დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

N2 (472), 2009 - [PDF]

სამშენებლო

 

უაკ 539.3/.8

ბ. გვასალია, ნ. ნატროშვილი. სვეტის ოპტიმალური განივი კვეთის გაანგარიშება.............................. 9

 

უაკ 624.04

ა. ხაბეიშვილი. დინამიკურობის კოეფიციენტის განსაზღვრა სტატიკური გარე დატვირთვის გათვალისწინებით................................................................................................................................ 15

 

ენერგეტიკა და ტელეკომუნიკაცია

 

უაკ 621. 372. 8

დ. ნანობაშვილი, ვ. ნანობაშვილი. შეცდომების კორექტირება მე-2 სახის ბიიმპულსურ კოდში........................................................................................................................................................ 19

 

უაკ 378

მ. მაღრაძე, ე. ავლოხაშვილი, დ. გაბუნია. განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის საკითხები საქართველოში............................................................................................................................................ 24

 

უაკ 37.01:638.244

ა. ასათიანი. პედაგოგიური ურთიერთობის სახეები და ლიდერობის სტილი მენეჯმენტში....................................................................................................................................................................... 27

 

სამთო-გეოლოგია

 

უაკ 338. 24. 021. 8

გ. ლომსაძე, გ. ლობჟანიძე. ეკონომიკური რეფორმა საქართველოს სამთო მრეწველობაში................................................................................................................................................................... 31

 

უაკ 726.1

ი. გუჯაბიძე, რ. მჟავანაძე, ზ. ლებანიძე. ბაგრატის ტაძრის ტექნიკური მდგომარეობის კვლევა.................................................................................................................................................... 36

 

უაკ 622.26

ო. ლანჩავა, ზ. ლებანიძე. გვირაბებში სითბოსა და მასის გადაცემის არასტაციონარული კოეფიციენტების განსაზღვრის ერთი წესის შესახებ..................................................... 40

 

უაკ 624.131.31

უ. ზვიადაძე, მ. მარდაშოვა, დ. ჩუტკერაშვილი, ნ. ქიტიაშვილი. თბილისის ტერიტორიაზე სამშენებლო ქვაბულში მიწისქვეშა წყლების მოდინების შესახებ...................................... 45

 

უაკ 553.048

მ. ჯაფარიძე. ოკრიბის ბარიტშემცველი კვანძის ენდოგენური გამადნების ფორმირების სიღრმე........................................................................................................................................................ 51

 

ქიმიური ტექნოლოგია, მეტალურგია

 

უაკ 669.721

მ. მჭედლიშვილი, ლ. გვასალია, ნ. ბარათელი. ტრაქიტების გადამუშავებით მიღებული კარბონატული ხსნარების აორთქლება-კრისტალიზაციის პროცესის გამოკვლევა......................................................................................................................................................................... 54

 

უაკ 669

გ. მიქაძე, ს. ყურაშვილი, ა. გორდეზიანი, ო. მიქაძე, ნ. მაისურაძე. იშვიათმიწა ლითონების როლი FeCrAl სისტემის შენადნობების მხურვალმედეგობის ფორმირებაში..................................................................................................................................................................... 58

 

უაკ 669

გ. მიქაძე, ს. ყურაშვილი, ა. გორდეზიანი, ო. მიქაძე, ნ. მაისურაძე. ქრომისა და ალუმინის ოქსიდების ფორმირებად მხურვალმედეგ შენადნობებზე წარმოქმნილი ფურჩის ზრდის მორფოლოგია..................................................................................................................................... 62

 

არქიტექტურა, ურბანისტიკა, დიზაინი

 

უაკ 72

გ. როყვა, მ. მილაშვილი. ვიტრაჟი მისი სახეობები და დამზადების ტექნიკა........................................ 66

 

ინფორმატიკა, მართვის სისტემები

 

უაკ 62-5

ა. კობიაშვილი, რ. ქუთათელაძე. ექსპერტული სისტემების გამოყენება დაპროექტების დიაგნოსტირებისა

