დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

N2 (456), 2005 - [PDF]

უაკ 539.67

ჯ. ნიკურაძე, ი. ყურაშვილი, ე. სანაია, თ. ძულიაშვილი. ბორით ლეგირებული მონოკრისტალური სილიციუმის ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები................................................................................................................................. 9

 

უაკ 37.022

ლ. ცირეკიძე. სტუდენტების გონებრივ შესაძლებლობათა და შემეცნებითი უნარების განვითარბის და განმტკიცების პედაგოგიურ-მეთოდური საფუძვლები.................................................................................................................... 13

 

უაკ 607.85.152

თ. შარაბიძე, ლ. ასათიანი. საინჟინრო გრაფიკისა და მხაზველობითი გეომეტრიის ზოგიერთი ამოცანის ამოხსნის მეთოდის შერჩევა ესთეტიკური მოთხოვნების გათვალისწინებით................................................................. 15

 

უაკ 621.774.37

ე. გვილავა. დ. ნოზაძე, თ. ფიცხელაური. ცივი გამოწნევის პუანსონების ვარიანტული კონსტრუირება..........................................................................................20

 

უაკ 669.168.553.3

ზ. სიმონგულაშვილი. სილიკომანგანუმის დნობის ტექნოლოგიის დამუშავება, კვლევა და სამრეწველო ათვისება საბოლოო წიდების ფუძიანობის გაზრდით............................................................................................................. 24

 

უაკ 669. 168 : 553.3

ზ. სიმონგულაშვილი, თ. მჭედლიძე, მ. მიქელაძე. წარმოების ნარჩენების გამოყენება მანგანუმიანი ფეროშენადნობების მისაღებად.................................................................................................................................... 27

 

უაკ 620

რ. ხუროძე, პ. მერაბიშვილი, გ. ჩიტაშვილი, შ. ნაჭყებია. საქართველოს ენერგოსისტემაში ბაზისური სიმძლავრის დეფიციტის პრობლემა და მისი დაძლევის რაციონალური გზები.................................................................................................................................................................................... 31

 

უაკ 621.3

პ. მერაბიშვილი, შ. ნემსაძე. მაგნიტურ-იმპულსური ტექნოლოგიის გამოყენების საკითხები და განვითარების პერსპექტივები.................................................................................................................................................................... 36

 

უაკ 621.452.3.018.2:539.4

პ. მენაბდიშვილი. გაზტურბინული ძრავას სტატორის ექსპერიმენტული

გამოკვლევა......................................................................................................................................................................... 42

 

უაკ 621.452.3.018.2:539.4

პ. მენაბდიშვილი. გაზტურბინული ძრავას გარე კორპუსის გაანგარიშება

მდგრადობაზე................................................................................................................................................................... 46

 

უაკ  22.34.666.223

ი. ხართიშვილი. მრავალფენიანი გარსების დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის განსაზღვრის ალგორითმი................................................................................................................................................................................................. 50

 

უაკ 624.01

გ. ლეჟავა, დ. ჩიქოვანი. სტატიკურად ურკვევი სივრცულ-ღერძოვანი რკინაბეტონის კონსტრუქციების გაანგარიშების მეთოდიკა.............................................................................................................................................. 53

 

უაკ 624.01

დ. ჩიქოვანი. ორმაგი სიმრუდის მქონე დამრეცი ხვრეტებიანი გარსის დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის გამოკვლევა.......................................................................................................................................................................... 56

 

უაკ 621.914.2

ზ. ჩიტიძე, ი. გელაშვილი. ხის დასამუშავებელი ჩარხი............................................................................... 60

 

უაკ 621.914.2

ზ. ჩიტიძე, ი. გელაშვილი. ასაწყობი ფრეზი..................................................................................................... 62

 

უაკ 531.8

ა. ვაშალომიძე, თ. მჭედლიშვილი, ზ. ბალამწარაშვილი. არასტაციონალური დინამიკური სისტემების პარამეტრული მდგრადობის კვლევის შესახებ....................................................................................................... 64

 

უაკ 681.2.08+53.08

ვ. ფრუიძე, თ. ჯაფარიძე, ლ. გოდოლაძე. ფხვიერი მასალების ტენსაზომის ჩვენებაზე ტემპერატურის ცვლილებების გავლენის ხარისხის განსაზღვრის ხერხი...................................................................................... 71

