დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

შ. გაგოშიძე

წყლის პერიოდულ ტალღურ მოძრაობათა
გაანგარიშების ანალიზური მეთოდები

უაკ: 531.717.8:532.59

მონოგრაფია ეძღვნება წყლის დამყარებული ტალღური მოძრაობების თეორიულ კვლევას ზღვებისა და მდინარეების სანაპირო არეებსა და გრძივი განფენილობის ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებში (წყალსაცავებში, არხებში და ა.შ.). მონოგრაფიაში განხილული ამოცანები წყდება პირდაპირი და ასიმპტოტური მეთოდების გამოყენებით. მიღებულია სრულიად ახლებური შედეგები ზღვის ტალღების რეფრაქციისა და დინებებზე ტალღების გავრცელების წრფივ თეორიაში.
თუ გავითვალისწინებთ, რომ აღნიშნულ სფეროში ქართულ ენაზე ფაქტობრივად არ არსებობს ორიგინალური ნაშრომი, უნდა მივიჩნიოთ, რომ მონოგრაფია, მასში განხილული თემატიკით, განსაკუთრებული ინტერესის მატარებელია ინჟინერ-ჰიდროტექნიკოსებისა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო და ენერგეტიკის ფაკულტეტების სტუდენტებისა და დოქტორანტებისთვის. მასში მიღებული შედეგები მიზანშეწონილია საფუძვლად დაედოს საქართველოში პირველი ნორმატიული დოკუმენტების შემუშავებას საზღვაო და სამდინარო ჰიდრომშენებლობაში.
ნაშრომი შესრულებულია შოთა რუსთაველის სამეცნიერო გრანტ FR35/9-120/14-ის ფარგლებში.

image
ლ. ბოცვაძე, ო. გელაშვილი, დ. შარაბიძე

სატრანსპორტო ლოგისტიკისა და მიწოდებათა
ჯაჭვის ეფექტიანობის მეთოდოლოგიური
საფუძვლები

უაკ: 658.7(075)

მონოგრაფიაში განხილულია მიწოდებათა ჯაჭვების მართვაში გადაზიდვისა და დასაწყობების, დაპროექტებისა და ორგანიზაციის თეორიული და პრაქტიკული საკითხები.
მოცემულია მიწოდებათა ჯაჭვის განსაზღვრა და დახასიათება. შესწავლილია მიწოდებათა ჯაჭვი, როგორც ტექნიკურ-ეკონომიკური სისტემა, მისი ჩამოყალიბების თანამიმდევრობა, მოყვანილია მისი საინფორმაციო უზრუნველყოფა და ხარისხის მენეჯმენტის სისტემა, შესაძლო რისკები მიწოდებათა ჯაჭვის მუშაობის დროს.
მონოგრაფია სრულყოფილად აღწერს მიწოდების პროცესში ყველა ბიზნესპროცესს, რაც ხელს შეუწყობს მიწოდებათა ჯაჭვში მიმდინარე ბიზნესპროცესებს და მათი მომავალი ლოგისტიკის პროფესიულ ზრდას. ეს პროცესი ძალზე აქტუალურია მომავალი პროფესიონალების შემდგომი ზრდისთვის.
მონოგრაფია განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ლოგისტიკის, მიწოდებათა ჯაჭვის, ბიზნესის მართვის, გადაზიდვების ორგანიზაციისა და მართვის სპეციალობის მაგისტრანტებისა და პროფესორ მასწავლებლებისათვის. იგი გამოადგებათ ბიზნესმენებსა და მეწარმეებს.

image
ნ. თურქია, ვ. ბანცაძე

სიმეტრიული და არასიმეტრიული დამყარებული
რეჟიმები ელექტრულ სისტემებში

უაკ: 512.83

წიგნის პირველ ნაწილში განხილულია დამყარებული რეჟიმების ანალიზის თანამედროვე მეთოდები, რომლებიც იყენებს მატრიცული ალგებრისა და ტოპოლოგიური ანალიზის ელემენტებს, აწარმოებს რეჟიმის პარამეტრების გაანგარიშებას ძაბვის სხვადასხვა საფეხურიან ქსელში ტრანსფორმაციის კოეფიციენტის გათვალისწინებით.
მეორე ნაწილი ეთმობა არასიმეტრიული რეჟიმების ანალიზსა და მისი პარამეტრების გაანგარიშების მეთოდების ჩამოყალიბებას. წარმოდგენილი მეთოდი განსხვავებულია არსებული მეთოდებისაგან. იგი იძლევა ერთდროული არასიმეტრიული დაზიანების ანალიზისა და გაანგარიშების საშუალებას.
მოცემული რთული ავარიული რეჟიმების გაანგარიშების მეთოდი იყენებს ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორ გიორგი კოსტანიანის მიერ შემოთავაზებულ პრინციპს – არაერთ ფაზა დაზიანებების წარმოდგენა ერთფაზა დაზიანებების ზედდებით. დამუშავებული გვაქვს ამ მეთოდის შემდგომი განვითარება და სათანადო მათემატიკური აპარატი, მიღებული გვაქვს ერთდროული ასიმეტრიების აღმწერი მათემატიკური მოდელი.
მონოგრაფია განკუთვნილია მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებისა და ამ დარგში მომუშავე სპეციალისტებისათვის.

image
ლ. ბოცვაძე, ო. გელაშვილი, დ. შარაბიძე

მიწოდებათა ჯაჭვის მენეჯმენტი

უაკ: 658.78(075)

მონოგრაფიაში დამუშავებულია საქართველოს სატრანსპორტო ლოგისტიკის სისტემის მიწოდებათა ჯაჭვების ორგანიზაციულ-ფუნქციური სტრუქტურის კვლევის მეთოდოლოგია, რომელშიც ჩამოყალიბებულია მისი შექმნისა და განვითარების პრინციპები.
SCM-ის კონცეფცია არის ბიზნესის სტრატეგია მიწოდებათა ჯაჭვში. საქმიანობის ყველა სახის დაგეგმვა და მართვა წარმოადგენს ინტეგრალური ლოგისტიკის კონცეფციის ბუნებრივ გავრცელებასა და განვითარებას ფუნქციათა და ორგანიზაციათა შორის ლოგისტიკის კოორდინაციის თვალსაზრისით. SCM არის საკვანძო ბიზნესპროცესების მართვა.
მონოგრაფიაში წარმოდგენილი მასალა დაფუძნებულია მიწოდებათა ჯაჭვის მართვის ლოგისტიკის ოპერაციების ჩატარების სისტემური მართვის უცხოურ გამოცდილებაზე. მათი უნიკალურობა და ორიგინალობა ლოგისტიკის ორგანული პრობლემების კომპლექსური განხილვა და გადმოცემაა მიწოდებათა ჯაჭვების კოორდინირებული და ინტეგრალური ურთიერთკავშირი. განხილულ დებულებებს გარდა აკადემიური დანიშნულებისა სამეცნიერო მეთოდოლოგიური მნიშვნელობაც აქვს: მასში გადმოცემულია ეროვნული საექსპორტო პროდუქციის გლობალური მიწოდებათა ჯაჭვის აგების მეთოდოლოგიური საფუძვლები ინტერმოდალიზმის, სატრანსპორტო დერეფნებისა და მიწოდებათა ჯაჭვების კონტეინერმზიდებით საკონტინენტთაშორისო ტრანსპორტების ასპექტში.
მონოგრაფია შედგება შვიდი ნაწილისაგან: შესავალი მიწოდებათა ჯაჭვების მართვაში; კონკურენცია ლოგისტიკის საფუძველზე განვითარებულ საბაზრო ურთიერთობათა პირობებში; ოპერაციები ლოგისტიკაში; მიწოდებათა ჯაჭვების ინტეგრაცია; მიწოდებათა ჯაჭვების საკვანძო ბიზნესპროცესების მართვის საფუძვლები: საინფორმაციო სისტემები მიწოდებათა ჯაჭვებში, მომავლის ლოგისტიკა.
მონოგრაფია სრულყოფილად აღწერს მიწოდებათა პროცესში მიმდინარე ყველა ბიზნესპროცესს. იგი ხელს შეუწყობს მიწოდებათა პროცესში მომავალი ლოგისტიკის პერსონალის შემდგომ პროფესიულ ზრდას ახალი, მოწინავე მომავლის შექმნის თვალსაზრისით.
გამოცემა განკუთვნილია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების, სატრანსპორტო ლოგისტიკის, ბიზნესადმინისტრირების, სატრანსპორტო გადაზიდვების ორგანიზაციისა და მართვის სპეციალობის მაგისტრანტების, დოქტორანტებისა და პროფესორ-მასწავლებლებისათვის. მონოგრაფია ორიენტირებულია საქმიანი ადამიანების ფართო აუდიტორიაზე, რომლებიც დაკავშირებულია მიწოდებათა ჯაჭვების მართვასთან, წარმოებასთან, ხელმძღვანელობასთან, თანამშრომლებთან, სატრანსპორტო-საექსპედიციო ფირმების, კომპანიათა მწარმოებლების, სავაჭრო კომპანიების, განსაკუთრებით შესყიდვების განყოფილების, მიწოდებისა და ლოგისტიკის განყოფილების მენეჯერებთან.

М. Цинцадзе, Г. Манвелидзе, А. Нариманидзе†, Н. Маисурадзе, Т. Гиоргадзе, И. Гвелесиани

ИЗОНИКОТИНОИЛГИДРАЗОН ФУРФУРАЛЬАЦЕТОНА (ЛАРУСАН) И ЕГО КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ С МЕТАЛЛАМИ

УДК: 548.315

В монографии ”Изоникотиноилгидразон фурфуральацетона (ларусан) и его координационные соединения с металлами” приведены: краткая справка о методах исследования, данные по исследованию физико-химических свойств координационных соединений металлов с изоникотиноилгидразоном фурфуральацетона. С применением неводных (этанол, ацетон) или смешанных (вода-этанол) растворителей синтезировано 37 новых координационных соединений металлов с ларусаном. Установлена кристаллическая структура ларусана-моно­гидрата изоникотиноилгидразона фурфуральацетона. В книге также приведен анализ опубликованных структурных данных и теоретический (полуэмпирический) анализ колебаний координированных групп.
Данные о строении соединений получены при использовании современных физических и физико-хими­ческих методов исследования.
Монография предназначена для научных работников, химиков-неоргаников, магистрантов и студентов старших курсов химических специальностей.
Книга рассчитана на химиков, биологов, преподавателей высших учебных заведений, магистрантов и докторантов, и для всех заинтересованных лиц в этой области.
Обсуждение литературных данных и результатов ИК спектроскопии и рентгеноструктурного анализа (ведение и глава 1, 2,)  принадлежит д.х.н., проф. М.Цинцадзе; Разработка методики, условия синтеза и синтез координационных соединений (глава 1, 4 и 6) принадлежит к.х.н. Г.М. Манвелидзе и  к.х.н.  А.П. Нариманидзе; испытание противотуберкудезной активности координационных соединений -  к.х.н. Н.Л. Маисурадзе и -  к.м.н. И.О. Гвелесиани (глава 3); квантово-химическое исследование и обсуждение результатов (глава 5)  - к.х.н. Т.З. Гиоргадзе.

ლ. გრიგალაშვილი

საბუღალტრო აღრიცხვისა და აუდიტის თანამედროვე
მდგომარეობა საქართველოში და მისი
განვითარების პერსპექტივები

უაკ: 657:657.63

მონოგრაფიაში გამოკვლეულია საქართველოს საბუღალტრო აღრიცხვა-ანგარიშგების, სახელმწიფო ფინანსური კონტროლისა და აუდიტის თანამედროვე მდგომარეობა და შემოთავაზებულია მისი სრულყოფის წინადადებები; გაანალიზებულია უცხოეთში არსებული სააღრიცხვო და ფინანსური კონტროლის სისტემები, ქართველი და უცხოელი მეცნიერ-მკვლევრების ნაშრომები, რეფორმის განხორციელების საკითხებში გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნების გამოცდილება და ამის საფუძველზე შემუშავებულია გასატარებელ ღონისძიებათა ერთობლიობა.
ნაშრომი გარკვეულ დახმარებას გაუწევს ახალგაზრდა მეცნიერ-მკვლევრებს და ზოგადად აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და ფინანსური კონტროლის საკითხების შესწავლით დაინტერესებულ პირებს.

image
ს. ბიწაძე

მაგნიტურჰიდრავლიკური საბიძგებლები

უაკ: 621.3.042

მონოგრაფიაში განხილულია მაგნიტურჰიდრავლიკური საბიძგებელას ჩვენ მიერ შემუშავებული, საავტორო მოწმობებით დაცული, თხუთმეტი ორიგინალური კონსტრუქცია, მათი თეორიული და ექსპერიმენტული კვლევის შედეგები. გადაწყვეტილია საბიძგებელას დინამიკის ზოგიერთი ამოცანა.
აღწერილია საბიძგებლების ლაბორატორიული გამოცდისათვის სპეციალურად შექმნილი სტენდი, რომელზეც ჩატარდა ზოგიერთი იმ პროცესის იმიტირება, რომლებიც გვხვდება მაგნიტურჰიდრავლიკური საბიძგებელას გამოყენებისას ტვირთამწე მანქანების მუხრუჭებსა და სხვა მანქანა-დანადგარებში. მოცემულია სტენდზე გამოცდის მეთოდიკა. მოყვანილია ხანგრძლივი ჩართვის რეჟიმში მუშაობისთვის განკუთვნილი მაგნიტურჰიდრავლიკური საბიძგებლების მართვის ორიგინალური ელექტრული სქემები.
დასახულია მაგნიტურჰიდრავლიკური საბიძგებლების ტექნიკური მახასიათებლების, მუშაუნარიანობისა და ხანგამძლეობის გაუმჯობესების გზები.
მონოგრაფია გამოადგებათ იმ მკვლევრებს, კონსტრუქტორებს, ინჟინრებსა და სტუდენტებს, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან მაგნიტურჰიდრავლიკური საბიძგებლებით, მათი დაპროექტებითა და დინამიკის ამოცანებით.

