დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

N3 (497), 2015 - [PDF]

 

ხელოვნება და ჰუმანიტარული მეცნიერებები

 

უაკ 69:726.54

SCOPUS CODE 1201

. გიორგობიანი. თბილისის ქაშვეთის ტაძრის აღმშენებლობის ისტორიიდან......................................................................................... 9

 

ბიზნესი, მართვა და აღრიცხვა

 

უაკ 339.92

SCOPUS CODE 1401 

. ფარსეღაშვილი, . კიკვაძე. აუდიტის დაგეგმვა და რეგულირება.................................................................................................................................. 17

 

უაკ 796.51

SCOPUS CODE 1404 

. კურტანიძე. რეკომენდაციები საქართველოს რეგიონებში ტურისტული ინფრასტრუქტურის ფორმირებისათვის..................................................................................................................................................................... 24

 

კომპიუტერული მეცნიერება

 

უაკ 681.3

SCOPUS CODE 1702 

. ქუთათელაძე, . კობიაშვილი. წესებზე დაფუძნებული ექსპერტული სისტემის სასწავლო მოდელი....................................................................... 30

 

უაკ 658

SCOPUS CODE 1711

. ქორთიაშვილი. პერსონალის მართვის მეთოდები.......................................................................................................................................... 39

 

გადაწყვეტილების მიღების კვლევა

 

უაკ 681.3

SCOPUS CODE 1802

. გაგლოშვილი, . გასიტაშვილი, . ხუციშვილი. სკრინინგის და რანჟირების ამოცანები  ღია ინოვაციაში............................................................................................... 49

 

ეკონომიკა, ეკონომეტრიკა და ფინანსები

 

უაკ 657.6+657.454.4

SCOPUS CODE 2003

. ლიპარტია. საქართველოს სახელმწიფო ფინანსური კონტროლის სრულყოფის მეთოდოლოგიურ-პრაქტიკული ასპექტები...................................................................................................................... 63

 

უაკ 336

SCOPUS CODE 2003

. ხანთაძე, . ცაავა. კომერციული ბანკის აქცეპტისა და დებიტორული დავალიანების დაფინანსების მეთოდების თავისებურებები................................................................................................................................................. 72

 

უაკ 336.71

SCOPUS CODE 2003

. ცაავა, . ხანთაძე. ფულის დროითი ფასეულობისა და ვალუტის გაცვლითი კურსის გაანგარიშების თავისებურებები ........................................................................................................................................................................ 84

 

ინჟინერია

 

უაკ 624.072.33

SCOPUS CODE 2205 

. გვასალია, . ჯანყარაშვილი, . კვაჭაძე, . მექვაბიშვილი. ჩარჩოს ოპტიმალური დაპროექტება.................................................................................................................................... 93

 

უაკ 621.564

SCOPUS CODE 2210 

. მეგრელიძე, . ისაკაძე, . გუგულაშვილი. სორბციული ტიპის ჰელიოენერგეტიკული მაცივარი დანადგარის ეფექტურობის გაზრდის მეთოდი.................................................................................................................................................................... 102

 

უაკ 621.56/57

SCOPUS CODE 2210 

. მეგრელიძე, . ისაკაძე, . გუგულაშვილი. მშრალი ყინვის მაცივარი მანქანის ენერგომოხმარების შემცირების ინოვაციური მეთოდი............................ 109

 

უაკ 801.32(031):624

SCOPUS CODE 2215

. ხმელიძე, . გურეშიძე, . ხმელიძე, . ვანიშვილი. სამშენებლო განმარტებითი ლექსიკონი სამშენებლო საქმის განვითარების

პარადიგმული მოდელი......................................................................................................................................................... 114

 

მასალათმცოდნეობა

 

უაკ 662.8.053: 691.33

SCOPUS CODE 2501

. სხვიტარიძე, . ვერულავა. ახალი სწრაფშემკვრელი მასალა მეტალურგიული კაზმების და სილიკომანგანუმის ბრიკეტირებისათვის............................................................................................................................................................... 123

 

უაკ 541.1 – 16:666./.2

SCOPUS CODE 2501

. გორდელაძე, . სარუხანიშვილი, . კაპანაძე, . მშვილდაძე,

. რაჭველიშვილი. სპილენძთან შერწყმის შედეგად მრავალკომპონენტიან მინანქარში წარმოქმნილი დაძაბულობების შესახებ....................................................................................................................................................... 128

