ინჟინერია და ტექნოლოგიის“ მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის „სამაცივრო ტექნიკა და ტექნოლოგიის“ სპეციალობის სტუდენტებისათვის, აგრეთვე კვებისა და სამაცივრო საწარმოებთან დაკავშირებული ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალისათვის.

image
თ. მეგრელიძე, თ. ისაკაძე, გ. გოლეთიანი, გ. გუგულაშვილი

სამაცივრო სისტემების მომსახურების
თანამედროვე პრაქტიკა

უაკ: 62-71

სალექციო კურსში მოცემულია თერმომარეგულირებელი ვენტილების მუშაობის პრინციპები, მათი აწყობის ნორმები, გაუმართაობანი და მისი მმართველი ტრაქტი. გაკეთებულია ანალიზი მათ პულსაციასა და წარმადობაზე. მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა კომპრესორების მუშაობის ყველა ასპექტს: ინდიკატორულ დიაგრამას, მასური ხარჯის დამოკიდებულებას სიცივის მწარმოებლობაზე, დუღილის წნევის ანომალიური დაცემის საკითხებს. აქვეა განხილული სისტემებში მაცივარაგენტების ჟონვის საკითხები; ნაჩვენებია, თუ როგორ უნდა შემოწმდეს კონტურის ჰერმეტულობა, მაცივარაგენტების ჩართვის საკითხები. აგრეთვე მაცივარაგენტების ჩატვირთვის ოპტიმალური ნორმებიდან გადახვევის მავნე შედეგები და მათი აღმოფხვრის გზები.
სალექციო კურსი განკუთვნილია სამაცივრო ტექნოლოგია და ტექნიკის პროფილის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის, ლაბორატორიული და პრაქტიკული  სამუშაოების ჩასატარებლად საგნებში: სამაცივრო მანქანა-დანადგარების მონტაჟი და ტექ-მომსახურება, დგუშიანი კომპრესორები, როტაციული კომპრესორები და ხრახნული კომპრესორები. მეთოდიკური მითითებები შეიძლება გამოიყენონ, აგრეთვე, სამაცივრო მოწყობილობების ტექნიკოსის სპეციალობის პროფესიული სწავლების სტუდენტებმა.

image
თ. მეგრელიძე, ზ. ჯაფარიძე, გ. გოლეთიანი, გ. გუგულაშვილი

კვების მრეწველობის საწარმოთა
დაპროექტება

უაკ: 664

სალექციო კურსში განხილულია კვების მრეწველობის საწარმოთა დაპროექტებისას გასათვალისწინებელი ძირითადი საკითხები, ტექნოლოგიურ ხაზში შემავალი მანქანების მუშაობის შეთანხმებულობა, მშენებლობის აუცილებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება, დაპროექტების ტექნოლოგიური ნაწილი, სადაც მოცემულია დასაგეგმარებელი საწარმოს ტექნოლოგიური მოწყობილობის შერჩევისა და გაანგარიშების მაგალითები პურისა და ჩაის წარმოებებში; ტექნოლოგიური გაანგარიშების შედეგად შერჩეული მოწყობილობის საწარმოო საამქროებში ოპტიმალურად განლაგება, საწარმოს დაპროექტების სამშენებლო, სანიტარულ-ტექნიკური, შრომის დაცვისა და უსაფრთხოების ტექნიკის ღონისძიებანი, საწარმოს დაპროექტების ტექნიკურ-ეკონომიკური ნაწილი.
სალექციო კურსი განკუთვნილია კვების მრეწველობის მექანიკური და ტექნოლოგიური ფაკულტეტების ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისა და კვების მრეწველობასთან დაკავშირებული ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალისათვის.

image
მ. მჭედლიშვილი

გოგირდმჟავას წარმოება კონტაქტური
ხერხით

უაკ: 54.661.2

სალექციო კურსი „გოგირდმჟავას ტექნოლოგია“ არის ნაწილი საგნისა „ბმული აზოტისა და გოგირდმჟავას ტექნოლოგია“. მასში სილაბუსის შესაბამისად, განხილულია გოგირდმჟავას, მისი წარმოების ნედლეულისა და წარმოების ტექნოლოგიურ პროცესში მონაწილე ნახევარპროდუქტების ფიზიკურ-ქიმიური თვისებები, სხვადასხვა ნედლეულზე მომუშავე გოგირდმჟავას წარმოების ტექნოლოგიური სქემები და მიმდინარე ტექნოლოგიური პროცესების თეორიული და პრაქტიკული მხარეები. გაშუქებულია გოგირდმჟავას  წარმოების განვითარების თანამედროვე ტენდენციები.
სალექციო კურსი გათვალისწინებულია „ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის“ სპეციალობის არაორგანულ ნივთიერებათა ტექნოლოგიის მიმართულების სტუდენტებისათვის. ის დახმარებას გაუწევს სტუდენტებს როგორც „ბმული აზოტისა და გოგირდმჟავას წარმოების“ კურსის ათვისებაში, ისე გოგირდმჟავას წარმოებით და სასარგებლო წიაღისეულის ქიმიური გადამუშავების მეთოდებით დაინტერესებულ მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებს.

image
ი. ლომიძე, გ. ხელიძე

მიკრო-, მინი- და მცირე ჰესების ჰიდროენერგეტიკული
მოწყობილობების დაპროექტება – 2

უაკ: 627.8

სალექციო კურსში გაშუქებულია შემდეგი თემები: მცირე სიმძლავრის ჰესებში გამოყენებული აქტიური და რეაქტიული ჰიდროტურბინების კონსტრუქციები, მათი ენერგეტიკული პარამეტრების გაანგარიშება, სიჩქარის ავტომატური რეგულატორების და დამხმარე ჰიდრომექანიკური მოწყობილობების კონსტრუქციული სქემები და გაანგარიშება-დაპროექტების საფუძვლები. ჰიდროტურბინების წინასატურბინო საკეტების და სადაწნეო მილსადენების სახეობები, მათი შერჩევის საფუძვლები, ჰიდროენერგეტიკული მოწყობილობების გაერთიანების სქემები სხვადასხვა ტიპის მიკროჰესისათვის, მცირე ჰესის წყალსაცავის გარემოზე შესაძლო ზემოქმედების, ჰიდროენერეგტიკული მოწყობილობების მონტაჟისა და ექსპლუატაციის თავისებურებები.
ძირითადი ყურადღება ექცევა განხილული საკითხების მახასიათებელი თავისე-ბურებების და გაანგარიშებების მეთოდების წარმოჩენას.
სალექციო კურსი სრულად შეესაბამება „ენერგეტიკის და ელექტროინჟინერიის“ სამაგისტრო პროგრამის „მიკრო-, მინი- და მცირე ჰესების ჰიდროენერგეტიკული მოწყობილობების დაპროექტება – 2“ სასწავლო კურსის სილაბუსს და განკუთვნილია სტუდენტებისათვის.

image
ზ. ჯაფარიძე, თ. მეგრელიძე, გ. გოლეთიანი, გ. გუგულაშვილი, გ. ბერუაშვილი

კვების საწარმოთა ნაკადური
ხაზები

უაკ: 664.143

სალექციო კურსში განხილულია კვების მრეწველობის ნაკადური ხაზების აგების თეორიული საფუძვლები, ხაზების კლასიფიკაცია და სტრუქტურა, ტექნოლოგიური ხაზების განვითარების მეცნიერული საფუძვლები, ნაკადური ხაზების შემადგენელი ელემენტები და მათი თეორიული დასაბუთება.
გამოცემა განკუთვნილია კვების მრეწველობის პროფილის სპეციალობების მაგისტრანტებისათვის, აგრეთვე კვების მრეწველობის ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალისათვის.

image
ი. სარჯველაძე

ორგანული მიწათმოქმედება

უაკ: 631.442.5:631.66/.87

სალექციო კურსი ითვალისწინებს, სტუდენტმა მიიღოს საფუძვლიანი ცოდნა ორგანული წარმოების სტანდარტების შესაბამისად, სწორად განსაზღვროს ეკოლოგიურად სუფთა სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის მიღების სტრატეგია. ნიადაგის ბუნებრივი ნაყოფიერების შენარჩუნებისა და სწორად მართვის საკითხები, რომელიც წარმოადგენს უმნიშვნელოვანეს საფუძველს ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების სფეროში, თეორიული საფუძვლებისა და პრაქტიკული ხერხების გამოყენებით სტუდენტს ეძლევა საშუალება გაიაზროს დღევანდელი მოთხოვნა ჯანსაღ საკვებზე, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებასა და გონივრულად გამოყენებაზე.
ნაშრომი განკუთვნილია აგროტექნოლოგიური და აგროსაინჟინრო სპეციალობების სტუდენტებისათვის. იგი გარკვეულწილად საინტერესო იქნება ფერმერებისათვის და საკვებწარმოების დარგით დაინტერესებული სპეციალისტებისათვის.

image
თ. დარსაველიძე

მინდვრის კულტურების ეკოლოგიური
და ჯიშური აგროტექნოლოგია

უაკ: 632.931.1

სალექციო კურსში განხილულია გასავრცელებლად დაშვებული მინდვრის კულტურების ეკოლოგიური და ჯიშური აგროტექნოლოგიები, მინდვრის კულტურების, მათი სახეობრივი, სახესხვაობრივი და ჯიშური შედგენილობა. ეკოლოგიური თავისებურებების შესწავლისას განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ამ კულტურებისა და გარემო ფაქტორების ურთიერთდამოკიდებულების კანონზომიერების დადგენას. მინდვრის კულტურების ბიოლოგიური თავისებურებებისა და მოცემული ზონის ნიადაგურ-კლიმატური პირობების მდგომარეობის ცოდნა შესაძლებლობას იძლევა სწორად შეირჩეს მცენარეთა სახეობები და ჯიშები. კულტურების წარმოების გაუმჯობესება განპირობებულია ახალი ცოდნით, გაუმჯობესებული ტექნიკით, პესტიციდებისა და საუკეთესო ჯიშების გამოყენებით.
გამოცემა განკუთვნილია აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის აგრარული ტექნოლოგიის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.

image
თ. დარსაველიძე

მემცენარეობა

უაკ: 633:581.8

სალექციო კურსში განხილულია გასავრცელებლად დაშვებული მინდვრის კულტურების – პურეულ მცენარეთა ზოგადი დახასიათება: მათი ფესვი, ღერო, ფოთოლი, ყვავილი, თავთავი, თავთუნი, ნაყოფი, ენდოსპერმი, მარცვლის ქიმიური შედგენილობა, პურეულთა ზრდა და განვითარება, აღმოცენება, პურეულთა ბარტყობა, ტანის აყრა (აღერება), დათავთავება, ყვავილობა, ყანის დამწიფება ანუ „დაპურება“ და ფაზები: რძისებრი სიმწიფის, ცვილისებრი სიმწიფის და სრული სიმწიფის. მოცემულია პურეულ მცენარეთა დაჯგუფება, საშემოდგომო და საგაზაფხულო ფორმები; მოვლა-მოყვანისა და მოსავლის აღების ტექნოლოგია. განხილულია ნიადაგის დამუშავება, განოყიერება, თესლის მომზადება დასათესად. განსაზღვრულია მოსავლის გაზრდის ერთ-ერთი მთავარი რეზერვი, ოპტიმალური თესვის ვადა, რომელიც მცენარეთა მომდევნო ძლიერი თაობის მიღების ჯიშისათვის და სახეობისათვის არის დამახასიათებელი.
გამოცემა განკუთვნილია აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის აგრარული ტექნოლოგიის სტუდენტებისათვის.

image
თ. დარსაველიძე

ტექნიკური კულტურები

უაკ: 633

სალექციო კურსში მოცემულია გასავრცელებლად დაშვებული ტექნიკური კულტურების მოვლა-მოყვანისა და მოსავლის აღების ტექნოლოგია, განხილულია ტექნიკური კულტურების მოსავლიანობის ფორმირება შემდეგი მაჩვენებლებით: ტენიანობით, გაღივებით, სიწმინდით, სარეველებით (სხვა კულტურის ან სარეველების თესლით), დაავადებებით და მავნებლებით, განსაზღვრულია მოსავლის გაზრდის ერთ-ერთი მთავარი რეზერვი, ოპტიმალური თესვის ვადა, რომელიც მცენარეთა მომდევნო ძლიერი თაობის მიღების ჯიშისათვის და სახეობისათვის არის დამახასიათებელი.
გამოცემა განკუთვნილია აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის აგრარული ტექნოლოგიის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.

image
ა. სურმავა

გარემოს ობიექტებში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა
გავრცელების მათემატიკური და კომპიუტერული
მოდელირება

უაკ: 62-5:502.7

სალექციო კურსი ეხება გეოეკოლოგიის აქტიურ პრობლემას. სახელდობრ არაცოცხალი გარემოს – ნიადაგის, ზედაპირული წყლების და ატმოსფეროს დაბინძურების შესწავლას მათემატიკური მოდელირების მეთოდების გამოყენებით. მოცემულია თანამედროვე მათემატიკური მოდელები, მათი რიცხვითი ინტეგრირების მეთოდები, კომპიუტერული გამოთვლების ალგორითმები. მოყვანილია რიცხვითი მოდელირების კონკრეტული მაგალითები.
გამოცემა რეკომენდებულია უნივერსიტეტების გარემოს დაბინძურების შემსწავლელი როგორც ბაკალავრიატის, ისე მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებისათვის. ის დიდ დახმარებას გაუწევს ეკოლოგიური პრობლემებით დაინტერესებულ სხვადასხვა პროფილის სპეციალისტს პრაქტიკული გამოთვლების ჩატარებაში.

image
ფ. ქვაცაბაია

საკადასტრო სამუშაოები

უაკ: 528.44

სალექციო კურსში მოცემულია საკადასტრო სამუშაოების ყველა ოპერაცია – უძრავი ქონების აღრიცხვა, ნიადაგის ხარისხის განსაზღვრა, ეკონომიკური შეფასება და რეგისტრაცია. განხილულია თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენების როლი საქმის წარმოების პროცესში და ქვეყნის სამეურნეო დარგების გეოინფორმაციული უზრუნველყოფის გაუმჯობესების საკითხები; საკადასტრო სამუშაოების როლი მიწისა და სხვა უძრავი ქონების დაცვისა და რაციონალურად გამოყენების ორგანიზაციის უზრუნველყოფაში.
ნაშრომი განკუთვნილია საინჟინრო გეოდეზიის საგანმანათლებლო პროგრამის მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.

image
ფ. ქვაცაბაია

მიწის (უძრავი ქონების)
რეგისტრაცია

უაკ: 711.142:351.755

სალექციო კურსში გაანალიზებულია უძრავი ქონების არსი, უძრავი ნივთების სარგებლობის, ფლობის და განკარგვის საკითხები. განხილულია მიწის/უძრავი ქონების/რეგისტრაციის მართებულად წარმართვის: უძრავ ქონებაზე უფლებათა შეძენის, გამოყენებისა და განკარგვის უსაფრთხოების, საადგილმამულო დავების შემცირების, მიწის ბაზრის განვითარებისა და კონტროლის, მიწის თაობაზე ხელმისაწვდომი და უტყუარი ინფორმაციის წარმოების ხელშემწყობი პირობების შექმნის საკითხები.
გამოცემა განკუთვნილია საინჟინრო გეოდეზიის საგანმანათლებლო პროგრამის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.

image
ნ. ჯიქია

ნავთობისა და გაზის საბადოების
დაზვერვის მეთოდიკა

უაკ: 553.981:553.982:550.8

სალექციო კურსში გაშუქებულია ნავთობისა და გაზის საბადოების დაზვერვის მეთოდიკა. განხილულია საძიებო-სადაზვერვო სამუშაოების სტადიები და ცალკეული ბუდობების ძიების დროს ჭაბურღილების განლაგების ძირითადი პრინციპები. მოცემულია ნავთობისა და გაზის დაგროვების ძიების სისტემის შერჩევა და პროდუქტიული ფენის გახსნის და მოსინჯვის მეთოდები. სხვადასხვა  გენეტიკური ტიპის ბუდობების დაზვერვის თავისებურებანი.
სალექციო კურსი განკუთვნილია ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიების სპეციალობის მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის.

 

image
მ. ნადირაძე

სამარკშაიდერო საქმე

უაკ: 631.442.5:631.66/.87

გამოცემაში სასწავლო კურსის პროგრამის (სილაბუსის) მიხედვით გაშუქებულია მარკშაიდერული სამსახურის ამოცანები სამარკშაიდერო საქმესთან დაკავშირებით – ჰორიზონტალური და ვერტიკალური დამაკავშირებელი აგეგმვები, განხორციელებული სამუშაოების სიზუსტის შეფასების ხერხები, მარკშაიდერულ აგეგმვებთან და ქვედამუშავების მავნე ზეგავლენის შედეგად ქანთა მასივის ძვრისა და დეფორმაციების საკითხები.
სასწავლო კურსი განკუთვნილია სტუ-ის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის საინჟინრო გეოდეზიის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.

image
ს. მებონია

მილსაგლინი დგანების ძირითადი
კვანძების ანგარიში

უაკ: 621 774 35

სალექციო კურსში განხილულია მილების წარმოების მექანიკური მოწყობილობა, მილსაგლინი დგანების ძირითადი კვანძებისა და დამხმარე მექანიზმების კონსტრუქციები და აღჭურვილობა. სალექციო კურსში შესულია როგორც ლითონის პლასტიკურ დეფორმაციასთან დაკავშირებული ძირითადი მანქანა-დანადგარები, ისე დამხმარე  ოპერაციების შესრულებისათვის განკუთვნილი მოწყობილობები. წიგნი შეიცავს სხვადასხვა ტიპის მილების გლინვის ტექნოლოგიური დანადგარების კვანძების კონსტრუქციების აღწერას და ანგარიშის მეთოდებს.
გამოცემა განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიის და მეტალურგიის ფაკულტეტის „მასალათმცოდნეობის და მასალების დამუშავების“ სპეციალობის მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.

image
შ. კუპრეიშვილი, ზ. ლობჟანიძე

დრენაჟი

უაკ: 628.367

სალექციო კურსში განხილულია დაჭაობებული მიწების დრენაჟი და მისი გამოყე-ნების პირობები; მიმოხილულია დასაშრობი ნიადაგების ძირითადი სახეები და მიწების დაჭაობებისა და გატენიანების მიზეზები, დაშრობის ძირითადი მეთოდები და ხერხები; განხილულია სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოთხოვნილება წყლის რეჟიმზე; დაშრობის ნორმის გაანგარიშების წესები; დასაშრობი მიწების წყლის ბალანსი; დამშრობი სისტემის ელემენტები; მარეგულირებელი ქსელები, როგორც ზედაპირული წყლით კვების შემთხვევაში, ისე გრუნტის წყლით რეგულირების დროს და მათი მოქმედების პრინციპები; გაანგარიშებულია სისტემატური ჰორიზონტალური დრენაჟი გრუნტის წყლის დამყარებული და დაუმყარებელი მოძრაობის დროს, როდესაც დრენაჟი დევს წყალგაუმტარ ფენაზე,  ასევე წყალგაუმტარი ფენა ღრმად მდებარეობს და წყალგაუმტარ ფენას შუალედური მდებარეობა აქვს; მოცემულია დახურული დრენაჟის სიღრმის შერჩევის მეთოდები, მათი კონსტრუქციები; მიმოხილულია სორო და ნაპრალის ტიპის დრენაჟი; დახურული დრენაჟის ჰიდრავლიკური გაანგარიშების მეთოდები; დახურული შემკრებები და მათი მუშაობის თავისებურებები; ვერტიკალური დრენაჟის გაანგარიშებები; განხილულია ღია არხებით დაშრობის უპირატესობები და ნაკლოვანებები, ასევე მათი გამოყენების პირობები; ზედაპირული და დრენაჟული ჩამონადენის მოდული და მათზე მოქმედი ფაქტორები; გაანგარიშებულია გამტარი დამშრობი ქსელი და მოცემულია მათი კონსტრუქციები; მიმოხილულია დამშრობ ქსელზე არსებული ნაგებობები და გზები; განხილულია წყლის მექანიკური აწევით მიწის დაშრობის წესები; კულტურულ-ტექნიკური მელიორაციის, დაშრობილი მიწების პირველადი ათვისებისა და გარემოს ეკოლოგიური უსაფრთხოების  საკითხები.                  
გამოცემა განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის აგროინჟინერიის სპეციალობის სტუდენტებისათვის და იმ სპეციალისტებისათვის, რომლებიც მუშაობენ ჰიდროტექნიკური მელიორაციის, ჰიდროინჟინერიის, სასოფლო-სამეურნეო წყალმომარაგების, ჰიდროლოგიის განხრით.

image
ნ. მათიაშვილი

კარტოგრაფიის საფუძვლები

უაკ: 528.914:528.235

სალექციო კურსში განხილულია კარტოგრაფიის განვითარების ისტორია. დედამიწის ელიფსოიდი, დედამიწის ტანში რეფერენც-ელიფსოიდის ორიენტირების არსი. ელიფსოიდის ძირითადი ხაზები და სიბრტყეები. დედამიწის პარალელებისა და მერიდიანების გამოსათვლელი ფორმულები. რუკის მათემატიკური ელემენტები. დამახინჯებები რუკაზე, კარტოგრაფიული პროექციები და მათი კლასიფიკაცია. კოორდინატთა სისტემები.
განხილულია გეოგრაფიული და ტოპოგრაფიული რუკის შექმნის და გამოყენების მეთოდები. რუკის ენა, პირობითი აღნიშვნები, გამოსახვის ხერხები. რელიეფიის გამოსახვის წესები, ტოპოგრაფიულ აგეგმვათა სახეები. მოვლენათა გამოსახვის ხერხები თემატურ რუკებზე. კარტოგრაფიული გენერალიზაცია და კარტოგრაფიული მოდელირება, ტრადიციული კარტოგრაფია და გეოინფორმაციული სისტემები.
სალექციო კურსში ასევე განხილულია უკანასკნელ წლებში დანერგილი რუკის შექმნის სრულიად ახალი ხერხები და მეთოდები.
გამოცემა განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებისათვის, ის დახმარებას გაუწევს არა მარტო სტუდენტებს, არამედ კარტოგრაფიის დარგში დასაქმებულ სპეციალისტებსაც.