image
ე. ჩხაიძე, ნ. ნეფარიძე, დ. ხარაძე

უჯერი ბმების შემცველი პოლიმერები, მათი სინთეზი,
თვისებები და გამოყენება

უაკ: 541.6:678.7

მონოგრაფია ეძღვნება უჯერი ბმების შემცველ პოლიმერებს. მასში აღწერილია უჯერი როგორც კარბოჯაჭვური, ისე ჰეტეროჯაჭვური პოლიმერების სინთეზი, განხილულია მათი ძირითადი თვისებები და გამოყენების არეალი. თავმოყრილი და გაანალიზებულია ამ სფეროში გამოქვეყნებული უმნიშვნელოვანესი ლიტერატურული  მასალა. ტექნიკური დანიშნულების უჯერი ჰეტეროჯაჭვური პოლიმერებიდან განხილულია სამრეწველო პოლიესტერები, პოლიამიდები, პოლიესტერამიდები, ეპოქსიფუმარატული ფისები, პოლიურეთანები (თავები 2.1., 2.2.). მონოგრაფიის გამორჩეული ნაწილია მე-3 თავი – ჰეტეროჯაჭვური პოლიმერები ბიოსამედიცინო გამოყენებისათვის, რომელშიც აღწერილია უჯერი ბმების შემცველი სხვადასხვა კლასის პოლიმერები (პოლიესტერები, პოლიამიდები, პოლიესტერამიდები, პოლიანჰიდრიდები, პოლიესტერების თანაპოლიმერები აკრილატებთან, ვინილ-პიროლიდონთან და სხვ.), რომლებიც იქმნებოდა სპეციალურად ბიოსამედიცინო მიზნებისათვის. მონოგრაფიის მე-4 თავი ეძღვნება უჯერი ბმებით მოდიფიცირებულ პოლიმერებს. ასევე, მნიშვნელოვანი ნაწილი აქვს დათმობილი ავტორების მიერ განხორციელებულ კვლევებს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, კერძოდ, ბიოსამედიცინო პოლიმერებისა და ბიომასალათა კვლევის ცენტრში.
მონოგრაფიის ავტორების მიერ აღწერილია ბუნებრივი ამინომჟავების ბაზაზე მათ მიერ მიღებული სხვადასხვა კლასის AABB ტიპის ჰეტეროჯაჭვური პოლიმერების სინთეზი, რომლებიც გამოცდილია პოლიმერ-მატარებლებისა და მატრიქსების სახით სამკურნალო პრეპარატებისა და ფერმენტების იმობილიზაციისათვის, ფარმაკოლოგიურად აქტიური კომპოზიტების, ფოროვანი  მასალების, მიკრო- და ნანონაწილაკების და სხვათა მისაღებად.
მონოგრაფია მნიშვნელოვანი ნაშრომია ბიოპოლიმერების და სამედიცინო დანიშნულების მასალათმეცნიერების მიმართულებით.
წიგნი დიდ სარგებლობას მოუტანს როგორც დარგით დაინტერესებულ სტუდენტებს, ისე ამ სფეროში მოღვაწე მეცნიერებს.

 

მ. ასლანიშვილი

სანსარა
სიკვდილისა და სიცოცხლის წრებრუნვა

უაკ: 577:577.7

სანსარა სიცოცხლისა და სიკვდილის წრებრუნვაა სამყაროში.
სიცოცხლისა და სიკვდილის კონცეპტები კულტურის საკვანძო კონცეპტებია. ამ კონცეპტების ანალიზმა საშუალება მოგვცა გამოგვევლინა მოცემული კონცეპტების ენობრივი მანიფესტაციის ნაციონალურ-კულტურული სპეციფიკა ინგლისურ, რუსულ და ქართულ ენებში.
კვლევის შედეგების (ან მონოგრაფია) გამოყენება შესაძლებელია ლექციათა კურსში ლინგვოკულტუროლოგიაში, ფრაზეოლოგიაში, ლინგვოგეოგრაფიაში, ეთნოლინგვისტიკაში უნივერსიტეტების ფილოლოგიურ ფაკულტეტებზე და აგრეთვე კონცეპტთა ლექსიკონის შექმნის პრაქტიკაში.

ჯ. დოჭვირი

გენერატორების მართვა უკუკავშირებით

უაკ: 621.313

განხილულია მუდმივი და ცვლადი დენის გენერატორების უკუკავშირებიანი მართვის სისტემები. მათი მუშა (სტატიკური და დინამიკური) რეჟიმების გასაანალიზებლად გამოყენებულია ავტომატური მართვის თეორიაში ცნობილი მეთოდები. გადაწყვეტილია რეგულატორების და კორექტორების დინამიკური ოპტიმიზების ამოცანები როგორც ანალოგური, ციფრული მართვისას.
განკუთვნილია მათთვის, ვისაც აინტერესებს გენერატორების ძაბვის სტაბილიზაციის უკუკავშირიანი სისტემების მუშაობა.

image
ნ. ლოლაძე, მ. წეროძე

ალმასის სინთეზის ფიზიკურ-ქიმიური
ასპექტები Ме-С სისტემაში

უაკ: 549.211; 621.921.34:

მონოგრაფიაში განხილულია გრაფიტი-ალმასი ფაზური გარდაქმნის თერმოდინამიკა. განსაკუთრებული ადგილი ეთმობა ნახშირბადის მეტასტაბილური ფორმების ალმასთან ფაზური წონასწორობის საკითხებს. განხილულია ალმასის კრისტალების ნუკლეაციისა და ზრდის საკითხები   Ме-С სისტემაში. ექსპერიმენტული მონაცემების საფუძველზე, გამოთქმულია მოსაზრება ჰეტეროგენული პროცესის მიმდინარეობის შესახებ კოლოიდური მექანიზმით. დიდი მოცულობის ექსპერიმენტულ მასალაზე დაყრდნობით,  მოცემულია ალმასის კრისტალის მასურ-სპონტანური კრისტალიზაციის ფიზიკურ-ქიმიური ასპექტები ზემაღალი წნევისა და ტემპერატურის პირობებში. განსაზღვრულია სინთეზის წარმმართველი  ძირითადი თერმოდინამიკური და კინეტიკური ფაქტორები. ალმასის კრისტალიზაციის პროცესის გამოვლენილი ძირითადი კანონზომიერებების საფუძველზე შექმნილია ახალი სარეაქციო კაზმები და ზემაღალი წნევის სარეაქციო უჯრედში მათი განლაგების ახალი სქემები.
ნაშრომი განკუთვნილია ზემაღალი წნევისა და ტემპერატურის პირობებში ზესალი მასალის მიღების სფეროში მოღვაწე მეცნიერების, სამეცნიერო ხარისხის მაძიებლების, ქიმიურ-მეტალურგიული და ფიზიკურ-ქიმიური ფაკულტეტების სტუდენტებისათვის.

ა. ფრანგიშვილი, ზ. აზმაიფარაშვილი, ნ. ოთხოზორია, მ. ნარჩემაშვილი

რხევითი სისტემების ინფორმაციული პარამეტრების
განსაზღვრის მეთოდებისა და საშუალებების
შემუშავება, კვლევა და ანალიზი

უაკ: 62-5

მონოგრაფიაში წარმოდგენილია  მართვის სისტემებისათვის განკუთვნილი რხევითი სისტემების ძირითადი ინფორმაციული პარამეტრების მაღალი სიზუსტით განსაზღვრის მეთოდები და საშუალებები. დეტალურადაა აღწერილი შემოთავაზებული მეთოდების ალგორითმები და შესაბამისი მოწყობილობების მუშაობის პრინციპები. შემუშავებულია ანალიტიკურ-იმიტაციური მოდელი, რომლის საშუალებითაც განხორციელებულია როგორც არსებული, ისე შემოთავაზებული მეთოდებისა და მათი მარეალიზებელი მოწყობილობების კვლევა და ანალიზი, გამოვლენილია ის აპარატურული ფაქტორები, რომლებიც არსებით გავლენას ახდენს განსაზღვრის სიზუსტეზე. დადგენილია შემუშავებული მეთოდების და მოწყობილობების უპირატესობები არსებულ მეთოდებთან შედარებით.
განკუთვნილია შესაბამისი დარგის დოქტორანტებისა და სპეციალისტებისათვის.

ნ. ჯორჯიკია

საქართველოს საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ცხოვრების ისტორიიდან
(XX საუკუნის 40-იანი წლები და 50-იანი წლების დასაწყისი)

უაკ: 93/99

ნაშრომში განხილულია საქართველოს XX საუკუნის ისტორიის უმნიშვნელოვანესი პერიოდის 40-იანი წლებისა და 50-იანი წლების დასაწყისის საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მოვლენები, რაც ჯერ მსოფლიო ომის მკაცრი საჭიროებით, შემდეგ კი „ცივი ომის“ დაწყებიდან გამომდინარე გარემოებით იყო განპირობებული.
ახალი საარქივო მასალის გამოყენების საფუძველზე ნაჩვენებია მრავალი დღემდე ნაკლებად ცნობილი მოვლენა და ფაქტი. ნაშრომში გამოთქმული არაერთი ავტორისეული დებულება, კრიტიკული აზრი თუ დასკვნა ახლებურად წარმოაჩენს ეპოქის ისტორიულ ეპიზოდებსა და პროცესებს.
ნაშრომი გათვალისწინებულია მკითხველთა ფართო საზოგადოებისათვის.

გ. ტალახაძე

ადამიანის პრობლემა ძველქართულ მწერლობასა და ფილოსოფიაში (უძველესი ხანიდან XIV საუკუნემდე)

უაკ: 7.041(479.22)

მონოგრაფიაში გადმოცემულია ადამიანის ბუნების არსის გამოკვლევა უძველესი ეპოქიდან XIV საუკუნემდე. ამ მიზნის შესაბამისად, გაანალიზებულია ადამიანის ბუნება ქრისტიანობამდელ აზროვნებაში, შემდეგ ხდება მისი განვითარება IV–X საუკუნეების ქართული ჰაგიოგრაფიის „ოქროს ხანაში“, VII–X საუკუნეებში, როცა ჩამოყალიბდა ქართული მართლმადიდებლური იდეოლოგია. ნაჩვენებია IV–VI საუკუნეებში შემოსული ქრისტიანული სარწმუნოების დამკვიდრების რთული პროცესი, შემდეგ მიმდინარეობს ადამიანის ახლებური ანუ შემოქმედის უნარის მქონის გააზრება XI–XIII საუკუნის ქართულ კულტურაში, რაც მთავრდება დასკვნით.
მონოგრაფია განკუთვნილია სტუდენტების სასწავლო კურსისათვის, მეცნიერებისა და საზოგადოებისათვის.

М. Сирадзе, И. Бердзенишвили

Масла растительные
Химический состав и совершенствование
технологии рафинации

УДК: 665.3

В издании приведены современные сведения о технологических процессах производства и рафинации  растительных масел.
Книга охватывает характеристику масличного сырья и растительных масел,  сопутствующих жирам веществ, продуктов переработки. Рассмотрен химический состав различных растительных масел и прогрессивные методы их рафинации. Изложены научные и технологические основы промышленных процессов рафинации.
Расширено описание новых процессов и схем рафинации хлопкового масла.
Даны новые хроматографические методы контроля фосфолипидов и приведены краткие сведения по межфазной активности сопутствующих веществ масел.
Изложены общие приемы исследования окислительных процессов на разных стадиях рафинации растительных масел.
Следует отметить научную новизну в разделе - совершенствование технологии щелочной рафинации хлопкового масла.
При разработке монографии использованы результаты трудов ведущих научных школ в  химии и технологии жиров, а также собственные разработки в этой области.
Приведен богатый материал, полезный в повседневной практической работе работников масложировой отрасли.
Книга предназначена для инженерно-технических и научных работников, работающих в области масложировой промышленности, студентов, докторантов и преподавателей вузов пищевых специальностей.

М. Шилакадзе

Триботехника

УДК: 539.62

Изложены  научные положения в области триботехники – сведения о теоретических и экспериментальных основах трения и путях их рационального использования в инженерной практике. Предложены методики инженерного расчета узлов трения и необходимые материалы для их внедрения в справочную литературу. Особое внимание уделено разработанным в Грузинском Техническом Университете расчетам подшипников скольжения в условиях сухого и граничного трения. Представ­лены конструктивные решения опорных узлов и рекомендации по выбору их параметров, рассмотрены основы безизносного трения – эффект избирательного переноса.
Работа предназначена для исследователей, конструкторов-механиков, инженеров, занятых проектированием, эксплуатацией и ремонтом машин, а также как учебное пособие для студентов всех механических специальностей вузов при изучении курса „Триботехника“.

image
რ. არველაძე

ენერგეტიკული კრიზისი
საქართველოში

უაკ: 620.9:338.97

წიგნში აღწერილია მეოცე საუკუნის ბოლო ათწლეულში საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ საქართველოში შექმნილი მძიმე ენერგეტიკული კრიზისი, მოცემულია მისი გამომწვევი მიზეზების ანალიზი და დაძლევის გზების ძიება.

