დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

N1 (475), 2010 - [PDF]

 

სამშენებლო

 

უაკ 624.923.93

ა. ხაბეიშვილი. მუდმივკვეთიანი ერთგვაროვანი სწორი ღეროს გაანგარიშება გრძივ დარტყმაზე, მდგრადობის გათვალისწინებით.......................................................................................... 13

 

უაკ 624.023.93

ა. ხაბეიშვილი. ერთგვაროვანი სწორკუთხა მუდმივი კვეთის მქონე ფურცლოვანი ხვეული რესორის გაანგარიშება დარტყმაზე........................................................................................................................... 17

 

უაკ 624.15

ა. სოხაძე, გ. მაისურაძე. გარსული საძირკვლები............................................................................................ 21

 

უაკ 624.05

შ. ბაქანიძე. სამშენებლო პროცესების ვარიანტული

დაპროექტება.............................................................. 26

 

უაკ 69.057.1

შ. ბაქანიძე. სამონტაჟო ამწის მოძრაობის ოპტიმალური სქემის

შერჩევა.................................................... 34

 

უაკ 623.6

ა. სოხაძე, გ. მეძმარიაშვილი. გასაშლელი “საიერიშო” ხიდების კონსტრუირების ლოგიკა დიდი მალების შემთხვევაში......................................................................................................................................... 39

 

ენერგეტიკა და ტელეკომუნიკაცია

 

უაკ 621.31

შ. ნემსაძე, მ. გიუაშვილი. მაგნიტურ-იმპულსური, ტექნოლოგიური და გამოსაცდელი სისტემები რევერსიულად ჩართვადი

დინისტორებით........................................................................................................................................ 44

 

სამთო-გეოლოგია

 

უაკ 622.235

ა. გოჩოლეიშვილი, ი. გელაშვილი. აფეთქების ენერგიის

მართვა........................................................... 49

 

უაკ 528.482

მ. მესხი, გ. ჭიაურელი. ნაგებობათა დეფორმაციების პროგნოზირებისათვის ემპირიული პარამეტრების დადგენის გრაფიკული მეთოდი..................................................................................................... 54

 

ქიმიური ტექნოლოგია, მეტალურგია

 

უაკ 003.33

რ. გვეტაძე, დ. გვეტაძე. ძველაღმოსავლური ასტრონომიულ-ქრონოლოგიური მიღწევები სისტემატიზირებული და ასახული წარმართული და ადრექრისიანულ ქართულ წერილობით

ძეგლებში................................................................................................................................................... 59

 

არქიტექტურა, ურბანისტიკა, დიზაინი

 

უაკ 628.93

მ. მილაშვილი, ვ. მჭედლიშვილი. განათება ინტერიერში.......................................................................... 66

 

უაკ 711.416

ნ. ნაგიევი. დასვენების ორგანიზაცია დიდი ქალაქის სარეკრეაციო (ბუნებრივ) ზონაში (აზერბაიჯანის ქალაქების მაგალითით).................................................................................................. 71

 

უაკ 666.1

გ. როყვა, მ. მილაშვილი. თანამედროვე მინის ძირითადი

თვისებები...................................................... 75

 

ინფორმატიკა, მართვის სისტემები

 

უაკ 681.3

რ. კაკუბავა, დ. გულუა, გ. ფიფია, ვ. დიდმანიძე. პრიორიტეტული M/G/1 სისტემა ზოგიერთი შეზღუდვით................................................................................................................................................ 81

 

უაკ 681.3

რ. კაკუბავა, რ. ქუთათელაძე, გ. ფიფია, ვ. დიდმანიძე. ზოგიერთი მომსახურების მომხმარებელთა ქცევის 

მათემატიკური მოდელირება........................................................................................................................................................................................................85

 

უაკ 681.3.06.001.5(043)

რ. სამხარაძე. საქართველოს ენერგოსისტემის ოპტიმალური სადღეღამისო რეჟიმის პოვნის ალგორითმი.......................................................................................................................................................... 89

 

სატრანსპორტო, მანქანათმშენებლობა

 

უაკ 621

ჯ. იოსებიძე, გ. აბრამიშვილი, თ. აფაქიძე, ლ. ზურაბიშვილი,

ნ. დიასამიძე. ლოგისტიკური სისტემის «ავტომობილების ეკოლოგიური უსაფრთხოება - დიზელის საწვავის თვისებები» მოდელის

დამუშავება............................................................................................................ 95

 

უაკ 664.71

ე. სადაღაშვილი. ხორბლის ფქვილის მიერ წყლის შეკავების უნარის ექსპერიმენტული გამოკვლევა....................................................................................................................................................................... 104

 

უაკ 663.952.1

თ. მეგრელიძე, ე. სადაღაშვილი, გ. გუგულაშვილი. კვების ზოგიერთი პროდუქტიდან წყლის გამოყინვის პროცესის

ექსპერიმენტული კვლევა.................................................................................... 108

 

უაკ 621.9

მ. ამირიძე. ელექტრონაპერწკლური გამჭოლის მეთოდით მონოკრისტალური ვოლფრამის ნამზადში მცირე დიამეტრით ღრმა ნახვრეტების ფორმირების პროცესის ოპტიმიზაცია................................................................................................................................................................... 111

 

უაკ 513.76

ნ. აბულაძე, მ. ჭელიძე, თ. შუკაკიძე. წრეწირის სახეები ორთოგონალურ-ინვოლუციურ კვადრატულ ჰომოლოგიაში........................................................................................................................................ 115

 

უაკ 001.4

ლ. სუთიძე, გ. იაკობაშვილი. ტექნიკური ტერმინოლოგია და თანამედროვე სასწავლო ლიტერატურა.................................................................................................................................................................. 121

 

უაკ 69.1:628.511

ჯ. კანკაძე, ა. მებონია, მ. კანკაძე. ფასები, ფასწარმოქმნა და მისი ცვლილების თავისებურებები............................................................................................................................................................. 125

 

ჰუმანიტარულ-სოციალური

 

უაკ 621.311

რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი, ქ. ქუთათელაძე. ენერგოსისტემის ობიექტურ-ორიენტირებული წარმოდგენა...................................................................................................................................................................... 130

 

ავტორთა საძიებელი................................................................................................................................................ 136

ავტორთა საყურადღებოდ.................................................................................................................................... 137