 

უაკ 629:7.735

დ. ჯამასპიშვილი. მინიმალური სიხშირე-მანიპულირებული სიგნალების ოპტიმალური ელემენტობრივი მიღება სიხშირის დოპლერული წანაცვლებისას................................................................................................................... 74

 

უაკ 629:7.735

დ. ჯამასპიშვილი, ვ. პაპუნაშვილი. მინიმალური სიხშირე-მანიპულირებული სიგნალების ოპტიმალური ელემენტობრივი მიღება ფლუქტუაციის საწყისი ფაზისას................................................................................. 80

 

უაკ   [551.263.036+(551.73+551.761)](234.9)

გ. ჩიხრაძე. კავკასიონის ნაოჭა სისტემის ზედაპალეოზურ-ტრიასული „დიზის სერიის“ ნალექების სტრატიგრაფიისა და

ლითოლოგიის შესახებ............................................................................................................................................. 88

 

უაკ 536.2.01

ო. ფურცელაძე, გ. ბურჯალიანი, გ. ურუშაძე. გაწიბოვნებულზედაპირიანი თბომცვლელი აპარატის ეფექტურობა ჰაერის ტემპერატურის ცვლილებების გათვალისწინებით...................................................... 94

 

უაკ 551.47

ი. ქადარია, გ. ჭიღლაძე. წყალმიმღების გავლით არხში შეჭრილი შეწონილი ნატანის გაზრდილი კონცენტრაციის მქონე კოშტების გადაადგილების პერიოდული ტალღები................................................................................. 99

 

უაკ 628.1

შ. ციხლაშვილი. წყალმომარაგების სისტემების ფუნქციონირების ხარისხის დიაგნოსტიკური შეფასების სტატისტიკური პროცედურა

ქ. ზელენოგრადის მაგალითზე........................................................................ 102

 

უაკ 628.1

შ. ციხლაშვილი. მომხმარებელთა წყლით უზრუნველყოფის მიმდინარე პროცესის სიტუაციური მდგომარეობის განსაზღვრა წყალმომარაგების მართვის ავტომატიზებულ სისტემაში ქ. ზელენოგრადის

მაგალითზე...................................................................................107

 

უაკ 681. 3

თ. სუხიაშვილი. სამოქალაქო სამართალწარმოების დინამიკური ასპექტის

მოდელირება.................................................................................................................................................................... 109

 

უაკ 681.3

თ. სუხიაშვილი. სასამართლო სამოქალაქო სამართლის საქმეთა წარმოების სტრუქტურული მოდელირება.......................................................................................112

 

უაკ 681.3

გ. ვაჩიბერიძე, ე. კამკამიძე. საფრენი აპარატების გეოგრაფიული კოორდინატების განსაზღვრის ოპტიკური მეთოდის დამუშავება ფოტომგრძნობიარე ხელსაწყოებზე მუხტოვანი

კავშირით........................................................................................................................................................................... 117

 

უაკ 681.3

გ. ვაჩიბერიძე, ე. კამკამიძე. მიზნის გამოცნობის ამოცანებში შედარების კორელაციურ-ექსტრემალური სისტემის პრინციპის გამოყენების საკითხისათვის................................................................................................................. 122

 

უაკ 681.3

მ. ქურდაძე. ფუნქციურად გადაწყობადი ოპტოელექტრონული სტრუქტურების საიმედოობის ოპტიმიზაციის

მეთოდების ეფექტურობა............................................................................................................................................. 127

 

უაკ 681.3

მ. ქურდაძე. ფუნქციურად გადაწყობადი ოპტოელექტრონული მოწყობილობათა აპარატურული დარეზერვების საიმედოობის გათვლის ოპტიმალური ვარიანტები............................................................................................ 132

 

უაკ 22.02

ი. კაკუბავა, ი. კუბელია, ლ. პეტრიაშვილი. ბიზნეს პროცესების მოდელირება მასობრივი მომსახურების ჩაკეტილი სისტემებით.................................................................................................................................................. 138

 

