დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

N4 (466), 2007 - [PDF]

უაკ 621.96.001

ლ. ბერიძე. კონტროლისა და მართვის ბოჭკოვან-ოპტიკური სისტემები ტუმბოსათვის.......................... 6

 

უაკ 663.952.1

თ. მეგრელიძე, ზ. ჯაფარიძე, გ. გოლეთიანი, გ. გუგულაშვილი. ცილინდრულბადიანი მახარისხებელი მანქანების გაანგარიშების მეთოდიკა........................................................................................................................... 9

 

უაკ 681.3

ზ. ჯოჯუა, ნ. ჯოჯუა, ი. მიქაძე. გამოთვლით სისტემებში ამოცანის ამოხსნის ალობათობის განსაზღვრის ერთი მოდელის შესახებ.............................................................................................................................................................. 14

 

უაკ 681.322

ა. კობიაშვილი. დასკვნების მიღების მეთოდი ფრეიმებზე დაფუძნებული ექსპერტული სისტემებისათვის...............................................................................17

 

უაკ 681.3

ი. ირემაშვილი, მ. გიუტაშვილი. კლიენტ-სერვერული ავტომატიზებული სისტემა აქტივების მართვის პროცესებისათვის.............................................................................................................................................................. 22

 

უაკ 681.3

მ. თევდორაძე. მულტიმედიური სისტემის ვიდეოსერვერის ბუფერული მეხსიერების ორგანიზაცია..........................................................................................28

 

უაკ 681.3

ზ. ჩხაიძე, ა. ქუთათელაძე. ინფო-ტელეკომუნიკაციური სისტემების

კატასტროფამედეგობა.................................................................................................................................................... 34

 

უაკ 007+576.08

ს. დადუნაშვილი. მიმდევრობით მორეპლიცირე სისტემებში რეგულაციის მექანიზმის შესახებ.................................................................................................................................................................................. 42

 

უაკ 621.825

ნ. ბარძიმაშვილი. ზეთის ნაკადი განრთულ მრავალდისკოიან ფრიქციულ

ქუროში................................................................................................................................................................................. 52

 

უაკ 547.633.6

ე. ელიზბარაშვილი, ი. ლაგვილავა, ნ. ობოლაშვილი, შ. სამსონია. ამინოპირიდონშემცველი ნაერთების სპექტრული

თვისებების შესწავლა............................................................................................................................. 57

 

უაკ 538.956:539.319

ლ. ჩხარტიშვილი. არაერთგვაროვანი კრისტალური ნახევრად გამტარების დიელექტრიკული თვისებები..........................................................................................................................64

 

უაკ 666.97.033.3

პ. ჭიჭაღუა, ი. დეკანოზიშვილი. ხუდონჰესის კაშხლის ბეტონის დრეკადობის მოდულისა და პუასონის

კოეფიციენტის განსაზღვრა........................................................................................................................................... 70

 

უაკ 631. 367

ვ. ნანიტაშვილი, გ. სანაძე. დასაწვიმი დანადგარის გვერდითი მდგრადობის კრიტიკული კუთხეების გაანგარიშებისათვის........................................................................................................................................................ 75

 

უაკ 4+001.53

მ. ჩხეიძე. აკუმულირებული შინაარსი და კომუნიკაციური

მოდელები..................................................... 78

 

უაკ 4+001.53

ე. პირმისაშვილი. საზოგადოებრივი ურთიერთობების როლი კომუნიკაციების სფეროში............................................................................................................................................................................... 81

 

უაკ 338.24

ა. აბრალავა. რ. ქუთათელაძე, ნ. აბრალავა. საქართველო და საერთაშორისო საფინანსო-ეკონომიკური ორგანიზაციები................................................................................................................................................................. 85

 

უაკ 331-109

რ. ოთინაშვილი, თ. შაკიაშვილი. მეცნიერული გამოკვლევები სამოქალაქო საზოგადოების პრობლემაზე.............................................................................................................90

 

უაკ 001.4

გ. მუმლაძე, ნ. ენუქიძე. სამსხმელო წარმოების ზოგიერთი ტერმინის

შესახებ.................................................................................................................................................................................. 95

 

უაკ 629

ა. შავგულიძე, რ. ქირია. ჩაის საკრეფი მანქანის საკიდი სისტემის სტრუქტურა და კინემატიკა........................................................................................................................................................................ 100