დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

N4 (470), 2008 - [PDF]

სამშენებლო

 

უაკ 624.131

ტ. კვიციანი, ზ. გედენიძე, გ.ხუციშვილი. ფერდოს მდგრადობის შეფასება მდოვრე მრუდწირულ ზედაპირზე დაცურების შემთხვევაში........................................................................................... 13

 

უაკ 530.319

ა. დათუაშვილი. მყიფე და პლასტიკური მასალების რღვევის თეორიების

ისტორიისათვის................................................................................................................................................................ 19

 

უაკ 624.023.93

ა. ხაბეიშვილი. სხვადასხვა მასალისგან შედგენილი არაერთგვაროვანი კოჭის ბ. გაანგარიშება განივ დარტყმაზე.............................................................................................................................. 23

 

ენერგეტიკა და ტელეკომუნიკაცია

 

უაკ 621.1

თ. ჯიშკარიანი, გ. არაბიძე, ნ. ბჟალავა, გ. ჯიშკარიანი. მეორეული პროდუქციის წარმოების ტექნოლოგია წიდის ნადნობში ნახშირების გაზიფიკაციის დროს.................................................................. 27

 

უაკ 681.3

ტ. ბურკაძე, ა. ბურკაძე. მარშრუტიზაციის დეიქსტრას ალგორითმი და მისი გამოყენების შემდგომი პერსპექტივა

ტელეკომუნიკაციურ ქსელებში............................................................ 32

 

უაკ 621. 372. 8

დ. ნანობაშვილი, ვ. ნანობაშვილი. ერთეული შეცდომების კორექტირება ელექტრონულ-ფოტონურ კოდებში........................................................................................................................... 36

 

სამთო-გეოლოგია

 

უაკ 624. 131. 31

ნ. ვეფხვიაშვილი, ი. ფირცხალაიშვილი, ც. მარტიაშვილი, მ. ჩანკაშვილი. მიკროკომპონენტები მდ. მტკვრის წყალში და მისი ეკოგეოქიმიური მდგომარეობის შეფასება (თბილისის ფარგლებში)................................................................................................................................................. 41

 

 

ქიმიური ტექნოლოგია, მეტალურგია

 

უაკ 621.742.4

ნ. ისმაილოვი, რ. გვეტაძე. ბენტონიტების თერმომედეგობის გავლენა მათ ხარჯზე საყალიბე ნარევებში............................................................................................................................................................................. 47

 

უაკ 667.212:677.842

ი. ლაგვილავა, დ. ბიბილეიშვილი, ლ. დათუკიშვილი,

ე. ელიზბარაშვილი. ახალი ტიპის ანთრაპირიდინული საღებრები პოლიეთერული და პოლიამიდური ბოჭკოებისთვის............................ 51

 

უაკ 66.098

ნ. გახოკიძე, მ. მაისურაძე, თ. ხოშტარია. ფუძემდებლური ბენზიმიდაზოლ და [ბ] ანელირებული თიოფენშემცველი კონდენსირებული სისტემა მოსალოდნელი ანტიტუბერკულოზური და ანტივირუსული აქტივობით................................................................................. 58

 

უაკ 663.252

გ. დათუკიშვილი, მ. ხომასურიძე. Laffort-ეს ფირმის ეგზოგენური ფერმენტული პრეპარატის ზეგავლენის შესწავლა წითელი ღვინის ფიზიკურ-ქიმიურ პარამეტრებსა და ორგანოლეპტიკურ

მაჩვენებელზე........................................................................................................................ 63

 

არქიტექტურა, ურბანისტიკა, დიზაინი

 

უაკ 72

გ. მახარაშვილი, თ. მახარაშვილი. თბილისის პოსტსაბჭოთა პერიოდის ურბანული და საცხოვრებელი განაშენიანების განვითარების წინამძღვრები.................................................................... 67

 

უაკ 338.5

გ. მახარაშვილი, თ. მახარაშვილი. ქ. თბილისში უძრავ ქონებაზე ფასწარმოქმნის კრიტერიუმები................................................................................................................................................................... 72

 

უაკ 72

ი. გაბაშვილი, მ. მილაშვილი. XX საუკუნის არქიტექტურული სტილი – გუგი.................................. 76

 

სატრანსპორტო, მანქანათმშენებლობა

 

უაკ 338.24

მ. მაღრაძე, ნ. ხაჩიძე, თ. წერეთელი, ა. ბურდულაძე. საქართველოს ურთიერთობები საერთაშორისო, საფინანსო-ეკონომიკურ ორგანიზაციებთან............................................................................ 81

 

უაკ 625.7/.8

ა. ბურდულაძე, მ. მაღრაძე, ბ. ყაჭიური, დ. გაბუნია. ცივი ასფალტბეტონის გამოყენების პერსპექტივები

საგზაო მშენებლობაში............................................................................................. 85

 

ჰუმანიტარულ-სოციალური

 

უაკ 371.3

რ. გოცირიძე. მოტივაციის მისაღწევი სტრატეგიები......................................................................................... 89

 

უაკ 371.3

რ. გოცირიძე. მიდგომა უცხოური ენების სწავლებისადმი.............................................................................. 94

 

უაკ 681.3

რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი. რეალური დროის ექსპერტული სისტემა პროცესების მართვისათვის........................................................................................................................................... 98

 

უაკ 338.24

გ. ჯოლია, ნ. ჯოლია, ქ. ჯოლია. „ეკონომიკური პატრიოტიზმი“ - სახელმწიფოებრივი პროტექციონიზმის ახალი ტალღა............................................................................................................................ 103

 

უაკ 338.24

გ. ჯოლია, ნ. ჯოლია, ქ. ჯოლია. „ახალი ეკონომიკის“ განვითარების თავისებურებები............... 107

 

უაკ 336.5

რ. ქუთათელაძე ა. აბრალავა, ნ. აბრალავა. თანამედროვე კაპიტალმოძრაობის ძირითადი თავისებურებანი....................................................................................................................................... 112

 

ნაგებობების, სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი

 

უაკ 355.4

ე. მეძმარიაშვილი. სამხედრო სტრატეგიის, ოპერატიული ხელოვნებისა და ტაქტიკის ურთიერთდამოკიდებულების

ახალი კონფიგურაცია...................................................................................... 116

 

უაკ 358.22: 358.23: 358/24

ე. მეძმარიაშვილი. 48 მეტრი მალის მქონე საიერიშო ხიდი......................................................................... 120

 

ავტორთა საძიებელი................................................................................................................................................ 124

ავტორთა საყურადღებოდ.................................................................................................................................... 125