დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

N1 (487), 2013 - [PDF]

 

მშენებლობა

 

უაკ 662.95

. კუჭუხიძე. კოაქსიალურად ჩადგმული ცილინდრის მქონე გრიგალკამერიან დანადგარში გაზების მოძრაობის აეროდინამიკის შესახებ..................................................................................... 9

 

უაკ 662.95

. კუჭუხიძე. გრიგალკამერიან დანადგარში გაზების მოძრაობის 

აეროდინამიკის შესახებ........................................................................................................................................................................................... 11

 

უაკ 577.4:628.394

. ციხელაშვილი, . ჯერენაშვილი, . ციხელაშვილი

. გრიგოლიშვილი. შავი ზღვის აუზის ქვეყნების ძირითადი ტერიტორიული მდინარეების წყლის დაბინძურების ხარისხის მონიტორინგ-კონტროლის ერთიანი ცენტრის შექმნის შესახებ........................................................ 15

 

ენერგეტიკა და ტელეკომუნიკაცია

 

უაკ 658.26

. ჯაფარიძე . კიკაბიძე. საქართველოს ელექტროენერგეტიკულ ბაზარზე შესასყიდი ელექტროენერგიის საშუალოშეწონილი ტარიფის პროგნოზირება............................................... 19

 

უაკ 681.3

. დადუნაშვილი. ადამიანის თვითსრულყოფის ალგორითმები.................................................................... 27

 

სამთო-გეოლოგია

 

უაკ 519.242

. ფირალიშვილი, . სადუნიშვილი. ენგურჰესის წყალსაცავის  აპროქსიმაციის ტექნოლოგია................................................................................................................................................................................ 34

 

უაკ 519.242

. ფირალიშვილი, . სადუნიშვილი. პოტენციალთა თეორიის პირდაპირი ამოცანის ამოხსნა წყალსაცავში წყლის დონის ცვალებადობისას........................................................................................... 38

 

უაკ 519.242

. მესხი, . აბაშიძე, . ჭიაურელი, . სადუნიშვილი, . პაპავა. ენგურჰესის წყალსაცავში წყლის დონისა და კაშხლის დახრმზომის მონაცემთა დროითი რიგების ანალიზი..................................................................................................................................................................... 43

 

უაკ 519.242

. მესხი, . აბაშიძე, . ჭიაურელი, . პაპავა. ენგურჰესის კაშხლის დინამიკური პროცესის მოდელირება გადამცემი ფუნქციით........................................................................................................... 51

 

უაკ 624.191.2

. გუჯაბიძე, . ლებანიძე, . გოჩოლეიშვილი, . მჟავანაძე. დიდგანივკვეთიანი გვირაბების მშენებლობა სუსტ ქანებში.......................................................................................................................... 57

 

უაკ 627

. კიკნაძე, . მექვაბიშვილი. ჭიათურმანგანუმის საწარმოებში მომსახურე პერსონალის უსაფრთხოების დაცვის გზები და

საშუალებები ............................................................................ 61

 

ქიმიური ტექნოლოგია, მეტალურგია

 

უაკ 577.15.1.158

. კოპალეიშვილი, . ძეკონსკაია. რძემჟავას გარდაქმნა მეორეულ სპირტულ დუღილში............ 65

 

უაკ 577.151./.158

. კოპალეიშვილი, . ძეკონსკაია. ლიმონმჟავას გარდაქმნა საფუვრების მიერ მეორეულ სპირტულ დუღილში......................................................................................................................................... 68

 

უაკ 621.791.755

. საბაშვილი, . თავხელიძე, . მჭედლიშვილი. პლაზმატრონის საქშენის გაცივების ინტენსიფიკაციის შესაძლებლობები............................................................................................................ 71

 

უაკ 541.116; 666. 293

. ზედგენიძე, . სარუხანიშვილი, . კაპანაძე, . მშვილდაძე. უბორო, უფთორო მინანქრების ფოლადის ზედაპირთან შეჭიდულობის

ბუნება............................................................................... 74

 

ტრანსპორტი, მანქანათმშენებლობა

 

უაკ 582.739

. მეგრელიძე, . ღვაჩლიანი, . ნადირაშვილი, . გუგულაშვილი,

. სადაღაშვილი. ძროხის რძესთან დანამატის სახით სოიოს რძის შერევის შესაძლებლობის შესწავლა.............................. 80

 

უაკ 664.681

. მეგრელიძე, . ნადირაშვილი, . სადაღაშვილი, . პაპავა,

. გუგულაშვილი. ცხობილის დამჭრელი ახალი მექანიზმი........................................................................................................................ 84

 

უაკ 656.4

. სოსელია, . ზუბიაშვილი, . კიკნაძე. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ფუნქციონირება ქალაქის სოციალურ სივრცეში......................................................................................................... 88

 

უაკ 621.548

. შვანგირაძე. ქარის გენერატორის ფრთებზე მოქმედი ძალები და მღუნავი მომენტები..................................................................................................................................................................................... 91

 

ბიზნესინჟინერინგი

 

უაკ 80

. გამყრელიძე. ინტერსუბიექტურობა და ფრაზეო-სემანტიკური კლასი „ოჯახი”................................ 96

 

უაკ 80

. გამყრელიძე. ინტერსუბიექტურობა და სოციალური გარემო ფრაზეოლოგიზმებში........................ 98

 

ინფორმატიკა, მართვის სისტემები

 

უაკ 330.115

. ახობაძე, . ვარძიაშვილი. სივრცული ეკონომიკური სისტემების განსაკუთრებული მდგომარეობები................................................................................................................................. 103

 

უაკ 612.82

. ღურწკაია, . ჯიჯავაძე, . ფანცულაია. ნერვული უჯრედის ელექტრული პოტენციალის კომპიუტერული მოდელირება............................................................................................................. 106

 

უაკ 621.315.592

. ბერიძე, . ფაღავა, . კალანდაძე, . ბარამიძე, . ესიავა. ოპტიკური ზემოქმედების გავლენა კვაზიდიელექტრიკული ჩანართების გაბნევის უნარზე პროტონებით დასხივებულ n-Si  კრისტალებში........................................................................................................................................ 110

 

ავტორთა საძიებელი ............................................................................................................................................................... 114

ავტორთა საყურადღებოდ ................................................................................................................................................... 115