 

ზ. კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე, გ. ტაბატაძე, ნ. დარახველიძე

სიალონური და მცირევოლფრამიანი
კომპოზიციური მასალები

უაკ: 546.261+546.171.1

მონოგრაფიაში განხილულია სიალონური და მცირევოლფრამიანი კომპოზიციური მასალების მიღების ტექნოლოგიები და მათში მიმდინარე ფიზიკურ-ქიმიური პროცესები; მოცემულია მასალათა თვისებები და მათი გაუმჯობესების გზები, მასალათმცოდნეობის საკითხები, შესწავლილია მასალათა აღნაგობა, გარე და შიგა ფაქტორების ზემოქმედება მასალათა თვისებებსა და სტრუქტურულ ცვლილებებზე. მოცემულია მათი გამოყენების სფეროები.
მონოგრაფია განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის თანამშრომლების, ბაკალავრების, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის, ასევე საინტერესო იქნება სამშენებლო, სატრანსპორტო, მანქანათმშენებლობის სპეციალობის მეცნიერებისა და სტუდენტებისათვის.

image
მ. დემეტრაძე, †რ. ჩაგუნავა, ნ. კუციავა

პრაქტიკული ქიმიის მიღწევები დასავლეთ საქართველოში
(XVII საუკუნის პირველი ნახევარი)

უაკ: 54(479.2)

მონოგრაფიაში განხილულია XVII ს-ის I ნახევრის დასავლეთ საქართველოს სამრეწველო და ხელოსნური წარმოებები, აგრეთვე სოფლის მეურნეობის იმ დარგების საქმიანობა, რომელთა მიღწევებშიც ძირითადი როლი პრაქტიკულმა ქიმიამ შეასრულა.
ხალხური ფარმაციის, ლევან დადიანის ცნობილი საოქრომჭედლო სახელოსნოს და ცეცხლსასროლი იარაღის წარმოებაში თვალსაჩინო მიღწევები მნიშვნელოვანი შენაძენია საქართველოში ქიმიის განვითარების ისტორიული პროცესისათვის.
მონოგრაფიაში მოყვანილი მონაცემები შეიძლება გამოყენებულ იქნეს, როგორც საქართველოში ქიმიის ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო პერიოდის ღირსეულად წარმოსაჩენად, ისე ზოგად სამოქალაქო ისტორიაში ამავე პერიოდის უფრო სრულყოფილი წარმოდგენისათვის.

image
დ. ჯაფარიძე, ნ. გიორგიშვილი

საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსის
საშუალოვადიანი პროგნოზირება
და დაგეგმვა

უაკ: 620.9:657.62

მონოგრაფია ეძღვნება საქართველოსთვის განსაკუთრებულად აქტუალურ პრობლემას, ენერგეტიკული ბალანსის საშუალოვადიან პროგნოზირებასა და დაგეგმვას. პრობლემის გადაწყვეტისადმი მიძღვნილი მეცნიერული კვლევების, მეთოდების, მიღებული შედეგების ანალიზისა და საკითხის შესწავლით კომპლექსური მიდგომის საფუძველზე შემუშავებულია ქვეყნის ენერგეტიკული ბალანსის გრძელვადიანი პროგნოზირებისა და დაგეგმვის ჰიბრიდული მათემატიკური მოდელი, რომელშიც გათვალისწინებულია რეგრესული ანალიზის, მრავალფაქტორიანი მოდელისა და ხელოვნური ნეირონული ქსელების ერთობლივი გამოყენება. აღნიშნული მოდელით შესრულებულია საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსის საშუალოვადიანი პროგნოზი და დაგეგმვა. ნაშრომში ჩამოყალიბებულია ქვეყნის ენერგეტიკული ბალანსის  პროგნოზირებისა და დაგეგმვის ერთიანი მეთოდიკა. იგი ატარებს უნივერსალურ ხასიათს და მისი მეშვეობით შესაძლებელია წარმოების ნებისმიერი დარგის საშუალოვადიანი პროგნოზირება და დაგეგმვა.
მონოგრაფია განკუთვნილია ენერგეტიკის განვითარების პროგნოზირებით და დაგეგმვით დაინტერესებულ სამეცნიერო, ასევე პრაქტიკულ სფეროში მოღვაწე სპეციალისტებისათვის, შესაბამისი პროფილის უმაღლესი სასწავლებლების პროფესორ-მასწავლებლებისა და სტუდენტებისათვის.

დ. ბიბილეიშვილი, ქ. მახაშვილი, ა. გრიგოლიშვილი

ჩამდინარე წყლების მონიტორინგი

უაკ: 628.3

მონოგრაფია ეძღვნება ჩამდინარე წყლების დაბინძურების ხარისხის მაჩვენებლების კვლევისა და მონიტორინგის მეტად აქტუალურ საკითხებს. განხილულია საქართველოს რამდენიმე მდინარის ხარისხობრივი შეფასება აღწერითი (დესკრიფციული) მოდელებით, წყალსარგებლობის კატეგორიების მიხედვით. ყურადღება ეთმობა ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ერთ-ერთი მეთოდის – კოაგულაციის მნიშვნელობასა და გამწმენდი საშუალების (კოაგულანტის და ფლოკულანტის) დოზირების საკითხს. აღწერილია ამ პროცესის კონტროლის ანალიტიკური ხელსაწყო, რომელიც ეფუძნება კონდუქტომეტრულ მეთოდს. ნაშრომში მოცემულია ასეთი ხელსაწყოს სტრუქტურა.
განკუთვნილია არა მარტო დარგის მეცნიერებისა და სპეციალისტებისათვის, არამედ შესაბამისი სპეციალობის სტუდენტებისათვის.

image
მ. ბიბილური

ნეიტრონული დასხივების გავლენა სამშენებლო
კონსტრუქციებში გამოყენებული მასალების
საიმედოობაზე

უაკ: 66.085.6

მონოგრაფიაში განხილულია რადიაციული დასხივების პროცესში მასალის თვისებების მახასიათებლებსა და დასხივების დოზებს შორის ურთიერთკავშირი, რაც მნიშვნელოვანია მასალის თვისებების დიაგნოსტიკისა და პროგნოზირების საკითხისათვის. კონსტრუქციის გაანგარიშების მათემატიკური მეთოდი მნიშვნელოვანია რეაქტორის საკონსტრუქციო მასალების საიმედოობის პრობლემისათვის.
ნაშრომში მოცემულია მაღალი ენერგიების ნაწილაკებით დასხივებული ლითონებისაგან დამზადებული კონსტრუქციული კვანძების და მთლიანად წამწის სიმტკიცისა და დეფორმაციის კვლევის შედეგები.
ნაშრომი გამოადგება საინჟინრო ფიზიკისა და სამშენებლო სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებს, ასევე მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს. ვფიქრობთ, იგი საინტერესო იქნება იმ მეცნიერი თანამშრომლებისთვისაც, რომლებიც მოღვაწეობენ საინჟინრო ფიზიკასა და სამშენებლო მექანიკაში.

მ. გოგოტიშვილი, ჯ. ლომიძე

საქართველოს ძელქვნარები და მათი გავრცელება-გამოყენების პერსპექტივები

უაკ: 58:634.0.16

მონოგრაფიაში განხილულია ძელქვის ბიოეკოლოგიური თავისებურებები, ხელოვნური კორომების გაშენებისა და ამ კორომების ექსპლუატაციის ეკოლოგიურად უვნებელი ტექნოლოგიური სქემები, ამ სქემების განხორციელებისთვის საჭირო ბაგირ-ბლოკური საბაგირო მორსათრევი დანადგარები, რომლებიც უზრუნველყოფს პერსპექტივაში  მოსალოდნელი ტყეკაფების ათვისებისთვის საჭირო ოპერაციების განხორციელებას მაქსიმალურად მექანიზებული წესით.
ნაშრომი დახმარებას გაუწევს სატყეო დარგში მომუშავე მეცნიერ მუშაკებს, კონსტრუქტორებს, დოქტორანტებს, მაგისტრანტებს და ბაკალავრიატის  სტუდენტებს.

image
ი. ქვარაია

მშენებლობის პროცესში გამოვლენილი დაზიანებების
და ნაკლოვანებების აღმოფხვრა

უაკ: 624.05

მონოგრაფიაში განხილულია ქ.თბილისში, მახათას მთაზე მშენებარე ივერიის ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძრის სარდაფის სართულის დასრულების შემდეგ, რკინაბეტონის მზიდ კონსტრუქციებში გამოვლენილი ხარვეზებისა და ნაკლოვანებების აღმოფხვრის ღონისძიებები. კერძოდ, ყოველმხრივ გამოკვლეულ იქნა აღნიშნული კონსტრუქციების ფიზიკური მდგომარეობა, ბეტონის სიმტკიცე, როგორც ურღვევი მეთოდით, ისე ცილინდრული ნიმუშების ამოჭრით. შედგენილ იქნა კონსტრუქციების გამაგრების პროექტი და განხორციელდა მათი სრულფასოვანი რეაბილიტაცია. შედეგად აღდგენილ იქნა ყველა კონსტრუქციის მზიდუნარიანობა, გასწორდა არასწორად განლაგებული არმატურის ნაშვერების მდებარეობა და წარმატებით გაგრძელდა მიწისზედა სამუშაოების წარმოება.
მონოგრაფია განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების სამშენებლო სპეციალობის ბაკალავრების, მაგისტრანტების, დოქტორანტების და მშენებლობის დარგის სპეციალისტებისათვის. 

image
ი. ქვარაია

რკინაბეტონის გუმბათ-თაღოვანი გადახურვების
მოსაწყობი საყალიბო სისტემების აგების
მეთოდები და რეალიზაციის
მაგალითები

უაკ: 624.05

მონოგრაფიაში განხილულია რკინაბეტონის მონოლითური სამუშაოების შესრულებისას გუმბათ-თაღოვანი გადახურვების მოსაწყობი ხის ყალიბების აგების მეთოდები და მათი გამოყენების პრაქტიკული მაგალითები. კერძოდ, ქ.თბილისში, მახათას მთაზე ივერიის ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძრის მშენებლობის მიმდინარეობის დროს, მისი არქიტექტურული გადაწყვეტის თავისებურებიდან გამომდინარე, საჭირო გახდა არა მარტო გუმბათ-თაღოვანი გადახურვების, არამედ შენობის არაერთი სხვა ნაწილის ყალიბებისა და საყალიბო სისტემების არასტანდარტულად დამზადება. მრავალი ახალი და საინტერესო ღონისძიების გატარების შედეგად, მნიშვნელოვნად გამარტივდა აღნიშნული კონსტრუქციული ელემენტების მისაღები საყალიბო სისტემების დამზადების, მათი სამუშაო ადგილზე დამონტაჟების, დაბეტონებისა და განყალიბების პროცესები.
მონოგრაფია განკუთვნილია მშენებლობის დარგის სპეციალისტებისათვის.

image
ზ. ლიპარტია

ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური აუდიტის
ადმინისტრირება საქართველოში

უაკ: 657.1

მონოგრაფიაში მოცემულია ქვეყანაში საბაზრო ეკონომიკის ტრანსფორმაციის პრინციპების ადაპტირებასთან დაკავშირებული საფინანსო-ეკონომიკური პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულების სამეწარმეო ბიზნესსაქმიანობის ეფექტიანი ფუნქციონირებისა და  კორპორაციების მყარი ფინანსური მდგომარეობის უზრუნველყოფის მიზნით,  ბუღალტრული აღრიცხვის, ფინანსური ანგარიშგების წარდგენისა და სახელმწიფო ფინანსური კონტროლის სისტემის (საჯარო აუდიტის სფეროებში)  საერთაშორისო სტანდარტებით წარმოება-ადმინისტრირების აქტუალური საკითხები.
ნაშრომი განკუთვნილია ბიზნესის ადმინისტრირების (BA) სპეციალობის მაღალი კურსის სტუდენტების, მაგისტრანტ-დოქტორანტებისა და აღრიცხვა-აუდიტის სფეროებში დასაქმებული სპეციალისტებისათვის.

ა. კაცაძე, მ. წიქარიშვილი

სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზის ჩატარების
თანამედროვე მეთოდები, პროცესის
ავტომატიზაცია და სამართლებრივი
ასპექტები

უაკ: 347.77.028.4:681.3

ნაშრომში განხილულია სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზის თანამედროვე მდგომარეობა, ექსპერტიზის ჩატარების მეთოდები, ექსპერტიზის პროცესუალური დებულებები. ექსპერიმენტულად დამუშავებულია ექსპერტიზის წარმოების პროცესის ავტომატიზაციისა და ინფორმაციული უზრუნველყოფის სქემა.
მონოგრაფია განკუთვნილია სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზის სპეციალობის დოქტორანტებისა და მაგისტრანტებისათვის. ნაშრომი დიდ დახმარებას გაუწევს შენობა-ნაგებობების ექსპლუატაციისა და უსაფრთხოების დარგში დასაქმებულ სპეციალისტებს.

image
ნ. თოფურია

ბიზნესპროცესების ავტომატიზაცია
SharePoint Server-ის ბაზაზე

უაკ: 004.5

მონოგრაფიაში განხილულია კორპორატიული პორტალის დაპროექტებისა და შრომითი პროცესების ავტომატიზაციის ეტაპები Microsoft SharePoint Server-ის ბაზაზე. წარმოდგენილია საპრობლემო სფეროს კონცეპტუალური სქემის დაპროექტება ობიექტ-როლური მოდელირებით. მოცემულია კორპორაციისთვის ავტომატიზებულ რეჟიმში დაპროექტებული Ms SQL Server-ის მონაცემთა ბაზის დაკავშირება SharePoint Server-Tan SharePoint Designer-ის საშუალებით. აღწერილია რეკომენდაციები IT-ხელმძღანელებისათვის „ღრუბლოვან“ პლატფორმაზე გადასვლის მიზანშეწონილობის განსაზღვრის მიზნით, მათი დანერგვის შედეგად მიღებული სავარაუდო რისკების, ასევე მოგება-ზარალის რაოდენობრივი შეფასებისათვის. მონოგრაფია განკუთვნილია ინფორმატიკის სპეციალობის მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის, აგრეთვე შეუძლიათ გამოიყენონ ბიზნესის სფეროში მომუშავე პირებმა.

image
М. Цинцадзе, Н. Гегешидзе, Н. Жоржолиани, И. Бешкенадзе, Г. Цинцадзе

Координационные соединения металлов с 1 – [2 – (бензилкарбамоил) –этил] – 2 –изоникотиноилгидразидом (ниаламидом)

УДК: 54

Книга посвящена химии координационных соединений галогенидов, сульфатов, нитратов и тиоцианатов некоторых переходных d-элементов с 1-[2 –(бензилкарбамоил) – этил] – 2 – изоникотиноилгидразидом (ниаламидом), также смешаннолигандных коорди­национных соединений металлов с ниаламидом и метионином.
В книге приведены результаты квантово-химических расчетов влияния различных растворителей на комплексообразующую способность 1-[2 –(бензилкарбамоил) – этил] – 2 – изоникотиноилгидразида (ниаламида) методом АМ1, которые получены проведением  синтеза с данными органическими лигандами. Дается описание синтеза, физико-химических свойств, спектров координационных соединений металлов с ниаламидом, а также сме­шаннолигандных соединений металлов с ниаламидом и метионином. Книга рассчитана на научных сотрудников, магистрантов, докторантов и специалистов, работающих в области неорганической, органической химии и химии координационных соединений.

image
ლ. ბოცვაძე, ო. გელაშვილი, ვ. ბოცვაძე, გ. არჩვაძე, თ. გორშკოვი, დ. შარაბიძე

სატრანსპორტო და სასაწყობო სისტემების
ლოგისტიკის მენეჯმენტი

უაკ: 658.78:(075)

მონოგრაფია ეძღვნება სატრანსპორტო გადაზიდვებისა და სასაწყობო სისტემის ლოგისტიკის მენეჯმენტს. მონოგრაფიაში განხილულია მიწოდებათა ჯაჭვების მართვაში ტვირთის გადაზიდვისა და დასაწყობების, დაპროექტებისა და ორგანიზაციის თეორიული და პრაქტიკული საკითხები.
მონოგრაფია განკუთვნილია უნივერსიტეტების ლოგისტიკის, მიწოდებათა ჯაჭვების, ბიზნესის მართვის, ვაჭრობის ორგანიზაციის, გადაზიდვების ორგანიზაციისა და მართვის სპეციალობის სტუდენტების, მაგისტრანტების, დოქტორანტებისა და პროფესორ-მასწავლებლებისათვის. გამოადგება ბიზნესმენებს და მეწარმეებს, რომლებიც აწარმოებენ დიდი რაოდენობით პროდუქციის დამზადებას, შენახვას და მათ რეალიზაციას სასაქონლო ბაზრებზე.