 

image
ვ. ფირცხალავა, გ. მუხიაშვილი

მაღლივი სამოქალაქო შენობების არქიტექტურულ-კონსტრუქციული სისტემები და გეგმარებითი სქემები

უაკ: 725.1.:725.7:714.62

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია ის ძირითადი არქიტექტურულ-კონსტრუქციული სისტემები და გეგმარებითი სქემები, რომლებიც გამოიყენება სამოქალაქო შენობების დაპროექტებასა და მშენებლობაში. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა იმ კონსტრუქციულ სისტემებს, რომლებიც გამოიყენება მრავალსართულიანი და მაღლივი საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი ობიექტების მშენებლობაში. წიგნს დართული აქვს ილუსტრაციები.
ნაშრომი განკუთვნილია არქიტექტურისა და სამშენებლო სპეციალობის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.

image
შ. კუპრეიშვილი, ზ. ლობჟანიძე

ირიგაცია

უაკ: 631.6

სალექციო კურსში მოცემულია მელიორაციის განვითარების მოკლე ისტორიული ცნობები; ჰიდროტექნიკური მელიორაციის სახეები და მათი გამოყენების პირობები; მიმოხილულია სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მორწყვის სახეები, რწყვის რეჟიმი; მოცემულია სარწყავი ჰიდრომოდულის გაანგარიშების მეთოდები; ცალკეული კულტურების რწყვის წესები; სარწყავი სისტემის ელემენტებისა და სარწყავი სისტემის წყალმიმღების გაანგარიშების წესები; გაკეთებულია სარწყავი სისტემის არხების კლასიფიკაცია; განხილულია დროებითი სარწყავი ქსელი, ნაგებობები და გზები სარწყავ ქსელზე; რწყვის წესები და მათი შერჩევის მეთოდები ზედაპირული რწყვის დროს; მიმოხილულია დაწვიმებით მორწყვის სისტემები და ლიმანური მორწყვის წესები; განხილულია ისეთი საკვანძო საკითხები, როგორიცაა სარწყავი ტერიტორიის ორგანიზაციის, სარწყავი ფართობის მოსწორების (მოშანდაკების) საკითხები; მოცემულია სარწყავ ქსელში წყლის დანაკარგების და სარწყავი სისტემის მარგი ქმედების კოეფიციენტის (მქკ) გაანგარიშების წესები; წყლის მექანიკურ მოქმედებასთან ბრძოლის ღონისძიებები; დამლაშებული ნიადაგის მელიორაციის საკითხები.
სალექციო კურსი განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის აგროინჟინერიის სპეციალობის სტუდენტებისათვის და იმ სპეციალისტებისათვის, რომლებიც მუშაობენ ჰიდროტექნიკური მელიორაციის, ჰიდროინჟინერიის, სასოფლო-სამეურნეო წყალმომარაგების, ჰიდროლოგიის განხრით.

 

image
†ი. ლომიძე, გრ. ხელიძე

ძირითადი ჰიდროსატურბინო მოწყობილობის სპეცკურსი

უაკ: 621.224

სალექციო კურსში მნიშვნელოვანი ადგილი აქვს დათმობილი ჰიდროტურბინის გამდინარე ნაწილის დეტალებს ზედაპირების აბრაზიული ცვეთის მექანიზმის შესწავლას, ცვეთის ინტენსიურობის რაოდენობრივ შეფასებას, აგრეთვე ჰიდროაგრეგატების ვიბრაციის საკითხებს.
სხვადასხვა სახეობის ჰიდროტურბინების დაპროექტება-კონსტრუირება და ექსპლუატაცია განუყოფლად არის დაკავშირებული მისი ცალკეული კვანძების სატურბინო კამერის, მიმმართველი აპარატის, მუშა თვლის ლილვის, ლილვის საკისრების, საქშენების, ჭავლის გადამხრელის, ჭავლის წამკვეთის, ტურბინის გარსაცმის და სხვათა ტექნიკურად სწორად შერჩევაზე. წინამდებარე „ძირითადი ჰიდროსატურბინო მოწყობილობის სპეცკურსში“ სწორედ აღნიშნული კვანძების გაანგარიშების თეორიული დამოკიდებულებები, კონსტრუქციული თავისებურებები და შერჩევის პირობებია განხილული.
ლექციების კურსი  განკუთვნილია ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამა „ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერიის“ სტუდენტებისათვის და სრულად შეესაბამება სასწავლო დისციპლინის - „ძირითადი ჰიდროსატურბინო მოწყობილობის სპეცკურსი“ სილაბუსს.

 

image
ნ. მათიაშვილი

ინსტრუმენტმცოდნეობა

უაკ: 528.5

სალექციო კურსში მოცემულია გეოდეზიური ინსტრუმენტების შექმნის თეორიული და პრაქტიკული საფუძვლები, განხილულია გეომეტრიული და ფიზიკური ოპტიკის საფუძვლები. მოცემულია გეოდეზიური ინსტრუმენტების ცალკეული კვანძების მუშაობის პრინციპები და გამოკვლევის მეთოდები, კონკრეტული გეოდეზიური ინსტრუმენტების ცდომილებები და მათი აღმოფხვრის წესები, მათი შემოწმება-შესწორების გზები. ჩამოყალიბებულია ექსპლუატაციის, ტრანსპორტირებისა და შენახვის წესები. მოცემულია თეოდოლიტების, ნიველირების და თანამედროვე გეოდეზიური ინსტრუმენტების ტექნიკური მახასიათებლები და მათი განვითარების პერსპექტივები.
გამოცემა განკუთვნილია ტექნიკური უნივერსიტეტის გეოდეზიური სპეციალობის სტუდენტებისათვის.

 

image
ზ. საბაშვილი

მასალების პლაზმური ჭრა და განმტკიცება

უაკ: 621.91

სალექციო კურსში განხილულია მასალების პლაზმური რკალის ენერგეტიკული მახასიათებლები და მათი კავშირი ჭრის ტექნოლოგიურ პარამეტრებთან, ახსნილია ამ დამოკიდებულებების ფიზიკური არსი, ჭრის ზედაპირების ხარისხი და მისი გაუმჯობესების გზები, პლაზმური ჭრის ეკოლოგია, პლაზმატრონების კონსტრუქციის ძირითადი კვანძების დანიშნულება, ლითონების პლაზმური განმტკიცების ტექნოლოგიური თავისებურებანი. მოცემულია პლაზმური რკალისა და განმტკიცების რეჟიმის პარამეტრების გავლენა განმტკიცების მახასიათებლებზე.
სალექციო კურსი შედგენილია მასალათმცოდნეობის საგანმანათლებლო პროგრამის  ბაკალავრებისათვის და სრულ შესაბამისობაშია სილაბუსში გათვალისწინებულ საკითხებთან.

 

image
გრ. ხელიძე, ლ. შატაკიშვილი

ჰიდრომექანიკური გარდამავალი პროცესები ჰიდროენერგეტიკულ დანადგარებში

უაკ: 532

სალექციო კურსში განხილულია შემდეგი საკითხები: ჰესების ჰიდრომექანიკური ნაწილის სტრუქტურა და გარდამავალი პროცესების სახეები, დატვირთვის აღება და მოხსნა, ნორმალური გაჩერება, სინქრონული კომპენსატორის რეჟიმი, ჰიდროაგრეგატის მბრუნავი ნაწილების მოძრაობის განტოლებები, ჰიდრომანქანის სრული უნივერსალური მახასიათებელი, ღერძული ძალვები, ჰიდროაგრეგატების ავტომატური რეგულირების პრინციპები, ავარიული გაქანების პროცესი და დაცვის სისტემების სქემა, ჰიდრავლიკური დარტყმის დიფერენციალური განტოლებები, რხევები სისტემაში „დერივაცია-გამთანაბრებელი რეზერვუარი“, დაუმყარებელი რეჟიმის ზემოქმედება ჰიდრომანქანის პარამეტრებზე, ხარჯის და მომენტის მახასაითებლები, წნევის განაწილება ტურბინის გამდინარე ტრაქტში, ნაკადის არასტაციონარულობა მუშა თვლის შემდეგ, ჰაერის შეშვების გავლენა ტურბინის მუშაობაზე, ავტომტური რეგულირების მოწყობილობის შემადგენელი ელემენტები და მათი მდგრადობა, ჰიდროაგრეგატების რეგულირების რეჟიმები და მათი ოპტიმიზაციის გზები, კაპლანის და ფრენსისის ჰიდროტურბინებიანი ჰიდროაგრეგატების რეგულირების რეჟიმების შერჩევა.
სალექციო კურსის შინაარსი შეესაბამება „ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერიის“ სამაგისტრო პროგრამის დისციპლინის - „ჰიდრომექანიკური გარდამავალი პროცესები ჰიდროენერგეტიკულ დანადგარებში“ სილაბუსს.
ნაშრომი გათვალისწინებულია ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერიის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებისთვის.

 

მ. ფოჩხუა

მცირე დასახლება (1000 მცხოვრებზე)
(მოცემულობა და მეთოდიკური მითითება პროექტის შესადგენად)

უაკ: 721

სასწავლო კურსი მოიცავს 1000 მცხოვრებზე მცირე ქალაქური ტიპის დასახლების პროექტის შესადგენად განკუთვნილ დავალებას და მეთოდიკურ მითითებას, რომელიც დაეხმარება სტუდენტს ამ დავალების შესრულებაში.
ნაშრომი განკუთვნილია არქიტექტურის სპეციალობის ურბანული დაგეგმარების მიმართულების სტუდენტებისათვის. 

 

image
ს. მებონია

მილების წარმოების ტექნოლოგია

უაკ: 69.057.16

სალექციო კურსში განხილულია მილების წარმოების ტექნოლოგიური პროცესები, ტექნოლოგიური ინსტრუმენტის კონსტრუქციები და აღჭურვილობა. სალექციო კურსში შესულია როგორც ლითონის პლასტიკურ დეფორმაციასთან დაკავშირებული ძირითადი ტექნოლოგიური პროცესების, ისე დამხმარე ოპერაციების დაგეგმარების საკითხები, მათი გეომეტრიული, დეფორმაციული, კინემატიკური და ენერგოძალოვანი პარამეტრების განსაზღვრის მეთოდიკები. ლექციების კურსი შეიცავს სხვადასხვა სახის მილების გლინვის ტექნოლოგიური პროცესების ანგარიშის მეთოდებს. 
გამოცემა განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის „მასალათმცოდნეობის და მასალების დამუშავების“ სპეციალობის სტუდენტებისათვის.

 

image
თ. მეგრელიძე, გ. გოლეთიანი, გ. ბერუაშვილი

წარმოების მექანიზაციის საშუალებები

უაკ: 621.8

სალექციო კურსში განხილულია სამრეწველო საწარმოთა ტვირთნაკადები, მექანიზაციის საშუალებების ფუნქციური დანიშნულება, კონსტრუქციული და კინემატიკური აგებულება და გაანგარიშების საკითხები.
გამოცემა განკუთვნილია სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის.

image
ნ. ხაბეიშვილი

ფერთამცოდნეობა
სალექციო კურსი

უაკ: 72:535.6

ლექციების კურსში თანამიმდევრულადაა მოცემული ფერის შესახებ მეცნიერების განვითარების მოკლე ისტორია. ასევე ის თეორიული საკითხები, რომლებიც აუცილებელია ფერთა კონცეპტუალური თეორიების ანალიზისთვის - ფერის აღქმის ძირითადი კანონზომიერებები, ფერის ფიზიოლოგიური, ფსიქოლოგიური და ოპტიკური ზემოქმედება ადამიანზე, ფერის ფიზიკური ბუნება და სხვა. აღწერილია ფერთა თეორია წელიწადის დროთა მიხედვით და მოყვანილია  ამ თეორიის  პრაქტიკაში გამოყენების მაგალითები.
წიგნში დიდი ყურადღება ეთმობა ფერითი ჰარმონიის ტიპოლოგიას, დიზაინ-დაპროექტებაში მისი გამოყენების პრინციპებსა და ფერის როლს დიზაინის სხვადასხვა ობიექტის კომპოზიციაში - ფერითი გადაწყვეტის საკითხებს როგორც ინტერიერში, ისე საქალაქო გარემოში.
გამოცემა განკუთვნილია არქიტექტურისა და დიზაინის სპეციალობის სტუდენტებისთვის, ასევე ფერთამცოდნეობის საკითხებით დაინტერესებული ყველა პირისთვის.

image
მ. ვარდიაშვილი

შესავალი ადამიანური რესურსების მენეჯმენტში

უაკ: 638.24

სალექციო კურსი შედგენილია სასწავლო კურსის „შესავალი ადამიანური რესურსების მენეჯმენტში“ სილაბუსის მიხედვით. მასში მოცემულია 15 სალექციო თემა. განხილულია ადამიანური რესურსების მართვის მეთოდები, ამოცანები, შრომითი კოლექტივის სახეები მათი ფორმირების გზები და სხვ.
ნაშრომი განკუთვნილია სტუ-ის სამშენებლო ფაკულტეტის მშენებლობის მენეჯმენტის სპეციალობის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისა და პედაგოგებისათვის. 

 

image
ზ. ლაზარაშვილი

მარცვლეულისა და კომბინირებული საკვების
გადამამუშავებელი მოწყობილობები

უაკ: 658.27

სალექციო კურსში წარმოდგენილია მარცვლეულისა და კომბინირებული საკვების გადამამუშავებელი მრეწველობის თანამედროვე ტექნიკა და ტექნოლოგია. გამოცემულია ამ მოწყობილობათა მოქმედების პრინციპები, ტექნოლოგიური მანქანების გაწყობა და რეგულირება, ექსპლუატაციის თავისებურებების გათვალისწინებით ამ მოწყობილობათა ტექნოლოგიური ეფექტურობის მიღწევის გზები.
გამოცემა განკუთვნილია კვების ინდუსტრიის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიების სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. იგი დახმარებას გაუწევს უმაღლესი პროფესიული განათლების სტუდენტებსაც.

image
ი. შურღაია, ლ. თედიაშვილი

მექატრონიკის საფუძვლები

უაკ: 004.896

ნაშრომში განხილულია პერსპექტიული ტექნიკური მიმართულება, სადაც უფრო ფართოდ გამოიყენება მექატრონიკა, აღწერილია მათი აგების კონცეფციები, მექატრონული სისტემების ინტეგრაციის პრინციპები და სტრუქტურა, მოცემულია თანამედროვე მექატრონული სისტემებისა თუ მოდულების ტექნიკური მახასიათებლები მოყვანილია მათი აგების მეთოდები. სალექციო კურსში ასევე განხილულია დღეისათვის არსებული ის ძირითადი პრობლემატიკა, რომელიც წარმოიქმნება თანამედროვე სისტემების ინტელექტუალურად მართვის მეთოდების დანერგვისა და გამოყენების დროს.
სასწავლო პროგრამა განკუთვნილია სხვადასხვა ტექნიკური მიმართულებების ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებისათვის. თანამედროვე მექატრონიკის საფუძვლების პროგრამით  შესაძლებელია ისარგებლონ იმ დაინტერესებულმა სამეცნიერო-ტექნიკურმა პერსონალმა, რომლებიც სხვადასხვა ორგანიზაციაში ეწევა საწარმო მანქანების კონსტრუირებას და ექსპლუატაციას.

image
მ. მორბედაძე, ი. ელერდაშვილი-ლომიძე

ურთიერთშეცვლადობა სტანდარტიზაცია
და ტექნიკური გაზომვები

უაკ: 621:389.63:681.2

სალექციო კურსში განხილულია ურთიერთშეცვლადობისა და ტექნიკური გაზომვების ძირითადი პრინციპები მანქანათმშენებლობაში; ტიპური შეერთებების ჩასმები და დაშვებები სტანდარტებისა და სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანოს რეკომენდაციების შესაბამისად; განხილულია სტანდარტიზაციის სისტემის ძირითადი პრინციპები და მისი მეცნიერულ-ტექნიკური საფუძვლები.
გამოცემა განკუთვნილია უმაღლესი ტექნიკური სასწავლებლების სხვადასხვა საინჟინრო სპეციალობის სტუდენტებისათვის. მისი გამოყენება შეუძლიათ აგრეთვე მანქანათმშენებელ ქარხნებში, საკონსტრუქტორო ბიუროებსა და საპროექტო ორგანიზაციებში მომუშავე ინჟინერ-ტექნიკურ პერსონალს.

image
ი. ელერდაშვილი-ლომიძე

ჰიდრომოწყობილობების მონტაჟი, გაწყობა
და ტექნიკური ექსპლუატაცია

უაკ: 69.057.1

სალექციო კურსში თავმოყრილია მანქანათმშენებლობის სფეროში არსებული გამოცდილებები ჰიდრავლიკური ამძრავის და მოწყობილობების საიმედოობასა და უსაფრთხოებაზე ჰიდროამძრავების გაწყობის, ექსპლუატაციისა და რემონტის დროს. მოყვანილია საიმედოობის და უსაფრთხოების გაზრდის საკითხები.
წიგნში განხილულია ჰიდროამძრავებისა და მისი ელემენტების კონსერვაციისათვის, მონტაჟისთვის მომზადებისა და მონტაჟის საკითხები. აღწერილია ჰიდრომოწყობილობების მუშაობაში გაუმართაობის შესაძლო ვარიანტები და ამ გაუმართაობის აღმოფხვრის მეთოდები. განხილულია ჰიდროამძრავების მომსახურებისა და რემონტის, ჰიდროსისტემის მუშა სითხეში ჰაერის და წყლის შემცველობის შემცირების საკითხები.
ნაშრომი განკუთვნილია მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისთვის.

image
ტ. კვიციანი

მყარი დეფორმადი სხეულის
მექანიკა

უაკ: 531/534

სალექციო კურსში განხილულია სასრული თავისუფლების ხარისხის მქონე მექანიკური სისტემების თავისუფალი რხევები; სეისმური დატვირთვების განსაზღვრის უახლესი მეთოდი; მთის ქანების ფერდოს მდგრადობის დაკარგვის ძირითადი სახეები და მეწყერ-ჩამონაქცევების მოძრაობის ზედაპირების ფორმების გამოკვლევა; ფერდოს მასივის საშიში დაცურების წირის აღწერა ახალი წმინდა ანალიზური მეთოდით; მთის ქანებისა და მეწყერ-ჩამონაქცევების პრიზმული მასივების ძვრაზე მდგრადობის პირობის შეფასების ახალი მეთოდები, ძვრაზე მდგრადობის კოეფიციენტის განსაზღვრა; სხვადასხვა პროფილის მქონე (ჩაზნექილი, ამოზნექილი და ბრტყელი) ფერდოების გაანგარიშება მდგრადობაზე; მეწყრის სტაბილიზაციის ღონისძიებები ადგილობრივი ბუნებრივი პირობების გათვალისწინებით; გამაგრებითი საინჟინრო ღონისძიებები, გამაგრების საშუალებები და მათი გამოყენების პირობები.
წიგნის მიზანია სტუდენტს დაეხმაროს ტექნიკური მექანიკის როგორც სამეცნიერო დისციპლინის სწორად გააზრებაში და შეასწავლოს: სამშენებლო კონსტრუქციების, სამოქალაქო და სამრეწველო ნაგებობების და ფერდოების მდგრადი წონასწორობის მდებარეობის გამოკვლევის ამოცანები; მეწყერ-ჩამონაქცევის სტაბილიზაციის უზრუნველსაყოფად ოპტიმალური საინჟინრო ღონისძიებების შერჩევა. შეძენილი ცოდნის სამეცნიერო კვლევებსა და პრაქტიკაში გამოყენება.
სალექციო კურსში ახალი მიდგომებითაა განხილული მრავალი მნიშვნელოვანი საინჟინრო ამოცანა.
გამოცემა განკუთვნილია სტუ-ის სამშენებლო ფაკულტეტის დოქტორანტურის სტუდენტებისთვის, რომლებიც შეისწავლიან ტექნიკური მექანიკის კურსს.

