დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

N4(510)-2018

გამოიცემა 2018 წლის IV კვარტლის ბოლოს

 

1. ი. ჩხეიძე, ო. ტომარაძე, ე. აბზიანიძე - "კომპიუტერული ტექნოლოგიები სიგნალ-ხმაურის მოდელირებაში და მათი თვითმსგავსების კვლევაში";

2. თ. მეგრელიძე, თ. ისაკაძე, გ. გუგულაშვილი - "სუბლიმაციური შრობის გამოყენება კვების პროდუქტების ხარისხის შენარჩუნებისათვის";

3. თ. მეგრელიძე, თ. ისაკაძე, გ. გუგულაშვილი - "სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შრობა თხევადი აზოტის გამოყენებით";

4. ლ. ვეფხვაძე, გ. არაბიძე - "გეოგრაფიული დივერსიფიკაციის მეთოდი ქარის ელექტროგენერაციის დაგეგმვისათვის საქართველოში";

5. Р.Г. Мелкадзе - "ВЛИЯНИЕ БИОАКТИВНОЙ ДОБАВКИ "GRAIL" НА КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ У ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕКА";

6. Л. И. Махарадзе - "МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОСТИГНУТОЙ ВНЕДРЕНИЕМ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ, ПО ЗАЩИТЕ ОТ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ УДАРОВ, ПРОВЕДЕННЫХ НА КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДНЫХ  ГИДРОТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМАХ";

7. ბ. გვასალია, თ. კვაჭაძე - "ავტომატური მართვის სისტემის უკუკავშირის რგოლის მახასიათებლების გაანგარიშების რიცხვითი მეთოდი";

8. მ. მარდაშოვა, ზ. ცომაია, ნ. ფოფორაძე - "ქ. თბილისის შემოვლითი რკინიგზის ჰიდროგეოლოგიური პირობების შეფასება გარემოზე ზემოქმედების თვალსაზრისით";

9. ქ. ჩოქური - "სსიპ საჯარო სკოლების შიდა რესურსების ფინანსური პარამეტრების სტატისტიკური ანალიზი რეგრესიის ადიტიურ მოდელში";

10. L. Jikidze, V. Tsutskiridze - "THE UNSTEADY FLOW OF CONDUCTIVE LIQUID SQUEEZED BETWEEN TWO PARALLEL INFINITE ROTATING POROUS DISKS TAKING INTO ACCOUNT THE STRONG MAGNETIC FIELD AND THE HEAT TRANSFER";

11. ნ. მუხიგულაშვილი, მ. პაპასკირი, მ. ჩალაძე - "საქართველოს რკინიგზის და თბილისის მეტროპოლიტენის ავტომატიკისა და ტელემექანიკის დაზიანებათა შედარებითი ანალიზი";

12. Т.А. Чхаидзе, Н.И. Нозадзе, Г.Г. Мерабишвили - "К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСИЛИЯ ДАВЛЕНИЯ ШНЕКОВОГО КУЛАЧКОВОГО МЕХАНИЗМА УЗМЕЛЬЧАЮЩЕГО УСТРОИСТВА РОЛИКОВЫМ ТОЛКАТЕЛЕМ";

13. ე. კეჩხოშვილი, ჰ. მაგლამიანი - "ღარული არხების გამტარუნარიანობის შემცირების მიზეზები";

14. Р.Г.Манагадзе, В.В.Абзианидзе, Д.В. Абзианидзе - "ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ ПРИ РЕШЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ";