image-1
მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე

კირიონ I დიდი კათალიკოსი ყოველი ივერიისა (VI-VII სს.)

უაკ: 2(02)

განსაკუთრებულია კირიონ I-ის დამსახურება ქართველი ერისა და ეკლესიის წინაშე. მისი ღვაწლი რომ არა, ქართველი ერის ერთი ნაწილი არმენიზაციის ჭაობში გაქრებოდა ისევე, როგორც გაქრა და დავიწყებას მიეცა ალბანელი ერი, მის მიმართ განხორციელებული სომხური საეკლესიო პროზელიტიზმის შედეგად, რასაც კარგად აღწერს მოვსეს კალანკატუაცი.
კირიონ I-მა კათალიკოსმა არმენიზაციის გზაზე შემდგარ ქართველებს გუგარქში აღუდგინა ქართულენოვანი ლიტურგია, და უფრო მეტიც, მან დაიწყო პროცესი სომხურ-ქართული ეკლესიების ურთიერთდაშორებისა, რამაც, როგორც ითქვა, ასიმილაციისაგან იხსნა ქართველი ერის ერთი ნაწილი. მისმა თავდადებამ საოცარი შედეგი გამოიღო საქართველოს გარეთაც, გამოაფხიზლა იმჟამად არმენიად წოდებულ ვრცელ ქვეყანაში (კერძოდ, ბასიანში, ვანანდში, კარინში, ბაგრევანდში, სამხრეთ ტაოში და სხვა) მცხოვრები მკვიდრი ქართველობა, ამის შედეგად მათ თავი დააღწიეს არმენიზაციის პროცესს, სრულად აღიდგინეს თავიანთი ქართული ეროვნული იდენტობა და VIII–X საუკუნეებში დაუბრუნდნენ ქართული ეკლესიის წიაღს.
მიტროპოლიტ ანანიას ამ წიგნში გამოყენებულია უკვე გამოქვეყნებული მასალის ნაწილი მისივე სხვა ნაშრომებიდან. წიგნი განკუთვნილია ისტორიით დაინტერესებულთათვის.

 

 

image-1
მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე

გურამ გრიგოლია ეგრის-ლაზიკის შესახებ (კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს იურისდიქციის საზღვრების კვლევისათვის)

უაკ: 2(02)

საქართველოს ეკლესიის ისტორიისათვის მნიშვნელოვანია იმის კვლევა, არსებობდა თუ არა დასავლეთ საქართველოში ბერძნული კათედრები IV-V საუკუნიდან, მას შემდეგ რაც ქართული ეკლესია დაარსდა და ატოკეფალია მიიღო.
იყო თუ არა დასავლეთ საქართველო კონსტანტინოპოლის იურისდიქციაში ავტოკეფალიის მოპოვების შემდეგ? ამ კითხვას ჯერ კიდევ რუის-ურბნისის საეკლესიო კრებამ გასცა პასუხი, რომ დასავლეთ საქართველო მუდამ ქართული ეკლესიის იურისდიქციაში იყო, რაც შეეხება კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს საეპისკოპოსოთა სიაში (ნოტიციებში) ნახსენებ ლაზიკის საეპისკოპოსოებს, ისინი მდებარეობდნენ ქართველთა ისტორიულ ქვეყანაში – ქალდეაში, რომელსაც ამჟამად ლაზისტანს უწოდებენ, ტრაპეზუნტის ოლქში. ამ საკითხთან დაკავშირებით ძალზე მნიშვნელოვანია პროფ. გ. გრიგოლიას კვლევები, რომელნიც ეთანადება რუის-ურბნისის კრებისა და წმ. სინოდის 2012 წლის 5 ივლისის დადგენილებებს ამ საკითხთან დაკავშირებით.

 

 

image-1
თ. ქუთათელაძე

საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი შენობების ინტერიერების მონუმენტურ-დეკორატიული ფერწერა ქ. თბილისში XIX-XX საუკუნეების მიჯნაზე

უაკ: 624:721.011.8

წიგნში განხილულია თბილისის შესახებ ისტორიული და საარქივო წყაროები ანტიკური პერიოდიდან XX საუკუნის ოციან წლებამდე, აგრეთვე XIX–XX საუკუნეების მიჯნაზე თბილისში არსებული საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი შენობების არქიტექტურა და მათი ინტერიერების მონუმენტურ-დეკორატიული ფერწერა.
აღწერილია რიგა-ბაქო-თბილისის მოდერნის სტილის ნაგებობები, მათი სადარბაზოების ინტერიერები და ფერწერა. აღსანიშნავია, რომ ყოველ მათგანში იგრძნობა ადგილობრივი ტრადიციებისა და კულტურის გავლენა როგორც შენობების არქიტექტურაზე, ისე მათი სადარბაზოების ინტერიერებსა და ფერწერაზე. ძველი თბილისის შენობების შიგა საზოგადოებრივი სივრცეების, სადარბაზოების მოწყობის, გაფორმების და მოხატულობის პრინციპების განსაზღვრა, თანამედროვე შენობების ანალოგიურ სივრცეებთან მათი შედარება.
განხილულია მოდერნის სტილის საზოგადოებრივი შენობების ინტერიერები, მათი მონუმენტურ-დეკორატიული ფერწერა.
ჩატარებული კვლევის საფუძველზე შექმნილია როგორც საცხოვრებელი, ისე საზოგადოებრივი შენობების ნუსხა და თბილისში მათი განლაგების რუკა.
მონოგრაფია განკუთვნილია უმაღლესი განათლების სამშენებლო და არქიტექტურის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის, აგრეთვე ამ დარგით დაინტერესებული მკითხველებისა და რესტავრატორებისათვის.

