დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

N1 (467), 2008 - [PDF]

 

 

სამშენებლო

 

უაკ 614.841.33

მ. კუბლაშვილი, თ. კვაჭაძე, მ. კუბლაშვილი. ბზარების ზოგიერთი ბრტყელი ამოცანის რიცხვითი ამოხსნები მაღალი

რიგის სიზუსტით..................................................................................................... 9

 

უაკ 624.023.93

ნ. ბერიშვილი, ი. მშვენიერაძე, ხ. გორჯოლაძე. შედგენილი, შედუღებული კოჭის ოპტიმალური სიმაღლის განსაზღვრის კრიტიკული ანალიზი......................................................................... 12

 

უაკ 624

ი. ქვარაია, ნ. მსხილაძე. საღამოს შემავსებელზე დამზადებული მსუბუქი რკინაბეტონის კონსტრუქციების გამოყენების შესაძლებლობები.................................................................................................. 15

 

უაკ 27.82.042.536

პ. ჭიჭაღუა, ი. დეკანოზიშვილი. ხუდონჰესის კაშხლის მშენებლობის რაიონის კლიმატური მონაცემების დამუშავება................................................................................................................................................ 18

 

ენერგეტიკა და ტელეკომუნიკაცია

 

უაკ 620.9

თ. ბურკაძე, დ. ბერიძე. IEE 802.11 და IEE 802.16 უსადენო სტანდარტების ქსელების მიმოხილვა და დანერგვა 

საქართველოში................................................................................................................................................................... 21

 

უაკ 621.317.74

ნ. უღრელიძე, მ. სორდია, დ. გორძამაშვილი. არასტაციონარული არხების მახასიათებლები............................................................................................................................................................... 25

 

 უაკ 339.15

მ. მაღრაძე, ა. ბურდულაძე, ქ. ქუთათელაძე, მ. პაპიაშვილი. ბენჩმარკინგი................................ 28

 

უაკ 620.9

გ. მაჭარაშვილი. ელექტროენერგეტიკული სისტემის კვლევის მიზანთა ანალიზი ელექტროენერგიის წარმოების მართვისას............................................................................................................... 31

 

სამთო-გეოლოგია

 

უაკ 624.131.31

უ. ზვიადაძე, მ. მარდაშოვა, ნ. ქიტიაშვილი, ნ. პაპიაშვილი. ნატახტრის სანიტარიული ზონის და მუხრანის ველის ნიადაგებში ტოქსიკური ლითონების განაწილების კანონზომიერებები......................................................................................................................................34

 

უაკ 622

მ. წერეთელი, ნ. მახარაშვილი. სამფაზა ასინქრონული ძრავას ამუშავების რეჟიმი.......................... 38

 

ქიმიური ტექნოლოგია და მეტალურგია

 

უაკ 66.08

ნ. ქებაძე, ნ. ნადირაშვილი, გ. წითლანაძე. ბიოდეგრადირებადი პოლიესტერამიდების საფუძველზე მიღებულ მიკროსფეროებზე მოქმედი ფიზიკურ-ქიმიური ფაქტორები.............................. 41

 

უაკ 681.3

ნ. ზავრადაშვილი,  თ. ომიაძე,  დ. ტუღუში, რ. ქაცარავა. ახალი კლასის ბიოდეგრადირებადი ფუნქციური პოლიმერები-ეპოქსი-პოლიესტერამიდები და მათი პოლიმერანალოგიური გარდაქმნები....................................................................................................................................................................... 44

 

უაკ 541.1-16: 539.2:54

ე. ჩხაიძე, დ. ხარაძე, ნ. ნეფარიძე, ლ. ყირმელაშვილი. უჯერი, ბიოდეგრადირებადი პოლიესტერამიდი ფუმარის მჟავას, L-ლეიცინისა და 1,6-ჰექსანდიოლის საფუძველზე.......................... 48

 

უაკ 669.243.253

რ. ამირანაშვილი, თ. პოპიაშვილი, ო. მიქაძე, ლ. რუხაძე. სუფთა ნიკელისა და კობალტის მიღება შესაბამისი 

ოქსიდების კონვერსიით................................................................................................................................................................................................. 52

 

უაკ 669

თ. ქვირია, გ. ჯოხაძე, თ. მემანიშვილი, გ. ჭუმბურიძე,

რ. გაფრინდაშვილი. L-ლიზინის ბენზილის ეთერის შემცველი თანაპოლიესტერამიდების ბიოდეგრადაციის კვლევა ცდებში in vitro პოტენციომეტრული ტიტრაციის მეთოდის გამოყენებით.................................................................................. 55