image
Т. Чигогидзе

Текстиль и аксессуары в
архитектурном дизайне

УДК: 677-48:677.06

Лекционный курс „Текстиль и аксессуары в архитектурном дизайне“ поможет студентам освоить назначение, роль и место, а также методы и пути функционального и декоративного подбора текстиля и аксессуаров. Даст возможность развиться творческому мышлению и воображению.

image
Т. Чигогидзе

Стили интерьера

УДК: 72.01

После освоения лекционного курса „Стили в интерьере“ студент будет знать эпо­хальные, этнические и тематические стилистические тенденции интерьера зданий, их особенности и этапы развития. А также применение мебели и аксессуаров в соответствии с разными стилистическими решениями. Учебный курс даст возможность развиться твор­ческому мышлению и воображению.

image
Т. Чигогидзе

Проектирования интерьера 1

УДК: 72.01

Лекционный курс „Проектирования интерьера 1“ даст студентам теоретические и прак­тические навыки проектирования жилого интерьера несложной планировочной струк­туры. А также даст возможность развиться творческому мышлению и воображению.

image
გ. ძიძიგური

ორგანიზაციული მართვის ინფორმაციული
ტექნოლოგიები

უაკ: 008

სალექციო კურსში განხილულია ორგანიზაციულ მართვასთან და ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებასთან დაკავშირებული საკითხები, ორგანიზაციის სტრუქტურის შექმნისა და მართვის პრინციპები, გამოყენებითი ინფორმატიკის, ინფორმატიზაციის, ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და სისტემების საშუალებით მმართველობითი ამოცანების გადაწყვეტის მეთოდები, ორგანიზაციის მართვის თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და სისტემების შექმნისა და ფუნქციონირების საკითხები.
თითქმის ყველა სფეროს განვითარების უზრუნველყოფის ერთ-ერთი ძირითადი ფაქტორი არის თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების ფართო გამოყენება. საქმიანობის მნიშვნელოვან და ფართოდ გავრცელებულ სფეროს, სადაც ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენება გადამწყვეტ როლს ასრულებს, წარმოადგენს მართვის სფერო. მართვის პროცესში ახალი ინფორმაციული ტექნოლოგიების დანერგვის შედეგად ძირეულად იცვლება მართვის ტექნოლოგია (გადაწყვეტილებების მიღების პროცესი, მათი შესრულების ორგანიზაცია და ა.შ.), მაღლდება მმართველობაში დასაქმებული პერსონალის კვალიფიკაცია, პროფესიონალიზმი და მოტივაცია, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის მართვისა და, შესაბამისად, საქმიანობის ეფექტიანობას.
ლექციების კურსი შექმნილია სასწავლო კურსისთვის, „ორგანიზაციული მართვის ინფორმაციული ტექნოლოგიები“ და შედეგად სტუდენტები გაეცნობიან მართვის პროცესების თეორიულ საკითხებს, ორგანიზაციის სტრუქტურების შექმნის პრინციპებსა და მახასიათებლებს, ინფორმაციას თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და სისტემების შესახებ.

image
გ. წულუკიძე

ავეჯის დიზაინი

უაკ: 72.03

წიგნში განხილულია ავეჯის დაპროექტების ძირითადი პრინციპები, წარმოშობის ისტორია, ეტაპები და სტილები. კურსის მიზანია სტუდენტს ასწავლოს სხვადასხვა დანიშნულების მქონე ინტერიერისთვის განკუთვნილი ავეჯის ინდივიდუალური და კომპლექსური დაპროექტება.
სალექციო კურსი განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის.

image
გ. ნაცვლიშვილი

სამრეწველო შენობების არქიტექტურული
კონსტრუქციები

უაკ: 725.4

სალექციო კურსის მიზანია გააცნოს სტუდენტებს სამრეწველო შენობების არქიტექტურული კონსტრუქციები, ამ კონსტრუქციების ელემენტები და მათი შეერთების კვანძები. სალექციო კურსს დართული აქვს საილუსტრაციო მასალა, მოყვანილია სამრეწველო შენობების გეგმარებითი და კონსტრუქციული გადაწყვეტის მაგალითები.
სალექციო კურსი განკუთვნილია არქიტექტურისა და სამშენებლო ფაკულტეტების სტუდენტებისათვის.

 

image
ნ. რატიანი

შრომის ფსიქოლოგია

უაკ: 615.851

სალექციო კურსში განხილულია შრომის ფსიქოლოგიის ზოგადი საფუძვლები, კვლევის მეთოდები, შრომისუნარიანობის განმსაზღვრელი ფაქტორები, საწარმოო შრომის პირობებში წარმოქმნილი გარემო ფიზიკური პარამეტრების გავლენა ადამიანის ფსიქოფიზიოლოგიურ შესაძლებლობებზე, შრომითი ქცევის თავისებურებები, პროფესიული ვარგისობის ფსიქოდიაგნოსტირების მეთოდები, მართვის სისტემებში ადამიანისა და მანქანის ფუნქციათა განაწილების პრინციპი, ადამიანი-ოპერატორის სანდოობა და შეცდომები, „ადამიანი-მანქანა“ სისტემის ძირითადი მახასიათებლები, პროფესიული სტრესის განვითარების სტადიები და ადაპტაციის ფაზები,მრეწველობაში არსებული მძიმე სამუშაო გარემო პირობების გავლენა ადამიანის ფსიქოფიზიოლოგიურ მახასიათებლებზე, დაღლილობის ფსიქოანალიზური თეორიები და შრომის ორგანიზაციის ძირითადი მოთხოვნები.
ასევე მოცემულია, ექსტრემალურ პირობებში ადამიანის მოქმედების თავისებურებები, ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის საგანგებო სიტუაციების ფსიქოლოგიური გავლენა ადამიანზე, ექსპერიმენტული მუშაობის მეთოდიკა ოპერატორის ფსიქოფიზიოლოგიური ფაქტორების განსაზღვრისათვის.
სალექციო კურსი, განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის „საინჟინრო უსაფრთხოების და საგანგებო სიტუაციების მართვის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისათვის. იგი შედგენილია აღნიშნული საბაკალავრო პროგრამის შესაბამისი სილაბუსის მიხედვით.
ის დიდ დახმარებას გაუწევს შრომისა და ორგანიზაციული ფსიქოლოგიის საკითხებით დაინტერესებულ მკითხველს.

image
მ. ოქროსაშვილი, ნ. კენჭიაშვილი

მასალათმცოდნეობა
ლექციების კურსი

უაკ: 620.22:669.2/.8

სალექციო კურსში განხილულია ტექნიკაში გამოყენებული შავი და ფერადი ლითონების, არალითონური და კომპოზიციური საკონსტრუქციო მასალების აგებულება, თვისებები, გამოყენების სფეროები და ნაკეთობის თვისებათა სასურველი მიმართულებით შეცვლის ხერხები და საშუალებები. ყურადღება გამახვილებულია ელექტროტექნიკასა და ენერგეტიკაში გამოყენებული სპეციალური დანიშნულების მასალებზე, მათ სტრუქტურასა და თვისებებს შორის კავშირზე.
განკუთვნილია ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.

image
ე. ხუციშვილი

ზოგადი ასტრონომია

უაკ: 5236

სალექციო კურსში განხილულია კლასიკური და თანამედროვე ასტრონომიის საკითხები, შინაარსი ზოგადი ასტრონომიის საფუძვლების აუცილებელი მინიმუმის მასალას მოიცავს. ასტრონომიულ ცნებებსა და მოვლენებში ჩაწვდომა ძირითადად მოითხოვს კარგად განვითარებულ სივრცულ წარმოდგენებს. ამ მიზნით მოცემულია მრავალი თვალსაჩინოება, ნახაზი და სხვა; სალექციო კურსში მოცემულია სფერული და პრაქტიკული ასტრონომიის ელემენტები, ასევე მზისა და მთვარის ხილული და ნამდვილი მოძრაობა, დედამიწისა და პლანეტების მზის გარშემო მოძრაობა, მზისა და მთვარის დაბნელება, ცის სფერო და მისი მახასიათებლები, ციური კოორდინატები და მათი გარდაქმნები, კალენდარული სისტემების აგება, ასტრონომიული ინსტრუმენტები, მნათობამდე მანძილის განსაზღვრა, ვარსკვლავთა ზოგადი დახასიათება, ვარსკვლავის სპექტრული კლასიფიკაცია, ჩვენი და გარე გალაქტიკის ობიექტთა ზოგადი დახასიათება. მოყვანილია კონკრეტული ამოცანების ამოხსნის ნიმუშები და შესაბამისი მეთოდიკური მითითებები.
სალექციო კურსი განკუთვნილია სტუ-ის მათემატიკის დეპარტამენტის, ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის.

image
ნ. იმნაძე

არქიტექტურის თეორია და პრაქტიკა,
კვლევა-განზოგადება

უაკ: 72

სალექციო კურსში  განხილულია არქიტექტურის თეორია და მისი ინტერპრეტაციის პრაქტიკა, თანამედროვე არქიტექტურის ძირითადი კონცეფციები და ამა თუ იმ თეორიული მიდგომის გამოყენების შესაძლებლობა კონკრეტული ობიექტის ანალიზისას. განსაკუთრებული ყურადღებაა გამახვილებული არქიტექტურული შემოქმედების ფსიქოლოგიურ და სოციალურ ასპექტებზე.
სალექციო კურსი მოიცავს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა: შემოქმედებითი ჰიპოთეზები, ტრადიცია და თანამედროვეობა, რეგიონალიზმი არქიტექტურაში, ისტორიზმის ფაქტორი XXI საუკუნის არქიტექტურაში, ახალი შენობა ისტორიულ და ლანდშაფტურ გარემოში; კონტექსტი და კონტრასტი, ინდუსტრიული არქეოლოგია და სხვა.
ნაშრომი განკუთვნილია სტუ-ის არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის მაგისტრანტებისთვის. იგი გამოადგება დაინტერესებულ პირებსაც.

image
შ. კელეპტრიშვილი

ზოგადი სტრატიგრაფია

უაკ: 551.7

სალექციო კურსში განხილულია სტრატიგრაფიის ადგილი სხვა გეოლოგიურ მეცნიერებებს შორის, მისი ისტორიის ძირითადი ეტაპები. სალექციო კურსი ეძღვნება  სტრატიგრაფიული მეთოდების პრაქტიკული გამოყენების საკითხებს, რომელიც დაფუძნებულია შრეებრივი ქანების შედგენილობაზე, მათ ფიზიკურ და ქიმიურ მახასიათებლებზე და მათში დაცული უძველესი ორგანიზმების ნაშთებზე. სპეციალური თავი ეძღვნება  სტრატიგრაფიაში დროის საერთო პრინციპებსა და პრობლემას. დეტალურადაა განხილული თეორიული საფუძვლები, თითოეული მეთოდის, მათ შორის თანამედროვე, პრაქტიკული გამოყენების შესაძლებლობები და მათი შეზღუდვები. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა სტრატიგრაფიის წამყვან მეთოდს – ბიოსტრატიგრაფიულს და შემთხვევებს, რომლებიც ართულებენ სტრატიგრაფიულ აგებებში პალეონტოლოგიური მასალის გამოყენებას. ცალკეული თავები ეძღვნება სტრატიგრაფიული დანაყოფების განხილვას, მისი კლასიფიკაციის საკითხებს და ტერმინოლოგიას.
სალექციო კურსი განკუთვნილია გეოლოგიის სპეციალობის სტუდენტებისათვის. სასარგებლო იქნება ასევე გეოლოგების ფართო წრისათვის, რომლებიც სწავლობენ შრეებრივ დასტებს.

image
ვ. ფირცხალავა, გ. მუხიაშვილი

კონსტრუქციები არქიტექტურაში

II ნაწილი

უაკ: 721.021.22

სალექციო კურსში განხილულია სამოქალაქო შენობების ძირითადი არქიტექტურულ-კონსტრუქციული სისტემები და გეგმარებითი სქემები. დეტალურადაა გაანალიზებული მრავალსართულიანი და მაღლივი საცხოვრებელ და საზოგადოებრივ შენობებში გამოყენებული კონსტრუქციული სისტემები, თანამედროვე საფასადე სისტემები და მასალები. განხორციელებული არქიტექტურული ობიექტების მაგალითებზე განხილულია ფასადისა და არქიტექტურულ-კონსტრუქციული ელემენტების მოწყობის კვანძები.
განკუთვნილია არქიტექტურის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის.

image
ა. გოჩოლეიშვილი, დ. კუპატაძე

აფეთქებითი სამუშაოები

უაკ: 622.235

სალექციო კურსში მოცემულია ქანების აფეთქებით რღვევის წინააღმდეგობის საერთო შეფასება, ქანების ბურღვადობა; გაშუქებულია აფეთქების მოვლენის ფიზიკური არსი; გადმოცემულია ფეთქებად ნივთიერებათა დეტონაციის თეორიის საფუძვლები; აღწერილია ქიმიური ფეთქებადი ნივთიერებებისა და სამრეწველო ფეთქებადი ნივთიერებების ძირითადი მახასიათებლები და გამოყენების პირობები. განმარტებულია აფეთქებით ქანის დანგრევის მექანიზმი, ასაფეთქებელი სამუშაოების ხერხები და მეთოდები.
აღნიშნული ნაშრომი დიდად შეუწყობს ხელს სამთო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის სტუდენტებს საგნის ცოდნისა და გაცნობიერების ამაღლებაში.

image
ა. გოჩოლეიშვილი, დ. კუპატაძე

ჭაურების მშენებლობა და
რეკონსტრუქცია

უაკ: 622.675

სალექციო კურსში გაშუქებულია ვერტიკალური გვირაბების მშენებლობის ტექნოლოგიური პროცესები. აღწერილია ჭაურის პირის გაყვანისა და გამაგრების ძირითადი პროცესები, მოცემულია ჭაურის აგების სქემები. ნაშრომში დიდი ადგილი აქვს დათმობილი ბურღვა-აფეთქებით სამუშაოებს, სანგრევის განიავებას, ქანის დატვირთვას და მის განტვირთვას დღისეულ ზედაპირზე, წყალამოღვრას და მუდმივი სამაგრის ამოყვანის სამუშაოებს. ასევე განხილულია ჭაურების აგების თანამედროვე მოწყობილობები და კომპლექსები.
ნაშრომში, გარდა ჭაურების მშენებლობის ძირითადი პროცესებისა, დეტალურად არის გადმოცემული ჭაურების რეკონსტრუქციის (ჩაღრმავების) ტექნოლოგიური პროცესები. აღწერილია ჭაურების რეკონსტრუქციის ზევიდან ქვევით და ქვევიდან ზევით ჩაღრმავების ხერხები, მათი თანმხლები პროცესები და თანამედროვე მოწყობილობათა კომპლექსები.
ნაშრომი დიდად შეუწყობს ხელს სამთო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის სტუდენტებს საგნის ცოდნისა და გაცნობიერების ამაღლებაში.

image
А. БЕЖАНИШВИЛИ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСНЫХ
И КОМПРЕССОРНЫХ
УСТАНОВОК

УДК: 621.65+621.51

В работе рассмотрены вопросы, связанные с эксплуатацией тех насосных и компрес­сорных установок, которые применяются в нефтяной и газовой промы­шлен­но­с­ти. Представ­ле­­ны: классификация, область применения и принцип действия насосных и компрессорных установок, их технические показатели, а также вопросы выбора и регули­рования установок.
Курс лекций предназачен для студентов бакалавриата горно-геологического факуль­те­та Грузинского технического университета.

image
ზ. ლობჟანიძე

შესავალი სპეციალობაში

უაკ: 626/627

სალექციო კურსში განხილულია ჰიდროტექნიკურ მშენებლობათა განვითარების მოკლე ისტორიული საკითხები; მოცემულია აგროინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამით გათვალისწინებული ძირითადი სასწავლო კურსების მოკლე მიმოხილვა; მიმოხილულია წყლის რესურსები, მათი გამოყენებისა და დაცვის საკითხები; განხილულია მორწყვითი, დაშრობითი და დამლაშებული ნიადაგების მელიორაციის საკითხები; ნიადაგის ეროზიის და მასთან ბრძოლის ღონისძიებები; ჩატარებულია საქართველოს ძირითადი ჰიდრომელიორაციული ობიექტების მოკლე მიმოხილვა; განხილულია სამდინარო და შიგასასისტემო ჰიდროტექნიკური ნაგებობები, ასევე ჰიდრომელიორაციული სისტემების ექსპლუატაციისა და ავტომატიზაციის საკითხები.
სალექციო კურსი განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერიგნის ფაკულტეტის აგროინჟინერიის სპეციალობის სტუდენტებისათვის და იმ სპეციალისტებისთვის, რომლებიც მუშაობენ ჰიდროინჟინერიის, ჰიდროტექნიკური მელიორაციის, სასოფლო-სამეურნეო წყალმომარაგების, ჰიდროლოგიის განხრით.

image
Н. Абелашвили

МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

УДК: 389.351.822

В книге рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением технических измерений, обеспечением единства измерений и требований законодательной метрологии  и  используются, в основном, по отношению к измерениям по качеству,  испытанию и контролю  в целом.
Качество измерений понятие более широкое, чем точность измерений. Оно характеризует совокупность свойств средств измерений (СИ), обеспечивающих получение в установленный срок результатов измерений с требуемыми точностью (размером допускаемых погрешностей), достоверностью, правильностью, сходимостью и воспроизводимостью.
Курс лекции рассчитан для студентов, магистрантов и специалистов широкого профиля занимающихся вопросами количественного анализа в разных  отраслях.

image
მ. დემეტრაძე, ნ. ბაგრატიონი, ი. გელეიშვილი

უნარჩენო ტექნოლოგიის საფუძვლები

უაკ: 577.4

სალექციო კურსი „უნარჩენო ტექნოლოგიის საფუძვლები“ მოიცავს უნარჩენო და მცირენარჩენიანი წარმოების არსს, მისი განვითარების ეტაპებს, აგრეთვე წარმოების ნარჩენების კლასიფიკაციას, მყარი ნარჩენების გადამუშავების მეთოდებს. განხილულია წარმოების სხვადასხვა დარგის საწარმოთა მყარი ნარჩენებისგან ნივთიერებათა რეკუპერაციის ტექნოლოგიური პროცესები.
სალექციო კურსი განკუთვნილია გარემოს დაცვის ინჟინერიისა და ეკოლოგიის დეპარტამენტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.

თ. ჩიგოგიძე

ინტერიერის დაპროექტება

უაკ: 721.011.8

სალექციო კურსის ათვისება სტუდენტს შესძენს მარტივი გეგმარებითი სტრუქტურის მქონე საცხოვრებლის ინტერიერის დაგეგმარების თეორიულ და პრაქტიკულ ცოდნას. მას ჩამოუყალიბდება შემოქმედებითი აზროვნება და წარმოსახვა. გამოცემა განკუთვნილია პროგრამა „არქიტექტურის“ ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.

image
თ. ცაბაძე

ფაზი ლოგიკის საფუძვლები

უაკ: 681.325.6

სალექციო კურსის შესწავლის ძირითადი საგანია არამკაფიო (ფაზი) სიმრავლეების და მიმართებების თეორიის საფუძვლები.
განხილულია კლასიკურ სიმრავლეთა და მიმართებათა თეორიის ელემენტები, მოცემულია ფაზი სიმრავლეების განმარტებები, ნაირსახეობები, ყველა ძირითადი ოპერაცია, მოყვანილია ფაზი ლოგიკის ფუძემდებლის ლოტფი ზადეს განზოგადების პრინციპი. დეტალურად გარჩეულია ფაზი ოპერატორები: სამკუთხა ნორმები, სამკუთხა კონორმები, გასაშუალოების ოპერატორები.
მოცემულია ფაზი მიმართების განმარტება და ფაზი მიმართებების ნაირსახეობანი, მათი თვისებები და ოპერაციები ფაზი მიმართებების მესერზე.
თეორიულ მსჯელობებს თან ახლავს პრაქტიკული მაგალითები და სავარჯიშოები, რომელთა ამოხსნები უფრო განამტკიცებს მიღებულ თეორიულ ცოდნას.
გამოცემა განკუთვნილია ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებისათვის. ის გამოადგება, აგრეთვე, ყველა სხვა დაინტერესებულ პირს.