 

 

 

image-1
Т. КОХРЕИДЗЕ

ИННОВАЦИОННЫЕ УПРАВЛЯЕМЫЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ С БЕСКОНТАКТНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

უაკ: 621.373.1

В монографии на основе комплексных исследований электромагнитных и электромеханических процессов в управляемых электромеханических системах с бесконтактными двигателями постоянного тока (УЭМСБДПТ) с асинхронным вращением ротора осуществлены теоретическое обобщение и решение крупной научной проблемы, заключающейся в обосновании принципов построения схем УЭМСБДПТ с асинхронным вращением ротора, разработка методик расчета и анализ электромагнитных и электромеханических процессов; синтезирована структурная схема управления без датчика скорости и с датчиком скорости, что позволило реализовать УЭМСБДПТ с асинхронным вращением ротора с транзисторным, тиристорным и криотронным коммутаторами, обладающими высокими техническими показателями и имеющими важное народнохозяйственное значение.
Разработаны новые рациональные законы и устройство для управления электромеханическими системами с бесконтактным двигателем постоянного тока, в котором в качестве параметров управления выбраны: абсолютное скольжение двигателя  и напряжение в звене постоянного тока  . Реализация таких законов управления позволяет создание по существу нового класса УЭМСБДПТ с заранее заданными статическими характеристиками и динамическими свойствами.
Книга предназначена для научных и инженерно-технических работников, специализирующихся в области электротехники, электроники, электроэнергетики, транспорта, а также для широкого круга читателей-интеллектуалов.

 

 

image-1
გ. ჯოლია

კრეატიული განვითარება: განათლება, ცოდნა, ქმედება

უაკ: 330

მონოგრაფიის სტრუქტურა თანამიმდევრულად ასახავს საკვლევი მასალის რიგითობას.
მკითხველი პირველად გაეცნობა საზოგადოების კრეატიული განვითარების თეორიულ-მეთოდოლოგიურ ასპექტებს, შემდეგ ყურადღებას გადაიტანს განათლებასა და ცოდნაზე როგორც კრეატიული განვითარების საფუძველზე, მომდევნო ნაწილში გაერკვევა ქალაქის როგორც კრეატიული განვითარების მთავარ მამოძრავებელ ძალაში, შემდეგ კი - ახალი იდეების წარმოშობისა და განვითარების მეთოდებში, დასკვნითი ნაწილის თემატიკის კრიტიკული გააზრებით შეძლებს გააცნობიეროს სამერმისო გლობალური პრობლემები და გამოწვევები.
მონოგრაფია განკუთვნილია მათთვის, ვინც ცდილობს გაერკვეს საზოგადოების კრეატიული განვითარების თანამედროვე რთულ და მრავალფეროვან სოციალურ-ეკონომიკურ, ურბანულ და ტექნოლოგიურ პრობლემებში და დაინტერესებულია მათი გადაწყვეტით.

 

 

image-1
Г. В. Цинцадзе, М. Г. Цинцадзе, Т. З. Гиоргадзе

ЦИАНАТНЫЕ, ТИОЦИАНАТНЫЕ И СЕЛЕНОЦИАНАТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ МЕТАЛЛОВ

უაკ: 546.268.1

 

 

image-1
Г.В. Цинцадзе, А.М. Мамулашвили

ИССЛЕДОВАНИЕ ЦИАНАТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ МЕТАЛЛОВ

უაკ: 546.268.1

Монография „Исследование цианатных соединений металлов“ посвящена исследованию одного из интересных классов неорганических соединений - псевдогалогенидов, а имено, цианатных соединений металлов.
В данной работе дается разработка методики синтеза как простых, так и координационных цианатных соединений некоторых переходных металлов Mn(II), Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II)  и Cd(II), а также исследование их строения посредством ИК-спектроскопии, рентгенографии, измерения магнитной восприимчивости и др.
Книга предназначена для студентов химических специальностей вузов, аспирантов, преподавателей и работников научно-исследовательских институтов.

 

 

 

image-1
G. Gogichaishvili, S. Manukov

Computer-based expert system for diagnosis of maxillofacial diseases

უაკ: 6-612.7

This monograph concentrates on development of computer-based expert system for diagnosis of maxillofacial diseases. 
It presents: architecture of computer-based system, symptomatic facts formal representation method and diagnosis desicions outcome; complex diagnostic tasks algorithms, system data- and knowledge- base structures; diagnostic decision’s structure and decision making explanations; proposed diagnostic method’s application examples.   
Intended for undergraduates, graduate students, doctoral candidates, developers and computer-based system management experts.

 

 

image-1
ნ. ფოფორაძე, ხ. გაჩეჩილაძე, ო. სესკურია

საქართველოს არქეოლოგიური მონაპოვრის მინერალური შედგენილობა

უაკ: 930.26

საქართველოს არქეოლოგიური მონაპოვარი მდიდარია თვითნაბადი მინერალებითა და მონომინერალებით შემკული ნაკეთობებით. ჩვენი მოკრძალებული სურვილი იყო შეგვესწავლა ამ ნაკეთობების მცირე ნაწილი მინერალოგიური თვალსაზრისით. კვლევების შედეგი გადმოვეცით მონოგრაფიაში.
წიგნში წარმოდგენილი ინფორმაცია საინტერესო იქნება არა მარტო სპეციალისტებისთვის, არამედ მკითხველთა ფართო წრისთვისაც.