დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

 

1. ზოგადი დებულებები

1.1. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ წარმოადგენს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრა­ციის დამხმარე სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც თავის საქმიანობას წარმართავს საქართველოს კონსტიტუციის,  „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წესდების, ამ დებულებისა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად;
1.2. დებულება განსაზღვრავს საგამომცემლო სახლის ფუნქციებსა და საქმიანობის ძირითად მიმართულებებს.

2. ფუნქციები

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სარედაქციო-საგამომცემლო საქმიანობის განხორციელება, კერძოდ:
2.1. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური და დამხმარე პერსონალის, ასევე სხვა ავტორების მიერ მომზადებული სასწავლო და მეთოდიკური ლიტერატურის გამოცემა;
2.2. სამეცნიერო შრომების კრებულების და მონოგრაფიების გამოცემა;
2.3. სამეცნიერო კონფერენციების და სიმპოზიუმების მოხსენებათა კრებულებისა და თეზისების გამოცემა;
2.4. საცნობარო ლიტერატურის გამოცემა (ცნობარები, ლექსიკონები);
2.5. სხვა სახის ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა.

3. განყოფილების სტრუქტურა

3.1. საგამომცემლო სახლს ხელმძღვანელობს საგამომცემლო სახლის დირექტორი;
3.2. საგამომცემლო სახლში თანამშრომელთა რაოდენობა განისაზღვრება სტუ-ის წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ დამტკიცებული სტრუქტურის შესაბამისად;
3.3. საგამომცემლო სახლის თანამშრომლებს თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი;
3.4. საგამომცემლო სახლის დირექტორი ანგარიშვალდებულია სტუ-ის რექტორისა და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის წინაშე.

4. დასკვნითი დებულებები

4.1. დებულება ძალაშია სტუ-ის წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ მისი დამტკიცების მომენტიდან;
4.2. დებულება ძალას კარგავს ახალი დებულების დამტკიცების ან/და განყოფილების ლიკვიდაციის შემთხვევაში.