დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

N4 (486), 2012 - [PDF]

ნერგეტიკა და ტელეკომუნიკაცია

 

უაკ 621.892

რ. ჩიხლაძე, გ. გურასპაშვილი, ქ. ჩიხლაძე. ტრანსფორმატორის ზეთის ხარისხის შეფასება ν/ρ სიდიდით.................................................................................................................................................... 9

 

უაკ 621.892

რ. ჩიხლაძე, გ. გურასპაშვილი, ქ. ჩიხლაძე. ტრანსფორმატორის ზეთის

რეფრაქციის კოეფიციენტსა და სიმკვრივეს შორის კავშირი............................................................................... 13

 

 

სამთო-გეოლოგია

 

უაკ 551.49:553.7

უ. ზვიადაძე, ნ. გაჩეჩილაძე. შიდა ქართლის საავტომობილო მაგისტრალის ზოლში ნიადაგის მეტალებით

გაჭუჭყიანების კვლევა........................................................................................................ 16

 

უაკ 551.49:553.7

უ. ზვიადაძე, ნ. გაჩეჩილაძე. ქვემო ქართლის საავტომობილო გზისპირა

სავარგულებზე ბოსტნეულის ეკოლოგიური მდგომარეობა.............................................................................. 21

 

უაკ 553.048:15.2.1

ნ. ქაჯაია, დ. ბლუაშვილი, შ. ჯანაშვილი. ჰოკრილას მადანგამოვლინების ოქროს მინერალიზაციის თავისებურებები და სიღრმული პერსპექტივები.................................................. 27

 

 

ქიმიური ტექნოლოგია, მეტალურგია

 

უაკ 669.26

ო. მიქაძე, ი. ნახუცრიშვილი, ნ. მაისურაძე, გ. მიქაძე, ნ. ხარშილაძე. მხურვალმედეგი შენადნობის მაღალტემპერატურული ჟანგვის პარამეტრების გამოთვლა ევანსის კონცეპტუალური თეორიის საფუძველზე................................................................................................ 35

 

უაკ 621.791.755

ზ. საბაშვილი, ა. სულამანიძე, ა. გორდეზიანი, ნ. კოდუა,

ზ. მჭედლიშვილი. პლაზმაწარმომქმნელი გარემოს გავლენა თერმოქიმიური კათოდის მუშაობის რესურსზე............................................................................................................................................................................ 38

 

 

ინფორმატიკა, მართვის სისტემები

 

უაკ 681.3

რ. კაკუბავა, გ. ფიფია, ც. ბუჩუკური, გ. მაკასარაშვილი, მ. კუცია. ზოგიერთი შეზღუდვის მქონე M/G-1 პრიორიტეტული სისტემა. სისტემის შეფასება აბონენტის პოზიციიდან................................................................................................................................................. 42

 

 

ბიზნეს-ინჟინერინგი

 

უაკ 003

ნ. გამყრელიძე. ფრაზეო-სემანტიკური მნიშვნელობა და კვლევის

ონომასიოლოგიურ-სემასიოლოგიური ასპექტი..................................................................................................... 46

 

უაკ 003

ნ. გამყრელიძე. ინტერსუბიექტური ფრაზეოლოგიზმების ონომასიოლოგიურ-სემასიოლოგიური კლასიფიკაცია გერმანულ, ქართულ და რუსულ ენებში..................................................................................... 48

 

უაკ 16

რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი. არამონოტონური დასკვნები მოდალურ ლოგიკაში.................... 51

 

უაკ 327.7

გ. დავითაშვილი. საქართველო და ევროკავშირი............................................................................................. 55

 

უაკ 003

თ. ცომაია. თანამედროვე ინგლისური ენის ფრაზეოლოგიური ერთეულების სტრუქტურულ-სემანტიკური და

გრამატიკული თვისება................................................................................ 60

 

უაკ 678.5/6

ც. გეგუჩაძე, ნ. ხელაძე, დ. ქირია. პოლივინილქლორიდული კომპოზიციების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები............................................................................................................................... 64

ავტორთა საძიებელი.................................................................................................................................................. 69

ავტორთა საყურადღებოდ...................................................................................................................................... 70