ზ. ბოგველიშვილი

მრავალღერძიანი ავტომობილის
შერესორების პნევმატიკური სისტემები
(თეორიული და ექსპერიმენტული კვლევები)

უაკ: 629.1.065

მონოგრაფია ეძღვნება მრავალღერძიანი ავტომობილის შერესორების პნევმატიკური სისტემების შექმნას, გაანგარიშებას, თეორიულ და ექსპერიმენტულ გამოკვლევებს, მათი გავლენის შესწავლას სვლის სიმდოვრეზე. მიღებული მათემატიკური მოდელები აღწერს პნევმოსისტემაში მიმდინარე თერმოდინამიკურ პროცესებს მუშა სხეულის მასის ცვლილების და გარემოსთან თბოგადაცემის გავლენის გათვალისწინებით. შემოთავაზებული ანალიზური გამოსახულებების საფუძველზე დამუშავებულია შერესორების პნევმატიკური სისტემების ოპტიმალური პარამეტრების გაანგარიშების საინჟინრო მეთოდიკები.
მონოგრაფია განკუთვნილია სატრანსპორტო სპეციალობის მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის, დარგის მეცნიერი მუშაკებისა და ინჟინერ-კონსტრუქტორებისათვის.

image
ვ. ზეიკიძე, გ. მაისურაძე, მ. ზურიკაშვილი

სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის განვითარება
საქართველოში

უაკ: 338.1

წიგნში განხილულია, ეკონომიკური გლობალიზაციის პირობებში სახელმწიფოსა და ბიზნესის ურთიერთობათა აქტივიზაციის ტენდენცია და სახელმწიფო საკუთრებაში კერძო კაპიტალის შეღწევის საკითხები, განხილულია სახელმწიფოს ფუნქციები და ქვეყნის შიგნით ეკონომიკის ცალკეული სფეროების განსახელმწიფოებრივებასთან დაკავშირებული ამოცანები.
იგი შეიძლება გამოიყენოს უმაღლესი სასწავლებლების ეკონომიკური პროფილის ყველა საფეხურის სტუდენტმა. მას აგრეთვე მნიშვნელოვანი სარგებლობის მოტანა შეუძლია ამ საკითხებით დაინტერესებული მკითხველისათვის.

გ. ჩოგოვაძე, ა. ფრანგიშვილი, გ. სურგულაძე

მართვის საინფორმაციო სისტემების დაპროგრამების
ჰიბრიდული ტექნოლოგიები და
მონაცემთა მენეჯმენტი

უაკ: 004.5

მონოგრაფიაში განხილულია მართვის საინფორმაციო სისტემების პროგრამული უზრუნველყოფის ობიექტორიენტირებული ანალიზის, დაპროექტების, დეველოპინგის, ტესტირების, დანერგვისა და რეინჟინერინგის საკითხები, UML/Agile/ITIL მეთოდოლოგიების, ბიზნესპროცესების IT-სერვისების უსაფრთხოების BSI/COBIT სტანდარტების, მონაცემთა რელაციური და NoSQL/NewSQL ტიპის ბაზების მართვის სისტემების გამოყენების საფუძველზე. მოცემულია აგრეთვე დაპროექტების ავტომატიზაციის და სერვისორიენტირებული სისტემების იმიტაციური მოდელების აგებისა და ანალიზის საკითხები პეტრის ფერადი ქსელებით (CPN). ექსპერიმენტული ნაწილი შესრულებულია უნივერსიტეტის, საფინანსო ბანკის, მულტიმოდალური გადაზიდვების სისტემის, ელექტრონული არჩევნების, შავი ზღვის ეკოლოგიის მონიტორინგის სისტემის და საწარმოო ფირმის მარკეტინგის საპრობლემო სფეროებისათვის. პრაქტიკული ამოცანები რეალიზებულია დაპროგრამების ჰიბრიდული ტექნოლოგიების (WPF, WF, WCF) გამოყენებით MsVisual Studio.NET Frame-work 4.5 ინტეგრირებულ პლატფორმაზე.
განკუთვნილია პროგრამული ინჟინერიისა და მართვის საინფორმაციო სისტემების სპეციალობათა ბაკალავრების, მაგისტრანტების, დოქტორანტებისა და პროგრამული უზრუნველყოფის და მონაცემთა მენეჯმენტის საკითხებით დაინტერესებული მკითხველისათვის.

image
ს. პოჩოვიანი

მორწყვის რეჟიმების მართვის
ავტომატიზებული სისტემა

უაკ: 658.012.011.56

მონოგრაფიაში განხილულია დაპროექტების მეთოდიკა როგორც სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მორწყვის რეჟიმების მართვის ავტომატიზებული სისტემებისათვის (მთლიანობაში), ისე მისი შემადგენელი ინფორმაციული, მათემატიკური და პროგრამული უზრუნველყოფის ქვესისტემებისათვის.
ნაშრომი განკუთვნილია სტუდენტების, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის, ასევე – მონაცემთა ბაზებისა და მართვის ავტომატიზებული სისტემების დამპროექტებლებისათვის.

image
ლ. ბოცვაძე, ო. გელაშვილი, ვ. ბოცვაძე, გ. არჩვაძე, თ. გორშკოვი, დ. შარაბიძე

განაწილებისა და დისტრიბუციის პროცესის
მენეჯმენტი ლოგისტიკურ ცენტრებში

უაკ: 658.78:(075)

მონოგრაფია მიეკუთვნება საქართველოს რეგიონული სატრანსპორტო-ლოგისტიკური სისტემის ორგანიზაციულ-ფუნქციურ სტრუქტურას, მოიცავს ფუნქციური და უზრუნველყოფის ქვესისტემის კომპლექსს, რომელიც ინტეგრირებულია სასაქონლო-მატერიალური ნაკადით.
მონოგრაფიაში პროდუქციის დისტრიბუციისა და განაწილების პროცესები შესწავლილია და კვლევის შედეგები განზოგადებულია სხვადასხვა ტიპის გამანაწილებელი ცენტრების მაგალითზე; ცენტრალური კომპანიების, თანამედროვე სამრეწველო ფირმების, საერთაშორისო და რეგიონული სადისტრიბუციო ცენტრების, საბითუმო და სპეციალური გამანაწილებელი ცენტრების მაგალითზე. 
ინტეგრირებული ლოგისტიკის და სატრანსპორტო-სასაწყობო ობიექტების გამოყენება ხელს შეუწყობს მიწოდებათა ჯაჭვების შექმნას, მართვას ISO-9000 და ხარისხის მენეჯმენტის სხვა პრინციპების თანახმად საერთაშორისო-სატრანსპორტო დერეფნებსა და ინტერმოდალურ საზღვაო გადაზიდვაში პროდუქციის მასობრივი ნაკადების მართვის სისტემების ფორმირებისა და ფუნქციონირების დროს.
მონოგრაფია განკუთვნილია უნივერსიტეტებში სატრანსპორტო ლოგისტიკის ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის, სავაჭრო დარგისა და სატრანსპორტო გადაზიდვის ორგანიზაციისა და მართვის სპეციალობის სტუდენტებისათვის, დოქტორანტებისა და პროფესორ-მასწავლებლებისათვის, ბიზნესმენებისა და მეწარმეებისათვის. 

ა. წაქაძე, მ. წიქარიშვილი

ექსპლუატაციაში მყოფი შენობა-ნაგებობების ზღვრული
მდგომარეობისა და ნარჩენი რესურსის კვლევა
დაზიანებების გათვალისწინებით

უაკ: 624(083.95)

მონოგრაფიაში განხილულია ექსპლუატაციაში მყოფი შენობა-ნაგებობების ზღვრული მდგომარეობისა და ნარჩენი რესურსის კვლევა დაზიანებების გათვალისწინებით.
ნაშრომი განკუთვნილია მეცნიერი მუშაკებისთვის, კონსტრუქტორებისთვის, ახალგაზრდა სპეციალისტებისთვის, სამშენებლო პროფილის მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისთვის. ნაშრომი, ასევე, დიდ დახმარებას გაუწევს შენობა-ნაგებობების ექსპლუატაციისა და უსაფრთხოების დარგში დასაქმებულ სპეციალისტებს.

 

image
ვ. აბაიშვილი

ჩარჩოხერხის ჭრის მექანიზმის
დინამიკა

უაკ: 621.933.6

მონოგრაფიაში განხილულია ჩარჩოხერხის ჭრის მექანიზმის დინამიკის კვლევა ელექტროამძრავის მახასიათებლების, ბარბაცას დრეკადობის, ბარბაცა-მუხლა ლილვის კინემატიკურ წყვილში ღრეჩოსა და დარტყმითი მოვლენების გათვალისწინებით.
ჩარჩოხერხის წინსვლით-უკუსვლით მოძრავი მასების ინერციის ძალების მავნე გავლენის თავიდან აცილების მიზნით განხილულია პნევმატიკური ამორტიზატორი. ნაჩვენებია, რომ პნევმატიკური ამორტიზატორის გამოყენებით დინამიკური დატვირთვები ჭრის მექანიზმის ელემენტებში მნიშვნელოვნად მცირდება.
მოცემულია ჩარჩოხერხის ჭრის მექანიზმის დინამიკური კვლევის შედეგები. შედგენილია დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემა, რომლითაც აღიწერება ელექტრომექანიკურ სისტემაში მიმდინარე პროცესები, როგორც პნევმატიკური ამორტიზატორი მოწყობილობის გათვალისწინებით, ისე მის გარეშე. განსაზღვრულია კინემატიკურ წყვილებში რეაქციის ძალები გაანალიზებულია ვერტიკალური ჩარჩოხერხის ჭრის მექანიზმის ღრეჩოიან კინემატიკურ წყვილში დარტყმითი პროცესი.
მიღებულია კინემატიკურ წყვილში დარტყმისშემდეგი სიჩქარეების მნიშვნელობები, რომელიც გამოიყენება ღრეჩოში დამატებითი მოძრაობის დიფერენციალური განტოლებების ამოსახსნელად აუცილებელი საწყისი პირობების განსაზღვრისათვის.
ნაჩვენებია, რომ პნევმატიკური ამორტიზატორის გამოყენება აუმჯობესებს ჭრის მექანიზმის მუშაობის პირობებს, რაც მწარმოებლურობის ზრდის შესაძლებლობას იძლევა.
მონოგრაფია განკუთვნილია ხის დამუშავების ტექნოლოგიისა და სატყეო საქმის სპეციალობის მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის.

ლ. ქრისტესიაშვილი, ლ. ზამბახიძე, ნ. მურღულია

გეგმაში რთული მოხაზულობისა და სიმაღლეში ცვალებადსართულიანობის
გავლენა მრავალსართულიანი კარკასული
შენობების სეისმომედეგობაზე

უაკ: 699.841:624.94

მონოგრაფიაში განხილულია გეგმაში რთული მოხაზულობისა და სართულების ტერასული ცვალებადობის მქონე კარკასული შენობის ანგარიში სეისმომედეგობაზე.
მონოგრაფია განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო სპეციალობის მაგისტრანტებისათვის. ნაშრომი ასევე დიდ დახმარებას გაუწევს ბაკალავრებს, დოქტორანტებს, კონსტრუქტორებს, მშენებლებს, კონსტრუქციების ექსპლუატაციისა და უსაფრთხოების დარგში დასაქმებულ სპეციალისტებს.

Л. Гвердцители, Г. Цинцадзе, А. Цивадзе

Координационные соединения карбоксилатов переходных металлов С амидами пиридинкарбоновых кислот
И ИХ БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

УДК: 541.1:543.43:546.03:548.539.26:755.1

Настоящая работа является итогом многолетних исследований в области координационной химии: получены координационные соединения ацетатов и формиатов марганца (II), кобальта (II), никеля (II), меди (II), цинка и кадмия с амидами никотиновой (АНК), пиколиновой (АПК), изоникотиновой кислот (АИНК) и диэтиламидом никотиновой кислоты (ДЭАНК). Изучены некоторые физико-химические свойства полученных комплексных соединений: раство­римость, электропроводность, температура плавления и разложения.
Изучено строение этих комплексов с применением ИК, КР спектроскопии и рентгеноструктурного анализа. Во всех изученных карбоксилатных коор­динационных соединениях с АНК, АИНК и ДЭАНК, за исключением ком­плексов меди и АПК, карбоксилатные группы и молекулы органического лиганда координируются монодентатно через гетероатом азота. Бидентатные ацетатные группы с атомами меди образуют «фонарик», молекулы АПК выс­тупают в роли бидентатных лигандов.
Изучено влияние ацетатных и формиатных координационных соединений кобальта, никеля, меди, марганца, кадмия и цинка с амидами пири­дин­карбоновых кислот на текучесть крови и уровень сахара, потребление кислорода тканями, артериальное давление и характер электрокардиограммы у животных (собак).
Монография предназначена для ученых и практиков, докторантов, магистров, связанных с теорией и практикой координационной химии в целом и аналитической химии, также для исследования биологической активности координационных комплексов.

image
Протоиерей Леван Матешвили

Проблемы христианизации Грузии (I-IV вв.)

