დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

N3 (481), 2011 - [PDF]

 

 

სამშენებლო

 

უაკ 624.15

ა. სოხაძე, მ. ჭანტურია, გ. მაისურაძე, ი. თვალავაძე. გარსული საძირკვლის დატვირთვის მიხედვით საიმედოობაზე გაანგარიშების საფუძვლები........................................................................................ 9

 

სამთო-გეოლოგია

 

უაკ 628.394:577.4

გ. კუჭავა, ე. ბაქრაძე, მ. არაბიძე, მ. ჭიღიტაშვილი. მდინარე მტკვრის მონიტორინგის თანამედროვე მდგომარეობა...................................................................................................................................................................... 12

 

უაკ 551.49:553.7

მ. მარდაშოვა, ნ. ქიტიაშვილი. გორის რაიონის სოფ. შავშვების სამაჩაბლოდან ლტოლვილთა დასახლების სასმელი წყალმომარაგების შესახებ.............................................................................................................................................. 18

 

ქიმიური ტექნოლოგია და მეტალურგია

 

უაკ 663.222

ხ. მამაიაშვილი, მ. ხომასურიძე, ე. კალატოზიშვილი. თავკვერის ჯიშის ყურძნიდან დამზადებულ წითელ ღვინოში ანტიოქსიდანტური ნაერთების შემცველობის განმსაზღვრელი ძირითადი ფაქტორების

იდენტიფიკაცია..............................................................................21

 

არქიტექტურა, ურბანისტიკა, დიზაინი

 

უაკ 711.5

ე. ჰუსეინოვი. აზერბაიჯანის რეგიონში ახალი ქალაქების მდგრადი სტრუქტურის დაგეგმარება...............................................................................................................................................27

 

უაკ 711.412

ს. ალიევი. საზღვრისპირა ქალაქების არქიტექტურულ-ქალაქთმშენებლობითი განვითარების კომპლექსურად გამოკვლევა............................................................................................................ 30

 

უაკ 711. 455

უ. ალესკეროვი. სოფლის დაგეგმარების ორგანიზაცია საზოგადოებრივი მომსახურების პირობების მიხედვით...................................................................................................................................................... 33

 

უაკ 711.412

შ. პირ-ზადე. ბაქოს ცენტრის ქალაქთმშენებლობის განვითარების პროექტები...................................... 36

 

უაკ 72

ვ. მუჯირი. არქიტექტურული პროპედევტიკის მნიშვნელობა მომავალი სპეციალისტების პროფესიულ ჩამოყალიბებაში................................................................................................................................................................ 39

 

ინფორმატიკა, მართვის სისტემები

 

უაკ 621.039

ჯ. გრიგალაშვილი. ატომური ენერგობლოკის ორთქლის გენერატორის მართვის სისტემის აგება არამკაფიო ლოგიკის გამოყენებით............................................................................................... 43

 

უაკ 625

მ. ხართიშვილი. რეგიონალური პროცესების სისტემური

მოდელირება................................................... 49

 

უაკ 625

მ. ხართიშვილი. მონაცემთა ინტელექტუალური ანალიზი (DATA MINING)...................................... 55

 

სატრანსპორტო, მანქანათმშენებლობა

 

უაკ 62-597

გ. შარაშენიძე, თ. დუნდუა, ა. შარვაშიძე, ს. შარაშენიძე. ვაგონების სამუხრუჭო ხუნდების საიმედოობის გამოკვლევა სტატისტიკური ალბათობის პრინციპების გათვალისწინებით..............................................................60

 

უაკ 62-597

გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე, ს. შარაშენიძე, ა. ბალიაშვილი. ოპტიმალური სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის დამატებითი კონტაქტურ-წყვეტილი მოძრაობის დიფერენციალური განტოლებები შეერთებებში ცვეთების გათვალისწინებით......................................... 65

 

უაკ 621.828

დ. თავხელიძე, ზ. მჭედლიშვილი, ზ. კუბლაშვილი. მოძრაობის ორი თავისუფლების ხარისხის ხუთრგოლა ბერკეტული მექანიზმის უკუგეომეტრიული ამოცანის ამოხსნის საკითხი..................................................................................................................................................70

 

უაკ 664.061

ზ. ჯაფარიძე, ლ. გუგულაშვილი, ნ. თომაძე. მცენარეული ნედლეულის ექსტრაქციის ჰიდროდინამიკური პროცესის ანალიზური კვლევა...................................................................................................................................... 76

 

უაკ 621.86

თ. მეგრელიძე, ს. მღებრიშვილი, გ. გუგულაშვილი, ე. სადაღაშვილი,

ლ. გუგულაშვილი. ცხობილზე კრემის წასასმელი გორგოლაჭის ოპტიმალური დიამეტრის განსაზღვრა...................................................... 79

 

უაკ 664.95

თ. მეგრელიძე, ვ. ღვაჩლიანი, გ. გუგულაშვილი, ე. სადაღაშვილი,

ბ. ღვაჩლიანი. ჩაის ფერმენტაციის ინტენსიფიკაცია ახალი აპარატის გამოყენებით....................................................................... 83

 

ბიზნეს-ინჟინერინგი

 

უაკ 80

ნ. გამყრელიძე. ინტერსუბიექტურობა და ინტერსუბიექტური მიმართებები......................................... 87

 

უაკ 80

ნ. გამყრელიძე. იმპლიციტურობა და ჟესტების ვერბალიზაცია ფრაზეოლოგიზმებში........................ 90

 

უაკ 621.311.4

რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი. ექსპერტული სისტემა ენერგოსისტემის ქვესადგურებზე გადართვების მიმდევრობის გენერაციისათვის................................................................................................................................... 93

 

უაკ 80:803.0

რ. თაბუკაშვილი. მაკროსტრუქტურის ცნება და დარგობრივი ტექსტის მაკროსტრუქტურის მარკერები............................................................................................................................................................................ 99

 

ავტორთა საძიებელი................................................................................................................................................ 105

ავტორთა საყურადღებოდ.................................................................................................................................... 106