ჯ. უფლისაშვილი, ნ. ნათბილაძე, მ. ყიფშიძე

ტარა და შეფუთვა

უაკ: 621.798.1:676.826

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია ბეჭდვითი მედიისა და, განსაკუთრებით, სარეკლამო ხელოვნების მნიშვნელობა ზოგადსაკაცობრიო კულტურის განვითარებაში. ნაშრომში ნათლადაა ნაჩვენები შესაფუთი მასალების კონსტრუირებისა და დიზაინის სწორი შერჩევის დიდი როლი სარეკლამო ინდუსტრიაში.
მოცემულია როგორც ძირითადი, ისე დამხმარე ეკოლოგიურად უვნებელი შესაფუთი მასალები და საღებავები, რომლებიც ფართოდ გამოიყენება შესაფუთ საშუალებებზე ბეჭდვისას. ჩამოყალიბებულია გამოყენებული მასალების ოპტიმალურად შერჩევის რეკომენდაციები.
დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია სამრეწველო ინჟინერიის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.

image
ზ. ბარდაჩიძე, ს. ჭეიშვილი

ენერგოტექნოლოგიური სისტემები არაორგანულ
ნივთიერებათა ტექნოლოგიაში

უაკ: 546:621.311

დამხმარე სახელმძღვანელოში მოცემულია ენერგოქიმიურ-ტექნოლოგიური სისტემების შექმნის ძირითადი პრინციპები; წარმოდგენილია ენერგოტექნოლოგიური კვანძის ძირითადი ელემენტების დანიშნულება და მათში მიმდინარე პროცესების თერმოდინამიკური ანალიზი. მოცემულია რეკომენდაციები საკურსო სამუშაოს შესასრულებლად და მოყვანილია ანგარიშები კონკრეტული თემების მაგალითზე.
დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის არაორგანულ ნივთიერებათა და საყოფაცხოვრებო ქიმიის პროდუქტების ტექნოლოგიის ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის. ნაშრომი დახმარებას გაუწევს ქიმიურ ტექნოლოგიაში გამოყენებულ ენერგოტექნოლოგიურ სისტემებზე მომუშავე სპეციალისტებს.

მ. ჩხაიძე, ბ. ტაბატაძე

ამოცანათა კრებული დაპროგრამების
ენა C++-ში

I ნაწილი

უაკ: 681.3

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია დაპროგრამების ენა C++-ის ამოცანები, მათ უმეტესობას თან ახლავს პროგრამული კოდი, რომლის განხილვა ხელს შეუწყობს დაპროგრამებით დაინტერესებულ სტუდენტს შეისწავლოს დაპროგრამების საფუძვლები C++-ის ბაზაზე. პროგრამული კოდის შემუშავებაში მონაწილეობა მიიღო ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის მეოთხე კურსის სტუდენტებმა ლაშა აბაზაშვილმა და ნათია ჩიკოპაიძემ.
განკუთვნილია დაპროგრამების საფუძვლებით დაინტერესებული ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის.

Н. НАМОРАДЗЕ

КРАТКИЙ КУРС СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

ЧАСТЬ II
Обновлённое издание
Автор обновления и перевода с грузинского
ассоциированный профессор Дж. А. Нижарадзе

УДК: 539.3/.8

В работе рассматриваются большинство вопросов, предусмотренных программой второй части курса: методы определения перемещений при изгибе, методы расчёта статически неопределимых систем, расчёт на сложное сопротивление, расчёт плоских кривых брусьев, вопросы устойчивости сжатых стержней, расчёт на динамические нагрузки, вопросы усталости материала.

დ. ბასილაია†, ნ. ბუჩუკური, ნ. ბარათელი

მინერალური ნედლეულის ექსპერტიზა

უაკ: 622.7:347.77

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია საქართველოში არსებული მინერალური ნედლეულის შედარებით უფრო მეტად გავრცელებული სახეობების ანალიზური კონტროლის მეთოდები, რომლის საფუძველზეც მომავალმა ექსპერტმა უნდა შეძლოს მინერალური ნედლეულის შედგენილობის, ხარისხისა და სტანდარტის დადგენა.
ლაბორატორიული პრაქტიკუმის მეთოდური მითითება განკუთვნილია ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის არაორგანულ ნივთიერებათა და ქიმიური და კვების პროდუქტების ექსპერტიზის სპეციალობის სტუდენტებისათვის.

image
ქ. მახაშვილი

ლაბორატორიული სამუშაოები არაორგანულ
ქიმიაში

უაკ: 546

დამხმარე სახელმძღვანელო შეიცავს ლაბორატორიულ სამუშაოებთან თემატურად დაკავშირებულ თეორიულ მასალას. მოკლედაა განხილული s-, p- და d- ელემენტები. მოცემულია ამ ელემენტების თვისებები და მათი ნაერთების გამოყენების სფეროები. აღწერილია არაორგანულ ქიმიაში ლაბორატორიული სამუშაოების ჩატარების მეთოდები.
დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის.

image
V. kvintradze

General Physics

Part I

UDC: 53

Part 1 of appropriate guidance is written in accordance to program of physics (mechanics, mechanical oscillations and elastic wave, molecular physics and thermodynamics, electrostatics and laws of direct current) for the students of nonphysical, engineering specialties of Georgian Technical University. The book contains the basic notions of classical physics which is given in the popular, acceptable style. The book will be useful for them who show the interest in general physics.

image
დ. გურგენიძე, დ. გორგიძე

ი. ვეკუა, ა. გორგიძე
110

უაკ: 92

განგების ძალით ისე მოხდა, რომ 2017 წელს, შესაბამისად აპრილსა და მაისში, ნიკოლოზ მუსხელიშვილის სახელგანთქმული ქართული სკოლის ორ თვალსაჩინო წარმომადგენელს – აკადემიკოს ილია ვეკუასა და პროფესორ ალექსი გორგიძეს შეუსრულდათ დაბადებიდან 110 წელი. მაგრამ მხოლოდ ეს თარიღი როდი აერთიანებდა მათ. 1924–1929 წლებში ისინი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიური ფაკულტეტის ფიზიკა-მათემატიკური განყოფილების სტუდენტები და ბრწყინვალე მათემატიკოს-პედაგოგთა ოთხეულის: ანდრია რაზმაძის, ნიკო მუსხელიშვილის, გიორგი ნიკოლაძისა და არჩილ ხარაძის მოსწავლეები იყვნენ.
თანაკურსელები სიცოცხლის ბოლომდე მეგობრებად დარჩნენ.

image
თ. მახარაშვილი, გ. შაიშმელაშვილი

ისტორიული განაშენიანების რეკონსტრუქცია
ქალაქის თანამედროვე სტრუქტურაში
მეთოდური მითითებები

ავლაბრის უბნის რეაბილიტაცია, მთაწმინდის
უბნის რეკონსტრუქცია
საკურსო პროექტების მოცემულობა

უაკ: 711.168

წიგნში მოცემულია ქალაქის თანამედროვე სტრუქტურაში ისტორიული განაშენიანების რეკონსტრუქციის მიზნები, ამოცანები და მეთოდები, აგრეთვე საპროექტო მოცემულობები: „ავლაბრის უბნის რეაბილიტაცია“ და „მთაწმინდის უბნის რეკონსტრუქცია“.
ნაშრომი განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის.

 

image
თ. მახარაშვილი

მთის სოფელი

600 მცხოვრებზე (120 ოჯახი)
მეთოდური მითითებები და საკურსო
პროექტის მოცემულობა

უაკ: 728.12

წიგნში მოცემულია მთის სოფლის დაპროექტების ძირითადი პრინციპები. აღნიშნულია, რომ მთის სოფლის დაპროექტებისას მნიშვნელოვანია მისი ფუნქციური ზონების განლაგება რელიეფის სხვადასხვა დონეზე, ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა მოძრაობის ორგანიზაცია, მომსახურების ობიექტების დაპროექტება, კლიმატისა და მიკროკლიმატის გათვალისწინება და ა.შ.
ნაშრომი განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის სპეციალობის III კურსის სტუდენტებისათვის.

 

image
ი. ბოჭორიშვილი

ინტერაქტიური და ელექტრონული კომერციის
დოკუმენტების შექმნისა და მონაცემთა
დამუშავების შესაძლებლობები

(გაფართოებული მარკირების ენა XML)

უაკ: 621.38

ნაშრომში განხილულია დოკუმენტების ფორმირების, გაფორმებისა და მისი სტრუქტურის დამუშავების საშუალებები. რეკომენდებულია W3C ორგანიზაციის მიერ.
ლაბორატორიულ სამუშაოებში გამოიყენება რედაქტორი notepad ++, რომლის ჩამოტვირთვასაც სტუდენტი შეძლებს უფასოდ https://notepad-plus-plus.org საიტიდან.
წიგნი განკუთვნილია ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის. იგი გამოადგებათ შესაბამისი საკითხებით დაინტერესებულ პირებსაც.

image
ფ. პაატაშვილი

WEB საიტების ვიზუალური დაპროექტება
ლაბორატორიული სამუშაოები

უაკ: 681.3

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია WEB საიტების ვიზუალურ დაპროექტებაში ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად Macromedia Dreamweaver რედაქტორის გამოყენება. მასში მოყვანილია ლაბორატორიული სამუშაოების შესრულების მეთოდიკა. საილუსტრაციო მასალა აადვილებს ჩასატარებელი ლაბორატორიული სამუშაოების გაგებას და შესრულებას. ყველა სამუშაოს თან ერთვის საკონტროლო კითხვები და ინდივიდუალური დავალებები.
წიგნი განკუთვნილია ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის, აგრეთვე WEB საიტების შექმნით დაინტერესებულ პირთათვის.

image
ვ. კვინტრაძე

ზოგადი ფიზიკა

I ნაწილი

უაკ: 53

წიგნში მოცემული კლასიკური ფიზიკის ძირითადი ცნებები და კანონები სტუდენტებისათვის გასაგები ენითაა დაწერილი.
ფიზიკის დამხმარე სახელმძღვანელოს 1 ნაწილი დაწერილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, სამშენებლო ფაკულტეტისა და სხვა საინჟინრო სპეციალობის (ფიზიკოსების გარდა) სტუდენტებისათვის მათთვის განკუთვნილი პროგრამის (ორნაწილიანი) შესაბამისად (მექანიკა, მექანიკური რხევები და ტალღები, მოლეკულური ფიზიკა და თერმოდინამიკა, ელექტროსტატიკა და მუდმივი დენის კანონები).
დამხმარე სახელმძღვანელოში არის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მათთვისაც, ვისაც აინტერესებს ფიზიკა.

ო. თედორაძე, დ. თავხელიძე, ვ. მირუაშვილი

მოსავლის ამღები მანქანები

უაკ: 631.17

მეთოდურ მითითებაში მოცემულია საბაკალავრო პროგრამით გათვალისწინებული თეორიული ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებელი ინსტრუქციები და ჩატარებული სამუშაოების გაფორმების წესები.
წიგნი განკუთვნილია აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის აგროსაინჟინრო სპეციალობის სტუდენტებისათვის, რომლებიც ეუფლებიან სოფლის მეურნეობის მექანიზაციის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამას.

ჯ. კანკაძე, ჯ. შანიძე, თ. ქამხაძე, ი. ამანათაშვილი, გ. ტაბატაძე, †ზ. ბალიაშვილი

ფირმის ორგანიზაცია და მართვა

(მეორე შევსებული გამოცემა)

უაკ: 656:061.5

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია ფირმის ორგანიზაციისა და მართვის საკითხები, რომელიც აუცილებლად უნდა იცოდეს სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფირმების ბიზნესისა და ადმინისტრირების სპეციალობის კურსდამთავრებულმა.
სასწავლო დისციპლინა მიზნად ისახავს დაეხმაროს ბიზნესის ადმინისტრირების (მენეჯმენტის) მიმართულების საბაკალავრო სწავლების სტუდენტებს, მიიღონ სათანადო ცოდნა ფირმის ორგანიზების, სამეწარმეო ფირმების სივრცობრივი და დროში მოწყობის, ორგანიზაციის და მართვის საფუძვლების შესახებ.
დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია სტუდენტებისა და ბიზნესის სფეროში მომუშავეთა კვალიფიკაციის ასამაღლებლად. ის გამოადგება მეწარმეებს, ფირმის ხელმძღვანელებსა და იმ პირებს, რომლებმაც ახლა დაიწყეს ბიზნესი.
ავტორები მადლიერებით მიიღებენ და გაითვალისწინებენ სამართლიან შენიშვნებს.

image
მ. ოქროსაშვილი

ელექტრონულ-სხივური
ტექნოლოგიები

უაკ: 621.9.048

სალექციო კურსში განხილულია ლითონებისა და შენადნობების ელექტრონული სხივით აორთქლებისა და ორთქლის ნაკადის შემდგომი კონდენსაციის გზით ნაკეთობის ზედაპირზე ლითონური და არალითონური დანაფარების მიღების ტექნოლოგიური პროცესები. ყურადღება გამახვილებულია ორთქლის მდგომარეობიდან ფაზათა წარმოქმნის მექანიზმებზე, აგრეთვე ძირითადი ტექნოლოგიური ფაქტორების გავლენა სტრუქტურის ჩამოყალიბების პირობებზე და ორთქლის ფაზიდან კონდენსირებული არაორგანული მასალების სტრუქტურისა და თვისებების ფორმირების პროცესებზე. გამოკვეთილია ელექტრონულ-სხივური ტექნოლოგიის გამოყენების ზოგიერთი ახალი მიმართულება.
ნაშრომი განკუთვნილია მასალათმცოდნეობის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისათვის. იგი დიდ დახმარებას გაუწევს, აგრეთვე, ახალი მასალებისა და ტექნოლოგიების სფეროში მომუშავე ახალგაზრდა სპეციალისტებს.

ლ. ბოჭორიშვილი, მ. თოფურია

საწარმოს ეკონომიკური ინფორმაციის
დამუშავება და ფინანსური
ანგარიშგების შედგენა
მეთოდური მითითებები საკურსო
სამუშაოს შესასრულებლად

უაკ: 338.24

მეთოდური მითითება შედგენილია სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამის მიხედვით საგანში – „ენერგეტიკის ეკონომიკის ინფორმაციული მენეჯმენტი“. ნაშრომში თანამიმდევრულად არის ჩამოყალიბებული სამეურნეო აღრიცხვის სახეები და მათი მნიშვნელობა ენერგეტიკის ეკონომიკაში. მოცემულია აღრიცხვის ობიექტების კლასიფიკაცია, ფინანასური ანგარიშგების კონცეპტუალური საფუძვლები, სააღრიცხვო ციკლის ეტაპები და შედეგად მიღებული ფინანსური ანგარიშგება და მისი ანალიზი.
მასალა მოიცავს სამეურნეო აღრიცხვის, ანგარიშსწორების ურთიერთდაკავშირებულ საკითხებს. მასში განიხილება ანგარიშგების ფინანსური და მმართველობითი აღრიცხვის მეთოდები, მოცემულია მათი შედარება და განსხვავებები.
აღრიცხვის ინფორმაციული სისტემის ახსნისა და თანამიმდევრული აღწერის შემდეგ მოცემულია სტუდენტთათვის განკუთვნილი საკურსო სამუშაოს მასალა, დავალება, საჭირო ცხრილებისა და ფორმატების თანხლებით.
ნაშრომი განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების ენერგეტიკის მენეჯმენტის სპეციალობის სტუდენტებისათვის, გარდა ამისა, იგი სასარგებლო იქნება სხვა სპეციალობის ბაკალავრებისა და მაგისტრანტებისათვის.

image
ჯ. შენგელია

ელექტროქიმიური ტექნოლოგიების
თეორიული საფუძვლები

უაკ: 541.13

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია ელექტროქიმიური სისტემების არსი და ელექტროქიმიური თერმოდინამიკისა და კინეტიკის ძირითადი დებულებები. ყურადღება ეთმობა თეორიული ელექტროქიმიის კანონზომიერებების კავშირს გამოყენებითი ელექტროქიმიის პრობლემებთან.
მასალის უკეთესად ათვისების მიზნით დამხმარე სახელმძღვანელოში შეტანილია ტექნიკური ელექტროლიზის მატერიალური და ენერგეტიკული პარამეტრების გაანგარიშების მაგალითები ამოხსნილი ამოცანებითურთ.
დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიის  ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის.

ჯ. კანკაძე, თ. რუხაძე, გ. ტაბატაძე, ა. კანკაძე

უახლესი ეკონომიკური ლექსიკონი

უაკ: 801.3

უახლესი ეკონომიკური ლექსიკონი შეიცავს 3000-ზე მეტ ტერმინს. მასში ფართოდ არის მოცემული ეკონომიკური, იურიდიული, ტექნიკური, ტექნოლოგიური, ფსიქოლოგიური, სოციოლოგიური და სხვა სიტყვათა განმარტებები.
ლექსიკონი დახმარებას გაუწევს როგორც მეცნიერ-ეკონომისტებს, ისე პრაქტიკოსებს, ბაკალავრებს, მაგისტრანტებს, დოქტორანტებსა და სხვა დაინტერესებულ პირებს.

image
ზ. აზმაიფარაშვილი, გ. მურჯიკნელი, გ. მურჯიკნელი

ანალოგური სიგნალების ციფრული
დამუშავება

უაკ: 681.3

დამხმარე სახელმძღვანელო „ანალოგური სიგნალების ციფრული დამუშავება“ შედგება შესავლისა ოთხი თავისაგან. პირველ თავში მოცემულია ანალოგური სიგნალების დისკრეტიზაციის თეორიული საფუძვლები. მეორე თავში განხილულია ციფრული სიგნალების სტატიკური და დინამიკური მახასიათებლები. მესამე თავში მოყვანილია ანალოგური სიგნალების ციფრულ ფორმაში გარდაქმნის ძირითადი სქემები და გაანალიზებულია მათი მუშაობის პრინციპები. მეოთხე თავი დათმობილი აქვს ანალოგური სიგნალების ციფრული დამუშავების საყრდენი ძაბვის წყაროების ანალიზს.
დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია მიკროპროცესორული და საზომი სისტემების დეპარტამენტის სტუდენტების, მაგისტრანტების, დოქტორანტებისა და სხვა დაინტერესებული პირებისათვის.

გ. დანელია, თ. ფალავანდიშვილი

კვების პროდუქტების სასაქონლო ექსპერტიზა
და სამართლებრივი საფუძვლები

უაკ: 664

დამხმარე სახელმძღვანელოში გლობალური მასშტაბით განხილულია: კვების პროდუქტების ეკოლოგიური სისუფთავე და ბიოლოგიური სრულფასოვნება, პროდუქციის ნიშან-თვისებათა ერთობლიობა; კვების პროდუქტების იურიდიული ბუნება და ძირითადი კანონმდებლობის ჰარმონიზაციის საკითხები; კვების პროდუქტების უვნებლობის ძირითადი პრინციპები ევროკავშირსა და საქართველოში; ძირითადი სასაქონლო პროდუქციის ექსპერტიზა.
წიგნი განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური  ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის (ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტი) ფაკულტეტის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის. იგი ასევე დიდ დახმარებას გაუწევს აღნიშნული დარგის მიმართულებებით დოქტორანტებსა და წამყვან სპეციალისტებს.

image
მ. გოცირიძე, ე. გობეჯიშვილი

მეთოდიკური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად POM QM for
WINDOWS პროგრამულ გარემოში

უაკ: 62-5

ნაშრომში განხილულია საწარმოო და ოპერაციული მენეჯმენტის, აგრეთვე ნაწარმის და პროცესების ხარისხის უზრუნველყოფის ამოცანების გადაწყვეტისას გამოყენებული რაოდენობრივი მეთოდები, რომლებიც ეხმარება მენეჯერს სწორი გადაწყვეტილების მიღებაში. აერთიანებს 15 ლაბორატორიული სამუშაოს ჩასატარებლად საჭირო მასალას, რომლებიც წარმოდგენილია ცალკეული თემატური ამოცანების სახით, ყველა ამოცანას მოკლე თეორიულ ნაწილთან ერთად, თან ახლავს POM QM for WINDOWS პროგრამულ გარემოში შესასრულებელი ლაბორატორიული სამუშაოების აღწერა.
სახელმძღვანელოში წარმოდგენილი სამუშაოების თემატიკა მეტად ფართოა, დაწყებული პროგრამული პაკეტის POM QM for WINDOWS ინტერფეისის და მისი გამოყენების შესწავლიდან, დამთავრებული ისეთი პრაქტიკული ამოცანების გადაწყვეტით, როგორიცაა მწარმოებლურობის და საიმედოობის შეფასება, სამუშო დროის ნორმირება, წაუგებლობისა და გადაწყვეტილების ანალიზი, აგრეგირებული დაგეგმვა, მარაგების მართვა, ხარისხის სტატისტიკური კონტროლი და საწარმოო ხაზის სიმძლავრის და დატვირთვის დაბალანსება.
ნაშრომში აღწერილი პროგრამული სისტემა შეიძლება გამოყენებულ იქნეს, ნებისმიერი მენეჯერული სასწავლო კურსისთვის პრაქტიკული მეცადინეობების პროგრამის შესადგენად.

image
რ. კანაშვილი, ო. მიქაძე

ლაბორატორიული და პრაქტიკული სამუშაოები
მძიმე ფერადი ლითონების მეტალურგიაში

უაკ: 669.33

სახელმძღვანელო სტუდენტს გააცნობს ზოგიერთი პროცესის თეორიის და პრაქტიკის იმ ძირითად დებულებებს, რომლებიც გამოიყენება მძიმე ფერადი ლითონების მიღების თეორიასა და პრაქტიკაში. მთავარი ყურადღება ეთმობა განსახილველი პროცესების ჩატარების მეთოდიკის აღწერას, მიღებული შედეგების დამუშავებას და პრაქტიკულ გამოთვლებს.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია მეტალურგიის სპეციალობის, „ფერადი ლითონების მეტალურგიის“ მიმართულების ბაკალავრებისთვის და ამ საკითხით დაინტერესებული მკვლევრებისთვის.

ზ. კვინიკაძე, გ. შენგელია

მეთოდიკური მითითებანი გეომეტრიული
ფიგურის პერსპექტივის აგებისათვის

II რეიტინგული წერა

უაკ: 513

მეთოდიკური მითითებები შეესაბამება არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის „ჩრდილები და პერსპექტივის“ კურსით გათვალისწინებულ II რეიტინგულ სამუშაოს, მიზნობრივ დანიშნულებას და შინაარსს.
წიგნი განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის, აგრეთვე ყველა იმ პირისათვის, ვინც ამ საკითხითაა დაინტერესებული.

ზ. კვინიკაძე, გ. ჩიტაიშვილი

აფინური ასახვა და მისი გამოყენება
აქსონომეტრიაში

უაკ: 515.69:513.75

დამხმარე სახელმძღვანელოში მოცემულია აფინური ასახვის, პერსპექტიულ-აფინური (ნათესაური) შესაბამისობის საფუძვლები და მათი გამოყენება აქსონომეტრიაში.
წიგნი განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის იმ სპეციალობათა ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის, რომელთა სასწავლო გეგმაც ითვალისწინებს საინჟინრო გრაფიკის სრული კურსის შესწავლას.
ნაშრომის გამოყენება შეუძლიათ აგრეთვე ამავე უნივერსიტეტის მაგისტრანტებს, დოქტორანტებს და საინჟინრო გრაფიკის შესწავლით დაინტერესებულ სხვა პირებს.

image
ლ. იაშვილი

HTML 5-ის შესაძლებლობები

უაკ: 681.3

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია HTML 5 WEB-ტექნოლოგიების ყველა საჭირო ელემენტი და ატრიბუტი, ახალი HTML 5 ვერსია წინა ვერსიებისაგან განსხვავებულია და იგი მოიცავს ისეთ ენებს, როგორიცაა CSS და JAVASCRIPT. ასევე წიგნში განხილულია WEB-ტექნოლოგიების გრაფიკული ელემენტები როგორებიცაა SVG და CANVAS, ასევე მოცემულია HTMLAPI ტექნოლოგიები.
წიგნი განკუთვნილია ყველასათვის, ვისაც WEB-დაპროგრამება აინტერსებს.

image
ნ. ბებიაშვილი

პროგრამული სისტემა SAP ERP ბიზნესის
პროცესულ მართვასა და
რეინჟინირინგში

უაკ: 004.45

დამხმარე სახელმღვანელოში „პროგრამული სისტემა SAP ERP ბიზნესის პროცესულ მართვასა და რეინჟინირინგში“ განხილულია ბიზნესპროცესების გაუმჯობესების მეთოდები, რომელთა მეშვეობით კომპანიის ხელმძღვანელობა შეძლებს უფრო ეფექტიანად იმუშაოს. აღწერილია რეინჟინერინგის ჩატარების საერთო პრინციპები და მოყვანილია ბიზნესპროცესების რეინჟინირინგის პრაქტიკაში გამოყენების მაგალითები. ხაზგასმულია საწარმოო რესურსების დაგეგმვის ERP (Enterprise Resources Planning)  სისტემების, როგორც ინფორმაციის მეშვეობით მართვის ინსტრუმენტის მნიშვნელობა. აღწერილია ERP სისტემის მაგალითი – პროგრამული პაკეტი SAP ERP. იგი წინასწარ დაპროექტებული ურთიერთდაკავშირებული და დანერგვისთვის მზა მოდულების ერთობლიობაა, რომელიც საწარმოს ყველა საქმიანი ფუნქციის შესრულების მართვას ემსახურება. კომპანია SAP მომხმარებელს სთავაზობს სრულფასოვან ERP სისტემას, სადაც გაერთიანებულია ყველა ის მოდული, რაც აუცილებელია თანამედროვე საწარმოს ავტომატიზებული მართვისათვის.
ნაშრომი დახმარებას გაუწევს მაგისტრანტებს და ბიზნესის თანამედროვე მართვის  მეთოდებით დაინტერესებულ ყველა პირს.

ლ. გიგინეიშვილი, ნ. ყარალაშვილი, მ. გოგოტიშვილი

გეოგრაფიული ინფორმაციული სისტემები
სატყეო მეურნეობაში
მეთოდიკური მითითებები ლაბორატორიული და
პრაქტიკული სამუშაოების შესასრულებლად

უაკ: 634.0:91:681.3

მეთოდიკურ მითითებებში მოცემულია გის Formap 5.3-სა და მობილური გის Formap 2.1-ის ასათვისებლად საჭირო ლაბორატორიული და პრაქტიკული სამუშაოები.
მეთოდიკური მითითება განკუთვნილია სასწავლო კურსებისთვის, გის საფუძვლების შესასწავლად სპეციალობებზე სატყეო და აგრარულ მეცნიერებებში, ასევე აღნიშნული პროგრამული უზრუნველყოფით დაინტერესებული ნებისმიერი პირისთვის, პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ასათვისებლად.

თ. ბუაჩიძე, ნ. ბუცხრიკიძე, ლ. თოფურია, ს. კოპალეიშვილი, მ. სიდამონ-ერისთავი

ნახშირწყლების ბიოქიმია
(ნახშირწყლების როლი ორგანიზმში
და ზოგიერთი რეაქცია მათზე)

უაკ: 577.1:547.454

ნახშირწყლები ცილებთან და ცხიმებთან ერთად უმნიშვნელოვანესი ნივთიერებებია და აუცილებელია ადამიანისა და ცხოველის ორგანიზმისათვის არა მარტო როგორც ენერგიის წყარო, არამედ მრავალი სხვა ფუნქციის შესასრულებლად. ამჟამად ცნობილია ნახშირწყლების მაღალსპეციფიკური ჯგუფები: N-გლიკოზიდები, ნუკლეოზიდები და მათი წარმოებულები, ვიტამინები C და B15, სისხლის ბუნებრივი ანტიკოაგულანტი – ჰეპარინი, ჰიალურონის მჟავა, რომელიც ხელს უშლის მიკროორგანიზმების შეღწევას ორგანიზმში და დიდ როლს ასრულებს განაყოფიერების პროცესში, გლიკოზიდური ანტიბიოტიკები, მიკროორგანიზმების სპეციფიკური პოლისაქარიდები და სხვა.
ბოლო ხანებში დიდი ყურადღება ექცევა რთულ შერეულ პოლიმერებს, რომლებიც შეიცავს ნახშირწყლებს. ასეთ შერეულ ბიოპოლიმერებს ნუკლეინის მჟავების გარდა მიეკუთვნება ლიპოპოლისაქარიდები, გლიკოპროტეიდები, გლიკოლიპიდები, გლიკოლიპოპროტეიდები და სხვა. ნახშირწყლები და მათი წარმოებულები განსაზღვრავს ორგანიზმში ცალკეული სისტემების მაღალ სპეციფიკურობას. ამის მიზეზია თვით ნახშირწყლების სტრუქტურა, რომელსაც აქვს ასიმეტრიული ცენტრების დიდი რიცხვი, სტერეოიზომერები და კონფორმერები.
დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიოტექნოლოგიის სპეციალობის ბაკალავრების, მაგისტრანტების და დოქტორანტებისათვის.

image
დეკანოზი ვახტანგი (კვიჟინაძე)

რელიგიის ისტორია

უაკ: 2(02)3

დამხმარე სახელმძღვანელო არის საღმრთო სჯულის ისტორიის კრებული, რომელშიც საუბარია მსოფლიოს ხალხთა ზოგ სარწმუნოებრივ აღმსარებლობასა და წარმოდგენებზე. წიგნი არ არის მსოფლიოს ხალხთა რელიგიის სრული ისტორია, მაგრამ დაინტერესებულ მკითხველს გარკვეულ შთაბეჭდილებას შეუქმნის რელიგიის ისტორიის შესახებ.
ნაშრომი ეფუძნება არაერთ მეცნიერულ თუ ისტორიულ კვლევას და მოიცავს მნიშვნელოვან ინფორმაციას ძველ და ახალ სარწმუნოებათა შესახებ.
წიგნი დახმარებას გაუწევს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტებს და რელიგიის ისტორიით დაინტერესებულ მკითხველს.

image
გ. ტყემალაძე

ბიოქიმია
თეორია და ტესტური ამოცანები

უაკ: 577.1

დამხმარე სახელმძღვანელოში  წარმოდგენილია მოკლე თეორიული მასალა და ტესტური ამოცანები ბიოქიმიის უმნიშვნელოვანესი ბიომოლეკულების: ამინომჟავების, ცილების, ფერმენტებისა და ნუკლეინის მჟავების სტრუქტურის, თვისებებისა და ფუნქციების შესახებ. განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის  ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის.

image
მ. ლომსაძე-კუჭავა

ინვესტიციების მართვა


უაკ: 656.052

დამხმარე სახელმძღვანელოში გაშუქებულია ინვესტიციების როლი საბაზრო ეკონომიკის პირობებში. განხილულია ინვესტიციების წარმოქმნის და მისი განვითარების ეტაპები. აღწერილია საინვესტიციო გარემო და საინვესტიციო პოლიტიკა საქართველოში. გათვალისწინებულია საინვესტიციო გარემოზე მოქმედი რისკფაქტორები.
დამხმარე სახელმძღვანელოს საინტერესოს და მიმზიდველს ხდის ავტორის მიერ შემუშავებული ახლებური ასპექტები და გააზრება ინვესტირების პროცესებზე.
დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია როგორც სტუდენტებისთვის, მაგისტრანტებისათვის, ისე ფართო საზოგადოებისთვის, განსაკუთრებით ბიზნესმენებისათვის.

მ. სვანაძე, გ. ხვიჩია, კ. მჭედლიძე, მ. სილოგავა

პრაქტიკული სამუშაოები სასწავლო
სახელოსნოში

უაკ: 683.3

დამხმარე სახელმძღვანელოში მოცემულია საზეინკლო პრაქტიკული სამუშაოების შინაარსი, მათი ჩატარების მეთოდიკა, სამუშაოების შესრულებისას გამოყენებული იარაღების, სამარჯვების და სხვა საჭირო მოწყობილობების აღწერა.
ნაშრომი განკუთვნილია პროფესიული სწავლების სტუდენტებისათვის. იგი ასევე დიდ დახმარებას გაუწევს საწარმოში მომუშავე ზეინკლებს.

თ. მჭედლიშვილი, გ. ხვიჩია, გ. გრატიაშვილი, ხ. ამყოლაძე

პნევმომოწყობილობის მონტაჟი, ტექნიკური
ექსპლუატაცია და რემონტი

უაკ: 621.9.

დამხმარე სახელმძღვანელოში სისტემატიზებულია მანქანათმშენებლობის სფეროში არსებული გამოცდილებები. ყურადღება გამახვილებულია შეკუმშული ჰაერის კონდიცირებასა და მისი დანაკარგის შემცირებაზე, პნევმატიკური ამძრავისა და მოწყობილობის საიმედოობისა და უსაფრთხოების გაზრდაზე მათი გაწყობისა და ექსპლუატაციის პროცესში.
წიგნში მოყვანილი პნევმოამძრავების მართვის, შეკუმშული ჰაერის კონდიცირების ტიპობრივი სქემები და პნევმატიკური ამძრავისა და მოწყობილობის ტექნიკური მომსახურების წესები სპეციალისტს საშუალებას აძლევს სწორად მიუდგეს ამ პრობლემების მოგვარების საკითხს.
დამხმარე სახელმძღვანელო შედგენილია მანქანათმშენებლობის სპეციალობის სტუდენტებისათვის.

image
მ. ოქროსაშვილი

ფიზიკური ლითონმცოდნეობა
ლექციების კურსი მასალათმცოდნეობის
სპეციალობის სტუდენტებისათვის

უაკ: 621.039.51

დამხმარე სახელმძღვანელოში ყურადღება ძირითადად გამახვილებულია ლითონის ატომურ-კრისტალურ აგებულებაზე, მყარი ხსნარისა და შუალედური ლითონთშორისი ფაზების ტიპებსა და მათი ჩამოყალიბების პროცესზე მოქმედი ფაქტორების ფიზიკურ ბუნებაზე, ლითონის კრისტალიზაციის თეორიასა და გარდაქმნებზე მყარ მდგომარეობაში გახურება-გაცივების პროცესში, რაც განმსაზღვრელი ფაქტორია ლითონის ფუნქციური მახასიათებლების ჩამოყალიბების პირობებში.
ლექციების კურსი განკუთვნილია მასალათმცოდნეობის საგანმანათლებლო პროგრამის დოქტორანტებისათვის. იგი დიდ დახმარებას გაუწევს მეტალურგიის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებს სპეციალური კურსების მომზადებასა და თეორიული ცოდნის გაღრმავებაში.

image
ა. აბესაძე

გადაწყვეტილების მიღების
რაოდენობრივი მეთოდები

უაკ: 543.062

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია რაოდენობრივი მეთოდები, რომლებიც მენეჯერს დაეხმარება სწორი გადაწყვეტილების მიღებაში. წიგნში თეორიულ ნაწილთან ერთად მოცემულია შესაბამისი ლაბორატორიული სამუშაოების აღწერა.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია მენეჯერული დისციპლინების შემსწავლელი უმაღლესი განათლების დაწესებულებების სტუდენტებისთვის.

image
ხ. წიკლაური

საქართველოს ეკლესიის ისტორიის შესახებ გამოცემული წიგნების, დაცული დისერტაციებისა და გამოქვეყნებული სტატიების ანოტირებული ბიბლიოგრაფია

უაკ: 3:019.95

ეძღვნება საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის 100 და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსის, ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტის, უწმიდესისა და უნეტარესის, ილია II-ის დაბადებიდან 85-ე და აღსაყდრების მე-40 წლისთავს.

З. КВИНИКАДЗЕ, Г. ШЕНГЕЛИА, Л. АСАТИАНИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО
ПОСТРОЕНИЮ ТЕНЕЙ

УДК: 72:620.191.7

Представленное  учебное пособие написано на русском языке в доходчивой форме и даёт возможность студентам факультета архитектуры, дизайна и урбанизации Грузинского технического университета и студентам Тбилисской академии художеств, а также тем, кто заинтересован воп­росами построения собственных и падающих теней  геометрических фигур изучить данный материал.
В работе рассмотрены как теоретические, так и практические вопросы построения собственных и падающих теней геометрических фигур на плоскость и на другие фигуры.

ლ. გოჩიტაშვილი, თ. დვალი

ელექტრონული კომერცია და ელექტრონული
საგადასახადო სისტემები

უაკ: 621.38:338.83

სახელმძღვანელოს მიზანია სტუდენტს მისცეს ცოდნა და უნარ-ჩვევები საინფორმაციო ინტერნეტ ტექნოლოგიებში, კომპიუტერულ სისტემებსა და  ქსელებში პროფესიული საქმიანობისათვის, ასევე მისცეს ბაზისური წარმოდგენა ელექტრონული კომერციული სისტემებისა და ელექტრონული გადახდის საშუალებების შესახებ, გაუწიოს დახმარება ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, ვინც აპირებს ელექტრონული კომერციული საქმიანობის დაწყებას. წიგნში გადმოცემულია ელექტრონული კომერციისა და ელექტრონული ბიზნესის თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები, განხილულია ამ მიმართულებით ძირითადი ცნებები და ტერმინები. მოცემულია მსოფლიო გლობალიზაციის პირობებში მიმდინარე ის გლობალური ეკონომიკური ტენდენციები, რომლებიც გავლენას ახდენს ელექტრონული კომერციის განვითარებაზე, დახასიათებული და გაანალიზებულია თანამედროვე ელექტრონული საგადასახადო სისტემები, ინფორმაციული უსაფრთხოებისა და სამართლებრივი ასპექტები, საქართველოში მიმდინარე პროცესები და დასახულია  ამოცანები.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია როგორც უმაღლესი სასწავლებლის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისთვის, ისე ზოგადად ელექტრონული კომერციული სისტემებით დაინტერესებული პირებისათვის.

image
თ. გელაშვილი, ჯ. იოსებიძე, დ. ძოწენიძე, დ. ალადაშვილი

ავტომობილის მართვის ელექტრონული
სისტემები

უაკ: 629.113.05.621.38

დამხმარე სახელმძღვანელოში აღწერილია თანამედროვე ავტომობილის ელექტრონული სისტემები, მათი როლი ელექტრული და მექატრონული სისტემებისა და მოწყობილობების მართვაში. სხვადასხვა მარკის თანამედროვე  მსუბუქი  ავტომობილების მაგალითზე განხილულია ამ სისტემების მუშაობის პრინციპები, ფუნქციური ბლოკსქემები.
დამხმარე სახელმძღვანელო  განკუთვნილია როგორც ტრანსპორტის სპეციალობების სტუდენტებისა და პროფესორ-მასწავლებლებისათვის, ისე ავტოტრანსპორტის დარგის მუშაკთა  და საკითხით დაინტერესებული ავტომოყვარულებისათვის.