უაკ 658.012.011.56

ს. პოჩოვიანი. მორწყვის რეჟიმების და მოსავლის პროგნოზირების პროცესების ავტომატიზაცია.............................................................................................................................................................. 142

 

უაკ 658.012.011.56

ს. პოჩოვიანი. მორწყვის რეჟიმების და მოსავლის პროგნოზირების ავტომატიზებული სისტემის ამოცანები.............................................................................................................................144

 

უაკ 623.4.02

თ. დალაქიშვილი, გ. დალაქიშვილი. გარებალისტიკური პარამეტრები და მოძრავ მიზნებში დასწრების ფუნქციური მოდელი ტყვიებისა და არარეაქტიული ჭურვებისათვის........................................................ 145

 

უაკ 623.4.02

თ. დალაქიშვილი, გ. დალაქიშვილი. ჩასაფრებიდან მცელავი ცეცხლის წარმოების ფუნქციური მოდელი და გრაფიკული ანალიზი................................................................................................................................................... 151

 

უაკ 624.07.534.1

რ. როსტიაშვილი, მ. თედოშვილი, მ. ჭელიძე, ტ. ტატიშვილი. ჰისტერეზისის მაგნიტური ყულფის გავლენა ვიბრაციული მანქანის დემპფირებაზე.................................................................................................................... 158

 

უაკ 624.07.534.1

რ. როსტიაშვილი, მ. ჭელიძე, მ. თედოშვილი. ტრიგერული მართვის დაბალსიხშირული ელექტროვიბრაციული მანქანა................................................................................................................................................................................. 160

 

უაკ 681.62

ა. შავგულიძე, რ. ქირია, ე. ქვლივიძე, ე. წვერავა. გაზონების სასხლავი აპარატის ავტომატური რეგულირების ზოგიერთი საკითხი....................................................................................................................................................... 164

 

უაკ 681.62

ა. შავგულიძე, რ. ქირია, ე. წვერავა, ე. ქვლივიძე. გაზონების სასხლავი აპარატის ჰიდრომიმყოლი სისტემის დინამიკის

ზოგიერთი საკითხი................................................................................................................................. 166

 

უაკ 629.7:551.501.8

ს. ტეფნაძე, ა. აფხაიძე, ნ. თავაძე. თვითმფრინავის პლანერის გარსშემოდინების აეროდინამიკური ხმაური....................................................................................................................169

 

უაკ 629. 113. 004.

ვ. ლეკიაშვილი, ნ. თოფურია, ხ. მღებრიშვილი. ავტომობილის ტექნიკური მიზეზებით გამოწვეული მოცდენების შეფასება............................................................................................................................................................................. 171

 

უაკ 625.75

თ. გორშოკი, პ. ცაგარეიშვილი, მ. არჩვაძე. საქართველოს ნავსადგურების სარკინიგზო ტრანსპორტთან ეფექტური მუშაობის უზრუნველყოფის შესახებ................................................................................................. 173

 

უაკ 656.259.1:629.4.027.117.2

მ. ელიზბარაშვილი, ნ. მღებრიშვილი, ა. კოსენკო. რკინიგზაზე მოძრავი შემადგენლობის ღერძებისა და მოძრავი ერთეულების რაოდენობათა მთველი მოწყობილობის გამოყენებით დისპეტჩერული მართვის გაუმჯობესების შესახებ............................................................................................................................................................................................... 177

 

უაკ 681-518.5

კ. მჭედლიშვილი, თ. ყურაშვილი. მაჩვენებლიანი ფუნქციის გამოყენება საავტომობილო ტრანსპორტზე ფისკალური პოლიტიკის მართვისათვის................................................................................................................ 181

 

უაკ 621.671

კ. მჭედლიშვილი, თ. ყურაშვილი. ავტომობილიზაციის პროცესის შეფასების კრიტერიუმები სამხრეთ კავკასიის

რეგიონის ქვეყნებში........................................................................................................................................................ 185

 

უაკ 894. 631. 09

ნ. წიკლაური. გივი მარგველაშვილის რომან „მუცალის“ ქართული

თარგმანის შესახებ............................................................................................................................................................................... 188

 

უაკ 32

ე. მაჭარაშვილი. პოლიტიკური ანალიზი და პოლიტიკური კონსულტაცია......................................... 191