დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

N1 (483), 2012 - [PDF]

მშენებლობა

 

უაკ 625.8

ს. ესაძე, გ. შილაკაძე, რ. ძნელაძე. საგზაო საფარის მიკროპროფილის მოდელირება................. 13

 

სამთო-გეოლოგია

 

უაკ 624.131.31

დ. როგავა. მთა-ნაოჭა რეგიონის საინჟინრო-გეოლოგიური (ფორმაციული)

დარაიონების ზოგი თავისებურება დასავლეთ აფხაზეთის

მაგალითზე.................................................. 19

 

უაკ 551. 24. 559 (479.2)

ნ. ჯიქია. ამიერკავკასიის მთათაშუეთის დასავლეთ (კოლხეთის) დაძირვის ზონაში ჩატარებული ნავთობგაზსაძიებო სამუშაოების შედეგები და რეკომენდაციები.................................. 27

 

უაკ 553.048:15.2.1

ნ. ქაჯაია. დ. ბლუაშვილი, ნ. ჯაფარიძე, თ. ლიპარტია. ბოლნისის დავით-გარეჯის ვერცხლის შემცველი ბარიტის მინერალიზაციის განაწილების მათემატიკური მოდელი............................................................................................................................................... 32

 

უაკ 551.311

თ. გორგიძე. ძირულის კრისტალური მასივის ზოგიერთი ფუძე ინტრუზივის პეტროლოგია..................................................................................................................................................................... 37

 

უაკ 553. 048

მ. ჯაფარიძე. ოკრიბის მადნიანი კვანძის ბარიტშემცველი ველების შედარებითი დახასიათება...................................................................................................................................................................... 42

 

უაკ 551.49:553.7

უ. ზვიადაძე, მ. მარდაშოვა, ნ. გაჩეჩილაძე. სპილენძის ტრანსფორმაცია

ნიადაგიდან მცენარეში (ექსპერიმენტული კვლევა)......................................................................................... 45

 

უაკ 551.49:553.7

უ. ზვიადაძე, მ. მარდაშოვა, ნ. ქიტიაშვილი. ქ. თელავის სასმელი წყალმომარაგების თანამედროვე მდგომარეობის ანალიზი........................................................................... 49

 

უაკ 502.7

ნ. ფოფორაძე, დ. აბზიანიძე, მ. დვალი, თ. მესხიშვილი. მათემატიკური მეთოდების გამოყენება სამედიცინო ეკოლოგიაში........................................................................................... 54

 

ქიმიური ტექნოლოგია, მეტალურგია

 

უაკ 615.11

ნ. გელოვანი, თ. ცინცაძე, ხ. წიქარიშვილი, ლ. თარგამაძე. ქონდარი - Satureja hortensis L. ქართულ ისტორიულ წყაროებში............................................................................................................................... 59

 

უაკ 615.11

ნ. გელოვანი, თ. ცინცაძე, ხ. წიქარიშვილი, ი. მეტრეველი, ლ. თარგამაძე.

საქართველოში გავრცელებულ ქონდარში (SATUREJA LAXIFLORA C. KOCH) ნედლი ნაცრის პროცენტული შემცველობის განსაზღვრა.............................................................................................................. 64

 

უაკ 666.1

ი. ზედგენიძე, ა. სარუხანიშვილი, მ. კაპანაძე, მ. მშვილდაძე. NaCl‐ისა და TiO2-ის როლი უბორო და უფტორო გრუნტების ფოლადთან შეჭიდულობის სიმტკიცის გაზრდაში........................... 68

 

უაკ 66.08

ა. სულამანიძე, ა. მეტრეველი, ა. ნევეროვი. წინაღობით მიკროშედუღების ცვლადი დენის წყაროს ტექნიკურ მონაცემთა ანგარიში................................................................................................... 74

 

არქიტექტურა, ურბანისტიკა, დიზაინი

 

უაკ 72:577.4

გ. სალუქვაძე, თ. თათარაშვილი, მ. თავხელიძე. ეკოლოგიურად ორიენტირებული ქალაქთმშენებლობის საინვესტიციო პროექტის ანალიზი და ექსპერტიზა.............................................. 77

 

უაკ 711.12.435

ნ. ნაგიევი. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პატარა ქალაქების არქიტექტურულ-გეგმარებითი სტრუქტურა, კომპოზიცია და ესთეტიკა................................................. 81

 

უაკ 711.5

ე. ჰუსეინოვი. აზერბაიჯანის თანამედროვე ქალაქის მდგრადი განვითარების სტრუქტურა....................................................................................................................................................................... 85

 

უაკ 711.55:504(479.24)

შ. კახრამანოვა. ბაქოს ზღვისპირა ინფრასტრუქტურისა და კულტურულ-საყოფაცხოვრებო ობიექტების დაზიანება კასპიის ზღვის დონის შეცვლის შედეგად............................................................. 91

 

უაკ 711.4

ნ. აბდულაევა. ქ. ბაქოს არქიტექტურული გარემოს რეაბილიტაცია....................................................... 95

 

ტრანსპორტი, მანქანათმშენებლობა

 

უაკ 656.1

ჯ. იოსებიძე, ვ. ბოგველიშვილი, თ. აფაქიძე, გ. აბრამიშვილი,

ლ. ზურაბიშვილი. საავტომობილო ტრანსპორტის ფუნქციონირების სხვადასხვა ეტაპზე გარემოს დაბინძურების წყაროების და სახეების კონცეპტუალური მოდელის დამუშავება.............................. 99

 

უაკ 621.642.17:677.494

მ. შვანგირაძე. ბაზალტის ძაფით დაარმატურებული პოლიმერული ბალონების პარამეტრების ოპტიმიზაცია..................................................................................................................................... 103

 

უაკ 621.548

მ. შვანგირაძე. ქარის გენერატორის ფრთებზე განვითარებული დატვირთვები............................ 108

 

უაკ 656.13

ვ. ხარიტონაშვილი. ავტოგასამართი სადგურების ქსელის განვითარების ტენდენციები საქართველოში............................................................................................................................................................... 111

 

ბიზნეს-ინჟინერინგი

 

უაკ 681.3

რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი. გრაფის გარდასახვა წვეროების ფაქტორიცაზიისა და გრაფთა შეფერადების გზით..................................................................................................................................... 116

 

უაკ 339.15

რ. ოთინაშვილი. სახელმწიფოს, ბაზრისა და ბიზნესის ურთიერთობების მნიშვნელოვანი ასპექტები......................................................................................................................................................................... 120

ავტორთა საძიებელი............................................................................................................ 126

ავტორთა საყურადღებოდ................................................................................................... 127