УДК: 2(02)

Распространение христианства в первые века его существования представляет особенный интерес для исторической и богословской науки. К древнейшим ареалам распространения христианства относится и территория современной Грузии. На основании археологических данных хорошо известно, что в Восточной и Западной Грузии христианство появляется уже в первом веке нашей эры, и затем в кратчайший срок проходит в данном регионе сложный путь от верования неприметных общин до официальной религии Иберии и Колхети. При этом история христианства в Грузии в ранний период (I–IV вв.) остается во многом белым пятном как в грузинской, так и в международной историографии. Традиционно исследование христианизации Грузии начинается с деятельности св. Нины, т. е. с IV в. Вместе с тем, современная наука накопила значительный объем сведений, на основании которых можно попытаться реконструировать отдельные моменты, связанные с христианским присутствием в регионе до IV века, а также скорректировать и прояснить важнейшие вопросы истории христианизации Грузии в ключевом IV веке.

image
ვ. მუჯირი

არქიტექტურული პროპედევტიკა

უაკ: 72:616.07

ნაშრომში პირველად არის მოცემული არქიტექტურული კომპოზიციის სწავლების მეთოდოლოგიის კრიტიკული ანალიზი დინამიკაში, სხვადასხვა ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს გამოცდილების მაგალითზე.
არქიტექტურის განვითარების ყველა ეტაპზე ჩნდება პრობლემები, რომლებიც მოითხოვს მხატრული ფორმათწარმოქმნის ყველა შესაძლებლობის უფრო ღრმად გააზრებას. ამ ასპექტში არქიტექტურული კომპოზიციის თეორიის სფერო არის დაუსრულებელი კვლევების საგანი. არქიტექტურული პროპედევტიკის ძირეული იდეების განვითარების სივრცე უზარმაზარია.
ნაშრომში განხილულია ისეთი ფუნდამენტური საკითხები, როგორიცაა:
• მოცულობით-სივრცითი კომპოზიციის კავშირი არქიტექტურულ დაპროექტებასთან, როგორც მეთოდოლოგიური პრობლემა;
• არქიტექტურული პროპედევტიკა და კომპიუტერიზაცია;
• არქიტექტურული პროპედევტიკის ფსიქო-პედაგოგიური საფუძვლები;
• არქიტექტურული პროპედევტიკის განვითარების პერსპექტივები;
• არქიტექტურული პროპედევტიკის მნიშვნელობა არქიტექტურული აზროვნების ჩამოყალიბებაში.
მონოგრაფია განკუთვნილია არქიტექტურის უმაღლესი საგანმანათლებლო სკოლების პედაგოგებისა და სტუდენტებისათვის, პროფესიონალი არქიტექტორებისა და ყველა იმ პირისათვის, ვინც დაინტერესებულია არქიტექტურული კომპოზიციის საკითხებით.

image
თ. ვანიშვილი

მართვის თანამედროვე მოდელის ფორმირება და
ორგანიზაციული ქცევის რეგულირების
პრინციპები

უაკ: 62-5

მონოგრაფიაში განხილულია ორგანიზაციული ქცევის არსი და თავისებურებები; მოტივაციის თანამედროვე და კლასიკური თეორიები, რომლის საფუძველზეც დამუშავებულია მოტივაციური ურთიერთქმედების მოდელი, რომელიც ორგანიზაციის და ინდივიდის მოტივაციური პრიორიტეტების თანხვედრას გულისხმობს; განხილულია ორგანიზაციული კულტურა, კულტურათაშორისი კონტექსტი, კულტურული კონტექსტი და მათი სხვადასხვაობა, ადამიანისეული კაპიტალის როლი ორგანიზაციული ქცევის ფორმირებაში, კომუნიკაციის პროცესი, სახეობები და მათი შედარებითი დახასიათება; დახასიათებულია „შედარებითი მენეჯმენტი“ და მისი მიდგომა „მოტივაციის პროცესის მართვაზე; შემოთავაზებულია ორგანიზაციული ქცევის ეფექტურობის კოეფიციენტის ავტორისეული ფორმულირება და ორგანიზაციული ქცევის ეფექტურობის მაჩვენებლის შეფასების კრიტერიუმი; შემუშავებულია ორგანიზაციის სრულყოფისა და ეფექტური ფუნქციონირების კომპლექსური მოდელი; დასაბუთებულია პიროვნების სოციალურ-ფსიქოლოგიური ფაქტორების გათვალისწინების აუცილებლობა, რომელიც საჭიროა ორგანიზაციაში ქცევის რეგულირებისა და სრულყოფისათვის; განხილულია ლიდერის პიროვნული თვისებების გამოვლენა „დიდი ხუთეულის მოდელსა“ და „მაიერს ბრიგსის ტიპთა ინდიკატორის“ საშუალებით, ლიდერის თვისებებისა და ქცევითი თეორიების შეჯამება, ასევე „მეხუთე დონის მენეჯერისა“ და „ახალის ტიპის ლიდერის“ დახასიათება, რომელიც საჭიროა მართვის თანამედროვე მოდელის ჩამოყალიბებისათვის.
დანართის სახით ნაშრომს ერთვის, ორგანიზაციაში ორგანიზაციული ქცევის ეფექტურობის მაჩვენებლის გამოსათვლელად ორეტაპიანი გამოკითხისათვის ჩასატარებელი „კითხვარი“ და „ანკეტური გამოკითხვა“. კვლევის შედეგები, დასკვნები და რეკომენდაციები შეიძლება გამოიყენოს მეცნიერ-თანამშრომლებმა და სტუდენტებმა, ასევე, ნებისმიერმა ორგანიზაციამ და საწარმომ ორგანიზაციული ქცევის ეფექტურობის გასაუმჯობესებლად.

 

კ. ოდიშარია, ნ. წიკლაური, ნ. ცომაია, გ. ზირაქაშვილი

რისკის ანალიზისა და ინფორმაციის უსაფრთხოების
ავტომატიზებული სისტემა

უაკ: 62-5

მონოგრაფიაში გაანალიზებულია თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების (იტ) როგორც ნებისმიერი მიზანდასახული სისტემის აუცილებელი კომპონენტის საყოველთაო გავრცელების დადებითი მხარეები და მასთან დაკავშირებული რისკები. ცალკეა წარმოდგენილი ის ძირითადი პრობლემები, რომლებსაც აწყდებიან ორგანიზაციები რისკების მართვისას. ნაჩვენებია ასეთ პირობებში ორგანიზაციის პერსონალისაგან მომდინარე საფრთხეების სერიოზულობა და მათგან დაცვის პრობლემატიკა, წარმოდგენილია მიზანდასახული სისტემის (მზა) რისკმენეჯმენტის ზოგადი სისტემის აგების თანამედროვე მიდგომა.
მიგვაჩნია, რომ მონოგრაფიაში შემოთავაზებულ ამოცანათა გადაჭრის ზემოთ აღნიშნული თანამედროვე მეცნიერული მიდგომები და მეთოდები მნიშვნელოვან დახმარებას გაუწევს ამ სფეროში მომუშავე მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს.

 

image
შ. გაგოშიძე, მ. კოდუა, ი. საღინაძე, ი. ქადარია

სამდინარო ჰიდრომშენებლობა და საქართველოს
შავიზღვისპირეთის გეომორფოლოგიური
პროცესები

უაკ: 627.221.2

მონოგრაფიაში განხილულია საქართველოს შავიზღვისპირა რეგიონებში წარმოქმნილი სახიფათო გეომორფოლოგიური ცვლილებები, განპირობებული ჰიდროსაინჟინრო მშენებლობით მდინარეების – ენგურის, რიონისა და ჭოროხის წყალშემკრებ აუზებში. გამოკვლეულია ნაპირდამცავ ღონისძიებათა წარუმატებლად განხორციელების მიზეზები. კრიტიკულადაა შეფასებული უცხოური ფირმების მიერ საქართველოში განხორციელებული გარემოსდაცვითი და საზღვაო-ჰიდროსაინჟინრო ხასიათის პროექტები. შემუშავებულია ზღვის სანაპირო არეებში კალაპოტური პროცესებისა და საზღვაო-სამდინარო ჰიდროტექნიკური ნაგებობების ჰიდრავლიკური გაანგარიშების ანალიზური და რიცხვითი მეთოდები, რომელთა გამოყენება უზრუნველყოფს სანაპირო ზოლის სტაბილიზაციასა და მდინარეთა შესართავებში არსებული ჰიდროტექნიკური ნაგებობების საიმედო ექსპლუატაციას.
წიგნი ძირითადად მოიცავს ავტორთა მიერ, სხვადასხვა პერიოდში შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდისა და ევროკავშირის პროგრამა – "Black Sea Basin Joint Operational Programme 2007 – 2013" გრანტების ფარგლებში შესრულებულ კვლევათა შედეგებს. მასში გამოყენებულია საქართველოში მოქმედი მრავალი საპროექტო-კვლევითი ორგანიზაციის, კერძოდ, შპს "ნაპირდაცვის", სსიპ "თბილწყალგეოს", შპს "გამა კონსალტინგის" და სხვა ორგანიზაციების მონიტორინგული ხასიათის კვლევების ხელმისაწვდომი მასალა;
ნაშრომი განკუთვნილია სამდინარო და საზღვაო ჰიდროტექნიკური მშენებლობისა და გარემოს დაცვის სფეროში მომუშავე ინჟინერ-ტექნიკურ პერსონალის, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისთვის.

გ. წულეისკირი, ი. ბაციკაძე, მ. არაბიძე

სამკუთხედის გეომეტრიის
ზოგიერთი საკითხი

I ნაწილი

უაკ: 513

XIX საუკუნეში, ელემენტარულ გეომეტრიაში, ბევრი საინტერესო გამოკვლევა ჩატარდა. ამ გამოკვლევების ერთ-ერთი შედეგია სამკუთხედის ელემენტებს შორის დამოკიდებულებების დადგენა. ყველასათვის ცნობილ სამკუთხედის შესანიშნავ წერტილებს, წრფეებსა და წრეწირებს შეემატა არანაკლებ შესანიშნავი წერტილების, წრფეების და წრეწირების მნიშვნელოვანი რაოდენობა. ამ გამოკვლევების აღწერილობა სათაურით „Новая геометрия треугольника“ შეადგენს პლანიმეტრიის ერთ-ერთ უდიდეს და უმნიშვნელოვანეს ნაწილს.
უცხო ენებზე არსებობს მრავალი გამოკვლევა, რომლებშიც სისტემატიზებულად არის მოცემული სამკუთხედის გეომეტრიის სფეროში არსებული გამოკვლევების შედეგები. 1913 წელს გამოიცა პროფ. დ. ეფრემოვის ნაშრომი „Новая геометрия треугольника“, რომელიც დღეს ბიბლიოგრაფიული იშვიათობაა. ასეთივე ბიბლიოგრაფიული იშვიათობაა 1962 წელს მოსკოვში გამოცემული იგივე დასახელების პროფ. ს. ზეგელის წიგნი, რომელიც წინამდებარე ნაშრომს დაედო საფუძვლად.  ავტორებმა ზედმიწევნით შეისწალეს და ქართველი მკითხველისათვის ხელმისაწვდომი გახადეს ნაშრომში მოცემული თეორემები და დებულებები, განაზოგადეს ისინი არასაკუთრივი ელემენტების ცნების გამოყენების და კერძო შემთხვევების განხილვის გზით.
მონოგრაფია საინტერესო იქნება გეომეტრიით დაინტერესებული ყველა მკითხველისათვის.

image
ი. ქვარაია

გამაგრება-გაძლიერების სამუშაოების წარმოება
უკიდურესად შეზღუდულ პირობებში
მშენებლობისა და რეკონსტრუქციის
დროს

უაკ: 624. 05

მონოგრაფიაში განხილულია ქ. თბილისში, ყველაზე განაშენიანებულ უბანში, უკიდურესად შეზღუდულ პირობებში ერთ-ერთი უნიკალური ობიექტის მშენებლობისა და რეკონსტრუქციის პროცესში ჩატარებული გამაგრება-გაძლიერების სამუშაოები. კერძოდ, აღწერილია მიმდებარე ტერიტორიების, ქვაბულის კედლების, გრუნტის გამაგრების და სარეკონსტრუქციო შენობის კედლების დროებითი გამაგრების ღონისძიებები;  წარმოდგენილია რკინაბეტონის საძირკვლის, კედლების, სვეტებისა და სართულშუა გადახურვის ელემენტების გაძლიერების ტექნოლოგიური გადაწყვეტები; მოყვანილია ძირითადი მზიდი კედლისა და სხვა მზიდი ელემენტების დემონტაჟისა და მათი ახალი კონსტრუქციული ელემენტებით ჩანაცვლების სამუშაოს შესრულების პრაქტიკული მაგალითები.
მონოგრაფია განკუთვნილია მშენებლობის დარგის სპეციალისტებისათვის.

