დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

N4 (454), 2004 - [PDF]

უაკ 517.51

ნ. მაჭარაშვილი, ი. ფოჩხუა, ზ. წიკლაური. ვალე-პუსენის გადიფერენციალებული ინტეგრალის კრებადობა................................................................................................................................................................................................... 9

 

უაკ 539. 03

ი. ზონენაშვილი. მოქნილი გარსების და ფირფიტების თეორიის ღერძსიმეტრიული სასაზღვრო ამოცანების ამოხსნა

ჩადგმის მეთოდით........................................................................................................................................ 15

 

უაკ 539.03

ი. ზონენაშვილი. სიხისტის წიბოთი გამაგრებული ფირფიტის ღუნვის

ერთი ამოცანის შესახებ................................................................................................................................................................................. 18

 

უაკ 678.5.416.539.4

ი. ბოჭოიძე, მ. გაჩეჩილაძე, ბ. ბუცხრიკიძე. ფორმირების ზოგიერთი პარამეტრის გავლენა პოლიეთილენის ფირის ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების იზოტროპიულობაზე........................................................................ 23

 

უაკ 22.34-666.223

მ. ლაღუნდარიძე, ი. ხართიშვილი. მრავალფენოვანი გარსული სასრული ელემენტის რეაქციის ვექტორების და მატრიცის ერთი

მიდგომის შესახებ.......................................................................................................................... 28

 

უაკ 624.042.7

ლ. ავალიშვილი, დ. ნინიკაშვილი, გ. ბოლქვაძე, გ. ხუციშვილი. რკინაბეტონის ერთსართულიანი სამრეწველო კარკასული შენობის გაანგარიშება სეისმომედეგობაზე ცხრილების

დახმარებით....................................................................................................................................................................... 31

 

უაკ 69.025

გ. მაისურაძე. დიდმალიან გადახურვებში ურთიერთგადამკვეთი თაღებით გადაწყვეტილ გარსებში დახრილი თაღების გამოყენების აუცილებლობა..................................................................................................................... 38

 

უაკ 624.07:073.12

ნ. მურღულია, ლ. ზამბახიძე, ლ. გოგიჩაიშვილი, რ. შელია. დაარმატურების გავლენა ფირფიტის ღუნვისას................................................................................................................................................................................................. 40

 

უაკ 65.015.13

ა. სოხაძე, ლ. ქალდანი. შენობა-ნაგებობათა ავარიულობის მიზეზები და მათი კონსტრუქციული ელემენტების გამოკვლევისა და მდგომარეობის შეფასების ზოგადი პრინციპები............................................................. 44

 

უაკ 539.3

ზ. ორაგველიძე. მრუდწირული მოხაზულობის ფორმის მქონე ბურჯებით ფუძე-გრუნტების ზიდვის უნარის გაზრდა................................................................................................................................................................................. 51

 

უაკ 669.26.265

ე. ბროლაძე. საბრიკეტო დანადგარის ვალცებს შორის ფეროშენადნობთა კაზმის მობეჟვის განაწილების გამოკვლევა......................................................................................................................................................................... 54

 

უაკ 669.26.265

ე. ბროლაძე. ყაზახეთისა და თურქეთის ქრომის მადნების ურთიერთშედარებითი გამოკვლევა......................................................................................................................................................................... 56

 

უაკ 662.74

ბ. მაისურაძე, ს. მაზმიაშვილი, ლ. მდივანი. ტყიბულის ნახშირის მინერალური ნაწილის ქცევა სპეციალური კოქსის

მიღების პროცესში............................................................................................................................................ 59

 

უაკ 662.74

ბ. მაისურაძე, ს. მაზმიაშვილი, ლ. მდივანი. ტყიბულის ნახშირის გამდიდრებისა და ფეროშენადნობთა წარმოების ნარჩენების დანაჭროვნების საკითხისათვის................................................................................ 63

 

უაკ 669.168

ნ. წერეთელი, დ. ნანობაშვილი, ქ. წერეთელი, შ. გრიგალაშვილი. სილიკომანგანუმის გამოდნობა ჭიათურის მანგანუმის მადნების გამდიდრების ნარჩენებიდან.................................................................. 66

 

უაკ 621.774

ე. გვილავა, გ. ოთარაშვილი. ბრუნვის სხეულების წარმოდგენა კომპიუტერული კონსტრუირების სისტემებში................................................................................................................................................................................................. 70

 

უაკ 628.2

ლ. ღოღელიანი, ზ. ასკურავა. ჟინვალისა და თბილისის წყალსაცავების ეკოქიმიური და სანჰიგიენური მდგომარეობა..................................................................................................................................................................... 76

 

უაკ 627. 82. 042.536

პ. ჭიჭაღუა. კაშხლის ბეტონის მასივის ტემპერატურული რეჟიმის გაანგარიშების მეთოდიკა არათანაბარბიჯებიანი ამაღლებული სიზუსტის მქონე სასრულ სხვაობათა მეთოდის

გამოყენებით...................................................................................................................................................................... 79

 

უაკ 532.516

ც. გეგუჩაძე, ნ. თავართქილაძე, ა. გეწაძე. წინააღმდეგობის კრიზისი არაწრიული კვეთის მილებში გაზებისა და სითხეების

მოძრაობის დროს............................................................................................................................... 83

 

უაკ 532.516

ც. გეგუჩაძე. არაწრიული კვეთის მილებში გაზებისა და სითხეების მოძრაობის ავტომოდელურობა.........................................................................................................................................................86

 