 

image
მ. ნადირაძე

მიწისქვეშა ორიენტირება
და აგეგმვა

უაკ: 622.1

დამხმარე სახელმძღვანელოში სასწავლო კურსის პროგრამის (სილაბუსის) მიხედვით გაშუქებულია მარკშეიდერული სამსახურის ამოცანები, ჰორიზონტალური და ვერტიკალური დამაკავშირებელი აგეგმვები, განხორციელებული სამუშაოების სიზუსტის შეფასების ხერხები, მარკშეიდერულ აგეგმვებთან დაკავშირებული საკითხები.
დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია სტუ-ის სამთო‐გეოლოგიური ფაკულტეტის საინჟინრო გეოდეზიისა და გეოინფორმატიკის, გამოყენებითი გეოლოგიისა და სამთო ტექნოლოგიების ბაკალავრიატის, ასევე საინჟინრო გეოდეზიისა და გეოინფორმატიკის მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.

image
ს. მებონია, თ. ნატრიაშვილი, დ. ნოზაძე

საგლინი საამქროების დამხმარე
მოწყობილობა

უაკ: 621.774.35

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია საგლინი საამქროების დამხმარე მოწყობილობა, მისი კონსტრუქცია და გაანგარიშების მეთოდები.
განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების მასალათმცოდნეობის და მასალების დამუშავების სპეციალობის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.

image
ნ. ცანავა

მენეჯმენტი და წარმოების
ოპტიმიზაცია

უაკ: 638.24

დამხმარე სახელმძღვანელოში თანამიმდევრულადაა გადმოცემული სასწავლო მასალა წარმოების (კორპორაციის) მართვის შესახებ, კერძოდ, მისი ძირითადი კანონზომიერებები, კანონები და პრინციპები, მართვის პროცესის ოპტიმიზაცია. იგი ასევე მოიცავს ოპერაციული მენეჯმენტის ფინანსურ საკითხებს და შედარებით გამარტივებული სქემით წარმოგვიდგენს ფირმის ფინანსური ანალიზის თანამედროვე ფორმებსა და მეთოდებს: ბალანსს, მოგება-ზარალის ანგარიშს, ანგარიშს ფინანსური რესურსების წყაროებისა და მისი გამოყენების შესახებ, ფულის დროებით ღირებულებებს, უზარალობის ანალიზს და სხვ., რათა ისინი უფრო ადვილად აღსაქმელი გახდეს სტუდენტებისა და მკითხველთა ფართო წრისათვის.
წიგნში გადმომოცემულია, აგრეთვე ეკონომიკური უსაფრთხოების კრიტერიუმები და ანტიკრიზისული მართვის თანამედროვე მეთოდები, როგორც მთლიანად ქვეყნის, ისე ცალკეული დარგებისა და საწარმოების მასშტაბით. მკითხველებს აგრეთვე ვთავაზობთ ადგილობრივი თვითმმართველობის ეკონომიკური და სოციალური განვითარების მართვისა და დაგეგმვის სრულყოფის ისეთ აქტუალურ მიმართულებებს, როგორიცაა კომპლექსური გეგმა-პროგრამის შემუშავება და კლასტერები. გადმოცემულია, ასევე, შრომის მართვის აქტუალური პრობლემები ქვეყნის ეკონომიკაში.
დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია ბიზნესის ადმინისტრირების სპეციალობის სტუდენტებისათვის, აგრეთვე აღნიშნული საკითხებით დაინტერესებული ყველა მკითხველისათვის.

image
თ. მახარაშვილი

ლანდშაფტის არქიტექტურა
ფორმირება და განვითარების რეტროსპექტივა

უაკ: 712.25

დამხმარე სახელმძღვანელო შედგენილია არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის  ფაკულტეტის სასწავლო გეგმით დამტკიცებული დისციპლინის „ლანდშაფტის არქიტექტურის“ სილაბუსში მოცემული საკითხების მიხედვით. მოცემულია ლანდშაფტის არქიტექტურის ფორმირების ძირითადი პრინციპები, მისი განვითარების ოსტორიული რეტროსპექტივა, დიდი ქალაქების, მათ შორის თბილისის ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური პრობლემები, განხილულია საპარკო-რეკრეაციული ლანდშაფტების ფორმირების უახლესი უცხოური გამოცდილება და განვითარების ტენდენციები. მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა საქალაქო პარკების, ბაღების, ბულვარების და ა.შ. არქიტექტურულ-ლანდშაფტური დაგეგმარების მეთოდებს.
დამხმარე სახელმძღვანელოს ერთვის თემატურად დალაგებული ილუსტრაციები.
განკუთვნილია სტუ-ის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის, აგრეთვე მომიჯნავე სპეციალობების სტუდენტებისათვის.

image
გ. ღვინეფაძე

AngularJS

უაკ: 681.3.06

წიგნში განხილულია Angular ფრეიმვორკი - Google Inc კორპორაციის მიერ შექმნილი, თვისებრივად გაუმჯობესებული ვებგამოყენებების (დანართების) დასაპროექტებლად განკუთვნილი, JavaScript ენაზე დაწერილი და MVW (Model-View-Whatever) მიდგომაზე აგებული პროგრამული პროდუქტი.
დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია ინფორმატიკის სპეციალობათა შემსწავლელი სტუდენტებისა და ვებდანართების დაპროექტების საკითხებით დაინტერესებული პირებისათვის.

image
ა. დუნდუა

ტრანსპორტზე მიკროპროცესორული ტექნიკის
გამოყენების საფუძვლები

უაკ: 656:681.3

დამხმარე სახელმძღვანელო განხილულია ტრანსპორტზე მიკროპროცესორული ტექნიკის გამოყენების საკითხები, მოცემულია: ძირითადი ცნობები მიკროპროცესორებისა და მიკროკომპიუტერების შესახებ, ელექტრონულ-გამოთვლითი ტექნიკის საინფორმაციო-ლოგიკური საფუძვლები, სხვადასხვა სირთულის მიკროპროცესორული სისტემების ორგანიზების პრინციპები, მათი ფუნქციონირების ალგორითმები და აგრეთვე ლოგიკური მოწყობილობების პროგრამული რეალიზების მეთოდები.
დანართებში მოცემულია მიკროპროცესორულ ტექნიკაში გამოყენებული ინგლისური ტერმინოლოგია და აბრევიატურები, აგრეთვე განხილულია ელექტრონიკის სხვადასხვა საკითხი.
წიგნი განკუთვნილია „ტრანსპორტის“, „საგზაო ინჟინერიისა“ და „საზღვაო მეცნიერებების“ საგანმანათლებლო პროგრამათა ბაკალავრებისათვის; შეიძლება გამოყენებული იქნეს აგრეთვე „მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის“ საგანმანათლებლო პროგრამის ბაკალავრების, ტექნიკური პროფილის სპეციალისტების, მაგისტრანტებისა და მიკროპროცესორული ტექნიკით დაინტერესებული ნებისმიერი პირის მიერ.

image
მ. ელიზბარაშვილი, პ. ელიზბარაშვილი, ნ. მუხიგულაშვილი

სატრანსპორტო მართვის ავტომატიზებული
სისტემების საფუძვლები

უაკ: 656.25:621.391

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია ორგანიზაციული მართვის მეთოდებისა და ტექნიკური საშუალებების გამოყენება ტრანსპორტზე მართვის ავტომატიზებული სისტემის ასაგებად ინფორმაციის შეგროვების, გადაცემის, შენახვისა და დამუშავების საკითხების რაციონალურ გადაწყვეტათა, აგრეთვე ტრანსპორტის ფუნქციონირების თავისებურებების გათვალისწინებით.
მაგალითის სახით მოცემულია რკინიგზის ტრანსპორტის მართვის ავტომატიზებული სისტემის ქვესისტემები, მონაცემთა გადაცემის ქსელის სტრუქტურა და გადასაწყვეტ ამოცანათა ანალიზი. წარმოდგენილია აგრეთვე ტექნიკურ მოწყობილობათა საექსპლუატაციო პარამეტრების სტაბილურობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები.
წიგნი განკუთვნილია სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის პროფესიული სწავლების და ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.

image
თ. გელაშვილი, ჯ. იოსებიძე, გ. აბრამიშვილი, გ. არჩვაძე

საწვავ-საზეთი მასალები საზღვაო
ტრანსპორტზე

უაკ: 629.113

დამხმარე სახელმძღვანელოში განზოგადებულია მოთხოვნები, რომლებიც წაეყენება თანამედროვე გემებზე გამოყენებულ საწვავებსა და საზეთ მასალებს. მოცემულია ამ მასალების სპეციფიკაციები, მითითებულია მათი თანამედროვე ასორტიმენტი მსოფლიოს წამყვანი მწარმოებელი ფირმებისა და კომპანიების მიხედვით, მოცემულია მათი ფაქტობრივი ხარისხის მაჩვენებლები, აღწერილია გემზე მათი მომზადების, დამუშავებისა და რაციონალური გამოყენების მეთოდები და საშუალებები, ამ პროდუქტების ნარჩენებით  ზღვის დაბინძურების აღკვეთის ხერხები. წიგნში, აგრეთვე, ზოგადად განხილულია სასაქონლო საწვავ-საზეთი მასალების წარმოების, საექსპლუატაციო თვისებების გაუმჯობესებისა და ალტერნატიული მასალებით მათი ჩანაცვლების პერსპექტივები.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის „საზღვაო და სპეციალური ტექნოლოგიური ტრანსპორტის“ მიმართულების სტუდენტებისათვის. იგი გამოადგებათ პროფესორ-მასწავლებლებსა და დოქტორანტებს, აგრეთვე საზღვაო და სამდინარო ტრანსპორტზე დასაქმებულ მექანიკოსებს.

image
მ. მოისწრაფიშვილი

ლოგისტიკის საფუძვლები

უაკ: 338.24(02)

დამხმარე სახელმძღვანელოში გადმოცემულია ლოგისტიკის ძირითადი არსი, გატარებული პრინციპები, მატერიალური და ინფორმაციული ნაკადების მართვის მეთოდები ნედლეულისა და მასალების მომარაგების სფეროში.
ნაშრომი განკუთვნილია სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის, ტრანსპორტისა და მანქანათმშენებლობის მენეჯმენტის სპეციალობის სტუდენტებისათვის.

ნ. ნიკვაშვილი, ლ. ასათიანი, ლ. ქისიშვილი

მეთოდიკური მითითებები მხაზველობითი
გეომეტრიის რეიტინგული სამუშაოების
შესასრულებლად

უაკ: 515

მეთოდიკურ მითითებებში განხილულია მხაზველობითი გეომეტრიის პირველი და მეორე რეიტინგული სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო მასალები, ყველა ის საკითხი, რომელიც საჭიროა რეიტინგული სამუშაოების შესასრულებლად.
ნაშრომი განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის იმ სტუდენტებისთვის, რომლებიც სწავლობენ მხაზველობით გეომეტრიას.

 

image
ვ. კუციავა, დ. საცერაძე, რ. ცერცვაძე

ანალოგიური სქემატექნიკა
მეთოდიკური მითითებები ლაბორატორიული
სამუშაოების შესასრულებლად

უაკ: 621.38

განხილულია ანალოგიური ფუნქციური კვანძებისა და მოწყობილობების ვირტუალური მოდელირება NI ELVIS II - ის ლაბორატორიული კომპლექსის გამოყენებით. მითითებები მოიცავს სასწავლო კურსის სილაბუსით გათვალისწინებული ლაბორატორიული სამუშაოების ჩატარების ინსტრუქციებს.
განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის, კომპიუტერული ინჟინერიის დეპატრამენტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.

ზ. აზმაიფარაშვილი, ო. ტომარაძე, ა. მალცევი

LabVIEW:
ლაბორატორიული სამუშაოები სენსორებსა და ინტელექტუალურ საზომ საშუალებებში
QNET მოდულებსა და NI ELVIS -ის
ბაზაზე

უაკ: 681.3

დამხმარე სახელმძღვანელოში მოცემულია 12 ლაბორატორიული სამუშაოს აღწერა და ჩატარების თანამიმდევრობა. ლაბორატორიული სამუშაოები განხორციელებულია ისეთი თანამედროვე ტექნიკის ბაზაზე, როგორიცაა QNET მოდულები და NI ELVIS ლაბორატორიული სადგური.
ნაჩვენებია, რომ ინტელექტუალური სენსორები ოცნება კი აღარ არის, არამედ ისინი უკვე შემოვიდნენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, მათი დამუშავება და წარმოება არის ხელსაწყოთმშენებლობის ერთ-ერთი დამოუკიდებელი ქვედარგი. ყოველ ლაბორატორიულ სამუშაოს, დამატებით, ექსპერიმენტის სახით ერთვის ეფექტური ილუსტრაციები, სავარჯიშოები და საკონტროლო კითხვა-პასუხი.
წიგნი განკუთვნილია „ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების“ ფაკულტეტის მიკროპროცესორული და საზომი სისტემების დეპარტამენტის ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სწავლების სტუდენტებისათვის. ის შეიძლება წარმატებით გამოიყენოს, აგრეთვე, იმ მსენელმა ვისთვისაც აღნიშნული საგანი არის დამხმარე დისციპლინა.

ჯ. გრიგალაშვილი

Nextion–HMI პანელის დაპროგრამება
FLProg გარემოში

უაკ: 681.3.06.

დამხმარე სახელმძღვანელოში აღწერილია კომპანია ITEAD STUDIO-ს ერთ-ერთი საინტერესო პროექტი – ფერადი, თხევადკრისტალური დისპლეი სახელწოდებით Nextion HMI პანელი, შეხების რეზისტული სენსორითა და საკუთარი ჩაშენებული კონტროლერით, რომლის მართვაც ხდება „Nextion HMI“UART-ის გამოყენებით. ამ პანელის პროექტი წარდგენილ იყო კრაუდფანდიგურ პლატფორმაზე Indiegogo და განცხადებული 20000 დოლარის ნაცვლად მოაგროვა 45000 დოლარზე მეტი.
ამ დისპლეის, მიუხედავად თავისი დემოკრატიული ფასისა, აქვს მძლავრი შესაძლებლობები, რომლებიც ძალზე მჭიდროდ უახლოვდება სამრეწველო HMI პანელების შესაძლებლობებს, ხოლო მისი რედაქტორი წარმოადგენს პრაქტიკულად სრულფასოვან  SCADA სისტემას. პროგრამა FLProg-ის სასარგებლოდ უნდა ითქვას, რომ მასში ინტეგრირებულია ამ პანელის გამოყენების შესაძლებლობები და ამიტომ, ამ დამხმარე სახელმძღვანელოს მთავარი ამოცანაა შეასწავლოს სტუდენტებს თუ როგორ უნდა ამ პანელთან მუშაობა და როგორ  იმართოს იგი FLProg პროგრამის გამოყენებით და პირიქით.
დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.

გ. ჯაფარიძე, ნ. წულუკიძე

მანქანათა ნაწილები საგამოცდო
ტესტები

უაკ: 621

ინოვაციური საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების დანერგვა დამყარებულია ბაკალავრების, მაგისტრანტების და დოქტორანტების ცოდნის სისტემატურ და ოპერატიულ კონტროლზე. ყველაზე სრულყოფილად ეს პროცესი შეიძლება განხორციელდეს ტესტირების გამოყენებით.
ტესტირების სტანდარტული მეთოდი წარმოადგენს ბაკალავრების, მაგისტრანტების და დოქტორანტების ცოდნის დონის შეფასების საუკეთესო საშუალებას.
დამხმარე სახელმძღვანელო შეიძლება გამოყენებულ იქნეს, აგრეთვე დოქტორანტების ცოდნის შესაფასებლად საგნებში „მანქანათმცოდნეობა“ და „მანქანათა ნაწილები“.

 

ჯ. გრიგალაშვილი

მეთოდური მითითებები Arduino-ს შესწავლისათვის
(ძირითადი პროგრამები და შეერთებები)

უაკ: 681.3.06.

სახელმძღვანელოში აღწერილია ძირითადი პროგრამების საკმარისი რაოდენობა, რომელთა დანიშნულებაა Arduino-ს მოდულთან მუშაობა. ისწავლიან რა ამ მიკროკონტროლერთან მუშაობას აღნიშნული პროგრამების (მაგალითების) შესწავლის გზით, სტუდენტები და მოსწავლეები მზად იქნებიან დამოუკიდებლად შექმნან საინტერესო და სასარგებლო ელექტრონული მოწყობილობები, მათ რიცხვში ავტომატიკის მოწყობილობები და რობოტები.
მოცემულია აგრეთვე Arduino-ს შეერთების ძირითადი სქემები სხვადასხვა ელექტრონულ კომპონენტებთან (ღილაკები, ოპტოწყვილები, პოტენციომეტრი და ფოტორეზისტორები, შუქდიოდები და ნათურები, რელეები, ზუმერი, ველიანი ტრანზისტორი, „ტულპანის“ ტიპის გასართი გამაძლიერებელით, დინამიკი, კვების წყარო, სიმისტორი, RGB შუქდიოდი, მუდმივი ძაბვის ელექტროძრავა, ენკოდერები, სიგნალის დონის გარდამქმნელები, მიკროფონი, სერვოძრავა, შუქრიოდური მატრიცები და ინდიკატორები, რეზისტორები).
წიგნი განკუთვნილია ბაკალავრიატის შესაბამისი სპეციალობის უმცროსი კურსის სტუდენტებისთვის, მაგრამ იგი შეიძლება გამოყენებულ იქნეს სკოლის მოსწავლეებისა და რადიომოყვარულების მიერაც; იგი შეიძლება საინტერესო იყოს აგრეთვე იმ მასწავლებლებისათვის, რომლებიც მუშაობენ არა მარტო სკოლებსა და უნივერსიტეტებში, არამედ სხვა სასწავლო დაწესებულებებში, სადაც ასწავლიან მუშაობას მიკროკონტროლერებსა და მათ დაპროგრამებას.

image
ლ. ჩხეიძე, ნ. ჯვარელია

შრომის ჰიგიენა მრეწველობის ცალკეულ
დარგებსა და საწარმოებში
(შრომის კერძო ჰიგიენა)

უაკ: 613.6

ნაშრომში განხილულია შრომის ჰიგიენა მრეწველობის ცალკეულ დარგებსა და საწარმოებში (შრომის კერძო ჰიგიენა), რომელიც შრომის ჰიგიენის უმნიშვნელოვანესი ნაწილია. გაანალიზებულია შრომითი საქმიანობის ხასიათი მრეწველობის ცალკეულ დარგებსა და საწარმოებში, შრომის სიმძიმე და დაძაბულობა, გარემოს მავნე, საშიში და სხვა საწარმოო ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენს მომუშავეთა ჯანმრთელობაზე, მოცემულია ამ ფაქტორებისა და შრომის პირობების შეფასების თანამედროვე კრიტერიუმები. შეფასებულია ტექნოლოგიური პროცესების, საწარმოო მოწყობილობისა და სამუშაო ოპერაციების ხასიათი, შრომის პირობები და ხასიათი, ცალკეული პროფესიული ჯგუფების ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ავადობა. განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა საწარმოო პროცესებს, პროცესების მექანიზაციისა და ავტომატიზაციის ხარისხს, შრომის რეჟიმს, ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის შესაძლებლობას, აგრესიულ ნივთიერებებთან კანის კონტაქტის შესაძლებლობას, მიკროკლიმატს, ხმაურს, ვიბრაციას, ულტრაბგერას, სხვადასხვა სახის გამოსხივებას, მოწყობილობის განლაგების მართებულობას, მისი მომსახურების მოხერხებულობას, მანათი მოწყობილობების მდგომარეობას, სანიტარიულ-ტექნიკური მოწყობილობების ეფექტურობას და ა.შ. განსაკუთრებული  მნიშვნელობა ენიჭება მომუშავეთა ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და ავადობის კავშირს შრომის პირობებთან. კომპლექსურადაა განხილული მრეწველობის ცალკეულ დარგში შრომის პირობების ზემოქმედება მომუშავეთა ჯანმრთელობასა და შრომისუნარიანობაზე. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ყოველი კონკრეტული წარმოებისათვის რეკომენდებული გამაჯანსაღებელი და პროფილაქტიკური ღონისძიებები.
დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების „საინჟინრო უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა“ და „გარემოსდაცვითი ინჟინერია“ სტუდენტებისათვის, ასევე სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის „უსაფრთხოების ინჟინერია და რისკების შეფასება“  სტუდენტებისათვის.

 

image
რ. გიორგობიანი

მასალათა გამძლეობის ლაბორატორიული
სამუშაოები
მეთოდური მითითებები

უაკ: 539.3/.8

მეთოდურ მითითებაში მოცემულია მასალათა გამძლეობის ლაბორატორიული სამუშაოები, რომელთა საშუალებით ხდება თეორიულ კურსში გაშუქებული საკითხების ფიზიკური არსის ილუსტრაცია. შედგენილია იმ სილაბუსის მიხედვით, რომელიც შეიცავს ამ საგნის ძირითად მასალას.
წიგნი განკუთვნილია უმაღლესი ტექნიკური სასწავლებლების ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტთათვის.

image
†ა. შავგულიძე, ლ. ასათიანი

საინჟინრო გრაფიკის სპეციალური
კურსი

უაკ: 766

საინჟინრო გრაფიკაში არც ისე იშვიათია შემთხვევები, როდესაც ნახაზის შედგენის ძირითადი მეთოდების პარალელურად, სპეციალური, მხოლოდ ერთი რომელიმე დარგისათვის საჭირო მეთოდების გამოყენებასთან გვაქვს საქმე.
ნაშრომი ძირითადად გათვალისწინებულია სამთო-სამარკშეიდერო და გეოლოგიური სპეციალობის სტუდენტებისა და ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალისთვის და მასში განხილულია დაგეგმილების ახალი ნიშნულიანი გეგმილის ცნების შემოტანის მეთოდი.

image
რ. თურმანიძე, ვ. შილაკაძე, მ. თალაკვაძე, ვ. ნადარაია

მასალების ჭრით დამუშავება
ლაბორატორიული სამუშაოები

უაკ: 621.9

დამხმარე სახელმძღვანელო შექმნილია საგანმანათლებლო პროგრამის – „მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგია“ მოთხოვნათა მიხედვით. იგი დაწერილია „მასალების ჭრით დამუშავების“ სრული კურსის სასწავლო სილაბუსის შესაბამისად.
ლაბორატორიულ სამუშაოებში განხილულია მასალების ჭრით დამუშავების მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელთა საფუძვლიანი ათვისება სტუდენტს საშუალებას მისცემს ექსპერიმენტულად შეისწავლოს ჭრის პროცესის ძირითადი კანონზომიერებები, შეითვისოს პრაქტიკული ჩვევები და წარმატებით გამოიყენოს მეცნიერული კვლევების ჩასატარებლად.
განსაზღვრულია ლაბორატორიული სამუშაოს მიზანი, შინაარსი, შესრულების თანამიმდევრობა. მითითებულია საჭირო დანადგარები, ხელსაწყოები და იარაღები.  თითოეულ ლაბორატორიულ სამუშაოს ერთვის საკონტროლო კითხვები გავლილი მასალის შესამოწმებლად. მოცემულია, აგრეთვე, მითითებები შრომის დაცვასა და უსაფრთხოების ტექნიკის საკითხებში.
წიგნი განკუთვნილია აკადემიური უმაღლესი განათლების ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.

