დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

მალხაზ წიქარიშვილი – სამშენებლო ფაკულტეტის სასწავლო-სამეცნიერო  ლიტერატურის №1 დარგობრივი კომისიის (მშენებლობა) თავმჯდომარე;

გურამ სოსელია – სამშენებლო ფაკულტეტის სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის №2 დარგობრივი კომისიის (ჰიდროინჟინერია) თავმჯდომარე;

ჯემალ ბერიძე – ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის დარგობრივი კომისია „ტელეკომუნიკაციის“ თავმჯდომარე;

კონსტანტინე წერეთელი – ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის დარგობრივი კომისია „ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერიის“ თავმჯდომარე;

თეიმურაზ კუნჭულია – სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის №1 დარგობრივი კომისიის (სამთო ტექნოლოგიები) თავმჯდომარე;

ნოდარ ფოფორაძე – სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის №2 დარგობრივი კომისიის (გამოყენებითი გეოლოგია) თავმჯდომარე;

მარლენ მჭედლიშვილი – ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის დარგობრივი კომისია „ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების“ თავმჯდომარე;

მიხეილ ოქროსაშვილი – ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის დარგობრივი კომისია „მეტალურგიის, მასალათმცოდნეობისა და ლითონის დამუშავების“ თავმჯდომარე;

გიორგი ჯაფარიძე – სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის დარგობრივი კომისია „სატრანსპორტოს“ თავმჯდომარე;

თამაზ მეგრელიძე – სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის დარგობრივი კომისია „მანქანათმშენებლობის“ თავმჯდომარე;

თენგიზ მახარაშვილი – არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის დარგობრივი კომისიის თავმჯდომარე;

იგორ კვესელავა – სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის დარგობრივი კომისიის თავმჯდომარე;

ალფრედ კურატაშვილი – სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სამართლის მიმართულების სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის დარგობრივი კომისიის თავმჯდომარე;

თამაზ ობგაძე – ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის №1 დარგობრივი კომისიის (ინფორმატიკა და მართვის სისტემები) თავმჯდომარე;

აკაკი გიგინეიშვილი – ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის №2 დარგობრივი კომისიის (ფიზიკა) თავმჯდომარე;

დავით ნატროშვილი – ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის №3 დარგობრივი კომისიის (მათემატიკა) თავმჯდომარე;

ვასილ ღლიღვაშვილი – აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის დარგობრივი კომისიის თავმჯდომარე;

ევგენი ბარათაშვილი – ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის დარგობრივი კომისიის თავმჯდომარე;

გენადი იაშვილი – ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საჯარო მმართველობის და ელექტრონული ბიზნესის სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის დარგობრივი კომისიის თავმჯდომარე;

თამარ მალაღურაძე – საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის დარგობრივი კომისიის თავმჯდომარე