და სინთეზისათვის...................................................................................... 72

 

უაკ 681.3

დ. კაპანაძე, თ. ჟვანია. ბიზნესპროცესების ავტომატიზაციის თანამედროვე

სისტემები............................................................................................................................................................................ 77

 

უაკ 53C15

გ. თოდუა. მხები სივრცის კონის - სტრუქტურის შესახებ............................................................................... 82

 

სატრანსპორტო, მანქანათმშენებლობა

 

უაკ 621

ზ. ბალამწარაშვილი, თ. მჭედლიშვილი, ზ. ჩიტიძე, ი. გელაშვილი,

მ. ლომიძე. სახეხი ჩარხის მიმყოლი მექანიზმის სისტემაში მიყოლის პროცესის კინემატიკა...................................................... 86

 

უაკ 621

ზ. ბალამწარაშვილი, თ. მჭედლიშვილი, ზ. ჩიტიძე, ი. გელაშვილი,

ე. ქრისტესიაშვილი. რთულპროფილიანი დეტალების დასამუშავებელი სახეხი ჩარხის მიმყოლი მექანიზმის კინემატიკური კვლევა............................................................................................. 89

 

უაკ 656.2

გ. შარაშენიძე, მ. დოლიძე, ნ. მღებრიშვილი, ს. შარაშენიძე. ელექტრომატარებლის ძრავიანი ვაგონის ოპტიმალური სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემა ხუნდების ორმხრივი

დაწოლით............................................................................................................................................................................ 92

 

უაკ 656.2

გ.შარაშენიძე, პ.კურტანიძე, ს.შარაშენიძე, თ.ნადირაძე. ვაგონების სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემების ოპტიმალური სქემების დამუშავებისა და შერჩევის მიზანშეწონილობის შესახებ....................................................................................................................... 96

 

უაკ 644.8.037.5

თ. მეგრელიძე, გ. გუგულაშვილი, ე. სადაღაშვილი. გასაყინი სხეულის ფორმის გავლენა გაყინვის ხანგრძლივობაზე........................................................................................................................ 100

 

უაკ 656.13

ვ. ხარიტონაშვილი, ვ. ცერცვაძე. სატრანსპორტო საშუალების კონკურენტუნარიანობის შეფასების თეორიული 

საფუძვლები...................................................................... 104

 

ჰუმანიტარულ-სოციალური

 

უაკ 091.3

მ. აბუთიძე. ხელოვნების მუზეუმის დავითნის ფერწერული მორთულობის პროგრამის ერთი ასპექტი................................................................................................................................................................... 108

 

უაკ 009

ე. გელოვანი. ილოკუციური აქტების კონტრასტული ანალიზი თავაზიანი მიმართვის ფორმულების გამოყენებით ესპანურ და ქართულ 

ენებში................................................................................ 112

 

უაკ 009

ე. გელოვანი. თხოვნის პირდაპირი და ირიბი სტრატეგიები ვერბალური კომუნიკაციის დროს...................................................................................................................................................... 116

 

უაკ 331.96

გ. იაშვილი, ა. მაკარიძე. მარკეტინგული სტრატეგია და მისი როლი რუსთავის აზოტის ქარხნის განვითარებაში.............................................................................................................................. 120

 

უაკ 338. 24

გ. ჯოლია, ნ. ჯოლია. „გონების გადინების“-ინტერმიგრაციის ტერმინის 

დაზუსტებისათვის........................................................................................................................................................ 125

 

უაკ 338.24

გ. ჯოლია. მეცნიერებისა და განათლების სინერგია - ინოვაციური ეკონომიკის განვითარების მძლავრი რესურსი............................................................................................................................. 130

 

ნაგებობების, სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი

 

უაკ 621.396.676:629.783

ე. მეძმარიაშვილი. დიდი გასაშლელი რეფლექტორული კოსმოსური ანტენის შექმნის ძირითადი პრინციპები

 

ავტორთა საძიებელი................................................................................................................................................ 151

ავტორთა საყურადღებოდ.................................................................................................................................... 152