დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

N2 (492), 2014 - [PDF]

მშენებლობა

 

უაკ 627.824

. გალდავა. ბეტონის გრავიტაციული კაშხლის დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობა წყალსაცავის ფსკერზე

ჰიდროსტატიკური წნევის გათვალისწინებით....................................................................................................................................................................... 9

 

უაკ 627.824

.მოწონელიძე, . გალდავა. ნელი სტატიკური ციკლური დატვირთვის გავლენა ბეტონის გრავიტაციული კაშხლის სიმტკიცეზე.............................................................................................................. 12

 

უაკ 662.76

. კუჭუხიძე, . მურღულია, . გიუტაშვილი. სათბობის ეკონომია საქართველოს არაგაზიფიცირებულ რეგიონებში ადგილობრივი მყარი საწვავით მომუშავე გათბობის მაღალეფექტური ქვაბების

გამოყენებით....................................................................................................... 17

 

სამთო საქმე და გეოლოგია

 

უაკ 553.048:15.2.1

. ქაჯაია, . ჯაფარიძე, . ჯანაშვილი. საყდრისის კვირაცხოვლის უბნის ოქროს მინერალიზაციის ცვალებადობის მათემატიკური 

მოდელირება.............................................................................. 21

 

ქიმიური ტექნოლოგია, მეტალურგია

 

უაკ 669.26

. მიქაძე, . კანდელაკი, . ნახუცრიშვილი, . მაისურაძე, . მიქაძე. ცერიუმის გავლენა ქრომალუმინიანი მხურვალმედეგი ფოლადის მაღალტემპერატურულ კოროზიაზე.................................................................................................................................................................................. 28

 

უაკ 621.774. 333

. თუთბერიძე, . პაპავა, . მებონია. საწარმოო პირობებში საიმედო ექსპერიმენტის დაგეგმვის მეთოდიკის შესახებ................................................................................................................ 32

 

სატრანსპორტო, მანქანათმშენებლობა

 

უაკ 69.1:628.611

. ტყეშელაშვილი, . მებონია. ეკონომიკური სუბიექტების კონკურენციული პოლიტიკა და მისი როლი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში............................................................... 36

 

უაკ 613.292

. მეგრელიძე, . ღვაჩლიანი, . გუგულაშვილი, . სადაღაშვილი,

. ღვაჩლიანი. მცენარეული ნედლეულისგან მრავალკომპონენტიანი საკვებ-სამკურნალო პროდუქციის მიღების გაუმჯობესების გზები..................................................................................................... 40

 

უაკ 621.56

. მეგრელიძე, . მეგრელიძე, . გახოკიძე, ვლ. თალაკვაძე, . ბასილაძე. სამაცივრო კამერის ჰაერში ოზონის კონცენტრაციის და მოქმედების ხანგრძლივობის გავლენა ხილისა და ბოსტნეულის ცივად შენახვის პროცესზე.................................................................. 44

 

უაკ 665.5.006

. ჯაფარიძე, . ხოშტარია. მუხის კასრში საკონიაკე სპირტის დაძველების ექსტრაქციული პროცესის  კინეტიკა.................................................................................................................................... 48

 

არქიტექტურა, ურბანისტიკა, დიზაინი

 

უაკ 72

. ქუთათელაძე, . ბაგრატიონ-დავითაშვილი. თბილისის არქიტექტურა XIX-XX საუკუნეების მიჯნაზე............................................................................................................................................................... 51

 

ბიზნესინჟინერინგი

 

უაკ 339.92

. კობიაშვილი, . ფაილოძე, . რამაზაშვილი. ავტომატიზაციის ეფექტურობა წარმოების სფეროში................................................................................................................................................................... 55

 

ინფორმატიკა, მართვის სისტემები

 

უაკ 624.042.7.519.21

. ფაღავა, . მაისურაძე, . ბერიძე, . კალანდაძე, . ესიავა. მაღალენერგეტიკული პროტონებით დასხივებული კრისტალების გამოკვლევა ფოტო-ჰოლის ეფექტის მეთოდით.................................................................................................................................................................... 61

 

უაკ 549.521.61

. მეცხვარიშვილი, . ბერიძე, . კალანდაძე, . ბარამიძე. სტრონციუმის კარბონატის ნაწილაკების გავლენა სამარიუმის მანგანიტის

მაგნიტურ თვისებებზე.................................................................................................................................................................................. 68

 

ავტორთა საძიებელი .......................................................................................................................................................... 71

ავტორთა საყურადღებოდ ............................................................................................................................................... 72