 

უაკ 66.01.001.621:791.89

ი. თავართქილაძე, დ. ნოზაძე, დ. მაჭარაძე. მასალების შეერთების სიმტკიცის განვითარების კინეტიკა მყარ ფაზაში..................................................................................................................................................... 59

 

არქიტექტურა, ურბანისტიკა, დიზაინი

 

უაკ 721.058;728

ჯ. მალაღურაძე, მ. მალაღურაძე. დამოუკიდებლობა და საცხოვრებლის ხუროთმოძღვრება...... 63

 

ინფორმატიკა, მართვის სისტემები

 

უაკ 681.3.

ზ. ჯოჯუა, ნ. ჯოჯუა, ი. მიქაძე. გამოთვლით სისტემებში ამოცანის ამოხსნის ალბათობის რიცხვითი მახასიათებლების განსაზღვრის ერთი მოდელის შესახებ............................................................. 67

 

უაკ 681.3

მ. ქართველიშვილი, ო. ქართველიშვილი. ქსელის სტატისტიკის შეგროვების პროგრამული სისტემა Netflow პროტოკოლის ბაზაზე..................................................................................................................... 70

 

უაკ 519.8

გ. ბელთაძე. ლექსიკოგრაფიული და შესაბამისი აფინური თამაშების მდგრადობა შერეულ სტრატეგიებში................................................................................................................................................................... 76

 

უაკ 681.3

გ. სურგულაძე. კრიმინალურ საქმეთა ელექტრონული წარმოების პროცესების ავტომატიზაცია................................................................................................................................................................ 80

 

უაკ 681.3

ე. ელიზბარაშვილი, ნ. ლომაძე, მ. რაზმაძე. Test Creator -უსდ-ში ტესტების შექმნისა და ტესტირების ჩატარების ახალი კომპიუტერული პროგრამა........................................................................ 84

 

უაკ 343.41:654.15

მ. ჩხაიძე. საინფორმაციო უსაფრთხოების მუქარების სახეები, მათი აღმოჩენის მიზნები და ინფორმაციის დაცვის პრობლემები ტელეკომუნიკაციის ქსელებში............................................................................................................ 88

 

სატრანსპორტო, მანქანათმშენებლობა

 

უაკ 621

ა. ბურდულაძე, პ. ნადირაშვილი, თ. მექანარიშვილი, მ. მაღრაძე. ნახევრად ხისტი (კომპოზიციური) საგზაო ფენილები ძველი ასფალტბეტონის გამოყენებით................................................ 92

 

უაკ 674.055:621.924.5

ზ. ბალამწარაშვილი, ზ. ჩიტიძე, ი. გელაშვილი. რთულპროფილიანი ზედაპირების სახეხი ჩარხის ოსცილაციის მექანიზმის კინეტიკური სტატიკა...................................................................................... 97

 

უაკ 621

შ. პურიჭამიაშვილი. ზედაპირის მიკრორელიეფის თეორიული

მოდელი............................................ 100

 

ჰუმანიტარული

 

უაკ 82

ნ. ეთერია, ე. მიქაუტაძე. პროზაში ლიტერატურული ტექსტების ექსპრესიულობა მ. ბულგაკოვის მიხედვით......................................................................................................................................................................... 104

 

უაკ 4+001.53

მ. ჩხეიძე. შინაარსი და სტრუქტურა..................................................................................................................... 107

 

უაკ 82

შ. სანაძე. ელექტორატზე ზეგავლენის ფორმები და მეთოდები.................................................................. 110

 

უაკ 301

ვ. ჭიაურელი. ფსიქოლოგიური ასპექტების გამოყენება ფაბლიქ რილეიშენზის სფეროში............................................................................................................................................................................. 114

 

უაკ 33

ტ. კიკვაძე, თ. ბერიძე, ხ. კაჭარავა. ოპტიმალური საინვესტიციო პორტფელის ფორმირება........................................................................................................................................................................ 117

 

უაკ 008

ა. კობიაშვილი, რ. ქუთათელაძე. ცოდნის მოდელირება გადაწყვეტილებათა მიღების სისტემებში........................................................................................................................................................................ 121

 

რეფერატები.................................................................................................................................................................. 123