უაკ 551.47

ლ. ღოღელიანი, ი. ქადარია, გ. ჭიღლაძე. წყალმიმღების გავლით მდინარიდან არხში შეღწეული გაზრდილი სიმღვრივის

მქონე ტალღები....................................................................................................................................... 89

 

უაკ 624.012

გ. თურქია. ბეტონის სახეობისა და სიმტკიცის გავლენა მიწისქვეშა ნაგებობების კონსტრუქციების დინამიკურ ეფექტზე............................................................................................................................................................................... 94

 

უაკ 656.05

ზ. ბოგველაშვილი, რ. ველიჯანაშვილი, გ. აბაზაძე, კ. აბდუშელიშვილი, ნ. კიკნაძე. სატრანსპორტო ნაკადების 

გამოკვლევა გზაჯვარედინებზე........................................................................................................... 96

 

უაკ 624.19

მ. გრძელიშვილი. მონოლითური დაწნეხილი ბეტონის შედგენილობის შერჩევის საკითხისათვის................................................................................................................................................................. 99

 

უაკ 656.21.001.2

ა. ბიჩინაშვილი, ა. კორელი, ლ. ბოკუჩავა, ნ. კაკიაშვილი. მახარისხებელი გორაკზე მოხსნილობათა სიჩქარის რეგულირების ოპტიმალური ვარიანტის შერჩევა საბაზრო ეკონომიკის

მოთხოვნათა გათვალისწინებით.................................................................................................................................................................102

 

უაკ 656.21.001.2

ა. ბიჩინაშვილი, ა. კორელი, ლ. ბოკუჩავა, შ. რაზმაძე. მახარისხებელი და გამგზავნი პარკები როგორც ერთიანი ფორმირების სისტემა................................................................................................................................ 105

 

უაკ 624.19

კ. ჭურაძე. გვირაბების ბეტონის სამაგრების კოროზიული პროცესების კინეტიკა და მათი ხანგამძლეობის ამაღლება........................................................................................................................................................................... 109

 

უაკ 629.113

შ. გავაშელი, გ. ემირიძე, ნ. ნავაძე, ო. გელაშვილი. ავტომობილის საწვავის ეკონომიურობაზე მძღოლის პროფესიული ოსტატობის გავლენის შეფასების მეთოდების ანალიზი............................................................................................................................................................................. 111

 

უაკ 629.113

შ. გავაშელი, ნ. ნავაძე, ო. გელაშვილი, გ. ემირიძე. ავტომობილის ტოქსიკურობისა და საწვავის ეკონომიურობის ანალიზი.......................................................................................................................................... 114

 

უაკ 621.01.531.3

დ. დემეტრაძე, ს. მებონია, ა. მაღლაკელიძე, ნ. კიკნაძე. წრიული და განივი რხევების კვლევა თაღოვან-კბილანურ

ცილინდრულ გადაცემებში................................................................................................................. 117

 

უაკ 621.01.531.3

დ. დემეტრაძე, ს. მებონია, ა. მაღლაკელიძე, დ. სიამაშვილი. იძულებითი რხევებისა და საკუთარი სიხშირეების თეორიული კვლევა თაღოვან-კბილანურ ცილინდრულ გადაცემებში თვლების საყრდენების დრეკადობის გათვალისწინებით............................................................................................................................. 121

 

უაკ 658.512

ზ. გასიტაშვილი, ნ. ყანჩაველი. ექსპერტული სისტემებისა და მოდიფიცირებული პეტრის ქსელების კომპოზიცია სამხედრ პროცესების მოდელირებაში......................................................................................... 125

 

უაკ 681.3.06

მ. ყაველშვილი. სარეზევო კოპირება................................................................................................................. 128

 

უაკ 658.012.011.56

გ. გოგიჩაიშვილი, ს.პოჩოვიანი. მორწყვის რეჟიმებისა და მოსავლის პროგნოზირების პროცესების კვლევის დინამიკის მოდელი პეტრის მოდიფიცირებული ქსელის სახით................................................................ 133

 

უაკ 519.7

რ. ჩოგოვაძე. ხელოვნური ნეირონული ქსელების სინთეზი სახეთა ამოცნობის პროცესებისათვის......................................................................................................................................................... 135

 

უაკ 728.1

ნ. თევზაძე, ე. კალანდაძე, ე. ცქვიტინიძე. 30-50-იანი წლების ზოგიერთი საცხოვრებელი სექციის შესახებ............................................................................................................................................................................................... 141

 

უაკ 728.1

ნ. თევზაძე, ე. კალანდაძე, ე. ცქვიტინიძე. კუთხის საცხოვრებელი სახლების თავისებურებანი............................................................................................................................................................ 145

 

უაკ 537.21

პ. მერაბიშვილი, გ. ცხომელიძე. მცირე სიმძლავრის იონური

ძრავა................................................ 151

 

უაკ 621.311

მ. რუხვაძე. ცალფაზა დამიწებისაგან ნულოვანი მიმდევრობის დენური

დაცვა.................................................................................................................................................................................. 154

 

უაკ 621.311

შ. ნაჭყებია, მ. რუხვაძე, ი. ხომერიკი. ენერგოსისტემასთან მიერთებული მცირე ჰესების მდგრადი მუშაობის უზრუნველყოფა............................................................................................................................................................. 156

 

უაკ 621.311

მ. რუხვაძე. ორთაჭალჰესის ავტონომიური რეჟიმის ანალიზი................................................................ 161

 

უაკ 629.7

ს. ტეფნაძე, ა. ბეთანელი, ა. აფხაიძე. თვითმფრინავების დაპროექტების აკუსტიკური ასპექტები.......................................................................................................................................................................... 165