დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

N4 (494), 2014 - [PDF]

ენერგეტიკა და ტელეკომუნიკაცია

 

უაკ 681.3

. გუდიაშვილი, . ლომიძე. საქართველოს ელექტროსისტემის სტრუქტურის მოდელირება ................................................................................................................................................................................. 9

 

უაკ 722. 662: 998

. კიღურაძე, . ქეთელაური, . ბარამიძე. შენობის გათბობის “წყვეტილი” რეჟიმის ოპტიმიზაცია............................................................................................................................................................................... 14

 

უაკ 536.6

. ჩხიკვაძე. სათბობის თბოუნარიანობის საკვლევი ხელსაწყოს თბური ეკვივალენტის განსაზღვრა...................................................................................................................................................... 19

 

სამთო საქმე და გეოლოგია

 

უაკ 622.276

. გაჯიევი. დახრილი ჭაბურღილების პროფილის ანალიზი ინკლინომეტრული მონაცემების საფუძველზე....................................................................................................................................................... 23

 

სატრანსპორტი, მანქანათმშენებლობა

 

უაკ 621.57

. მეგრელიძე, . ისაკაძე. ორსაფეხურიანი სამაცივრო ციკლი ერთი როტაციული კომპრესორით, რეგენერაციული ეკონომაიზერით და მაცივარაგენტის ორთქლის შეშხეფებით............................................................................................................................ 28

 

უაკ 621.57

. მეგრელიძე, . ისაკაძე, . გუგულაშვილი, . მეგრელიძე. კასკადური ტიპის თერმოელექტრული მაცივარი............................................................................................................................................... 33

 

ინფორმატიკა, მართვის სისტემები

 

უაკ 621.397.13

. ჩხეიძე, . ტოკაძე. LabView და MathCad პროგრამულ გარემოში მონაცემთა დამუშავების შედარებითი ანალიზი................................................................................................................................... 38

 

უაკ 004.055

. გოგიჩაიშვილი, . სურგულაძე, . ახობაძე, . ღვინეფაძე,

. სუხიაშვილი. სახელმწიფო და სასამართლო სისტემის მართვის სრულყოფის საკითხები........................................................... 43

 

უაკ 62-5

. ახობაძე, ელ. კურცხალია, . ბახტაძე, . ვარძიაშვილი. ქალაქის ფუნქციურ-სივრცული განვითარების იმიტაციური მოდელირება და მართვა.................................................... 49

 

უაკ 681.3

. გასიტაშვილი, . ხუციშვილი, . გაგლოშვილი. ინოვაციური პროცესების მოდელების ევოლუცია............................................................................................................................................................. 55

 

უაკ 004.5

. ღვინეფაძე, . ღვინეფაძე. ზოგიერთი მოსაზრება სახელმწიფოს მართვის სრულყოფის მიმართებით..................................................................................................................................... 64

 

ავტორთა საძიებელი ........................................................................................................................................................... 69

ავტორთა საყურადღებოდ ............................................................................................................................................... 70