დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

N2(504)-2017 

გამოიცემა 2017 წლის II კვარტლის ბოლოს

 

1. ნ. მუხიგულაშვილი, მ. პაპასკირი, პ. ელიზბარაშვილი - სარკინიგზო ავტომატიკისა და ტელემექანიკის მოწყობილობების ტექნიკური ექსპლუატაციის სისტემის საწარმოო პროცესების ანალიზი;

2. Л. А. Джикидзе, В. Н. Цуцкиридзе - Нестационарное течение проводящей жидкости вблизи врашающегося пористого диска с учетом магнитного поля и теплопередачи;

3. დ. კიკნაძე - აბრეშუმის ძაფის კონუსურ თითისტარზე დახვევისას წარმოქმნილი დაჭიმულობის მათემატიკური მოდელირება და ანგარიში;

4. V. Khocholava, N. Macharashvili - On the Summability of Haar Series;

5.  V. Khocholava, N. Macharashvili - On a Boundary Value of Harmonic Functions in the Ball;

6. მ. ძიძიგური, მ. მესხი - სოლოლაკში ინტერვენციის საკითხისთვის (საცხოვრებელი სახლები ამაღლებისა და კოჯრის ქუჩების შეყრის ადგილას);

7. З. А. Цицкишвили - Решение задачи о фильтрации воды в совершенную дрену треугольной формы;

8. M. Didkovska, K. Kozlov - Construction of personalized adaptive learning system;

9. ო. თედორაძე, დ. თავხელიძე - კარტოფილის ამღები მანქანების საველე გამოცდების შედეგები;

10. შ. ნემსაძე - ნაწილობრივი განმუხტვების მეთოდით ელექტრული მოწყობილობების დიაგნოსტიკის შესახებ;

11. ნ. მოლოდინი, რ. მოლოდინი, ნ. ჯიქია - ვაკუუმდოლის წევის ძალაზე ვაკუუმის ზონის ადგილმდებარეობის გავლენის კვლევა;

12. ტ. კვიციანი - მთის კლდოვან კალთაზე მდებარე ტრაპეცოიდალური განივი კვეთის მქონე გრუნტის ფერდოს გაანგარიშება მდგრადობაზე;

13. ტ. კვიციანი - ბრტყელ დახრილ გრუნტის ფერდოზე ნაყარის მდგრადობის ძვრაზე გაანგარიშება;