დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

N2 (468), 2008 - [PDF]

 

სამშენებლო

 

უაკ 624.04

ა. ხაბეიშვილი. სტატიკურად ურკვევი კოჭის გაანგარიშება დარტყმით დატვირთვაზე კოჭის მასისა და დარტყმის ადგილზე მოთავსებული მასის გათვალისწინებით.................................... 9

 

უაკ 624.04

ა. ხაბეიშვილი. წრიული ფირფიტის გაანგარიშება დინამიკურ (დარტყმა) დატვირთვაზე............ 13

 

უაკ 539.3

მ. ლოსაბერიძე, დ. გორგიძე, მ. მეწუღიშვილი. შეშფოთების გავრცელება უბან-უბან ერთგვაროვან ორთოტროპულ ნახევარსიბრტყეში მის საზღვარზე მოძრავი შეყურსული ძალების მოქმედებით......................................................................................................................... 17

 

ენერგეტიკა, ტელეკომუნიკაცია

 

უაკ 37.01

ა. ასათიანი. ღია განათლების პარადიგმა........................................................................................................... 21

 

უაკ 529.532

დ. ნამგალაძე, ი. ლომიძე. არასტაციონარული რეჟიმის გავლენა ენერგოობიექტების გამდინარე ნაწილის ცვეთაზე.................................................................................................................................... 26

 

უაკ 529.532

ი. ლომიძე, დ. ნამგალაძე. მაგისტრალური მილსადენის ეკოლოგიური რისკ-ფაქტორი და მისი შეფასების თვისობრივი მოდელი................................................................................................................... 30

 

ქიმიური ტექნოლოგია, მეტალურგია

 

უაკ 669. 131. 7

ნ. ენუქიძე, გ. მუმლაძე. ფოსფორის გავლენა სფერულგრაფიტიანი თუჯის თხელდენადობასა და ჩაჯდომაზე........................................................................................................................... 34

 

უაკ 541.124:66.541. 127: 531.3

ი. თავართქილაძე. ქიმიური რეაქციის კინეტიკის თეორიული საფუძვლების ანალიზი და განვითარება...................................................................................................................................................................... 37

 

უაკ 514.124:66.541.127:531.3

ი. თავართქილაძე. ქიმიური რეაქციის და ფაზური გარდაქმნის პროცესების კინეტიკა და დინამიკა (თეორიული ანალიზის და იდენტიფიკაციის ახალი მეთოდი)............................................ 45

 

არქიტექტურა, ურბანისტიკა, დიზაინი

 

უაკ 72

თ. ჩიგოგიძე. უძრავი ქონების ობიექტების მონაცემთა სივრცული განაწილების წარმოსახვა CAD სისტემების ცნებებში.................................................................................................................. 52

 

უაკ 72

თ. ჩიგოგიძე. აშშ-ს ქალაქებისა და თბილისის საცხოვრისის შეფასების კრიტერიუმების თანაფარდობის საკითხები (საქართველოში უძრავი ქონების ბაზრის ჩამოყალიბების ეტაპზე)............................................................................................................................................... 56

 

ინფორმატიკა, მართვის სისტემები

 

უაკ 008

ლ. ჯიქიძე, ვ. ცუცქირიძე. ფოროვანი ფირფიტისა და გარემომცველი სითხის ერთობლივი ბრუნვის არასტაციონარული ამოცანის ამოხსნის მიახლოებითი მეთოდი მაგნიტური ველისა და სითბოგადაცემის გათვალისწინებით...................................................................... 60

 

უაკ 008

რ. სამხარაძე, ე. გვარამია. პროცესორების დატვირთვის დაგეგმვის ვიზუალიზების მოდელების შემუშავება............................................................................................................................................... 65

 

სატრანსპორტო, მანქანათმშენებლობა

 

უაკ 654:621.78:66. 047.354

პ. დუნდუა, ზ. ბალამწარაშვილი, დ. ნაჭყებია, დ. მოსულიშვილი,

მ. ნარიმანაშვილი. ხე-ტყის დამზადების და მერქნის გადამუშავების თანამედროვე მდგომარეობის ანალიზი საქართველოში................................................................................................................................................................. 69

 

უაკ 654:621.78:66.047.354

პ. დუნდუა, დ. მოსულიშვილი, დ. ნაჭყებია, ზ. ჩიტიძე,

მ. ნარიმანაშვილი. საქართველოში ხე-ტყის გადამამუშავებელი საწარმოების თანამედროვე მდგომარეობა და მისი განვითარების ორგანიზაციულ-ტექნიკური პერსპექტივები......................................................... 74

 

უაკ 621.923

ზ. ბალამწარაშვილი, ზ. ჩიტიძე, ი. გელაშვილი, ა. ლექვინაძე,

ე. ქრისტესიაშვილი. მრუდწირული დეტალების სახეხი ხაზის მექანიკური მიმყოლი მექანიზმის სტრუქტურული 

სქემის დამუშავება......................................................................................................................................................... 79

 

უაკ 621.914

ა. ბურდულაძე, პ. ნადირაშვილი, თ. მექანარიშვილი, მ. მაღრაძე. ცივი მეთოდით ასფალტბეტონის დაშლის სპეციალური

საფრეზო დანადგარი..................................................................... 83

 

უაკ 338.24

ნ. კიკნაძე. საინვესტიციო საქმიანობის აქტივიზაცია..................................................................................... 88

 

უაკ 338.24

ნ. კიკნაძე. ინვესტიცია, როგორც ეკონომიკური კატეგორია......................................................................... 92

 

ჰუმანიტარულ-სოციალური

 

უაკ 80

მ. ჩხეიძე. ეფექტური შეკითხვები – ეფექტური დიალოგი............................................................................ 96

 

უაკ 80

მ. ჩხეიძე. კომუნიკაციის შეცდომები.................................................................................................................... 99

 

უაკ 821

ი. ჩიქვინიძე. ფრანგული მოდერნიზმის ნათელი სხივი............................................................................ 102

 

უაკ 821

ი. ჩიქვინიძე. ქრონოტოპის (მხატვრული დროისა და სივრცის კატეგორიის) ფუნქცია პერსის პოეზიაში............................................................................................................................................................ 107

 

უაკ 80

ნ. გამყრელიძე. ლექსიკონების სტრუქტურირება ლექსიკურ ერთეულთა საგნობრივ-ცნებითი ჯგუფების გამოყოფის საფუძველზე..................................................................................................................... 111

 

უაკ 80

ნ. გამყრელიძე. ენობრივი კატეგორიების ფენომენის ჩამოყალიბების საწყისები და მისი ზეგავლენა ენის მორფოლოგიური სისტემის შემდგომ სისტემატიზაციაზე........................ 116

 

უაკ 80

ტ. მაქსიმენკო. რუსული ენიდან ნასესხები სიტყვები ინგლისურ ლექსიკაში.................................. 120