დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

N1 (459), 2006 - [PDF]

უაკ 624.24

რ. ბიძინაშვილი, ო. ხაზარაძე. კომბინირებული ბაგიროვანი შპრენგელური სისტემის წინასწარდაძაბვის ძალის განსაზღვრა............................................................................................................................................................................ 9

 

უაკ 624.08

რ. იმედაძე. ზღვრული დატვირთვის განსაზღვრა რთული ჩარჩოების პროგრესული რღვევის დროს..............................................................................................11

 

უაკ 65.9(2)-5.512

გ. ამყოლაძე. გლობალიზაცია და საქართველოს ენერგეტიკის მართვის გაუმჯობესების საკითხი................................................................................................................................................................................ 18

 

უაკ 621·314·5/6

ვ. მელიქიშვილი, თ. ციხისთავი. ვენტილურ სამფაზა ბოგურ გარდამქმნელებში გარდამავალი პროცესების 

ანალიზის საკითხისათვის............................................................................................................................................. 23

 

უაკ 550.42.552.315

ა. აქიმიძე, თ. წუწუნავა. მიკროელემენტების განაწილება ტირნიაუზის ვოლფრამ-მოლიბდენური საბადოს გრანიტიოდებში (ჩრდილოეთი კავკასია)................................................................................................................. 29

 

უაკ 552,163(479,22)

ნ. კვახაძე. ახალი მონაცემები ძირულის კრისტალური მასივის კორდიერიტიანი მეტამორფიტების შესახებ....................................................................................................33

 

უაკ 624.131.31

დ. როგავა, უ. ზვიადაძე. გეოეკოლოგია, ეკოლოგიური გეოლოგია და საინჟინრო გეოლოგია-შინაარსი, ობიექტები, საგნები

და ამოცანები...................................................................................................................................................... 37

 

უაკ 921.914

მ. შვანგირაძე, ო. მგალობლიშვილი. ბიმეტალური მჭრელი

იარაღები................................................. 42

 

უაკ 674.05

ზ. ბალამწარაშვილი, ზ. ჩიტიძე, თ. მჭედლიშვილი, ი. გელაშვილი.

ა. ლეკვინაძე. სახეხი ჩარხის მიმყოლი მექანიზმის დინამიკური გამოკვლევა იროსკოპული და ინერციული ძალების გავლენის გათვალისწინებით......................................................................................................................................45

 

უაკ 621.937.6

ე. ნინოშვილი. ქიმიურ-თერმულად დამუშავებული სწრაფმჭრელი ფოლადებისაგან დამზადებული მჭრელი იარაღების

მედეგობის კვლევა...................................................................................................................................... 48

 

უაკ 519.7

რ. ჩოგოვაძე. ხელოვნური ნეირონული ქსელების სწავლების ერთი მეთოდის შესახებ.................................................................................................................................................................................. 54

 

უაკ 008

მ. ხართიშვილი, ზ. გასიტაშვილი. ქალაქის ინფორმატიზაციის

კონცეფცია........................................................................................................................................................................... 58

 

უაკ 681.3

კ. კამკამიძე, ი. გაბრიჩიძე, ვ. გაბრიჩიძე, ფ. პაატაშვილი,

ლ. პაატაშვილი. მცირე და მიკროჰესების მშენებლობის შესაძლებლობა პატარა და წყლის მცირე ხარჯიან მდინარეებზე კომპიუტერული მართვით..............................................................................................................................................62

 

უაკ 621.937.6

დ. გულუა, ზ. ბაიაშვილი, ს. მანია. ჩანაცვლების მომსახურების პრიორიტეტი ტექნიკურ სისტემებში.............................................................................................65

 

უაკ 519.712

რ. კუპრავა, ა. ათოშვილი. სისხლძარღვოვანი გენეზის ერექციული დისფუნქციების კვლევის ახალი მეთოდი......................................................................................70

 

