დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

N4 (462), 2006 - [PDF]

უაკ 539.384.6+624.074.4

ჯ. ბიჭიაშვილი, ზ. ბიჭიაშვილი, გ. ბიჭიაშვილი. გ. არეშიძე. საბაგირო გზების საყრდენების გაანგარიშების საკითხებისათვის................................................................................................................................................................ 9

 

უაკ 624:69

ი. ქვარაია, ნ. მსხილაძე, ზ. მჭედლიშვილი. დატვირთვის სახის გავლენა არმატურისა და ბეტონის შეჭიდულობაზე................................................................................................................................................................ 12

 

უაკ 621.311

გ. მახარაძე, მ. რუხვაძე, უ. უჩანეიშვილი. გარდამავალი პროცესების ანალიზი საქართველოს ენერგოსისტემის აღმოსავლეთ ნაწილში..................................................................................................................................................... 17

 

უაკ 621.313

პ. მერაბიშვილი, გ.ცხომელიძე. იონური ძრავების ზოგადი მიმოხილვა და მათი ბრუნვითი მომენტის გაზრდის გზები..................................................................................................................................................................................... 23

 

უაკ 629.735.4

მ. მახარაშვილი, გ. სანაძე, გ. ყიფიანი. ცვალებადი კონფიგურაციის საჰაერო ხრახნის კონსტრუქციული გადაწყვეტა......................................................................................................................................................................... 29

 

უაკ 674.055:621.3:674.088.3

მ. ტეფნაძე, გ. ცოტაძე. ხერხთაწყობის გაანგარიშების მეთოდიკა ჩამოგანილი ფიცრების გამოსავალზე სატყეო მასალების ცენტრირების სიზუსტის გავლენის განსაზღვრისათვის........................................................................................................................................................... 34

 

უაკ 674. 81

მ. მჭედლიშვილი. მერქნის ნაწილაკების პლასტიკურობის ცვლა ბურბუშელის ფილების ცხელი დაწნეხის დროს..........................................................................................................................42

 

უაკ 681.3

გ. არაბიძე, გ. სურგულაძე, ნ. თოფურია, მ. ქანთარია. ენერგეტიკული ობიექტების კონტროლის სისტემა კლიენტ-სერვერული არქიტექტურის ბაზაზე........................................................................................................ 50

 

უაკ 681.3.06

რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი. პირველი რიგის პრედიკატების ლოგიკის გამოყენების შესახებ ფაქტოგრაფიულ-საინფორმაციო-საძებნ სისტემებში.............................................................................................................................. 58

 

უაკ 621.371:551.501.8

კ. ცხაკაია, მ. ციცქიშვილი, ვ. გურჩიანი, ა. კაპანაძე. ბისტატიკური ლოკაცია უხეშდისპერსიული აეროზოლების შესწავლისთვის სამრეწველო გამონაბოლქვში.......................................................................... 62

 

უაკ 519.7:519.95

ნ. ბოკუჩავა, ვ. მელაძე, ტ. წილოსანი. ბიოქიმიური პროცესების

მოდელირება...................................................................................................................................................................... 65

 

უაკ 621.432

ნ. ბარძიმაშვილი. გადიდებული რესურსის მქონე შეწონასწორებული

შიგაწვის დგუშიანი ძრავა...................................................................................................................................................................................... 72

 

უაკ 627.841

ზ. გედენიძე, ი. გაბრიჩიძე, ვ. გაბრიჩიძე, მ. ძიძიგური. ზედაპირული წყალმიმღები რეგულირებადი წყალსატევებისათვის....................................................................................................................................................... 75

 

უაკ 07

ნ. ჩიქობავა. ინტერნეტ-ჟურნალისტიკა – კვლევის საგანი............................................................................... 79

 

უაკ 42-5

მ. ჩხეიძე. ინგლისური ენის გრამატიკა ანდაზებში............................................................................................. 85

 

უაკ 662.74

ბ. მაისურაძე, ზ. სიმონგულაშვილი, ბ. ჯაფარიძე, ი. მაისურაძე. სპეციალური სახის აღმდგენის მიღება

არაკოქსვადი ნახშირებიდან.......................................................................................................................................... 89

 

უაკ 669.1:628.511

ნ. ბოჭორიშვილი, ა. მებონია, ვ. კლდიაშვილი, ს. მებონია. სორტსაგლინი დგანების ასპირაციული სისტემის სრულყოფა........................................................................................................................................................................... 94

 

უაკ 681.3.04

დ. ნანობაშვილი, ვ. ნანობაშვილი. ბიიმპულსური კოდების შეცდომების აღმოჩენისა და კორექტირების საკითხები................................................................................................................................................................................................. 97

 

უაკ 629.1.062

ა. კოხტაშვილი. აირტურბინული დანადგარის დინამიკური მდგრადობის

ანალიზი............................................................................................................................................................................ 102

 

უაკ 519. 624

გ. ტაბიძე. მეორე რიგის ჩვეულებრივ დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემებისათვის ორწერტილოვანი სინგულარული სასაზღვრო ამოცანის ამოხსნა სხვაობიანი მეთოდით.......................................................................................................................................................................... 109