დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

N4 (482), 2011 - [PDF]

 

სამშენებლო

 

უაკ 539.3:624.072

დ. ჩიქოვანი, გ. ყიფიანი, რ. ცხვედაძე. ნახვრეტებიანი ფილების გაანგარიშების საფუძვლები ზღვრული წონასწორობის მეთოდით............................................................................................. 9

 

უაკ 539.3:624.072

გ. ყიფიანი, დ. ჩიქოვანი. დიაგონალზე მდებარე ნახვრეტის მქონე ფილები.................................... 14

 

უაკ 628.1

ზ. ციხელაშვილი, ა. გრიგოლიშვილი, ქ. მახაშვილი, გ. ჯერენაშვილი. ზედაპირული წყლების დაბინძურების ხარისხის დესკრიფციული მოდელირება............................................................. 18

 

სამთო-გეოლოგია

 

უაკ 550.8

გ. ბერიძე, ნ. მაისურაძე, ქ. თედლიაშვილი. ახალი პეტრო-გეოქიმიური მონაცემები ხრამის კრისტალური მასივის გვიანვარისკული გრანიტოიდების შესახებ.............................................. 28

 

ქიმიური ტექნოლოგია და მეტალურგია

 

უაკ 666.1.031

ა. სარუხანიშვილი, დ. კოტრიკაძე. მინაკერამიკის მისაღებად გამიზნული კომპოზიციების ქცევა თერმული დამუშავებისას.............................................................................................. 32

 

უაკ 502.7

შ. ანდღულაძე, ა. ცინცაძე, ნ. ანდღულაძე. ეკოლოგიური პროცესების მათემატიკური მოდელირების ალგორითმული უზრუნველყოფა............................................................... 39

 

ინფორმატიკა, მართვის სისტემები

 

უაკ 681.3

ზ. ყიფშიძე, ა. ჩადუნელი, გ. ანანიაშვილი. ცოდნის ათვისების ორგანიზაციისა და მართვის ინფორმაციული მოდელი.......................................................................................................................... 43

 

უაკ 515.17

ს. თოფურია, ნ. მაჭარაშვილი, ზ. წიკლაური. ფუნქციათა კლასები და ფურიეს მწკრივები განზოგადებულ სფერულ ფუნქციათა სისტემის მიმართ......................................................... 47

 

სატრანსპორტო, მანქანათმშენებლობა

 

უაკ 62592.1

გ. შარაშენიძე, ა. შარვაშიძე, თ. დუნდუა, პ. კურტანიძე, გ. შარაშენიძე. სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის ღრეჩოების გავლენა ვაგონის სამუხრუჭო ხუნდების სოლისებრი ცვეთების მოვლენაზე........................................................................................................................... 51

 

უაკ 62592.1

გ. შარაშენიძე, თ. დუნდუა, პ. კურტანიძე, ს. შარაშენიძე,

თ. მოწონელიძე. სამუხრუჭო კომპოზიციური ხუნდების გავლენა ვაგონის წყვილთვლების მუშაობის ხანგრძლივობაზე............................................................................................................................................................. 57

 

ბიზნეს-ინჟინერინგი

 

უაკ 930.9

ა. დიასამიძე. სასწავლებელთა მზრუნველი და მოამაგე............................................................................. 62

 

უაკ 681.3

რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი. ცოდნის წარმოდგენა თეორიულ-გრაფიკული მოდელების საშუალებით............................................................................................................................................ 67

 

ავტორთა საძიებელი................................................................................................................................................ 71

ავტორთა საყურადღებოდ..................................................................................................................................... 72