ე. გერსამია

ელექტრული მანქანების კონსტრუირების
ტექნოლოგიური საფუძლები

უაკ: 621.313


მონოგრაფიაში განხილულია ელექტრული მანქანების კონსტრუირების ტექნოლოგიური საფუძვლების ძირითადი პრინციპები.  
დამუშავებულია ელექტრული მანქანების დაპროექტების მეცნიერული მეთოდები, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა ფუნქციური დანიშნულების, მცირე სიმძლავრის ელექტრული მანქანების კონსტრუქციების უნიფიკაციის ძირითად  საკითხებს.  
მოცემულია ელექტრული მანქანის ადრეულ სტადიაზე შრომატევადობის გამოანგარიშების მეთოდოლოგია, გრაგნილიანი სტატორის დამზადების მექანიზაციისა და ავტომატიზაციისათვის კონსტრუქციულ-ტექნოლოგიური პარამეტრების ძირითად სიდიდეთა განსაზღვრა, მათი გავლენა ელექტრული მანქანის მახასიათებლებზე. ნაშრომში დამუშავებულია გამოშვების პროგრამის ოპტიმიზაცია უწყვეტ-ნაკადური წარმოების დანერგვის პრინციპების საფუძველზე და ახალი კონსტრუქციების ტექნოლოგიური უზრუნველყოფის საკითხები.
განკუთვნილია ბაკალავრიატის სტუდენტების, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის, ასევე დიდ დახმარებას გაუწევს ელექტროტექნიკური მრეწველობისა და ენერგეტიკის სფეროში მომუშავე მეცნიერ მუშაკებსა და ინჟინერ-ტექნიკურ პერსონალს.

 

image
G. Gogichaishvili, S. Manukov

Computer-based expert system for diagnosis
of maxillofacial diseases

UDC: 6-612.7

This monograph concentrates on development of computer-based expert system for diagnosis of maxillofacial diseases. 
It presents: architecture of computer-based system, symptomatic facts formal representation method and diagnosis desicions outcome; complex diagnostic tasks algorithms, system data- and knowledge- base structures; diagnostic decision’s structure and decision making explanations; proposed diagnostic method’s application examples.   
Intended for undergraduates, graduate students, doctoral candidates, developers and computer-based system management experts.

გ. ჯოლია

კრეატიული განვითარება: განათლება,
ცოდნა, ქმედება

უაკ: 330

მონოგრაფიის სტრუქტურა თანამიმდევრულად ასახავს საკვლევი მასალის რიგითობას.
მკითხველი პირველად გაეცნობა საზოგადოების კრეატიული განვითარების თეორიულ-მეთოდოლოგიურ ასპექტებს, შემდეგ ყურადღებას გადაიტანს განათლებასა და ცოდნაზე როგორც კრეატიული განვითარების საფუძველზე, მომდევნო ნაწილში გაერკვევა ქალაქის როგორც კრეატიული განვითარების მთავარ მამოძრავებელ ძალაში, შემდეგ კი - ახალი იდეების წარმოშობისა და განვითარების მეთოდებში, დასკვნითი ნაწილის თემატიკის კრიტიკული გააზრებით შეძლებს გააცნობიეროს სამერმისო გლობალური პრობლემები და გამოწვევები.
მონოგრაფია განკუთვნილია მათთვის, ვინც ცდილობს გაერკვეს საზოგადოების კრეატიული განვითარების თანამედროვე რთულ და მრავალფეროვან სოციალურ-ეკონომიკურ, ურბანულ და ტექნოლოგიურ პრობლემებში და დაინტერესებულია მათი გადაწყვეტით.

image
Т. КОХРЕИДЗЕ

ИННОВАЦИОННЫЕ УПРАВЛЯЕМЫЕ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
С БЕСКОНТАКТНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ
ПОСТОЯННОГО ТОКА

УДК: 621.373.1

В монографии на основе комплексных исследований электромагнитных и электромеханических процессов в управляемых электромеханических системах с бесконтактными двигателями постоянного тока (УЭМСБДПТ) с асинхронным вращением ротора осуществлены теоретическое обобщение и решение крупной научной проблемы, заключающейся в обосновании принципов построения схем УЭМСБДПТ с асинхронным вращением ротора, разработка методик расчета и анализ электромагнитных и электромеханических процессов; синтезирована структурная схема управления без датчика скорости и с датчиком скорости, что позволило реализовать УЭМСБДПТ с асинхронным вращением ротора с транзисторным, тиристорным и криотронным коммутаторами, обладающими высокими техническими показателями и имеющими важное народнохозяйственное значение.
Разработаны новые рациональные законы и устройство для управления электромеханическими системами с бесконтактным двигателем постоянного тока, в котором в качестве параметров управления выбраны: абсолютное скольжение двигателя  и напряжение в звене постоянного тока  . Реализация таких законов управления позволяет создание по существу нового класса УЭМСБДПТ с заранее заданными статическими характеристиками и динамическими свойствами.
Книга предназначена для научных и инженерно-технических работников, специализирующихся в области электротехники, электроники, электроэнергетики, транспорта, а также для широкого круга читателей-интеллектуалов.

თ. ქუთათელაძე

საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი შენობების ინტერიერების მონუმენტურ-დეკორატიული
ფერწერა ქ. თბილისში XIX-XX საუკუნეების
მიჯნაზე

უაკ: 624:721.011.8

წიგნში განხილულია თბილისის შესახებ ისტორიული და საარქივო წყაროები ანტიკური პერიოდიდან XX საუკუნის ოციან წლებამდე, აგრეთვე XIX–XX საუკუნეების მიჯნაზე თბილისში არსებული საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი შენობების არქიტექტურა და მათი ინტერიერების მონუმენტურ-დეკორატიული ფერწერა.
აღწერილია რიგა-ბაქო-თბილისის მოდერნის სტილის ნაგებობები, მათი სადარბაზოების ინტერიერები და ფერწერა. აღსანიშნავია, რომ ყოველ მათგანში იგრძნობა ადგილობრივი ტრადიციებისა და კულტურის გავლენა როგორც შენობების არქიტექტურაზე, ისე მათი სადარბაზოების ინტერიერებსა და ფერწერაზე. ძველი თბილისის შენობების შიგა საზოგადოებრივი სივრცეების, სადარბაზოების მოწყობის, გაფორმების და მოხატულობის პრინციპების განსაზღვრა, თანამედროვე შენობების ანალოგიურ სივრცეებთან მათი შედარება.
განხილულია მოდერნის სტილის საზოგადოებრივი შენობების ინტერიერები, მათი მონუმენტურ-დეკორატიული ფერწერა.
ჩატარებული კვლევის საფუძველზე შექმნილია როგორც საცხოვრებელი, ისე საზოგადოებრივი შენობების ნუსხა და თბილისში მათი განლაგების რუკა.
მონოგრაფია განკუთვნილია უმაღლესი განათლების სამშენებლო და არქიტექტურის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის, აგრეთვე ამ დარგით დაინტერესებული მკითხველებისა და რესტავრატორებისათვის.

 

image
Г. Цинцадзе, М. Цинцадзе, Т. Гиоргадзе

ИЗУЧЕНИЕ ИНФРАКРАСНЫХ СПЕКТРОВ ПОГЛОЩЕНИЯ СОЕДИНЕНИЙ
С ХСN-ГРУППАМИ

УДК: 546

В монографии „Изучение инфракрасных спектров поглощения соединений с ХСN-группами“ приведены: краткая справка о методах исследования, данные по исследованию физико-химических свойств координационных соединений металлов с цианато-, тиоцианато- и селеноцианатогруппами, электронное строение ХСNˉ и СNОˉ, способ присоединения цианато-, тио-, селеноцианато- и фульминатных групп к металлу и их строение. В книге также приведены анализ опубликованных структурных данных и теоретический (полуэмпирический) анализ колебаний координированных цианато- и фульминатогрупп.
Данные о строении соединений получены при использовании современных физических и физико-химических методов исследования.
Монография предназначена для научных работников, химиков-неоргаников, магистрантов и студентов старших курсов химических специальностей.

image
ა. სარუხანიშვილი, მ. გუგეშიძე, დ. ერისთავი, ა. გოგიშვილი, თ. ნებიერიძე

რუსთავის მეტალურგიული წიდების ტექნოგენური
ნედლეულისადმი მიკუთვნების
ფიზიკურ-ქიმიური პრინციპები

უაკ: 669

მონოგრაფიაში შემოთავაზებულია რუსთავის მეტალურგიული საწარმოს წიდების ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების 15-წლიანი შესწავლის ძირითადი შედეგები. თეორიული და ექსპერიმენტული კვლევების საფუძველზე გამოითქვა მოსაზრება, რომ ამ წიდების ღია ცის ქვეშ, მრავალი ათწლეულის განმავლობაში, განლაგების შედეგად წარმოიქმნა თვისობრივად ახალი მასალა, რომლის გათვალისწინების გარეშე, მისი, როგორც ტექნოგენური ნედლეულის ოპტიმალური გამოყენების (რაციონალური უტილიზაციის) ამოცანის გადაჭრა, მართებული არ იქნება.
ავტორების მოსაზრებები კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით წარმოდგენილია ზოგადად, მყარი ნარჩენების ტექნოგენური ნედლეულისადმი მიკუთვნების ფიზიკურ-ქიმიური ასპექტების შესახებ. მათი მართებულობის დასამტკიცებლად ლაბორატორიულ პირობებში განხორციელებულია  შეფერილი ტარის მისაღებად გამიზნული მინის მიღება წიდების გამოყენებით.
მონოგრაფია ძირითადად განკუთვნილია მულტიმინერალურ ხელოვნურ და ბუნებრივ სისტემებში (სხვადასხვა სახის ზეგავლენის პირობებში) მიმდინარე ფიზიკურ-ქიმიური პროცესებისა და გარემოს დაცვის საკითხების სფეროებში მოღვაწე მკვლევრებისა და პრაქტიკოსებისათვის. ნაშრომში წარმოდგენილმა ინფორმაციამ მყარი ნარჩენების ფიზიკურ-ქიმიური შესწავლით დაკავებულ სტუდენტებს დიდი სარგებელი შეიძლება მოუტანოს.

image
ნ. ფოფორაძე, ხ. გაჩეჩილაძე, ო. სესკურია

საქართველოს არქეოლოგიური მონაპოვრის
მინერალური შედგენილობა

უაკ: 930.26

საქართველოს არქეოლოგიური მონაპოვარი მდიდარია თვითნაბადი მინერალებითა და მონომინერალებით შემკული ნაკეთობებით. ჩვენი მოკრძალებული სურვილი იყო შეგვესწავლა ამ ნაკეთობების მცირე ნაწილი მინერალოგიური თვალსაზრისით. კვლევების შედეგი გადმოვეცით მონოგრაფიაში.
წიგნში წარმოდგენილი ინფორმაცია საინტერესო იქნება არა მარტო სპეციალისტებისთვის, არამედ მკითხველთა ფართო წრისთვისაც.

Г.В. Цинцадзе, А.М. Мамулашвили

ИССЛЕДОВАНИЕ ЦИАНАТНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ МЕТАЛЛОВ

УДК: 546.268.1

Монография „Исследование цианатных соединений металлов“ посвящена исследованию одного из интересных классов неорганических соединений - псевдогалогенидов, а имено, цианатных соединений металлов.
В данной работе дается разработка методики синтеза как простых, так и координационных цианатных соединений некоторых переходных металлов Mn(II), Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II)  и Cd(II), а также исследование их строения посредством ИК-спектроскопии, рентгенографии, измерения магнитной восприимчивости и др.
Книга предназначена для студентов химических специальностей вузов, аспирантов, преподавателей и работников научно-исследовательских институтов.

 

image
Р.Ш. ВАРСИМАШВИЛИ

ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ С ПЕРЕМЕННЫМ
ПЕРЕДАТОЧНЫМ ОТНОШЕНИЕ

УДК: 621:831

Зубчатые передачи с переменным передаточным отношением.
Р.Ш. Варсимашвили, доктор технических наук, профессор, академик инженерной академий Грузий, Тбилиси, Грузинский технический университет. 2015 г. 601 с.
Посвящаю Мариам и Луке.
Монография посвящена теории, конструирования, производства некруглых зубчатых колес плоских, пространственных зацеплении и передач с переменным углом между осями вращения колес. Рассмотрены новые зубчатые передачи, планетарные, волновые передачи и зубчатые вариаторы. Приведены кинематические схемы зуборезных станков с числовым программным управлением. Рассмотрен расчет на прочность. Изложен опыт изготовления и использования некруглых колес.
Монография окажет помощь преподавателям, научным работникам, конструкторам, докторантам, магистрантам и студентам.

 

А. ДИДИДЗЕ

РЕЛИКТОВЫЕ АЛКАНЫ И НАФТЕНЫ
В НЕФТЯХ ГРУЗИ

УДК: 665.63

Целью работы являлось изучение индивидуальных насыщенных углеводородов, в основном реликтов, в различных фракциях нефтей месторождений Грузии. Основным методом исследования служила газожидкостная хроматография и хроматомасс-спектрометрия. Определены химические типы грузинских нефтей на основе относительного концентрационного распределения нормальных ( C12-C32) и изопреноидных ( iC14-C32 )  алканов в отбензиненных сырых нефтях (фр. 2000-КК).
Для характеристики нефтей установлен также структурно-групповой состав средней фракции 200-4300С (т.к. „тело нефти“). Приведены результаты изучения индивидуальных насыщенных углеводородов ( C5-C11 ) в легкой фракции НК-2000С. Рассмотрены основные методы их анализа, а также результаты по определению углеводородов ряда адамантана ( C10-C14 )   в нефтях различного химического типа месторождений Самгори-Сартичала (А1), Норио (Б1) и Мирзаани (Б2).
Монография предназначена для магистрантов и докторантов химических специальностей.