 

უაკ 666.1/.2

SCOPUS CODE 2501

. რაზმაძე. ანტიკოროზიული დამფარავი მინანქრების სინთეზი – ექსპერიმენტის დაგეგმვა და ოპტიმიზაცია...................................................................................................................................................................... 133

 

უაკ 669.01:669.1

SCOPUS CODE 2501

. გრიშჩენკო, . სელეზნიოვა. სორტამენტის ოპტიმიზაცია, პროდუქციის მაღალი ხარისხი, ენერგოეფექტურობა და ეკოლოგიურობა – მსოფლიოს ფეროშენადნობთა ინდუსტრიის განვითარების ძირითადი მიმართულებები................................................................................................................................................ 140

 

უაკ 669.04

SCOPUS CODE 2501

. მიქაძე, . გოგიჩაშვილი, . ბუჩუკური. სამრეწველო ნარჩენების მეტალურგიული გადამუშავებით მრავალკომპონენ­ტიანი ლიგატურის მიღება თხევადი ფოლადის ღუმელსგარე დამუშავებისათვის....................................................... 152

 

უაკ 669:187.526.001.5

SCOPUS CODE 2501

. ოქროსაშვილი, . რაზმაძე, . ლომაია, . ლოლაძე,

. ფეიქრიშვილი. ალუმინის ფუძეზე Ni, Nb და Ta დანაფარების მიღების

ტექნოლოგია................................................................... 161

 

უაკ 66.08

SCOPUS CODE 2501

. ქებაძე. სკაფოლდი ქსოვილის რეგენერაციისათვის..................................................................................................................... 176

 

უაკ 621.791.755

SCOPUS CODE 2501

. საბაშვილი, . ლოლაძე, . კენჭიაშვილი. წყლის ორთქლის გარემოში პლაზმური ჭრისას წყლის ორთქლის ტემპერატურის და წნევის გავლენა ჭრის ზედაპირის ხარისხზე................................................................................................................... 182

 

უაკ 620.22: 669.01

SCOPUS CODE 2506

. გორდეზიანი, . ცირეკიძე, . გორდეზიანი, . კენჭიაშვილი,

. კანთელაძე. არარეგულარული მყარი Al-Ti-Fe ხსნარის ორ ფაზად განშრევება........................................................................... 189

 

მათემატიკა

 

უაკ 008

SCOPUS CODE 2604

. ჯიქიძე, . ცუცქირიძე. უსასრულო ფოროვანი ფირფიტისა და გარემომცველი სითხის ერთობლივი ბრუნვის არასტაციონარული ამოცანა ცვლადი გამოჟონვის სიჩქარისა და ელექტროგამტარობის შემთხვევაში მაგნიტური ველისა და თბოგადაცემის გათვალისწინებით...................................................................................... 195

 

უაკ 536.22

SCOPUS CODE 2604

. შარიქაძე, . ციცქიშვილი, . კეკენაძე. არანიუტონისეული სუსტად გამტარი სითხის დინება სასაზღვრო ფენაში თბოგადაცემისას...................... 203

 

ფიზიკა და ასტრონომია

 

უაკ 621.315.592

SCOPUS CODE  3104

. ფაღავა, . ბერიძე, . ხოჭოლავა, . ესიავა. ზრდის დეფექტის რადიაციული გამოწვა ზონური დნობით

მიღებულ n-Si კრისტალში............................... 210

 

უაკ 53:621.039.51

SCOPUS CODE 3106

. მეცხვარიშვილი, . რაზმაძე, . კალანდაძე, . ბერიძე,

. ჯოხაძე. 151Eu -ის ზოგიერთი  γ-გადასვლის შინაგანი კონვერსიის ელექტრონების (შკე-ის) სპექტრის გამოკვლევა................................................................................................................................................................................. 217

 

ფსიქოლოგია

 

უაკ 15(159.9)

SCOPUS CODE 3201 

. კანდელაკი, . კალანდაძე. პოლიტიკური ფსიქოლოგია, პოლიტიკის რაციონალიზაცია და მისი გამოყენებითი ასპექტები................. 224

ავტორთა საძიებელი............................................................................................................ 244

ავტორთა საყურადღებოდ................................................................................................... 245