უაკ 656.13

რ. ცხვარაძე, ზ. ბოგველიშვილი, რ. ველიჯანაშვილი. ავტომობილების გასწრების პროცესის მათემატიკური მოდელი................................................................................................................................................................................ 76

 

უაკ 681-518.5

კ. მჭედლიშვილი, თ. ყურაშვილი. ავტომობილიზაციის ოპტიმალური დონის განსაზღვრა კარდანოს ფორმულების გამოყენებით....................................................................................................................................................................... 81

 

უაკ 625.1

ე. მოისწრაფიშვილი, მ. მოისწრაფიშვილი, ნ. რურუა, მ. ბუაძე. საქართველოს რკინიგზის სალიანდაგო მეურნეობის დაგეგმვისა და განვითარების ძირითადი

მიმართულებები............................................................................................................................................................... 85

 

უაკ 629.45:625.143

თ. ჩხაიძე, ნ. ჩხაიძე, კ. სადაღაშვილი. ბუქსების გორვის საკისრების ღრეჩოს გავლენა წყვილთვლის ცვეთის ხარისხზე.............................................................................................................................................................................. 89

 

უაკ 696.12

ლ. ღოღელიანი, ნ. ნაცვლიშვილი, მ. ნოზაძე, ვ. ნაცვლიშვილი. წყალარინების სისტემების მთავარ და გვერდით კოლექტორებში ჩამდინარე წყლის ნაკადების შეერთების გაანგარიშებისათვის........................................................................................................................................................ 95

 

უაკ 803.0-3

ე. კაციტაძე, ნ. ფეიქრიშვილი. გოეთეს "REINEKE FUCHS" და მეტაფორა

„თეთრი მელა“.................................................................................................................................................................... 99

 

უაკ 621.771

ა. ვაშაკიძე, ნ. ვაშაკიძე. მილსანამზადო დგანებზე გლინვის პროცესის და გლინების დაკალიბრების სრულყოფა............................................................................................................................................................................................... 104

 

უაკ 669.1.017:669.788

ვ. კოპალეიშვილი, ი. ქაშაკაშვილი, ლ. კერესელიძე, ო. იოსელიანი. სილიციუმის ზღურბლი რკინაში და რკინა-ნახშირბადის ბეინიტური კლასის შენადნობებში და მისი მნიშვნელობა 

მასალათმცოდნეობისათვის..........................................................................................................................................109

 

უაკ 669.1

ო. თაბუკაშვილი, ნ. ქიტოშვილი, ი. ჩადუნელი, თ. მჭედლიძე. მოდიფიცირების პროცესების გავლენა ლიკვაციურ მოვლენებზე ფოლადის ზოდის კრისტალიზაციის დროს........................................................ 114

 

უაკ 623-94

თ. დალაქიშვილი, გ. დალაქიშვილი, თ. ლომია. შეიარაღების ხანგამძლეობის გაზრდის ტექნოლოგიური მეთოდი.............................................................................................................................................................................. 117

 

უაკ 669

ე. ბროლაძე, ზ. ლოლუა, ბ. მაისურაძე. კოლხური ტორფის მეტალურგიული თვისებების გამოკვლევა.............................................................................................123

 

უაკ 515

მ. დემეტრაშვილი. ტორისა და სფეროს თანაკვეთის წირის აგება კვადრატული გარდაქმნის გამოყენებით....................................................................................................126

 

უაკ 513

მ. ჭელიძე. სიბრტყის ორთოგონალურ-ინვოლუციური კვადრატული

ჰომოლოგია....................................................................................................................................................................... 130

 

უაკ 51

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. ორცვლადიანი ფუნქციის კომბინირებული მათემატიკური მოდელები.......................................................................................................137

 

უაკ 669

ო. პეტრიაშვილი. ზოგიერთი მეტალურგიული პროცესის მათემატიკური მოდელირების საკითხები................................................................................................................142