დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

N3 (489), 2013 - [PDF]

 

მშენებლობა

 

უაკ 681.3:624.01

ბ. გვასალია, თ. კვაჭაძე. მასალის ხარჯვის მიხედვით სტრუქტურული კონსტრუქციის ოპტიმალური სიმაღლის შერჩევა........................................................................................................ 9

 

ენერგეტიკა და ტელეკომუნიკაცია

 

უაკ 338.24

მ. გუდიაშვილი. მცირე ჰიდროელექტროსადგურის დაპროექტების ბიზნესპროცესის კომპიუტერული მოდელირება............................................................................................................................................. 13

 

სამთო-გეოლოგია

 

უაკ 551.2

ნ. ჯაფარიძე. საყდრისის ოქრო-სპილენძიანი მინერალიზაციის ლოკალიზაციის ტექტონიკური ფაქტორები.................................................................................................................................................... 17

 

უაკ 553.048:15.2.1

ნ. ჯაფარიძე, შ. ჯანაშვილი. საყდრისის ოქროს მინერალიზაციის თავისებურებანი მიწისქვეშა და მიწისზედა სამთო გამონამუშევრებსა და

ჭაბურღილებში ................................................... 21

 

უაკ 624.191

ი. გუჯაბიძე, რ. მჟავანაძე, ზ. ლებანიძე. გვირაბების მშენებლობის ტექნოლოგიური სქემების საიმედოობის ანალიზური შეფასება............................................................................................................. 28

 

ქიმიური ტექნოლოგია, მეტალურგია

 

უაკ 669.26

ი. ნახუცრიშვილი, ო. მიქაძე, ნ. მაისურაძე, გ. მიქაძე. დიფუზიის ეფექტური ზედაპირის შემცირების კოეფიციენტის განსაზღვრა ქრომის მხურვალმედეგი შენადნობის ჟანგვისას............................................................................................................................................................. 31

 

უაკ 615.1:663.1.88

ი. ცომაია, თ. ცინცაძე, ნ. გელოვანი, ხ. წიქარიშვილი, 

კ. ბაციკაძე. ფლავონოიდების განსაზღვრა რთული შედგენილობის ნაყენში ...................................................................... 35

 

სატრანსპორტო, მანქანათმშენებლობა

 

უაკ 621.9(07)

ზ. ჩიტიძე, თ. მჭედლიშვილი, ი. გელაშვილი, ვ. აბაიშვილი, მ. ჩიტიძე. მრგვალხერხა ჩარხის ამძრავის დინამიკის მათემატიკური

მოდელის აგება ............................................................................ 39

 

უაკ 621.9(07)

ზ. ჩიტიძე, თ. მჭედლიშვილი, ი. გელაშვილი, ვ. აბაიშვილი, მ. ჩიტიძე. მრგვალხერხა ჩარხის დინამიკის საკითხები.............................................................................................................................................. 44

 

უაკ 656.4

ბ. სოსელია, მ. ზუბიაშვილი, ნ. კიკნაძე. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარების ისტორიული ეტაპები და

პერსპექტივა .......................................................................................... 47

 

უაკ 656.4

ბ. სოსელია, მ. ზუბიაშვილი, ნ. კიკნაძე. საქალაქო საზოგადოებრივი ელექტრული ტრანსპორტის სახეების შედარებითი

ეფექტურობა ................................................................... 49

 

უაკ 615.46:616.728

რ. თურმანიძე, დ. ბუცხრიკიძე, მ. ბერიძე. მოდიფიცირებული სუფთა ტიტანი – პერსპექტიული მასალა მენჯ-ბარძაყის სახსრის ენდოპროთეზისათვის...................................... 53

 

არქიტექტურა, ურბანისტიკა, დიზაინი

 

უაკ 72

ილგარ აიდინ ოღლი ისბატოვი. ბაქოს ქალაქგეგმარებითი განვითარების გზები თანამედროვე ეტაპზე ........................................................................................................................................................... 58

 

ბიზნესინჟინერინგი

 

უაკ 801.314

ნ. გამყრელიძე. ლექსიკური და ფრაზეოლოგიური სინონიმია ...................................................................... 64

 

უაკ 801.314

ნ. გამყრელიძე. ფრაზეოლოგიური სინონიმია ენობრივი ვარიანტის ჭრილში ........................................ 68

 

უაკ 339.92

ნ. ფაილოძე, გ. სულაშვილი, ლ. ვაჩაძე. ფარმაცევტული ბაზრის სახელმწიფო რეგულირების სისტემა ......................................................................................................................................................... 71

 

უაკ 339.92

ნ. ფაილოძე, გ. სულაშვილი, ლ. ვაჩაძე. ფარმაცევტული ბაზრის ინოვაციური სტრატეგია ................................................................................................................................................................................. 74

 

ინფორმატიკა, მართვის სისტემები

 

უაკ 681.3

ზ. ღურწკაია, ზ. მგალობლიშვილი. კომპიუტერით მართვადი გალვანიზაციის აპარატი......................................................................................................................................................................................... 78

 

უაკ 681.3

ზ. ღურწკაია, დ. შერგელაშვილი. გენური ინფორმაციის კომპიუტერული 

ანალიზატორი .......................................................................................................................................................................... 83

 

ნაგებობების, სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი

 

უაკ 522.21

ნ. წიგნაძე, ნ. მეძმარიაშვილი, ო. თუშიშვილი, ლ. ფილიპენკო,

ა. ჯახუა. გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორი ჩასატეხღეროებიანი გამშლელი რგოლით, რომლის გაშლაც ხორციელდება ელექტროამძრავის  საშუალებით .................................................................. 87

 

ნ. მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ისტიტუტი

 

უაკ 681.3

ა. კანდელაკი, ზ. ყიფშიძე, ა. ჩადუნელი. ინფორმაცია და

პოტენციალი ....................................... 94

 

ავტორთა საძიებელი  ......................................................................................................................................................... 101

ავტორთა საყურადღებოდ  ............................................................................................................................................. 102