დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

N4(506)-2017 

გამოიცემა 2017 წლის IV კვარტლის ბოლოს

 

1. ზ. ჩაჩხიანი, ლ. დარჩიაშვილი, ე. ზერაგია - "თორიუმის მყარი ხსნარების მაგნიტური თვისებების და ელექტრონული სტრუქტურის კვლევა THCo– ThNiსისტემის მყარი ხსნარები";

2. ნ. მოლოდინი, რ. მოლოდინი, ნ. ჯიქია - "მოქნილი ძაფის დრეკადი სრიალი და ხახუნის რეგულირებადი ადგეზიურ-დეფორმაციული (ჰისტერეზისული) რეჟიმი";

3.  ხ. არაბიძე, თ. ჯიშკარიანი - "ნახშირორჟანგის ემისია საქართველოს ელექტროგენერაციის სექტორში";

4.  დ. ჩომახიძე, გ. კიკნაველიძე - "საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ტენდენციები და პრობლემები";

5.  ჯ. გრიგალაშვილი - "DS18B20 ტემპერატურული გადამწოდის დაპროგრამება FLProg გარემოში";

6. ნ. ტაბატაძე - "ისტორიულ-კულტურული ძეგლების კონსტრუქციების ტექნიკური მდგომარეობის დიაგნოსტიკის ექსპერიმენტული და რიცხვითი მეთოდების ერთობლიობის სრულყოფა"; 

7. ნ. გამყრელიძე - "ფრეიმული სემანტიკა ინტერკულტურულ კომუნიკაციაში";

8. ნ. გამყრელიძე - "სამეტყველო აქტის კომუნიკაციური ბარიერები";

9. ნ. კანთელაძე - "როტაციული ჭედვის ტექნოლოგიური პროცესები და როტაციულ საჭედ მანქანაზე ნამზადის მიწოდების მოწყობილობა";

10.  ნ. ოთხოზორია - "მიგრანტები ევროკავშირში: სოციალური პროფილის კვლევა";

11. დ. კლიმიაშვილი - "ევროპის საბჭოს ფარგლებში მოქმედი ადამიანის უფლებათა ძირითადი დოკუმენტები და მექანიზმები";

12. ნ. ცანავა, მ. პაპიაშვილი - "საქართველოს სატრანზიტო დერეფანი და მისი ეფექტიანობის ამაღლების გზები";

13. თ. გაგნიძე, მ. წვერავა - "ქაღალდსაფუძვლიანი ისტორიული დოკუმენტების ნეიტრალიზაცია ადგილობრივი ბენტონიტური თიხებით";

14.  Z. Mchedlishvili, D. Tavkhelidze - "GEOMETRY AND KINEMATICSOF TRIPOD MECHANISMS";

15.  რ. ქუთათელაძე, მ. ჩხეიძე - "თემატურ სივრცეთა ინტეგრალური და დიფერენციალური მარკერები";

16. ა. აბრალავა, მ. ჩხეიძე, თ. აბრალავა - "ეფექტური ბიზნეს კომუნიკაციის ბარიერები";