დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

N1 (471), 2009 - [PDF]

 

სამშენებლო

 

უაკ 624

ბ. გვასალია, დ. ჯანყარაშვილი, თ. შერაზადაშვილი. სამღეროვანი წამწის

ოპტიმალური პარამეტრების განსაზღვრა.................................................................................................................. 9

 

უაკ 624.07

ი. ქვარაია, ნ. მსხილაძე. რკინაბეტონის კონსტრუქციული ელემენტის გამოცდა ღუნვაზე, რხევაზე და მისი საწყისი

სიხისტეების დადგენა............................................................................... 14

 

უაკ 691.32

ი. ქვარაია, ნ. მსხილაძე. მსუბუქი ბეტონების დეფორმაციულობა ციკლური კუმშვა-გაჭიმვის დროს................................................................................................................................................... 19

 

ენერგეტიკა და ტელეკომუნიკაცია

 

უაკ 658.114.1

მ. მაღრაძე, ქ. ქუთათელაძე, ა. ბურდულაძე. ლიზინგი - მცირე მეწარმეობის განვითარების ეფექტიანი ფორმა................................................................................................................................. 25

 

უაკ 697.8

გ. ცხომელიძე. ელექტრული ველის განაწილების შესწავლა ბრუნვითი მოძრაობის იონიზაციის მოწყობილობაში...................................................................................................................................... 29

 

სამთო-გეოლოგია

 

უაკ 624.131

გ. ბალიაშვილი, ფ. ბეჟანოვი, ლ. ღურჭუმელია, ნ. სარჯველაძე, თ.რუხაძე. ქანების სტატიკური და დინამიკური ძალის ზემოქმედებით რღვევის ოპტიმალური მეთოდები............................................................................................................................................................................ 33

 

უაკ 553.048:15.2.1

ნ. ქაჯაია, ნ. ჯაფარიძე, შ. გეგია. მინერალური რესურსების რაციონალური გამოყენებისა და ქვეყნის გეოლოგიური პოლიტიკის შესახებ............................................................................ 38

 

უაკ 553.048

დ. ბლუაშვილი, ნ. ჯაფარიძე. ოქროს საბადოების ძებნითი კრიტერიუმები........................................ 43

 

უაკ 621.876

მ. წერეთელი, ნ. მახარაშვილი. ამწევი დანადგარების აწევის მაქსიმალური სიჩქარის განსაზღვრა...................................................................................................................................................... 47

 

ქიმიური ტექნოლოგია, მეტალურგია

 

უაკ 669.15.74-198.669.743

ზ. სიმონგულაშვილი, თ. შარაშიძე, მ. ცირდავა, ბ. მაისურაძე,

ს. ნებიერიძე. შპს „მეტექსის“ მინი-ფეროშენადნობთა ქარხანაში სილიკომანგანუმის დნობის ტექნოლოგიის დამუშავება, კვლევა და სამრეწველო ათვისება, კაზმში დაბალხარისხიანი, მაღალრკინაშემცველი მანგანუმის მადნების გამოყენებით......................................... 52

 

არქიტექტურა, ურბანისტიკა, დიზაინი

 

უაკ 72

ი. გაბაშვილი, მ. მილაშვილი. საქართველოს მთიან რეგიონებში ოჯახური სასტუმროს არქიტექტურული გარემოსა და ინტერიერის ფორმირების საკითხები (პირაქეთა ხევსურეთის და

ფშავის მაგალითზე)................................................................................................... 57

 

ინფორმატიკა, მართვის სისტემები

 

უაკ 621.3

ზ. ყიფშიძე, ა. ჩადუნელი, მ. ჩორხაული. მაღალი მდგრადობის კრიპტოგრაფიული სისტემა.......................................................................................................................................... 63

 

უაკ 621.3

თ. გიორხელიძე. ორთოგონალური ფუნქციების გამოსახვა უწყვეტი სიგნალების სახით.................................................................................................................................................................................... 68

 

უაკ 531.42

ვ. მელაძე, ვ. კვინტრაძე. რელატივისტური მასის ცნების

შესახებ............................................................. 72

 

სატრანსპორტო, მანქანათმშენებლობა

 

უაკ 624.074.4

ჯ. ბიჭიაშვილი, ზ. ბიჭიაშვილი, გ. ბიჭიაშვილი, გ. სიჭინავა,

მ. ბარბაქაძე. გარსების, როგორც საშუალო სისქის და თხელის, ავტორების მიერ შეთავაზებული მეთოდიკით გაანგარიშების შედეგების შედარება ზუსტ შედეგებთან........................................................................................................................................................... 75

 

უაკ 624.074.4

ზ. ბიჭიაშვილი, ჯ. ბიჭიაშვილი, გ. სიჭინავა. ღერძსიმეტრიულ რხევებზე ფირფიტების გაანგარიშების მეთოდიკა................................................................................................................... 79

 

უაკ 513. 75

ნ. აბულაძე, მ. ჭელიძე, თ. შუკაკიძე. ზედაპირების კონსტრუირება პირველი კლასის შემხები გარდაქმნების გამოყენებით........................................................................................................... 85

 

უაკ 656

ჯ. იოსებიძე, გ. აბრამიშვილი, თ. აფაქიძე, ლ. ზურაბიშვილი,

ა. ჩხეიძე. ავტომობილების ეკოლოგიურობის ამაღლება ახალი ზეთების ფუძედ ნამუშევარი ზეთების გამოყენებით.................................................................................................................................................... 89

 

უაკ 656

ჯ. იოსებიძე, გ. აბრამიშვილი, თ. აფაქიძე, ლ. ზურაბიშვილი, ა. ჩხეიძე. ბენზინის დეტონაციამედეგობის განმსაზღვრელი თვისებების გავლენა ავტომობილის ეკოლოგიურობაზე........................................................................................................................................................... 94

 

ჰუმანიტარულ-სოციალური

 

უაკ 712.2

ბ. ბარკალაია. ლანდშაფტის, როგორც ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსის მდგრადი გამოყენების ეკონომიკურ-

მათემატიკური მოდელი....................................................................... 101

 

უაკ 338.24

ა. აბრალავა, ქ. ქუთათელაძე. ეკონომიკური ტრანსფორმაცია ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში............................................................................................................................... 104

 

უაკ 003.62

მ. ქუთათელაძე. ტახის (ღორის) სიმბოლიკა მითრაიზმში........................................................................... 108

 

უაკ 338.24

გ. ჯოლია, ნ. ჯოლია, ქ. ჯოლია. ინოვაციური ეკონომიკის განვითარების პერსპექტივები................................................................................................................................................................. 113

 

უაკ 338.24

გ. ჯოლია, ნ. ჯოლია, ქ. ჯოლია. სახელმწიფოს ინოვაციური განვითარების თავისებურებები და მისი

შეფასების კრიტერიუმები........................................................................................ 118

 

უაკ 343

ო. ქოჩორაძე, ნ. კაჭარავა. საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკური და სამართლებრივი ასპექტების

შედარებითი ანალიზი.................................................................................. 123

 

ავტორთა საძიებელი................................................................................................................................................ 129

ავტორთა საურადღებოდ.................................................................................................................................... 130