დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

N2 (488), 2013 - [PDF]

 

მშენებლობა

 

უაკ 624.15

ა. სოხაძე,  გ. მაისურაძე,  ლ. ჩალაძე,  ი. აბრამიშვილი. მრავალსართულიანი კარკასული შენობების ღუნვადი ელემენტები ხისტარმატურიანი კვეთებით................................................. 9

 

უაკ 624.15

ლ. ჩალაძე. მრავალსართულიანი კარკასული შენობების ღუნვადი ელემენტები ხისტარმატურიანი კვეთებით ............................................................................................................................................ 13

 

უაკ 69.059.1

ზ. ციხელაშვილი, გ. ჯერენაშვილი, შ. ციხელაშვილი,

ა. გრიგოლიშვილი, ი. მარგალიტაძე. საინჟინრო ნაგებობებისა და მათი ელემენტების საექსპლუატაციო მდგრადობა-ვარგისიანობის მახასიათებელი პარამეტრების ექსპერტული შეფასების მეთოდიკა ................................................................................................................................ 16

 

ენერგეტიკა და ტელეკომუნიკაცია

 

უაკ 621.314.5/6

ვ. მელიქიშვილი. დენის გარდამქმნელებში გარდამავალი ელექტრომაგნიტური პროცესების გამოკვლევის სასრულო-სხვაობითი მეთოდის განზოგადება....................................................... 19

 

უაკ 621.314.5/6

ვ. მელიქიშვილი. ორბოგიან გარდამქმნელში გარდამავალი პროცესების გამოსაკვლევი სრულყოფილი სხვაობითი განტოლების გამოყვანა..................................................................... 24

 

სამთო-გეოლოგია

 

უაკ 624.131.31

უ. ზვიადაძე, მ. მარდაშოვა, ა. ქემოკლიძე. ხუდონჰესის მშენებლობის განახლებასთან დაკავშირებული საინჟინრო-გეოლოგიური საკითხები............................................................ 30

 

უაკ 622.647

ნ. მოლოდინი, რ. მოლოდინი. ვაკუუმ-ამძრავების საკონტაქტო ზედაპირების ოპტიმალური პარამეტრების კვლევა და ანალიზი................................................................................................. 36

 

უაკ 628.16.08

ნ. კიკნაძე ნ. მექვაბიშვილი. საგანგებო სიტუაციებისაგან ინდივიდუალური დამცავი საშუალებების გამოყენება.................................................................................................................................. 40

 

ქიმიური ტექნოლოგია, მეტალურგია

 

უაკ 621.791.755

ზ. საბაშვილი, დ. თავხელიძე, ა. სულამანიძე, ნ. კოდუა,

ზ. მჭედლიშვილი. წყლის ორთქლის გარემოში პლაზმური დამუშავების თბური ბალანსი............................................................................... 44

 

უაკ 621.791.755

ზ. საბაშვილი, დ. თავხელიძე, ა. სულამანიძე, ნ. კოდუა, ი. ფუხაშვილი. პლაზმური ჭრა მაღალ წნევებზე............................................................................................................................................................... 48

 

უაკ 541.11

ა. სარუხანიშვილი, დ. ბიბილეიშვილი, ქ. კობიაშვილი. ბარიუმის შემცველი რიგი სილიკატების rHof,298-სა და So298-ის დადგენა გრაფიკული და საანგარიშო ხერხებით................ 52

 

უაკ 620.22: 669.01

გ. გორდეზიანი, გ. ჯანდიერი, რ. ზექალაშვილი. Fe-Cr-C სისტემის არარეგულარული მყარი ხსნარის სამ ფაზად განშრევების თერმოდინამიკური მოდელირება................................................... 56

 

უაკ 620.22: 669.01

ა. დგებუაძე, ბ. გოდიბაძე, ა. ფეიქრიშვილი, ა. გორდეზიანი,

მ. ოქროსაშვილი. ცხლად აფეთქებით ნანოსტრუქტურული ვოლფრამ-ვერცხლის კომპოზიციური ნამზადების დაწნეხა და მათი სტრუქტურის კვლევა............................................................................................. 60

 

უაკ 661.728

მ. ძეკონსკაია, ს. კოპალეიშვილი ტ. ბუაჩიძე. ცელობიოზა, როგორც ცელულოზური კომპლექსების ენდოგლუკანაზების მარეგულირებელი რეაქციის აქტივატორი............................................ 65

 

უაკ 661.728

მ. ძეკონსკაია, ს. კოპალეიშვილი, თ. ბუაჩიძე. ცელულოზის  ფერმენტული ჰიდროლიზი................................................................................................................................................................................ 67

 

 

ტრანსპორტი, მანქანათმშენებლობა

 

უაკ 621.576

თ. მეგრელიძე, გ. გუგულაშვილი, ე. სადაღაშვილი, გ. ბერუაშვილი. აბსორბციულ მაცივარში მუშა აგენტის ცირკულაციის ახალი სქემა............................................................................................. 71

 

უაკ 351.773

თ. მეგრელიძე, ზ. ჯაფარიძე, ე. სადაღაშვილი, გ. გუგულაშვილი. ახალი მემბრანული აპარატი კვების თხევადი პროდუქტების გაუვნებლობისათვის............................................... 76

 

უაკ 621.935

ზ. ჩიტიძე, ი. გელაშვილი, ვ. კანდელაკი, მ. ჩიტიძე. ლენტური ხერხების რხევების განსაზღვრა.................................................................................................................................................................................. 82

 

უაკ 621.93

ზ. ჩიტიძე, ი. გელაშვილი, ვ. კანდელაკი, მ. ჩიტიძე, ვ. აბაიშვილი. დამუშავებული ზედაპირის სისუფთავე მერქნული კომპოზიციური მასალების დახერხვისას............................................... 84

 

არქიტექტურა, ურბანისტიკა, დიზაინი

 

უაკ 72

რ. ალიევა. ნარდარანის ისტორიულ-კულტურული ნაკრძალის სამოქალაქო არქიტექტურა (სასახლეები და საყოფაცხოვრებო-სამეურნეო ნაგებობები)..................................................... 88

 

უაკ 72.03

მ. მიკაილოვა. XIX და XX საუკუნის დასაწყისის ბაქოს არქიტექტურის სტილის ხასიათი......................................................................................................................................................................................... 93

 

ბიზნესინჟინერინგი

 

უაკ 80

ნ. გამყრელიძე. ფრაზეო-სემანტიკური კლასი “სუბიექტის პიროვნული თვისებები” ინტერსუბიექტურ ჭრილში................................................................................................................................................... 97

 

უაკ 80

ნ. გამყრელიძე.  “ენა – ვარიანტის” ურთიერთმიმართების საკითხი თანამედროვე გერმანულ ენაში....................................................................................................................................................................... 101

 

ავტორთა საძიებელი  ......................................................................................................................................................... 104

ავტორთა საყურადღებოდ  ............................................................................................................................................. 105