დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

N1 (479), 2011 - [PDF]

სამშენებლო

 

უაკ 539.3

ნ. ბერიშვილი, თ. ხმელიძე, რ. გიორგობიანი. ფირფიტების სუფთა ღუნვის ახლებური გააზრება................................................................................................................................................................................ 9

 

უაკ 539.3

ნ. ბერიშვილი, თ. ხმელიძე, რ. გიორგობიანი. ზოგიერთი წინააღმდეგობანი ფირფიტების სუფთა ღუნვის თეორიაში................................................................................................................... 12

 

უაკ 681.45

ლ. ბერიძე. კონტროლისა და მართვის ბოჭკოვან-ოპტიკური სისტემები

ვიბრატორისათვის........................................................................................................................................................... 15

 

სამთო-გეოლოგია

 

უაკ 551.49:553.7

ხ. ავალიანი, უ. ზვიადაძე. სუფსა - ომფარეთის ნავთობსაძიებო მოედნის

ჰიდროგეოლოგიური ჭრილი - კოლხეთის დაბლობზე ჰიდროგეოქიმიური ინვერსიის გამოხატულება.................................................................................................................................................................. 20

 

უაკ 552.3:549:550.4

ი. მშვენიერაძე. ბიოტიტის მინერალოგია და გეოქიმია ძირულის კრისტალური მასივის კალიუმიან გრანიტებში.................................................................................................................................................. 25

 

ქიმიური ტექნოლოგია და მეტალურგია

 

უაკ 811/163.3

რ. გვეტაძე, დ. გვეტაძე. ისტორიული სახელწოდებები ასახული ასომთავრულ ანბანურ სისტემაში............................................................................................................................................................................ 29

 

უაკ 669.168

ზ. სიმონგულაშვილი, მ. ცირდავა, ვ. კლდიაშვილი, შ. ნემსაძე,

ნ. ჩიქოვანი. საკაზმე მასალებში გამავალი დენების დამოკიდებულება ფეროშენადნობთა ღუმლის გეომეტრიულ ზომებზე.................................................................................................................................................. 36

 

უაკ 669.26:621.315:593

ო. მიქაძე, გ. დარსაველიძე, ნ. მაისურაძე, მ. დარჩიაშვილი. ქრომის ოქსიდების ახალი სტრუქტურები და თვისებები მეტალ-ოქსიდ-ნახევარგამტარის სისტემაში.................................. 42

 

ინფორმატიკა, მართვის სისტემები

 

უაკ 519.2

გ. ამილახვარი, დ. გულუა, გ. ფიფია. M/M/4+3 სისტემის მოდელირება და ანალიზი.................... 46

 

უაკ 621. 397. 13

ი. ჩხეიძე, მ. ბერიშვილი, ლ. ტოკაძე. კარდიორითმის სიხშირის დინამიკური სისტემის ანალიზი კომპიუტერული ვიზუალიზებული მეთოდების საფუძველზე..................................................... 51

 

უაკ 515.17

ს. თოფურია, ვ. ხოჭოლავა. სფეროზე ლაპლასის ლაკუნარული მწკრივების შესახებ........................ 55

 

უაკ 621. 397. 13

ი. ზედგინიძე, თ. მენაბდე. სასწავლო პროცესის ხარისხის შეფასების ინტელექტუალური სისტემა................................................................................................................................................................................. 61

 

სატრანსპორტო, მანქანათმშენებლობა

 

უაკ 621.828

გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე, ნ. მღებრიშვილი. თ. დუნდუა,

ს. შარაშენიძე. ოპტიმალური სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის დამატებითი თავისუფალი მოძრაობის დიფერენციალური 

განტოლებები.............................................................................................................................. 67

 

უაკ 621.828

დ. თავხელიძე, ზ. მჭედლიშვილი, ზ. კუბლაშვილი. მოძრაობის ორი თავისუფლების ხარისხის ხუთრგოლა ბერკეტულ მექანიზმში პირდაპირი გეომეტრიული ამოცანის ამოხსნის საკითხისათვის............................................................................................................................................... 72

 

უაკ 621.828

გ. შარაშენიძე, თ. დუნდუა, ნ. მღებრიშვილი, პ. კურტანიძე,

ს. შარაშენიძე. ვაგონების სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის ელემენტების საექსპლუატაციო მუშაობის ანალიზი ცვეთების გათვალისწინებით.................................................................................................................... 78

 

უაკ 69.002.51 (075.32)

თ. ბუხნიკაშვილი, პ. ბუხნიკაშვილი. მიწისმჭრელი მანქანების მუშა ორგანოების მოდერნიზაცია.................................................................................................................................................................. 82

 

ჰუმანიტარულ-სოციალური

 

უაკ 621.311.4

რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი. ენერგოსისტემის ქვესადგურებზე გადართვების მიმდევრობის გენერაციის მოდელირება................................................................................................................... 87

 

უაკ 726.54

თ. შიუკაშვილი. ქვემო ხოდაშნის ,,სამების ეკლესია”....................................................................................... 91

 

უაკ 80

ნ. გამყრელიძე. ფრაზეოლოგიური ერთეულის შინაფორმა, სიმბოლიზაციისა და კვაზისტერეოტიპული სიტუაციის მოდელი........................................................................................................... 95

 

უაკ 80

ნ. გამყრელიძე. ფრეიმი და ადამიანის მეტაფორული აზროვნება................................................................ 99

 

ავტორთა საძიებელი................................................................................................................................................ 102

ავტორთა საყურადღებოდ.................................................................................................................................... 103