დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

 

მალხაზ წიქარიშვილი–სამშენებლო ფაკულტეტის სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის №1 დარგობრივი კომისიის (მშენებლობა) თავმჯდომარე;
ირმა ინაშვილი–სამშენებლო ფაკულტეტის სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის №2 დარგობრივი კომისიის (ჰიდროინჟინერია) თავმჯდომარე;
ჯემალ ბერიძე–ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის დარგობრივი კომისიის (ტელეკომუნიკაცია) თავმჯდომარე;
კონსტანტინე წერეთელი–ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის დარგობრივი კომისიის (ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია) თავმჯდომარე;
თეიმურაზ კუნჭულია–სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის №1 დარგობრივი კომისიის (სამთო ტექნოლოგიები) თავმჯდომარე;
ნოდარ ფოფორაძე–სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის №2 დარგობრივი კომისიის (გამოყენებითი გეოლოგია) თავმჯდომარე;
მარლენ მჭედლიშვილი–ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის სასწავლო- სამეცნიერო ლიტერატურის დარგობრივი კომისიის (ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიები) თავმჯდომარე;
მიხეილ ოქროსაშვილი–ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის სასწავლო- სამეცნიერო ლიტერატურის დარგობრივი კომისიის (მეტალურგიის, მასალათმცოდნეობისა და ლითონის დამუშავებისა) თავმჯდომარე;
გიორგი ჯაფარიძე–სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის დარგობრივი კომისიის (სატრანსპორტო) თავმჯდომარე;
თამაზ მეგრელიძე–სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის დარგობრივი კომისიის (მანქანათმშენებლობა) თავმჯდომარე;
ნინო იმნაძე–არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის დარგობრივი კომისიის თავმჯდომარე;
თემურ ჯაგოდნიშვილი–ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის დარგობრივი კომისიის (ფილოლოგია და კომუნიკოლოგია) თავმჯდომარე;
ევგენი ბარათაშვილი–ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის დარგობრივი კომისიის (ბიზნესის ადმინისტრირება) თავმჯდომარე;
ირაკლი გაბისონია–ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის დარგობრივი კომისიის (სამართალი) თავმჯდომარე;
იგორ კვესელავა–ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის დარგობრივი კომისიის (სოციალური მეცნიერებები) თავმჯდომარე;
თამაზ ობგაძე–ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის №1 დარგობრივი კომისიის (ინფორმატიკა და მართვის სისტემები) თავმჯდომარე;
აკაკი გიგინეიშვილი–ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის №2 დარგობრივი კომისიის (ფიზიკა) თავმჯდომარე;
დავით ნატროშვილი–ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის №3 დარგობრივი კომისიის (მათემატიკა) თავმჯდომარე;
ვასილ ღლიღვაშვილი–აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის დარგობრივი კომისიის თავმჯდომარე.