image
რ. თურმანიძე, ვ. შილაკაძე, მ. შვანგირაძე

მასალების ჭრით დამუშავება
პრაქტიკული სამუშაოები

უაკ: 621.9

დამხმარე სახელმძღვანელო შექმნილია საგანმანათლებლო პროგრამის – „მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგია“ მოთხოვნათა მიხედვით. იგი დაწერილია „მასალების ჭრით დამუშავების“ სრული კურსის სასწავლო სილაბუსის შესაბამისად. მისი დანიშნულებაა მასალების ჭრით დამუშავების მნიშვნელოვან საკითხებზე პრაქტიკული მეცადინეობების შესრულება. მოცემული სხვადასხვა სირთულის კითხვები და ამოცანები, თითოეულ სამუშაოში საკონტროლო ტესტი გავლილი მასალის თვითშეფასებისათვის, რომელთა საფუძვლიანი შესწავლა სტუდენტს საშუალებას მისცემს აითვისოს ჭრის პროცესის ძირითადი კანონზომიერებები, გამოიმუშავოს პრაქტიკული ჩვევები და წარმატებით გამოიყენოს ამოცანების დამოუკიდებლად გადაწყვეტის დასაუფლებლად.
წიგნი განკუთვნილია აკადემიური უმაღლესი განათლების ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.

image
გ. ამყოლაძე, დ. ბოკუჩავა, თ. დევიძე

პერსონალის მენეჯმენტი

უაკ: 638.4

დამხმარე სახელმძღვანელოში დამუშავებულია კომპანიაში პერსონალის მართვის მნიშვნელობის საკითხები და ძირითადი ფუნქციები, მართვის თეორიის საკითხები ადამიანის როლის შესახებ, პერსონალის მართვის პოლიტიკა და სტრატეგია, დაგეგმვის ძირითადი პრინციპები და საკადრო პოლიტიკა, პერსონალის მოზიდვა და შერჩევა, მართვის სოციალურ-ეკონომიკური ურთიერთობების მოდელი, საქმიანობის SWOT ანალიზი, შეფასება და კომპეტენციები, პერსონალის ატესტაცია და კარიერის დაგეგმვა, კორპორაციული გარდაქმნების ეფექტიანობა.
წიგნში მოცემული საკითხები მთლიანად შეესაბამება საგნის „კადრები და ხარისხის მენეჯმენტი“ სილაბუსს კადრების მენეჯმენტის ნაწილში. გარდა ამისა, განხილულია კომპანიაში პერსონალის კორპორაციული მართვის საკითხები, რაც ახალი მიდგომაა.
დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია ყველა დონის სტუდენტისათვის, ასევე სპეციალისტებისათვის, რომელთა საქმიანობა დაკავშირებულია პერსონალის მენეჯმენტთან.

image
ა. სამადაშვილი, ა. აბესაძე, ა. ასათიანი, ნ. ბებიაშვილი, თ. ბერძენიშვილი, მ. გოცირიძე, ა. გრიგალაშვილი, ე. გობეჯიშვილი, ქ. ილურიძე, მ. მაღრაძე, ქ. ქუთათელაძე, თ. ღონღაძე, ლ. ჩხარტიშვილი, კ. ხმალაძე

საინჟინრო მენეჯმენტის სასწავლო-პრაქტიკული
მაგალითების კრებული

უაკ: 638.24

დამხმარე სახელმძღვანელო მომზადებულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის საწარმოო ინოვაციებისა და ოპერაციათა მენეჯმენტის დეპარტამენტის თანამშრომელთა მიერ.
მაგალითები შერჩეულია იმგვარად, რომ ესადაგება საინჟინრო მენეჯმენტის სასწავლო კურსის ყველა ძირითად ფაზას: საწარმოო პროცესების რეინჟინერინგს, მენეჯმენტს, მარკეტინგს, ინოვაციური ბიზნესპროცესის განხორციელების ორგანიზაციასა და ბიზნესის ეთიკას. კრებულში განხილულია სამეწარმეო ინტელექტური პოტენციალის გამოყენების წარმატებული პრაქტიკა სხვადასხვა ქვეყნის აღიარებული კომპანიების, მენეჯერებისა და მეწარმე ბიზნესმენების სამუშაო გამოცდილებიდან.
კრებული დახმარებას გაუწევს პროფესორ-მასწავლებლებს, შესაბამისი სპეციალობის სტუდენტებს პრაქტიკულ მეცადინეობებზე სწავლება/სწავლის პროცესის ეფექტურად წარმართვაში. გამოადგება საინჟინრო მენეჯმენტის საკითხებით დაინტერესებულ პირებსაც.

რ. კანაშვილი, მ. მჭედლიშვილი

ალუმინის მეტალურგია

უაკ: 669.2

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია ალუმინის ნედლეულის სახეები, თიხა-მიწად მათი გადამუშავების მეთოდები, კრიოლითის ნალღობში გახსნილი თიხამიწის ელექტროლიზით ლითონური ალუმინის მიღების ტექნოლოგიური პროცესი, პროცესის მიმდინარეობაზე მოქმედი ძირითადი პარამეტრები, აგრეთვე ალუმინის ნედლეულის თიხა-მიწად გადამუშავების პრაქტიკული ხასიათის ამოცანები.
წიგნი განკუთვნილია მეტალურგიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის; იგი დახმარებას გაუწევს ამ სპეციალობის მაგისტრანტებს და დოქტორანტებს, ასევე მსუბუქი ფერადი ლითონების მეტალურგიით დაინტერესებულ სხვა პირებს.

image
ნ. ბარამიძე, მ. ხუციშვილი, ზ. წყარუაშვილი

თუთის აბრეშუმხვევიას ბიოლოგია

უაკ: 638.2

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია თუთის აბრეშუმხვევიას მორფოლოგიის, ანატომია-ფიზიოლოგიისა და ემბრიოლოგიის საკითხები. გაშუქებულია მწერთა ანატომია-ფიზიოლოგიის განვითარების მოკლე ისტორია, თუთის აბრეშუმხვევიას წარმოშობის, მისი ველური წინაპრების და ველური პარკმხვევიების სახეობები. გადმოცემულია თუთის აბრეშუმხვევიას განვითარების ფაზები და ყველა ფაზის მორფოლოგია, ანატომია, ფიზიოლოგია, გრენის (კვერცხის) ჩამოყალიბება, ჩანასახის განვითარების სტადიები, გრენის ინკუბაციის მეთოდები და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელიც აუცილებელია მეაბრეშუმეობის სპეციალობის სტუდენტებისათვის.
დამხმარე სახელმძღვანელოს შინაარსი შეესაბამება „თუთის აბრეშუმხვევიას ბიოლოგიის“ კურსის პროგრამას. იგი განკუთვნილია აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის.

Л. Асатиани, Л. Кисишвили

Методические указания для решения первого
и второго рейтингов по начертательной
геометрии

УДК: 515

Методическое указание для решения первого и второго рейтингов по начертательной геометрии выполнено на русском языке, с легко воспринимаемым текстом. В представленной работе рассмотрен материал для выполнения первого и второго  рейтингов по начертательной геометрии. Представленное методическое указание  поможет студентам Грузинского технического универ­ситета, которые проходят начертательную геометрию.
В данной работе рассмотрены все вопросы пройденного материала, которые нужны для вы­полнения первого и второго  рейтингов.
Методическое указание представлено на 12 страницах, с 8 качественными чертежами вы­полненными в программе AutoCAD.

image
Н. Наморадзе

КРАТКИЙ КУРС СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
ЧАСТЬ I
Обновлённое издание
(электронный вариант)
Автор обновления и перевода с грузинского
ассоциированный профессор Дж. А. Нижарадзе

УДК: 539.3/.8

Нижележащий вспомогательный  учебник по сопротивлению материалов  (первая часть) составлен на основе тех лекций, которые автор читал в течение  долгого  времени  в Грузинском политехническом институте  и по Грузинскому телевидению.
В нём освещается большинство вопросов, предусмотренных программой. В частности, введение содержит общие понятия о предназначении предмета «Сопротивление матери­алов». Кроме того, в шести главах  даны  растяжение и сжатие стержня, анализ нап­ряжённого состояния материала, сдвиг,  геометрические характеристики плоских фигур, кручение и изгиб.

image
მ. შიშინაშვილი

საგზაო მშენებლობაში გამოყენებადი
ასფალტბეტონები

უაკ: 625.7/.8

დამხმარე სახელმძღვანელოში მოცემულია ზოგადი ინფორმაცია ასფალტბეტონის შესახებ. განხილულია როგორც ასფალტბეტონი, ისე მისი დამზადებისთვის საჭირო ორგანული და მინერალური მასალების თვისებები, ცხელი ასფალტბეტონის ნარევის დამზადების ტექნოლოგია, მისი ტრანსპორტირების თავისებურებანი და გამოყენების არეალი.
წიგნი სათანადო დახმარებას გაუწევს საგზაო მშენებლობაზე დასაქმებულ ორგანიზაციების ინჟინრებს და სტუდენტებს, რომლებიც ეუფლებიან ამ სპეციალობას.

image
მ. მჭედლიშვილი

არაორგანულ ნივთიერებათა
ტექნოლოგიის საფუძვლები

I ნაწილი

უაკ: 541.1:661.2

დამხმარე სახელმძღვანელოში „არაორგანულ ნივთიერებათა ტექნოლოგიის საფუძვლები“, I ნაწილი განხილულია მოთხოვნები, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს არაორგანულ ნივთიერებათა ტექნოლოგიაში გამოყენებული ძირითადი ნედლეული; მოცემულია ბუნებრივი წიაღისეული ნედლეულის გამდიდრების პრინციპები, ფლოტაციური გამდიდრებისას გამოყენებული რეაგენტების კლასიფიკაცია და მათი როლი გამდიდრების პროცესში, არაორგანულ ნივთიერებათა წარმოების ენერგეტიკული ბაზა, ჰაერის და წყლის როლი არაორგანულ ნივთიერებათა წარმოების პროცესებში. განხილულია ზოგიერთი ძირითადი არაორგანული ნაერთის წარმოების საფუძვლები, ძირითადი ტექნოლოგიური პროცესების ჩვენებით.
წიგნი დახმარებას გაუწევს ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის სპეციალობის სტუდენტებს „არაორგანულ ნივთიერებათა ტექნოლოგიის საფუძვლების“ კურსის შესწავლაში.

image
ი. ბაჩიაშვილი

იურიდიული განათლება და
სამართალშემოქმედება

უაკ: 374

ნაშრომი ეძღვნება იურიდიული განათლების მეთოდოლოგიას საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში. არსობრივ თემას წარმოადგენს იურისპრუდენციის ზოგადთეორიული და სოციალური საგნების სწავლების ურთიერთშესაბამისობა საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებში.
ნაშრომი განკუთვნილია პროფესორ-მასწავლებლებისათვის. იგი ხელს შეუწყობს იურიდიული დისციპლინების სწავლების მეთოდოლოგიის გაუმჯობესებას.

image
თ. მელქაძე, ო. ტყეშელაშვილი, ო. ხაზარაძე, კ. იაშვილი

ლითონის კონსტრუქციები
ლაბორატორიული სამუშაოები

უაკ: უაკ 624.013/.014

მეთოდიკური მითითებები შედგება ხუთი ლაბორატორიული სამუშაოსაგან.
თითოეული სამუშაო მოიცავს თეორიულ საკითხებს, მეთოდიკურ მითითებებსა და გაანგარიშებების შესრულების თანამიმდევრობას პრაქტიკული მაგალითების საფუძველზე.
ნაშრომი განკუთვნილია სამშენებლო ფაკულტეტის სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობის სპეციალობის სტუდენტებისათვის, რომლებიც ასრულებენ ლაბორატორიულ სამუშაოებს სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობის დეპარტამენტთან არსებულ სასწავლო ლაბორატორიაში.

 

ა. სარუხანიშვილი, მ. მშვილდაძე, მ. კაპანაძე, ნ. ქებაძე, ე. ნიკოლეიშვილი

პოპულარული ფიზიკური ქიმიის კურსი
(ატომი, მოლეკულა)

უაკ: 541.1

დამხმარე სახელმძღვანელო წარმოადგენს, გამარტივებული ფორმით, ფიზიკური ქიმიის ძირითადი დებულებების შესწავლისათვის განკუთვნილი სერიის მეორე წიგნს, რომელშიც განხილულია ატომისა და მოლეკულის აღნაგობის საკითხები.
განკუთვნილია ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის, რომელთა სწავლების პროგრამით გათვალისწინებულია ფიზიკური ქიმიის შემეცნებისათვის დაწყებითი ეტაპის გავლა.
დამხმარე სახელმძღვანელოს საერთო რედაქცია შესრულებულია ა. სარუხანიშვილის მიერ. თეორიული ნაწილი – ა. სარუხანიშვილის, მ. კაპანაძისა და მ. მშვილდაძის მიერ, ხოლო ცხრილები, სურათები და სქემები შეარჩიეს ნ. ქებაძემ და ე. ნიკოლეიშვილმა.

 

image
ჰ. კუპრაშვილი

ევროპის პოლიტიკური მმართველობის სისტემა
ლექციების კურსი

უაკ: 327

წარმოდგენილია საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში წაკითხული ლექციების კურსი. ევროკავშირი ბევრად მეტადაა ინსტიტუციურად სისტემატიზებული, ვიდრე ნებისმიერი სხვა საერთაშორისო ორგანიზაცია, თუმცა მას სახელმწიფოდ, როგორც ასეთს, ვერ განიხილავ, მითუმეტეს, კლასიკური ვესტფალიის ტიპის სახელმწიფოდ. მაგრამ, ამავე დროს, არსებული კრიტერიუმებიდან გამომდინარე, შეიძლება ილაპარაკო ევროკავშირზე, როგორც სპეციფიკური პოლიტიკური მმართველობის სისტემის შესახებ. კურსი ეფუძნება ქართველ და უცხოელ ავტორთა ნაშრომებს (გიორგი ალასანია, კლაუს ბუში, ირაკლი გაბისონია, ომარ გოგიაშვილი, მარიამ დეკანოზიშვილი, ქრისტოფი დემკე, ფრეიბერგა ვაირა-ვიკე, სერგი კაპანაძე და სხვ.), ასევე სხვადასხვა ინტერნეტრესურსებს, გაფორმებულია ინტერნეტიდან მოპოვებული ფოტო და სხვა ვიზუალური მასალით.
P.შ. წიგნის გამოცემის მომენტში დიდი ბრიტანეთი ჯერ კიდევ ევროკავშირის ოფიციალური წევრი-სახელმწიფოა. მისი გასვლის პროცედურა 2019 წლის გაზაფხულამდე გაიწელება.

image
დ. ჩომახიძე

ენერგეტიკა და საზოგადოება

უაკ: 620.9:06

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია საზოგადოებისა და ენერგეტიკის ურთიერთობის განვითარება, ენერგეტიკაში საზოგადოების მონაწილეობის აუცილებლობა, ენერგეტიკისა და საზოგადოების განვითარების სოციალური და ეკოლოგიური გეზი.
წიგნი განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების ენერგეტიკული პროფილის სტუდენტებისთვის. დარგის მუშაკთა კვალიფიკაციის ამაღლებისთვისა და ამ სფეროში განათლების სისტემის მსმენელებისათვის. იგი სარგებლობას მოუტანს ამ პრობლემით დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრეს.

image
მ. ბეგიაშვილი, ნ. მუმლაძე

მხაზველობით გეომეტრიაში შუალედური
ტესტირების ამოცანების ამოსახსნელად
მეთოდიკური მითითებები

უაკ: 515

ნაშრომში სილაბუსის მიხედვით განხილულია I და II შუალედურ გამოცდებზე შესასრულებელი ამოცანები.
წიგნი განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის იმ სტუდენტებისათვის, რომლებიც შეისწავლიან მხაზველობითი გეომეტრიის სილაბუსით გათვალისწინებულ კურსს.

image
მ. ბეგიაშვილი, ნ. მუმლაძე

ძირითადი გეომეტრიული ფიგურების
ასახვა პერსპექტივაში

უაკ: 515

დამხმარე სახელმძღვანელოში მოცემულია ძირითადი გეომეტრიული ფიგურების: წერტილის, წრფის და სიბრტყის ასახვა პერსპექტივაში. ნაშრომში განხილული საკითხები არის რთული ფიგურების პერსპექტივაში აგების საფუძველი.
ნაშრომი განკუთვნილია არქიტექტურის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის.

image
ზ. ჩიტიძე, ზ. ბალამწარაშვილი ვ. აბაიშვილი, ი. გელაშვილი

მერქნისა და მერქნული მასალების
დამმუშავებელი ჩარხები, საჩარხო
სისტემები და მჭრელი
ინსტრუმენტები

I ნაწილი

უაკ: 621.921.4 620.179.5

დამხმარე სახელმძღვანელოში მოცემულია მერქნისა და მერქნული მასალის დამმუშავებელი ჩარხების, საჩარხო სისტემებისა და ინსტრუმენტების საერთო ტექნიკური ცნობები, ჩარხების კლასიფიკაცია ჯგუფების მიხედვით, ტექნოლოგიური და კონსტრუქციული სქემები, მოწყობილობები. მოყვანილია კონსტრუქციების ვარიანტები, ტექნოლოგიური და კონსტრუქციული პარამეტრები; აღწერილია ჩარხების მუშაობისათვის აუცილებელი ძირითადი და დამხმარე მექანიზმები და მოწყობილობები; მოცემულია ტექნოლოგიური გაანგარიშებები ექსპლუატაციის პირობებთან დაკავშირებით, აგრეთვე ტექნოლოგიისა და მოწყობილობების თანამედროვე მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივები.
ნაშრომში განხილულია მერქნული მასალების ჭრით დამუშავების საკითხები, კერძოდ, მოცემულია კინემატიკური და დინამიკური თანაფარდობანი ჭრისას, ჭრის პროცესის თეორიული და ექსპერიმენტული კვლევა, დამუშავების ხარისხი, დამუშავების სიზუსტე და სისუფთავე.
წიგნში განხილულია მერქნული მასალის ჭრით დამუშავების ძირითადი სახეები: მრგვალი და ლენტური ხერხებით, ჩარჩოხერხით ხერხვა, რანდვა, ფრეზვა, ახდა, ბურღვა, ხარატება და ხეხვა. მოცემულია აგრეთვე მერქნული მასალის ჭრა ზესალი იარაღებით.
დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია მერქნული მასალის დამუშავების პროფილის ბაკალავრების, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის, ასევე დახმარებას გაუწევს მერქნისა და მერქნული მასალის დამმუშავებელ საწარმოებში მომუშავე ინჟინრებსა და კონსტრუქტორებს პრაქტიკული საკითხების გადაჭრაში.

ს. მებონია, თ. ნატრიაშვილი, ზ. ლომსაძე

ლითონების წნევით დამუშავების მანქანების
ექსპლუატაცია და რემონტი

უაკ: 621.771(075):621.735(075.8)

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია ლითონების წნევით დამუშავების მანქანების ექსპლუატაციისა და რემონტის საკითხები.
დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების მასალათმცოდნეობისა და ლითონების დამუშავების სპეციალობის სტუდენტებისათვის.

image
გ. ჩიტაიშვილი, ნ. ნოზაძე, ნ. მუმლაძე

AutoCAD 2017-ის ძირითადი სიახლეები

უაკ: 681.3

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია AutoCAD 2017-ის ძირითადი სიახლეები, კერძოდ Pdf ფაილის იმპორტირება, პროგრამაში შექმნილი 3D მოდელის პირდაპირ გაგზავნა 3D საბეჭდ მოწყობილობაზე (პრინტერზე), რაც თანამედროვე ეტაპზე (მოთხოვნებიდან გამომდინარე) აუცილებელია, ასევე AutoCAD-ის ფაილის პუბლიკაცია ინტერნეტში და ა.შ.
განკუთვნილია სტუ-ის უმაღლესი პროფესიული და საბაკალავრო განათლების საგანმანათლებლო პროგრამებით მომზადებული სტუდენტებისათვის. კარგ სამსახურს გაუწევს იმ პირებსაც, ვინც საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკის შესწავლითაა დაინტერესებული.

 

image
გ. ჩიტაიშვილი, ნ. ნოზაძე, ნ. მუმლაძე

კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა
FLATSHOT ბრტყელი კადრი,
გამოსახულება
მეთოდური მითითებები

უაკ: 681.3

მეთოდურ მითითებებში განხილულია მოდელის მიხედვით ფიგურის სამი ხედისა და აქსონომეტრიული გეგმილის მიღება (FLATSHOT ბრტყელი კადრი, გამოსახულება). 
განკუთვნილია სტუ-ის უმაღლესი პროფესიული და საბაკალავრო განათლების საგანმანათლებლო პროგრამებით მომზადებული სტუდენტებისათვის, ასევე საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკით დაინტერესებული პირებისათვის.

 

image
გ. ჩიტაიშვილი, ნ. ნოზაძე, მ. ნოზაძე

AutoCAD 2015-ის ზოგიერთი სიახლე

უაკ: 681.3

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია AutoCAD 2015-ის ზოგიერთი სიახლე.
განკუთვნილია სტუ-ის უმაღლესი პროფესიული და საბაკალავრო განათლების საგანმანათლებლო პროგრამებით მომზადებული სტუდენტებისათვის, ასევე დაეხმარება აღნიშნული კომპიუტერული პროგრამის უახლესი ვერსიის შესწავლით დაინტერესებულ პირებს.

