დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

N3 (493), 2014 - [PDF]

მშენებლობა

 

უაკ 624.01+624.04

. ესაძე, . ურუშაძე, . ჯავახიშვილი, . ზურაბიშვილი. კინემატიკური შეშფოთების გავლენა სტატიკურად დატვირთული ღეროს დეფორმაციულ მდგომარეობაზე............................................................................................................................................................................ 9

 

ენერგეტიკა და ტელეკომუნიკაცია

 

უაკ 536.6

. კიღურაძე, . ჩხიკვაძე, . ჩხიკვაძე. სათბობის თბოუნარიანობის სანიმუშო ნივთიერების შექმნა ბენზოინის მჟავას ბაზაზე................................................................................................................ 15

 

სამთო საქმე და გეოლოგია

 

უაკ 551.49.553.7

. ზვიადაძე, . მარდაშოვა, . ავალიანი. ახალი მონაცემები მუხრანის არტეზიული აუზის ჰიდროგეოლოგიური პირობების შესახებ............................................................................................................ 19

 

უაკ 551.49.553.7

. ზვიადაძე, . ავალიანი, . მარდაშოვა, . ქემოკლიძე, . ქევხიშვილი. ქ. თბილისის სასმელი წყალმომარაგების ერთ-ერთი ობიექტის – მუხრანის წყალამღების სანიტარიული მდგომარეობა................................................................................................................................................. 25

 

ქიმიური ტექნოლოგია, მეტალურგია

 

უაკ 620.22: 669.01

. გორდეზიანი, . გორდეზიანი, . ჯანდიერი. Ti-B სისტემის შენადნობთა თერმოდინამიკური გამოკვლევა და მათი ფაზური დიაგრამის გამოთვლა........................................................... 29

 

უაკ 621. 04

. ნოზაძე, . ეჯიბია, . მებონია, . თუთბერიძე. ფიბრობეტონისაგან საგზაო-სადრენაჟო მილების

წარმოება და კვლევა......................................................................................................... 34

 

უაკ 669.4

. გეგუჩაძე, . ხელაძე, . ქირია, . თევდორაძე. ლითონის რაფინირება წიდის მეშვეობით..................................................................................................................................................................................... 38

 

სატრანსპორტო, მანქანათმშენებლობა

 

უაკ 656.2

. ზუბიაშვილი, . კიკნაძე. ფსიქოლოგიური კლიმატის ფორმირება საქართველოს სარკინიგზო ტრანსპორტის მენეჯმენტში........................................................................................................................... 42

 

უაკ 565.2

. ზუბიაშვილი, . კიკნაძე. ერთიანი სატრანსპორტო ევრაზიული დერეფნის შემაერთებელი კორიდორი და „საქართველოს რკინიგზა“.......................................................................................... 45

 

უაკ 621.512/.513

. მეგრელიძე, . ღვაჩლიანი, . გუგულაშვილი, . ისაკაძე,

. ბერუაშვილი. ახალი კონსტრუქცია კომპრესორის მუშაობის გაუმჯობესებისათვის................................................................................... 49

 

 

არქიტექტურა, ურბანისტიკა, დიზაინი

 

უაკ 72

. როყვა, . ქუთათელაძე, . ბაგრატიონ-დავითაშვილი. დიზაინის ძირითადი სახესხვაობანი ............................................................................................................................................................................. 53

 

ბიზნესინჟინერინგი

 

უაკ 62(038)+004(038)+81'374.26:62=111=161.1=353.1

. ცხადაძე, . ყუფუნია, . კვესელავა, . თედეშვილი. ცხადაძე. სამენოვანი (ქართულ-ინგლისურ-რუსული) ტექნიკური ტერმინოლოგიური ლექსიკონის შექმნის შესახებ........................................................................................................................................................................................... 57

 

უაკ 801.55

. გამყრელიძე. მეორეული ნომინაცია და სიტყვის კომპონენტური ანალიზი................................................... 60

 

უაკ 801.55

. გამყრელიძე.  „ველის თეორიის“ დინამიკა ლექსიკური სისტემის ჭრილში.................................................... 64

 

ინფორმატიკა, მართვის სისტემები

 

უაკ 008

. ჯიქიძე, . ცუცქირიძე. გამტარ სითხეში უსასრულო ფოროვანი ფირფიტის ბრუნვის არასტაციონარული ამოცანა ცვლადი გამოჟონვის სიჩქარისა და ელექტროგამტარებლობის შემთხვევაში მაგნიტური ველისა და  სითბოგადაცემის გათვალისწინებით..................................................................................................................................................................... 67

 

ავტორთა საძიებელი ........................................................................................................................................................... 73

ავტორთა საყურადღებოდ................................................................................................................................................ 74