 

image
ზ. კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე, გ. ტაბატაძე, ჯ. ანელი

კერამიკული და პოლიმერული კომპოზიტები

უაკ: 546.261+546.171.1

მონოგრაფიაში განხილულია კერამიკული და პოლიმერული კომპოზიციური მასალების მიღების ტექნოლოგიები და მათში მიმდინარე ფიზიკურ-ქიმიური პროცესები; მოცემულია მასალათა თვისებები და მათი გაუმჯობესების გზები, მასალათმცოდნეობის საკითხები, შესწავლილია მასალათა აღნაგობა, გარე და შიგა ფაქტორების ზემოქმედება მასალათა თვისებებსა და სტრუქტურულ ცვლილებებზე. მოცემულია მათი გამოყენების სფეროები.
მონოგრაფია განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის თანამშრომლების, სტუდენტების, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის. იგი ასევე საინტერესო იქნება: სამშენებლო, სატრანსპორტო, მანქანათმშენებლობის სპეციალობის მეცნიერებისა და სტუდენტებისათვის.

image
დ. აბზიანიძე, რ. მანაგაძე, ნ. ფოფორაძე, გ. ტაბატაძე

მათემატიკური ეკოლოგიის გამოყენება გარემოს
დაცვის ამოცანების გადასაწყვეტად

უაკ: 577.4:51

მონოგრაფია არ არის მათემატიკური ეკოლოგიის  სისტემური სახელმძღვანელო, თუმცა მისი მიზანია წარმოადგინოს, თუ როგორ უნდა იქნეს გამოყენებული მათემატიკური  მეთოდები გარემოს  დაცვის პრაქტიკული ამოცანების გადაწყვეტისას.
მასალების ფართო სპექტრი და მაგალითების მრავალფეროვნება ნაშრომს სასარგებლოს ხდის დარგის მკლევრების, აგრეთვე ეკონომიკისა და სხვა დარგის სპეციალისტებისათვის, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან გარემოს დაცვის საკითხებით.

image
გ. სურგულაძე, ხ. ქრისტესიაშვილი, გ. სურგულაძე

საწარმოო რესურსების მენეჯმენტის ბიზნესპროცესების
მოდელირება და კვლევა

უაკ: 004.5

მონოგრაფიაში განხილულია კორპორაციულ ორგანიზაციებში ERP სისტემის დანერგვის ბიზნესპროცესები. პროექტი დაყო­ფილია სამ დო­ნედ: სტრატეგიული, ტაქტიკური და ოპერა­ციული. თითოეული დო­ნისთვის განსაზღვრული პროცესები მო­დელირებულია BPMN სტან­დარტების საფუძველზე, ხდება მათი შედარება UML ტექნოლო­გიასთან. მოცემულია ორგანი­ზაციული მართვის კონკრეტული ფუნ­ქციური ქვე­სისტემების ავტომატიზაციის საკითხები ERP სისტემის და­ნერგვის შედეგად, მათ შორის ლოგისტიკური მენეჯმენტისთვის. შემო­თავაზე­ბულია ადამიანური რესურსების მართვის, ხელფასის დარიც­ხვის სის­ტემის, პროდუქციის შესყიდვებისა და ტვირთის გადაზიდ­ვის ოპე­რატიული მართვის პროცესების მოდელირება Bizagi-ს გამოყე­ნებით. წარმოდგენილია პეტრის ფერადი ქსელების (CPN) გამოყენება სერვი­სული პროცესების იმიტაციური მოდელის ასაგებად და მისი ფუნქცი­ონირების დროითი მახასიათებლების გამოსაკვლევად. მოცემუ­ლია ERP/MRP სისტემების ქართული მწარმოე­ბელი კომპანიების მარ­კეტინ­გული ანლიზი. ექსპერი­მენტულ ნაწილში განხილულია საწარ­მოში არ­სებული ბიზნესპროცესების მენეჯმენტისა და ავტომატიზა­ციის გა­უმ­­ჯობესების გზები, პროცესების მოდელირების გამოყენებით. ბიზნესპროცესების მოდელირებისა და პროგრამული რეალიზაცი­ისთვის გა­მოყენებულია Bizagi-ს ორი ინსტრუ­მენტი Process Modeler და BPM Suite.
მონოგრაფია საინტერესო იქნება მართვის საინფორმაციო სისტე­მების (MIS) და ბიზნესადმინისტრირების (BA) სპეციალობის მაღალი კურ­სის სტდენტების, მაგისტრანტ-დოქტორან­ტებისა და სპეციალისტე­ბისთვის.

 

 

image
ე. თურქია, ზ. არხოშაშვილი

ორგანიზაციული პროცესების მართვის სრულყოფა
მოდელური ინჟინერიის ტექნოლოგიით

უაკ: 681.3

მონოგრაფიაში გადმოცემულია ორგანიზაციული პროცესების მართვის სრულყოფის გზების თეორიული და პრაქტიკული საკითხები მოდელური ინჟინერიის ბაზაზე, რაც პროგრამული ინჟინერიის განვითარების ერთ-ერთი უახლესი მიმართულებაა.
ორგანიზაციული პროცესების მართვა განხილულია საბანკო-საკრედიტო სისტემის მაგალითზე. შემოთავაზებულია საკრედიტო მრჩევლის ანალიტიკური ავტომატიზებული სისტემის აგება და რეალიზაცია. სისტემის მოდელის აგება და კვლევა წარმოებს პროგრამული ინჟინერიის ტექნოლოგიების (მ.შ. ბიზნესპროცესების მოდელირების ენის, უნიფიცირებული მოდელირების ენის, ბიზნესწესების მოდელირებისა და მოდელებით მართვადი არქიტექტურის) ბაზაზე. სისტემის ანალიტიკური ფუნქციების მოდელირებისთვის გამოიყენება სესხის გაცემის ანალიზისა და გადაწყვეტილების მიღების ხელშემწყობი სისტემებისა და მეთოდების დამუშავება, ხოლო სისტემის ინფორმაციული და პროგრამული უზრუნველყოფა ხორციელდება სერვისორიენტირებული არქიტექტურის ბაზაზე.
მონოგრაფია განკუთვნილია პრაქტიკული და გამოყენებითი ინფორმატიკის დარგის სპეციალისტებისთვის. იგი საინტერესო იქნება აგრეთვე დოქტორანტების, მაგისტრანტების, ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის, რომლებიც მოღვაწეობენ ორგანიზაციული სისტემების ბიზნესპროცესების მოდელირებისა და პროგრამული დეველოპმენტის სფეროში.

image
ნ. ბაღათურია

ენოლოგია ღვინის წარმოქმნა
და დავარგება

უაკ: 663.252

მონოგრაფიაში გადმოცემულია ქვევრის ღვინის მიღების ქართული ტექნოლოგიის მეცნიერული საფუძვლები, ტექნოლოგიისა, რომელსაც იუნესკომ 2013 წელს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიანიჭა. წიგნში დეტალურადაა აღწერილი ღვინის წარმოქმნის, ფორმირების, დავარგებისა და დაძველების სტადიებზე მიმდინარე ფიზიკურ-ქიმიური გარდაქმნები; განხილულია ალკოჰოლური დუღილის პროცესზე მოქმედი სხვადასხვა ფაქტორი; აღწერილია ღვინის მიღების ევროპული და ქართული ტექნოლოგიებისა და ამ ტექნოლოგიებით მიღებული ღვინის თავისებურებანი; აღწერილია ღვინის დაავადებები და მათი გამოსწორების გზები; მონოგრაფიაში დეტალურადაა გამოკვლეული როგორც ევროპული ტიპის, ისე ქართული  ღვინის ფალსიფიკაციისას მიმდინარე ცვლილებები, შემოთავაზებულია ღვინის ნატურალურობის მაჩვენებელი ფიზიკურ-ქიმიური კრიტერიუმები.
წიგნი განკუთვნილია მეღვინეობის სფეროში დასაქმებული მეცნიერებისა და სპეციალისტებისათვის. ის ასევე დიდ დახმარებას გაუწევს პროფესორ-მასწავლებლებსა და სტუდენტებს, მეღვინეობის საგანმანათლებლო პროგრამის თეორიული კურსის ათვისებისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავებაში.

შ. ბაქანიძე, ვ. ლოლაძე, ნ. მსხილაძე, ი. ქვარაია

შენობა-ნაგებობების მრავალშრიანი შემომფარგლავი
კედლების დაბეტონების ტექნოლოგია ახალი ტიპის
საყალიბე ფარების გამოყენებით

უაკ: 624.05

მონოგრაფიაში განხილულია  მრავალშრიანი შემომფარგლავი კედლების კონს­ტრუქციული გადაწყვეტები და ტექნოლოგიები. მოცემულია მრავალშრიანი კედლების ცალკეული შრეების ურთიერთმიერთება რთულპროფილიანი ზედაპირებით, რაც ზრდის ადგეზიას მათ შორის. შემოთავაზებულია ახალი ტიპის საყალიბე ფარები აღნიშნული შრეების დასაბეტონებლად მძიმე და მსუბუქშემავსებლიანი ბეტონებისაგან.
განკუთვნილია სამშენებლო ფაკულტეტის მაგისტრანტების, დოქტორანტებისა და მშენებლობის სფეროში დასაქმებული სპეციალისტებისათვის.

ზ. გაჩეჩილაძე, ნ. სუმბაძე, ი. პირველი

საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის დაგეგმვა
LEAP მოდელის გამოყენებით

უაკ: 620.9

მონოგრაფიაში „საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის დაგეგმვა LEAP მოდელის გამოყენებით“, თანამედროვე მოთხოვნების გათვალისწინებით შესწავლილია სტრატეგიული დაგეგმვის მოდელების გამოყენების მიზანშეწონილობა საქართველოს ენერგოსექტორის მდგრადი განვითარების დაგეგმვისა და შესაბამისი ენერგეტიკული სტრატეგიის შემუშავების პროცესში. ამ მიზნით გაანალიზდა საქართველოსა და მეზობელი, აგრეთვე ევროპული ქვეყნების გამოცდილება და შეფასდა ის მდგომარეობა, რაც საქართველოშია შექმნილი ენერგეტიკული სექტორის მდგრადი განვითარების უზრუნველსაყოფად. ერთ-ერთი მოწინავე კომპიუტერული დაგეგმვის მოდელის საშუალებით შემუშავებულია საქართველოს ენერგეტიკული დარგის გრძელვადიანი დაგეგმვის მოდელი ე.წ. LEAP პროგრამულ გარემოში და ჩატარებულია სხვადასხვა სცენარული ანალიზი.

დ. თავხელიძე, ზ. მჭედლიშვილი, მ. რაზმაძე

მოძრაობის მრავალი თავისუფლების ხარისხის,
მრავალრგოლიანი ბერკეტული მექანიზმების
კინემატიკური და ძალოვანი ანალიზი

უაკ: 62.519

განხილულია მოძრაობის ორი და მრავალი თავისუფ­ლების ხარისხის მქონე ხუთრგოლა ბერკეტული მექა­ნიზმების კინემატი­კური პარამეტრების გაანგარიშების მეთოდი, რომელიც დაფუძ­ნებულია ერთგვაროვან კოორდინატთა სისტე­მაზე და წარმა­ტებით გამოიყენება მრავალრგოლიანი, ბერკე­ტული მექანიზ­მების როგორც პირდაპირი, ისე უკუგეომეტ­რიული ამოცა­ნების ამოხსნისას. გამოთვლების შედეგად მიღე­ბული ალგო­რითმები კი გამოიყენება კინემატიკურ წყვილებში ჩაშენებული ამძრავე­ბის მართვის სწრაფ­ქმედების უზრუნველ­საყოფად. მიღე­ბული შედეგები შესაძლებელია გამო­ყენებულ იქნეს რთული ბერკე­ტული მექანიზმების დაგეგმა­რების, მათი მართვის ალგო­რით­მების შედგენის, ასევე მექა­ნიზ­ებისა და მანქანათა თეო­რიის კურსის სწავლებისას.

 

image
თ. წივწივაძე, ნ. ჩიგოგიძე, რ. კლდიაშვილი, რ. სხილაძე, ჟ. გაბრიჭიძე, გ. სულაქველიძე

ტოპინამბური (მითი და რეალობა)

უაკ: 615.32

ტოპინამბური (ქართული სახელწოდება-მიწავაშლა) ცნობილია როგორც საკვები (კარტოფილის ალტერნატივა) და როგორც სამკურნალო-პროფილაქტიკური (უპირველესად ანტიდიაბეტური) მცენარეული ნედლეული, რომელიც შეიცავს ბიოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებათა უნიკალურ კომპლექსს-ფრუქტოზის პოლიმერულ ინულინს (16-დან 20%-მდე), ორგანულ მჟავებს, პექტინებს, უჯრედისს, ცხიმებს, ცილებს, შეუცვლელ ამინომჟავებს, აგრეთვე  40-მდე მაკრო და მიკროელემენტს. ტოპინამბური განსაკუთრებით მდიდარია ვიტამინებით ( C2, B1, B2, B6, PP   და სხვ.).
ტოპინამბურისაგან მომზადებული კვების პროდუქტი არა მარტო გემრიელი და მარგებელია, არამედ აქვს პროფილაქტიკურ-სამკურნალო თვისებები–ორგანიზმიდან გამოაქვს მძიმე მეტალები და რადიონუკლიდები, ტოპინამბურის სიროფი არა მარტო ცვლის შაქარს, არამედ შედგება სამკურნალო ფრუქტოზისგან, დაბლა სწევს შაქარისა და ქოლესტერინის დონეს სისხლში, საფუძველია ბავშვთა სამკურნალო პრეპარატების დასამზადებლად, ტოპინამბურის (ვარდკაჭაჭასთან ერთად) ფოთლებისგან დამზადებული ბრიკეტები ცნობილი ანტიდიაბეტური წამალია. ტოპინამბურის მწვანე მასისგან დამზადებული სპირტიანი გამონაცემი ერთ-ერთი საუკეთესო სამკურნალო საშუალებაა კოსმეტიკაში. ტოპინამბურის ტუბერის ფხვნილისაგან დამზადებული ტაბლეტები დღემდე შეუცვლელი ანტიდიაბეტური საშუალებაა. ტოპინამბურის, ვარდკაჭაჭას და ნატურალური ყავის კომბინირებული ნარევი-„ხელოვნური ყავა“ შეუდარებელია გემოვნური თვისებებით და არაჩვეულებრივი არომატით.
შემუშავებულია თეთრი, რუხი და შავი პურის ტოპინამბურით გამდიდრების ორიგინალური რეცეპტურები და ტექნოლოგიები. კარგ გემოსთან ერთად ახალი თაობის ანტიდიაბეტურ პურს აქვს შესანიშნავი კვებითი და პროფილაქტიკურ-სამკურნალო ღირებულება.
ტოპინამბურის ბაზაზე დამზადებული არაყი „ტოპინამბურა“, რომელიც შეიცავს ტოპინამბურის მჟავურ ჰიდროლიზატს, ბუნებრივ მრავალატომიან სპირტებსა და მცენარეული ნედლეულის ეთერზეთებს, ხასიათდება მკვეთრად გამოხატული ანტიდიაბეტური თვისებებით.
მონოგრაფია განკუთვნილია ქიმიაში, ბიოლოგიაში, ბიოტექნოლოგიაში, კვების მრეწველობასა და მედიცინაში მოღვაწე სპეციალისტების, მაგისტრანტების, დოქტორანტებისა და პროფესორ-მასწავლებლებისთვის.