 

image
გ. ჩიტაიშვილი, ნ. ნოზაძე

კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა
Section Plane მკვეთი სიბრტყე
მეთოდური მითითებები

უაკ: 681.3

მეთოდურ მითითებებში განხილულია მოდელის მიხედვით ფიგურის სამი ხედისა და აქსონომეტრიული გეგმილის მიღება (Section Plane მკვეთი სიბრტყე). 
განკუთვნილია სტუ-ის უმაღლესი პროფესიული და საბაკალავრო განათლების საგანმანათლებლო პროგრამებით მომზადებული სტუდენტებისათვის. დაეხმარება იმ პირებსაც, ვინც საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკის შესწავლითაა დაინტერესებული.

 

image
გ. ჩიტაიშვილი, ნ. ნოზაძე, ქ. ჭკუასელი

კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა
SOLID VIEW მყარი სხეულის ხედი, SOLID DRAWING მყარი სხეულის ნახაზი, SOLPROF
მყარი სხეულის პროფილი
მეთოდური მითითებები

უაკ: 681.3

მეთოდურ მითითებებში განხილულია მოდელის მიხედვით ფიგურის სამი ხედისა და აქსონომეტრიული გეგმილის მიღება (SOLID VIEW მყარი სხეულის ხედი, SOLID DRAWING მყარი სხეულის ნახაზი, SOLPROF მყარი სხეულის პროფილი). 
განკუთვნილია სტუ-ის უმაღლესი პროფესიული და საბაკალავრო განათლების საგანმანათლებლო პროგრამებით მომზადებული სტუდენტებისა და საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკის შესწავლით დაინტერესებულ პირთათვის.

 

image
ჯ. იოსებიძე, დ. ფრიდონაშვილი, ა. ჩხეიძე, ო. ხოხლოვი

საავტომობილო შიგაწვის ძრავების
მოწყობილობა

უაკ: 629.113

სახელმძღვანელოში განხილულია ელექტრონული მართვის მქონე თანამედროვე საავტომობილო შიგაწვის ძრავების, მათი მექანიზმებისა და სისტემების დანიშნულება, მოწყობილობა და მუშაობის პრინციპები.
ნაშრომი განკუთვნილია საავტომობილო ტრანსპორტის პროფილის სტუდენტებისათვის, თუმცა ასევე დიდ დახმარებას გაუწევს ამ დარგის სპეციალისტებს.

 

ზ. აზმაიფარაშვილი, ი. ჩხეიძე

ინფორმაციის ციფრული დამუშავების
მეთოდები
მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული
სამუშაოების ჩასატარებლად
Emona/DATEx/NIELVIS სისტემის მიხედვით

უაკ: 681.3

ინფორმაციის ციფრული დამუშავების მეთოდების ლაბორატორიული პრაქტიკუმის ყოველი ექსპერიმენტი მიზნად ისახავს თეორიული მასალის ასახვას და დამტკიცებას. DATEx-ის ექსპერიმენტები სტუდენტისთვის საინტერესო პრაქტიკული გამოცდილებაა. სტუდენტს მიეცემა დავალება – ააწყოს, გაზომოს და იფიქროს. ეს არ არის „მზა რეცეპტის“ წიგნი. DATEx ნამდვილი საინჟინრო მოდულური სისტემაა, რომელიც არწმუნებს სტუდენტს, რომ ბლოკ-სქემა ასახავს რეალურად მოქმედ სისტემა. EMONA DATEx ტრენაჟორი შედგება ბლოკების ნაკრებისაგან NI ELVIS II პლატფორმის თანხლებით და პროგრამისაგან – ვირტუალური საზომი ხელსაწყოებით (VI) NI LabVIEW რომელიც სრულდება პერსონალურ კომპიუტერზე. ELVIS II – მოიცავს აუცილებელ ინტერფეისის სქემებს. DATEx - ის ექსპერიმენტში ხდება ბლოკ-სქემის რეალიზაცია.
მეთოდური მითითებები მოიცავს 12 ამოცანას, რომლებშიც ასახულია ინფორმაციის ციფრული დამუშავების ყველა ძირითადი ეტაპი.
წიგნი განკუთვნილია სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემებისა და კავშირგაბმულობის ფაკულტეტების სტუდენტებისათვის.

ზ. ბოგველიშვილი, ლ. ბუბუტეიშვილი

საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების
ძირითადი საკითხები

უაკ: 625.096

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია საგზაო მოძრაობის მონაწილეთა მიმართ უსაფრთხოების მიზნით წაყენებული მოთხოვნები, საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების წარმოქმნის ძირითადი მიზეზები და ხელშემწყობი ფაქტორები, მათი თავიდან აცილების ღონისძიებები, საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების გაზრდის გზები და საშუალებები.
ნაშრომი განკუთვნილია საავტომობილო ტრანსპორტის მიმართულების ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის, ასევე შესაბამისი დარგის ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალისათვის.

image
გ. წულუკიძე

ერგონომიკა

უაკ: 331.015.11

დამხმარე სახელმძღვანელოში მოცემული და განხილულია ერგონომიკის საგანი, მისი მიმართულებები – ანთროპომეტრია, საინჟინრო ფსიქოლოგია, შრომის ფიზიოლოგია და შრომის ჰიგიენა.
წიგნის მიზანია დაეხმაროს სტუდენტს ერგონომიკის როგორც სამეცნიერო დისციპლინის სწორად გააზრებაში, სასწავლო მასალის სრულად ათვისებასა და მიღებული ცოდნის პრაქტიკულ (საპროექტო) გამოყენებაში.
დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის როგორც ბაკალავრიატის, ისე მაგისტრატურის სტუდენტისთვის, რომელიც სწავლის პროცესში გადის ერგონომიკის  სასწავლო კურსს.

image
ა. გიგინეიშვილი, კ. გორგაძე, გ. კუკულაძე, ლ. მაცაბერიძე, ლ. ჩახვაშვილი, თ. ჩიჩუა, მ. წულუკიძე

ფიზიკის ლაბორატორიული პრაქტიკუმი
(ოპტიკა და ატომის ფიზიკა)

III ნაწილი

უაკ: 612.84+621.039

კრებული შეიცავს ლაბორატორიულ ამოცანებს ოპტიკასა და ატომის ფიზიკაში. ამოცანები შერჩეულია საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში მოქმედი ზოგადი ფიზიკის კურსის პროგრამის შესაბამისად და განკუთვნილია საინჟინრო სპეციალობის სტუდენტებისათვის.
ყოველ ამოცანას წამძღვარებული აქვს თეორიული ნაწილი, რომელიც მოცემულია საკმაოდ ვრცლად, ვინაიდან სტუდენტს ლაბორატორიული ამოცანების უმრავლესობის შესრულება მოუხდება მაშინ, როცა სათანადო თეორიული მასალა ლექციაზე წაკითხული ჯერ კიდევ არ არის. აღსანიშნავია ისიც, რომ თეორიული ნაწილი ზოგჯერ მეტნაკლებად მეორდება, ვინაიდან, სტუდენტებისათვის სამუშაოს შესრულების გამარტივების მიზნით, უარი ვთქვით ამოცანებისათვის საერთო თეორიის დაწერაზე.
გარდა „ძველი“ ტრადიციული ამოცანებისა, კრებულში შეტანილია ახალი, კომპიუტერიზებული ამოცანები.
ლაბორატორიული პრაქტიკუმის დანიშნულებაა სტუდენტებს განუმტკიცოს თეორიული ცოდნა და გამოუმუშავოს პრაქტიკული ჩვევები.

image
ო. ქართველიშვილი, †ც. ხოშტარია, ს. ხოშტარია

მიკროპროცესორული სისტემები
მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული
სამუშაოების შესასრულებლად

უაკ: 681.3

სახელმძღვანელოში განხილულია მიკროპროცესორული სისტემების დაგეგმარების საკითხები. იგი შედგენილია ერთსახელა კურსის პროგრამის მიხედვით და წარმოადგენს მის პირველ ნაწილს. ნაშრომში განხილულია მიკროკონტროლერის არქიტექტურა AVR ოჯახის ერთ-ერთი მიკროკონტროლერის მაგალითზე, აღწერილია მიკროკონტროლერის შემადგენლობაში შემავალი ბლოკების სტრუქტურა, მათი მუშაობის პრინციპი და ურთიერთკავშირი მიკროკონტროლერის მუშაობის დროს, ასევე განხილულია სხვადასხვა ინტერფეისის პროტოკოლები. 
სახელმძღვანელო განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის შესაბამისი სპეციალობის სტუდენტებისა და იმ სპეციალისტებისთვის, რომლებიც მუშაობენ მიკროპროცესორული სისტემების დაპროექტებისა და ექპლოატაციის სფეროში.

image
ნ. ანდღულაძე, ა. სარუხანიშვილი, ვ. გორდელაძე, მ. წეროძე, ლ. ებანოიძე

ფიზიკური ქიმია
საგამოცდო ტესტების კრებული

უაკ: 541.11

საგამოცდო ტესტების კრებულში მოცემულია ფიზიკური ქიმიის კურსი ორ ნაწილად. პირველში განიხილება ქიმიური თერმოდინამიკის, ქიმიური და ფაზური წონასწორობის, ხოლო მეორეში – ხსნარების ელექტროქიმიის, ქიმიური კინეტიკისა და კატალიზის საკითხები.
განკუთვნილია სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტის 05, 06, 07, 30 და 50 პროფილის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.

image
გ. ბაღათურია

მასათა გეომეტრია

უაკ: 513

დამხმარე სახელმძღვანელოში გადმოცემულია მასათა ცენტრისა და ინერციის მომენტების თეორია, ამოხსნილია ყველა ამოცანა ი.ვ. მეშჩერსკის თეორიული  მექანიკის  ამოცანათა კრებულის 36-ე გამოცემიდან.
წიგნი განკუთვნილია, ძირითადად, ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის. ის აგრეთვე გამოადგება  ინჟინერს, რომელსაც უწევს მანქანებისა და მექანიზმების მოძრაობის გაანგარიშება.

image
გ. მაღალაშვილი, ი. ახვლედიანი

საქართველოს სანახელავო ქვები

უაკ: 553.8

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია საქართველოში არსებული სანახელავო ქვების საბადოები და გამოვლინებები. აქ მოცემულია სანახელავო ქვების როგორც დეკორატიული, ისე ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები და შეფასებულია გამოყენების პერსპექტივები.
ავტორების აზრით საქრთველოში აღნიშნული ფერადი ქვების სიუხვე იმედს იძლევა მათ საფუძველზე ფართოდ განვითარდეს მცირე და საშუალო ბიზნესი, მუნიციპალიტეტებში მოეწყოს სათანადო მუზეუმები და განვითარდეს გეოტურიზმი, ხოლო ტექნიკურ უნივერსიტეტში შეიქმნას პროფესიული სწავლების ბაზა.
დამხმარე სახელმძღვანელოში გაანალიზებულია ყველა ის ოპერაცია და დამუშავების მეთოდი, რომელთა გამოყენებით ნედლი ფერადი ქვისგან მიიღება არაერთი სახის საიუველირო-სანახელავო პროდუქცია.
დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია გეოლოგიური სპეციალობის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის მსმენელებისათვის. იგი მნიშვნელოვან სამსახურს გაუწევს ამ საკითხებზე მომუშავე დოქტორანტებსა და დამწყებ სპეციალისტებს.

image
ჟ. პეტრიაშვილი

სალექციო კურსი არაორგანულ ქიმიაში
(დემონსტრირებით)

უაკ: 546

დამხმარე სახელმძღვანელოში მოცემულია არაორგანული ქიმიის არსებული სასწავლო პროგრამის (შესაბამისი სილაბუსის) თითქმის ყველა საკითხი, კერძოდ წარმოდგენილია პერიოდული სისტემის ელემენტთა (ს,პ,გ,ფ) ბლოკები, განხილულია თითოეული ბლოკი და ცალკეული ჯგუფები, მოცემულია ჯგუფის ძირითადი ელემენტების ზოგადი დახასიათება, გავრცელება ბუნებაში, მიღების ხერხები, ფიზიკური და ქიმიური თვისებები, გამოყენება და სხვ.
ნაშრომის შინაარსი, მოცულობა, საკითხების თანამიმდევრობა და სიღრმე ქიმიაში სახელმწიფო საგანმანათლებლო სტანდარტების და პროგრამების ანარეკლია, ხოლო შემოთავაზებული სწავლების მეთოდიკური აპარატი სტუდენტთა მიერ არაორგანული ქიმიის კურსის საფუძვლიანი ათვისების საშუალებად მიგვაჩნია.
დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებისათვის. მისი გამოყენება გარკვეული კორექტირებით შეიძლება აგრეთვე აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინირინგის, სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის არაორგანული ქიმიის სწავლების პროცესში და ემსახურება მასალის გადაცემას (სწავლებას)  დემონსტრირების მეთოდით.

მ. სვანაძე, გ. ხვიჩია, კ. მჭედლიძე, მ. სილოგავა

სასწავლო სახელოსნოში გამოყენებული
საზეინკლო იარაღები

უაკ: 694.6

ნაშრომში მოცემულია საზეინკლო სამუშაოში გამოყენებული მჭრელი და საზომი იარაღების, სამარჯვების კონსტრუქციები, აღწერა და გამოყენების არეები. ცხრილებში მოცემულია მათი ტექნიკური მახასიათებლები.
წიგნი განკუთვნილია პროფესიული სწავლების სტუდენტებისათვის. იგი დიდ დახმარებას გაუწევს საწარმოში მომუშავე ზეინკლებს.

ნ. მჭედლიშვილი, ი. დავითაშვილი

არაწრფივი და დისკრეტული სისტემების
მართვის თეორია

უაკ: 534:519.45

დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია საგნისათვის „მართვის თეორია 2“. იგი შედგება ორი თემატური ნაწილისგან. პირველი ცხრა თემა მოიცავს არაწრფივი სისტემების მოდელირებისა და კვლევის საკითხებს, ხოლო დანარჩენი შვიდი ეხება  დისკრეტული სისტემების კვლევასა და მოდელირებას.
წიგნში ყველა დასმული ამოცანა გადაწყვეტილია Matlab/Simulink - ის საშუალებით.
თითოეული თემა მოიცავს თეორიულ შესავალ ნაწილს და ლაბორატორიულ სამუშაოს, სადაც ნაჩვენებია ამოცანის გადაწყვეტა და დავალება, რომელიც სტუდენტმა უნდა შეასრულოს ლაბორატორიულ მეცადინეობაზე.
დამხამრე სახელმძღვანელო განკუთვნილია როგორც სტუდენტებისთვის ისე მათთვის, ვინც დაინტერესებულია მასში აღწერილი საკითხებით.

†ა. შავგულიძე, გ. ჩიტაიშვილი, ნ. ნოზაძე, მ. ნოზაძე


საინჟინრო გრაფიკა
(ორთოგონალური გეგმილები და აქსონომეტრია)

უაკ: 515:76

დამხმარე სახელმძღვანელო მოიცავს საინჟინრო გრაფიკის პროგრამით განსაზღვრულ პირველ და მეორე ნაწილებს.
წიგნი გათვალისწინებულია უმაღლესი ტექნიკური სასწავლებლების იმ სპეციალობათა სტუდენტებისათვის, რომელთა სასწავლო გეგმებში საინჟინრო გრაფიკა ცალკე დისციპლინად არის შეტანილი.

 

ზ. ბალამწარაშვილი, ზ. ჩიტიძე, დ. მოსულიშვილი, რ. ტყემალაძე

ტყესაკაფი სამუშაო პროცესების კომპლექსური
მექანიზაციის ტექნოლოგია და მანქანები

III ნაწილი

უაკ: 630.0.36

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია ტყესაკაფი სამუშაო პროცესების კომპლექსური მექანიზაციის ეკოლოგიურად უვნებელი ტექნოლოგიის საკითხები. დიდი ყურადღება აქვს დათმობილი ხეების საჭრელი მანქანების, მოწყობილობების და მექანიზმების – მათ შორის ჯაჭვური სახერხი აპარატის – ტიპების კონსტრუქციების აღწერას, აგრეთვე უსაფრთხოების წესების შესწავლას და მწარმოებლურობის განსაზღვრის მეთოდიკის ჩამოყალიბებას. მოცემულია საბაგირო მორსათრევი დანადგარების სქემები და კონსტრუქციები, მათ შორის ავტორთა კოლექტივის მიერ დამუშავებული და შექმნილი ცალმხრივი და ორმხრივი განივგადასატანი საბაგირო მორსათრევი დანადგარების ბაგირ-ბლოკური სქემები. მოცემულია აგრეთვე ბენზოხერხებით ხეების როკებისაგან გაწმენდის ტექნოლოგია, მუშაობის წესები და თავისებურებები. განხილულია ტყესაკაფზე შოლტების დამორვის, დახარისხების და დაშტაბელების საერთო მოთხოვნები, თავისებურებები და წესები.
დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია სატყეო საინჟინრო სპეციალობის ბაკალავრების, მაგისტრანტების და დოქტორანტებისათვის, ასევე დახმარებას გაუწევს დარგის სპეციალისტებს თეორიული და პრაქტიკული საკითხების გადაწყვეტაში.

ი. ჩხეტია, ნ. ბუთხუზი, ნ. რუსაძე

ლოგისტიკის საფუძვლები

უაკ: 338.24(02)

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია: ლოგისტიკის მეთოდოლოგიური და კონცეპტუალური აპარატი, ლოგისტიკის მნიშვნელობა ეკონომიკაში, ლოგისტიკურ მართვასთან დაკავშირებული საკითხები, სატრანსპორტო საშუალებები და მათი გამოყენება ლოგისტიკაში, სასაწყობო მეურნეობის მნიშვნელობა და ფუნქციები ლოგისტიკაში, საინფორმაციო სისტემების ჩართულობა და მნიშვნელობა მეცნიერებაში.
დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია ეკონომიკური პროფილის ბაკალავრიატის სტუდენტებისა და დაინტერესებული მკითხველისათვის.

image
Н. Берая, И. Кароян, Е. Гварамия

ОСНОВЫ РАБОТЫ С БАЗАМИ ДАННЫХ
(Access 2013)

УДК: 681.3

В данном учебном пособии рассматриваются основные вопросы, касающиеся общих принципов и способов построения баз данных. Представленное учебное пособие позволит студентам изучить новый интерфейс и инструменты Microsoft Office Access 2013 для разработки баз данных и приложений пользователя, поможет приобрести навыки в решении практических задач, в том числе по созданию таблиц в процессе ввода данных, форм, отчетов и макросов. Студенты также научатся пользоваться различными фильтрами, ознакомятся с языками запросов.
Учебное пособие предназначено для студентов факультета информатики и систем управления Грузинского технического университета. Также будет полезно разработчикам практических приложений в среде системы управления базами данных.

Т. Чигогидзе

Отделочные материалы
в интерьере

УДК: 721.011.8:747

В данном учебнике рассмотрены основные отделочные материалы интерьера, техно­логические особенности их производства, тенденции развития и практическое применение в интерьере. Описаны их конструктивные и декоративные свойства.
Учебник в основном предназначен для студентов бакалавриата и магистратуры факуль­тета архитектуры, урбанистики и дизайна.

image
I. Berdzenishvili

Thermochemical measurements
Textbook

UDC: 541.11

The textbook represents thermochemical and equilibrium principles, a series of the selected experiments in heat transfer and provides guidance on safe laboratory practices. This textbook is intended primarily for undergraduate level and required of all students majoring in chemistry, biology, chemical technology and metallurgy. It also can be offered for eligible Masters Courses.

image
Н. Берая, Е. Гварамия, Е. Бочоридзе

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ ПОСРЕДСТВОМ
MS PROJECT 2013

УДК: 681.3

В данном учебном пособии рассматриваются основные вопросы, касающиеся управления проектами с использованием программы MSProject 2013. Подробно рассматриваются такие темы, как создание проекта, определение задач и назначение им ресурсов и затрат, эффективное использование представлений, изменение внешнего вида проектов, а также устранение конфликтов, возникающих при планировании и назначении ресурсов.После изучения и обработки материала студенты научатся отслеживать ход выполнения проектов, создавать отчеты.
Учебное пособие предназначено для студентов факультета информатики и систем управления Грузинского технического университета. Также будет полезно любым читателям, заинтересованным в глубоком изучении вопросов управления проектами.

image
ДЖАМИЛ ГАСЫМОВ

ТРАНСПОРТНОЕ ПРАВО

УДК: 656:34

Последовательно, соблюдая иерархию, рассмотрены основые требования и действие главных нормативных актов. Их практическое исполнение обеспечит правовое ведение исполнительных и технологических процесов в сфере автомобильного и других видов транспорта. Затронуты основные моменты транспортного права, касающиеся всех видов транспорта, которым можно руководствоваться. Также не остались без внимания и экономические вопросы транспортной сферы.
Учебное пособие предусмотрено для студентов русского сектора факультета „Транспорта и машиностроения“.