დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

N2 (460), 2006 - [PDF]

უაკ 69.05(075.8)

ნ. მსხილაძე, გ. ბაქანიძე, გ. ლოლაძე, შ. ბაქანიძე. ღუნვაზე მომუშავე სამშენებლო კონსტრუქციების მაძლიერებელი მოწყობილობის მონტაჟის შრომატევადობის ანალიზი................................................................................................................................................................................. 9

 

უაკ 728.6:69.003.1

ი. ირემაშვილი, ზ. ეზუგბაია, ი. ბერძენიშვილი. მზის ენერგიის გამოყენება მონოლითურ სახლთმშენებლობაში................................................................................................................................................................................................. 14

 

უაკ 624.042.7

მ. წიქარიშვილი, ა. წაქაძე, ა.ჭიპაშვილი, პ. ქონიაშვილი. ექსტრემალურ პირობებში შენობა-ნაგებობების მდგომარეობის დიაგნოსტიკა და ავარიის პროგნოზირება................................................................................. 19

 

უაკ 551.24+55.2.1/4(479)

დ. შენგელია, ნ. ფოფორაძე, თ. ბუტულაშვილი. ძირულისა და ხრამის კრისტალური მასივების (საქართველო) კამბრიულისწინა წარმონაქმნების შედარებითი დახასიათება......................................................................... 24

 

უაკ 338.45

ჟ. ორაგველიძე, დ. ლალაშვილი, ნ. ბახტურიძე. მრეწველობის სტრუქტურული გარდაქმნა და საბაზრო ურთიერთობები................................................................................................................................................................ 30

 

უაკ 621.9.06-52

ზ. ჩიტიძე, ზ. ბალამწარაშვილი, პ. დუნდუა. ორნამენტის მოსაჭრელი ავტომატური ჩარხის მუშაობის პროგრამირება.................................................................................................................................................................... 32

 

უაკ 538.56

თ. ბჟალავა, მ. სიხარულიძე. ზოგიერთი ორელემენტიანი სისტემის ელექტრომაგნიტური ველი ახლო ზონაში....................................................................................................37

 

უაკ 681.322

დ. გულუა, ზ. ბაიაშვილი, ს. მანია, მ. ქიმოსტელი.

ორი ტიპის ოპერაციის პრიორიტეტული მომსახურების სისტემის მათემატიკური მოდელი.............................................................................................................................. 43

 

უაკ 681.3.06

ზ. ბოსიკაშვილი, დ. კაპანაძე, მ. კიკნაძე, ნ. თოფურია. ტესტურ დავალებათა ბაზით შესასწავლი თემების დაფარვის ამოცანა............................................................................................................................................................ 48

 

უაკ 621.332

დ. ჩაჩუა, ნ. არაბული. წარმოების სისტემების ოპტიმიზაციის მოდელირების გამოყენება........................................................................................................................................................................... 51

 

უაკ 681.322(62-8)

ნ. ბარძიმაშვილი, კ. უთურგაიძე. მექანიკური ამძრავების სასწავლო დაპროექტების კომპიუტერიზაციის შესახებ................................................................................................................................................................................................. 54

 

უაკ 656.2

ი. თუმანიშვილი, მ. მჭედლიძე, გ. თუმანიშვილი. ლიანდაგის სწორხაზოვან უბანზე თვლის რელსზე მდებარეობის გავლენა ქიმიის ფარდობით სრიალსა და ხახუნის გზაზე.................................................................................................................................................................................... 56

 

უაკ 656.25:621.391

ნ. მუხიგულაშვილი, ა. დუნდუა, მ. პაპასკირი. სარელსო წრედის დიაგნოსტიკისათვის კონტროლირებადი ელემენტების მინიმალური რაოდენობის განსაზღვრა......................................................................................................................................................................... 63

 

უაკ 626/627

ლ. კიმიაშვილი, ვ. ნაცვლიშვილი, ნ. ნაცვლიშვილი, მ. ნაცვლიშვილი.

ქ. თბილისის ჩამდინარე წყლის ხარჯების დადგენის 

საკითხისათვის......................................................................................................................... 69

 

უაკ 05.23.04

ზ. ზალიკაშვილი, მ. ჩაჩანიძე. აქტიური ლამის შეწონილ შრეში ნიტრიფიკაციისა და დენიტრიფიკაციის პროცესის გამოკვლევა.......................................................................................................................................................................... 72

 

უაკ 669.26.265

ე. ბროლაძე, ზ. ლოლუა, ბ. მაისურაძე. ერთობლივად დანაჭროვნებული ქრომიანი შენადნობების კაზმისა და ქრომის მადნების ბრიკეტების სტრუქტურის ფორმირება.......................................................................................................................................................................... 77

 

უაკ 669

ვ. კოპალეიშვილი, ი. ქაშაკაშვილი, ლ. კოტიაშვილი, თ. ლოლაძე. პლასტიკურობის მაჩვენებლების შემდგენების განსაზღვრა ცილინდრული ნიმუშის გაჭიმვაზე გამოცდისას......................................................................................................................................................................... 84

 

უაკ 624.01:515.5

ნ. ჯავახიშვილი. სამშენებლო კონსტრუქციის დაპროექტებისას ინვერსიის

გამოყენება........................................................................................................................................................................... 89

 

უაკ 515.17

ს. თოფურია. პუასონისა და პუასონი-სტილტიესის გაწარმოებული ინტეგრალების სასაზღვრო თვისებები..................................................................................................................................92

 

უაკ 519.21

ო. პეტრიაშვილი. ტექნოლოგიური პროცესების პროგრამირება და მართვა............................................ 95

 

უაკ 519.624

გ. ტაბიძე. მეორე რიგის ჩვეულებრივ დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემებისათვის ორწერტილოვანი სინგულარული სასაზღვრო ამოცანის ამოხსნა სასრულ სხვაობითი მეთოდით.......................................................................................................................................................................... 100

 

უაკ 51.517

ნ. მაჭარაშვილი. სფეროზე ფურიე-ლაპლასის გადიფერენციალებული მწკრივის ჩეზაროს მეთოდით შეჯამებადობის შესახებ................................................................................................................................................................................ 106

 

უაკ 517.9

გ. ქავთარაძე. სინგულარულად შეშფოთებული ავტონომიური სისტემის პერიოდული ამონახსნის არსებობის შესახებ............................................................................................................................................................................................... 111