დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

N4 (498), 2015 - [PDF]

 

ბიზნესი, მართვა და აღრიცხვა

 

უაკ 339.92

SCOPUS CODE 1401

ნ. ფაილოძე, ჟ. გაბარაევი. იმპორტის და ექსპორტის ოპერაციების აუდიტი............................................................ 9

 

უაკ 339.92

SCOPUS CODE 1409

მ. მეტრეველი, ბ. ხოტენაშვილი. ტურიზმის გავლენა მსოფლიო ეკონომიკაზე...................................................... 18

 

ქიმიური მრეწველობა და ტექნოლოგიები

 

უაკ 621.3.032.3

SCOPUS CODE 1501

. ხიტირი, . კოკილაშვილი. მაღალეფექტური ლუმინოფორის მიღების ინოვაციური ტექნოლოგია................................................................................................................................................................................ 26

 

უაკ 621.11.012.553

SCOPUS CODE 1501

. ლაბაძე, . ხიტირი, . კოკილაშვილი, . სულამანიძე, . ქერქაძე. ამორტიზებული საბურავების უტილიზაციის ახლებური ხედვა............................................................................................................... 31

 

უაკ 553.541:666.32/36

SCOPUS CODE 1508

. ჯავაშვილი, . ჭეიშვილი. ადგილობრივი ბუნებრივი ქანების გამოყენებით ფოროვანი მასალების მიღება და შესწავლა....................................................................................................................... 37

 

ქიმია

 

უაკ 665.5

SCOPUS CODE 1601

. თუშურაშვილი, . ჩორგოლაშვილი, . ხუჭუა, . კობალაძე, . ალელიშვილი, . გელაშვილი. გაცვეთილი საავტომობილო საბურავების უტილიზაცია დაბალტემპერატურული პიროლიზის შედეგად და მიღებული თხევადი პროდუქტის ფიზიკურ-ქიმიური კვლევა............................................................................................................................ 43

 

უაკ 666.11.01

SCOPUS CODE 1601

. ჩიჯავაძე, . ჭეიშვილი. მანგანუმისა და სპილენძის ოქსიდების შემცველი ამორფულ-კრისტალური მატრიცის მქონე მასალების შესწავლა და გამოყენების პერსპექტივები.................................................................................................... 50

 

ეკონომიკა, ეკონომეტრიკა და ფინანსები

 

უაკ 620.9

SCOPUS CODE 2001

. ჯაფარიძე, . ჯაყელ-ხუნდაძე, . იოსელიანი. მსხვილი ელექტროენერგეტიკული კომპანიების ფინანსური მდგრადობის ოპტიმალური ეკონომეტრიკული მოდელირება და მართვა............. 55

 

ენერგეტიკა

 

უაკ 621.1

SCOPUS CODE 2105

. არაბიძე, . ფხალაძე. საქართველოს ენერგეტიკის სექტორის ბიზნესის ტრადიციული გზით განვითარების (BAU) სცენარი..................................................................................................................................... 68

 

ინჟინერია

 

უაკ 624.023.93

SCOPUS CODE 2215

. ხაზარაძე, . ვერულაშვილი, . ტურაშვილი. მოქნილკედლიანი ლითონის შედგენილი კოჭები.................................................................................................................................................................... 78

 

მასალათმცოდნეობა

 

უაკ 66.08

SCOPUS CODE 2501

. მეტრეველი, . სულამანიძე. ვოლტამპერული მახასიათებლის აგება და განხილვა................................. 84

 

უაკ 669.26

SCOPUS CODE   2501

. მიქაძე, . ნახუცრიშვილი, . მაისურაძე, . ლოლაძე. ალუმინის ოქსიდის ფორმირებადი მხურვალმედეგი შენადნობების მაღალტემპერატურული ჟანგვის კინეტიკა........................................................ 88

 

უაკ 621.791.755

SCOPUS CODE 2501

. ხუციშვილი, . შენგელია. პლაზმური დაფრქვევის ეფექტურობის ამაღლება.......................................... 93

 

უაკ 669.18:621.746.3

SCOPUS CODE 2506

. ქაშაკაშვილი, . ქაშაკაშვილი, . ქაშაკაშვილი. ფოლადის წარმოების ინოვაციური ტექნოლოგია................................................................................................................................................................................ 99

 

უაკ 621.73 (035)

SCOPUS CODE 2506

. მიქაუტაძე, ალ. გორდეზიანი, . კანთელაძე, . კენჭიაშვილი. საბრძოლო იარაღის ლულის დამზადების ტექნოლოგიური პროცესის კვლევა......................................................................................... 110

 

უაკ 621.791:762.5

SCOPUS CODE 2506

. სულამანიძე, . კახიშვილი. კონტაქტური შედუღების წერტილის ადგილმდებარეობის მართვა......................................................................................................................................................................................... 116

 

უაკ 666.293.5.4:004.14

SCOPUS CODE 2508

. ბერძენიშვილი, . სირაძე. მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების ეფექტურობის ამაღლებაზე ორიენტირებული გადაწყვეტილება........................................................................... 122

ავტორთა საძიებელი............................................................................................................ 128

ავტორთა საყურადღებოდ................................................................................................... 129