დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

N1 (499), 2016 - [PDF]

 

აგრარული და ბიოლოგიური მეცნიერებები

 

უაკ 663.5

SCOPUS CODE 1106​

. ბაღათურია, . ქაჯაია, . გილაური. ველურად მზარდი ღვიის გამოკვლევა.......................................... 11

 

უაკ 663.5

SCOPUS CODE 1106

. ბაღათურია, . ქაჯაია, . ილურიძე. ველურად მზარდი ღვიის ნედლეულის ქიმიურ-ტექნოლოგიური მაჩვენებლები................................................................................................................................................................................................................. 17

 

ბიზნესი, მართვა და აღრიცხვა

 

უაკ 614:65

SCOPUS CODE 1401​

. მოწონელიძე, . ქუთათელაძე. სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის მნიშვნელობა სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების საქმეში.......................................................................................................................... 23

 

უაკ 33(076)

SCOPUS CODE 1405

. შილაკაძე. ინოვაციური მენეჯმენტი და მცირე და საშუალო

საწარმოები ...................................................... 30

 

ქიმიური მრეწველობა და ტექნოლოგიები

 

უაკ 669.168:553.3

SCOPUS CODE 1508

. სიმონგულაშვილი, . ქურდაძე, . აბესაძე, . მაისურაძე. სილიკომანგანუმის ოპტიმალური შედგენილობის შერჩევა, რომელიც უზრუნველყოფს მანგანუმის სასარგებლო გამოყენების გაზრდას................................................................. 42

 

უაკ 622.7(075.80)

SCOPUS CODE 1508

. კახნიაშვილი, . ჩხიკვაძე, . ოქროსცვარიძე, . წილოსანი. დარიშხანის და ოქროშემცველი სულფიდური ნედლეულიდან დარიშხანისა და ოქროს ამოღების შესაძლებლობის კვლევა.............................................................. 49

 

ქიმია

 

უაკ 66.08

SCOPUS CODE 1601

. ჯინჭარაძე, . ებანოიძე, . ბოკუჩავა. ბუნებრივი „მშრალი’’ პელოიდ „ფხოველის’’ მინერალოგიური შედგენილობის ფიზიკურ-ქიმიური შესწავლა....................................................................................................................................................... 54

 

კომპიუტერული მეცნიერება

 

უაკ 621.391.15

SCOPUS CODE 1710

. ბურკაძე, . ბერიძე. ინფოკომუნიკაციური ტექნოლოგიებისა და ინფოკომუნიკაციური გარემოს განვითარება გლობალური ინფორმაციული საზოგადოების ჩამოყალიბების გზაზე......................................................................... 61

 

ეკონომიკა, ეკონომეტრიკა და ფინანსები

 

უაკ 669.1.017:661.774.35

SCOPUS CODE 2006

. კოპალეიშვილი, . ბარათაშვილი, . ქაშაკაშვილი, . ბარბაქაძე,

. ლოლაძე, რ. ბაქრაძე, . ფარჩუკაშვილი. ბეინიტური თუჯის საკონსტრუქციო სიმტკიცის გაზრდა შენადნობის ქიმიური შედგენილობის, თერმული დამუშავებისა და გრაფიტის სფერული ფორმის მიღების სრულყოფით.................. 68

 

ინჟინერია

 

უაკ 519.242

SCOPUS CODE 2201

. მესხი, . ფირალიშვილი, . ინაძე. დროითი რიგის წევრთა შორის ოპტიმალური ინტერვალის დადგენა..........................................................................................................................................................................79

 

უაკ 519.242

SCOPUS CODE 2201

. მესხი, . ფირალიშვილი, . ინაძე. ენგურჰესის წყალსაცავში წყლის დონის ცვლილებაზე კაშხლის რეაქციის დროის კვლევა................................................................................................................................................................................................... 88

 

უაკ 621.317.36

SCOPUS CODE 2210

. თავხელიძე, . ჯანიკაშვილი, . მჭედლიშვილი. კიბემავალი მანქანის კორპუსის შემაერთებელი ღეროების საკუთარი სიხშირეების 

განსაზღვრა......................................................................................................................................... 98

 

უაკ 621.733.548:521.974.82

SCOPUS CODE 2210

. ბააკაშვილ-ანთელავა, . მებონია. რადიალურ-საჭედი მანქანების ტექნოლოგიური შესაძლებლობები ..........................................................................................................................................................................105

 

მასალათმცოდნეობა

 

უაკ 624:693.54

SCOPUS CODE 2501

. ესაძე, . ლეჟავა. ნანოდისპერსიული ნატრიუმის სილიკატის კომპოზიციურ მჭიდაზე დამზადებული მხურვალმედეგი ბეტონი............................................................................................................................................................................................... 113

 

უაკ 691.32:620.193

SCOPUS CODE 2501

. ჩიქოვანი, . ესაძე, . ლეჟავა. ბეტონის სულფატური კოროზია................................................................. 119

 

უაკ 66.08

SCOPUS CODE 2501

. აბდუშელიშვილი, . კოპალეიშვილი. 40АГФТ ფოლადის ბზარმედეგობა............................................. 126

 

უაკ 666.946.6

SCOPUS CODE 2501

. კოვზირიძე, . ნიჟარაძე, . ბალახაშვილი, . მესტვირიშვილი. გრაფიტის ნანოფხვნილის გავლენა CaO-MgO-SiO2 სისტემის კომპოზიტზე ცემენტისა და მეტალურგიული ღუმლების მაღალტემპერატურული ამონაგებისათვის .......................................................................................................................................................................... 132

 

უაკ 666.946.6

SCOPUS CODE 2501

. კოვზირიძე, . ნიჟარაძე, . ტაბატაძე, . მესტვირიშვილი

. დარახველიძე. ალუმინთერმული და აზოტირების მეთოდების გამოყენება ნანოკომპოზიტების მისაღებად SiC-SiAlON და Al2O3-SiAlON

სისტემებში........................................................................................................................................................................................ 146

 

უაკ 669.1.017:661.774.35

SCOPUS CODE 2506

. კოპალეიშვილი, . მუმლაძე, . ტაბატაძე, . თაბაგარი

. ქაშაკაშვილი, . ბარბაქაძე, რ. ბაქრაძე. შესადუღებელი (C≤0.22%; CE≤0.43%), უნიფიცირებული B500W არმატურის წარმოება Ϭd≥500 ნ/მმ2 დენადობის ზღვრით ცხლად გლინულ მდგომარეობაში, თერმული დამუშავების გარეშე................................. 159

ავტორთა საძიებელი..................................................................................................................................................... 174

ავტორთა საყურადღებოდ.......................................................................................................................................... 175