გ. გაფრინდაშვილი

ტიხრული მინანქარი ძვლის
ფაიფურის ფუძეზე

უაკ: 666.95

მონოგრაფიაში დამუშავებულია სილიკატური ნაწარმის (კერამიკა, მინა) დეკორირების სრულიად ახალი მიმართულება, რომლის არსი ისაა, რომ ტიხრული მინანქრის ფუძე მზადდება არა ლითონისაგან, არამედ სპეციალური, დაბალ ტემპერატურაზე შეცხობადი, თერმულად მდგრადი კერამიკის და მინისაგან.
დადგენილია იმ ახალი კლასის მტკიცე სტრუქტურის და ქიმიურად მდგრადი პიგმენტების სინთეზის პირობები და ოპტიმალური შედგენილობა, რომლებიც მხატვრული მომინაქრების ერთ-ერთი ძირითადი კომპონენტებია. მიღებული ქრომოფორები წარმატებით გამოიყენება აგრეთვე ტემპერით და ზეთით ფერწერაში.
დამუშავდა მხატვრული მომინანქრების ტექნოლოგიის ახალი მიმართულება−აღდგენითი ცეცხლის მინანქრების მიღების ტექნიკა. კვლევის თანამედროვე მეთოდებით, თეორიული მოლოდინის საწინააღმდეგოდ, დადგენილია მინანქრის ფენაში ჟანგბადის შემცველობის, კუთრი ელექტროწინაღობის და დაძაბულობის ცვლილებები.
ნაშრომი განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტების–ბაკალავრების, მაგისტრანტების, დოქტორანტების, მომინანქრების ტექნოლოგიის სპეციალისტებისა და შესაბამისი დარგის მუშაკებისათვის.

 

С.И. КАРИПИДИС

СТАТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
ЭЛЕКТРОПОДВИЖНОГО СОСТАВА

УДК: 629.423.3:621.314

Монография посвящена важному вопросу исследования мощных однофазных преобразо-вателей-выпрямителей, а также трехфазных независимых инверторов напряжения.
Автор монографии отмечает, что несмотря на огромный прогресс в области создания мощных полупроводниковых запираемых тиристоров типов GTO, IGCT и полевых тиристоров типа IGВT на сотни тысяч вольт и ампер, до настоящего времени на электроподвижном составе переменного тока в подавляющем большинстве эксплуатируются системы с класси­ческим фазовым управлением, при котором резко искажаются формы напряжения питания и потребляемого тока. При расстоянии между подстанциями 60-70 км в отдельных случаях напряжение контактной сети изменяется от 27000 В до 16000 В. Особое внимание уделено гармоникам сетевого тока, которые проникают во все остальное оборудование.
Предлагаются отдельные схемные решения (которые экспериментально проверены) как для однофазной сети, так и трехфазной, позволяющие при регулировании напряжения нагрузки сохранять форму сетевого тока, близкую к синусоиде и по фазе совпадающую с напряжением; следует в настоящее время, как на электроподвижном составе, так и в промышленности, отказаться от классического фазового регулирования напряжения нагрузки.
Приведено новое интегральное выражение для реактивной мощности, позволяющее отно­сительно просто определить составляющие полной мощности. В трехфазных независимых инверторах напряжения предлагается отказаться от широко рекламируемого и применяемого до настоящего времени широтно-импульсного (ШИМ) регулирования напряжения и частоты, вместо которого предлагается двухступенчатая оптимальная форма, которая при угле a второй ступени равна 101° вместо 60°. При этом кривая напряжения максимально будет приближена к cинусоиде. Такая форма сохраняется во всем диапазоне регулирования величины напряжения и частоты.
Доказано, что даже при самой оптимальной ШИМ амплитуда первой гармоники будет на 23,6 меньше, чем в предлагаемой двухступенчатой оптимальной форме, остальные гармоники–11ая, 13ая, 15ая и 17ая на порядок больше при почти одинаковых остальных гармониках.
В работе с использованием фазовой плоскости предложен простой оригинальный метод расчета параметров L, C фильтра для импульсного регулирования на электроподвижном сос­таве постоянного тока.
С применением транзисторов IGBT предложена система тягового электропривода постоянного тока с двигателями независимого возбуждения, которая в рекуперативном и реостатном режимах значительно лучше работает, чем электропривод с асинхронными двигателями.
Книга рассчитана на широкий круг специалистов, занимающихся разработкой и проек­тированием статических преобразователей для тягового электропривода и вообще любых ста­тических преобразователей, а также может быть полезна студентам старших курсов железно­дорожных учебных заведений.

image
ლ. კლიმიაშვილი, მ. ნაცვლიშვილი

მტყუნებათა შეფასება წყლის მიწოდებისა
და განაწილების სისტემებში

უაკ: 628.1:658.265

მონოგრაფიაში განხილულია წყალმომარაგების სისტემების საიმედოობის უზრუნველყოფის ექსპერტულ შეფასებათა ტიპები, ჯგუფური ექსპერტიზისა და ექსპერტული სისტემების აგების მეთოდები; შემოთავაზებულია წყლის მიწოდებისა და განაწილების სისტემებში მტყუნებათა (დეფექტების, კოროზიის) წარმოქმნისა და მათი შეფასების მეთოდური პრინციპები; მოცემულია მტყუნებათა გამოვლენის მიზეზების ანალიზი და მილსადენების დიაგნოსტიკა ურღვევობის კონტროლის მეთოდით, აგრეთვე წყლის დაბინძურების მიზეზების ძიებისა და მისი აცილების მეთოდები.
რეკომენდებულია უმაღლესი ტექნიკური სასწავლებლების სტუდენტების, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის, ასევე წყალმომარაგების სფეროს სპეციალისტებისათვის.

 

image
ზ. ბალამწარაშვილი, ზ. ჩიტიძე, დ. მოსულიშვილი, რ. ტყემალაძე

მორსათრევი თვითმტვირთავი აგრეგატების
ძიება და კვლევა

უაკ: 674.093

მონოგრაფიაში ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებულია მთიან ტყეკაფებზე ხე-ტყის მთლიანად დატვირთულ მდგომარეობაში მორთრევის მიზანშეწონილობა, რისთვისაც შექმნილია ახალი ორიგინალური მორსათრევი თვითმტვირთავი აგრეგატი. აგრეგატი აღჭურვილია ძარა-ანძის სახსრულ-ბერკეტულ-კბილანური მექანიზმებით, რომლებითაც ხორციელდება ძარისა და ანძის გადაყვანა მორსათრევ, დასატვირთ და სატრანსპორტო მდგომარეობაში. ჩატარებულია გამოკვლევები მორსათრევი თვითმტვირთავი აგრეგატის გრძივი მდგრადობის ზღვრული შესაძლებლობების დასადგენად მთიანი ტყის ქანობზე ექსტრემალურ პირობებში ექსპლუატაციის დროს.
მონოგრაფია განკუთვნილია ბაკალავრების, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის, ასევე დახმარებას გაუწევს ხე-ტყის დამზადების საწარმოებში მომუშავე ინჟინრებს, კონსტრუქტორებს და, საერთოდ, ამ დარგის სპეციალისტებს თეორიული და პრაქტიკული საკითხების გადასაწყვეტად.

image
დ. ნატროშვილი, გ. ბერიკელაშვილი, გ. სამსონაძე

წრფივი ალგებრისა და დისკრეტული
მათემატიკის ელემენტები

უაკ: 512.51

ტრადიციულ მასალასთან (მატრიცები, წრფივ ალგებრულ განტოლებათა სისტემები, ვექტორები, წირები და ზედაპირები, წრფივი სივრცეები და წრფივი ოპერატორები, ჯგუფები, რგოლები და ველები) ერთად სახელმძღვანელოში განხილულია საკითხები გამოყენებითი ალგებრის ისეთი დარგებიდან, როგორიცაა ბულის ალგებრების თეორია და გრაფთა თეორია, აგრეთვე კოდირების თეორიისა და კრიპტოგრაფიის ელემენტები. წიგნის მეორე ნაწილში მოცემულია სავარჯიშოები, რომლებიც თემატურად მჭიდროდაა დაკავშირებული თეორიულ ნაწილში გადოცემულ მასალასთან. სახელმძღვანელო განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების მათემატიკისა და საინჟინრო სპეციალობების ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.

image
გ. ვარშალომიძე

ნავთობისა და გაზის ჭაბურღილების ბურღვისას
გამრეცხი და ცემენტის ხსნარების დამუშავების
თანამედროვე ტექნოლოგიები

უაკ: 622.24

მონოგრაფია შედგება 9 თავისაგან. მასში განხილულია საბურღი ხსნარების დამუშავებისა და ჭაბურღილში საცავი კოლონების დაცემენტების თანამედროვე ტექნოლოგიები. ფართოდაა გაშუქებული საბურღი და ცემენტის ხსნარების მაჩვენებლები და მათი გამზომი ხელსაწყოები, საბურღი და ცემენტის ხსნარების დამამძიმებლები, შემავსებლები და საბურღი ხსნარების შლამისაგან გამწმენდი მოწყობილობები. მონოგრაფიაში ფართოდაა განხილული საბურღი ხსნარების დამუშავებისათვის გამოსაყენებელი ქიმიური რეაგენტები, მოცემულია აგრეთვე საბაზისო სატამპონაჟო ხსნარები, მასალები და ბუფერული სითხეები.
ყველა საკითხი შეიცავს უხვ ინფორმაციას, რომელიც სასარგებლო იქნება როგორც შესაბამისი სპეციალობის ბაკალავრების, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის, ისე იმ ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალისათვის, რომლებიც უშუალოდ არიან დასაქმებული ნავთობგაზმომპოვებელ მრეწველობაში.

image
ს. მიდელაშვილი

ტერიტორიული მთლიანობისა და სეპარატიზმის
პრობლემები საქართველოში

უაკ: 327

მონოგრაფიაში განხილულია ტერიტორიული მთლიანობისა და სეპარატიზმის პრობლემები საქართველოში. სეპარატიზმი, განსაკუთრებით კი აგრესიული სეპარატიზმი, გადაუჭრელ პრობლემად რჩება თანამედროვე მსოფლიოსთვის და საფრთხეს უქმნის სახელმწიფოთა ტერიტორიულ მთლიანობას. საქართველოს წინაშე ამ კუთხით მართლაც სერიოზული გამოწვევებია. ქვეყანაში სეპარატისტულად განწყობილი ორი რეგიონის არსებობის ფონზე საქართველო წლების განმავლობაში ვერ ახერხებს აღადგინოს ტერიტორიული მთლიანობა და ეს დღემდე უმთავრეს პრობლემად რჩება.
მონოგრაფია, უპირველეს ყოვლისა, განკუთვნილია სოციალურპოლიტიკური, საერთაშორისო სამართლისა და კონფლიქტოლოგიის სპეციალობების სტუდენტთათვის, ასევე ამ პრობლემით დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრისათვის.

image
მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე

გურამ გრიგოლია ეგრის-ლაზიკის შესახებ (კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს
იურისდიქციის საზღვრების
კვლევისათვის)

უაკ: 2(02)

საქართველოს ეკლესიის ისტორიისათვის მნიშვნელოვანია იმის კვლევა, არსებობდა თუ არა დასავლეთ საქართველოში ბერძნული კათედრები IV-V საუკუნიდან, მას შემდეგ რაც ქართული ეკლესია დაარსდა და ატოკეფალია მიიღო.
იყო თუ არა დასავლეთ საქართველო კონსტანტინოპოლის იურისდიქციაში ავტოკეფალიის მოპოვების შემდეგ? ამ კითხვას ჯერ კიდევ რუის-ურბნისის საეკლესიო კრებამ გასცა პასუხი, რომ დასავლეთ საქართველო მუდამ ქართული ეკლესიის იურისდიქციაში იყო, რაც შეეხება კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს საეპისკოპოსოთა სიაში (ნოტიციებში) ნახსენებ ლაზიკის საეპისკოპოსოებს, ისინი მდებარეობდნენ ქართველთა ისტორიულ ქვეყანაში – ქალდეაში, რომელსაც ამჟამად ლაზისტანს უწოდებენ, ტრაპეზუნტის ოლქში. ამ საკითხთან დაკავშირებით ძალზე მნიშვნელოვანია პროფ. გ. გრიგოლიას კვლევები, რომელნიც ეთანადება რუის-ურბნისის კრებისა და წმ. სინოდის 2012 წლის 5 ივლისის დადგენილებებს ამ საკითხთან დაკავშირებით.

image
მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე

კირიონ I დიდი კათალიკოსი ყოველი
ივერიისა (VI-VII სს.)

უაკ: 2(02)

განსაკუთრებულია კირიონ I-ის დამსახურება ქართველი ერისა და ეკლესიის წინაშე. მისი ღვაწლი რომ არა, ქართველი ერის ერთი ნაწილი არმენიზაციის ჭაობში გაქრებოდა ისევე, როგორც გაქრა და დავიწყებას მიეცა ალბანელი ერი, მის მიმართ განხორციელებული სომხური საეკლესიო პროზელიტიზმის შედეგად, რასაც კარგად აღწერს მოვსეს კალანკატუაცი.
კირიონ I-მა კათალიკოსმა არმენიზაციის გზაზე შემდგარ ქართველებს გუგარქში აღუდგინა ქართულენოვანი ლიტურგია, და უფრო მეტიც, მან დაიწყო პროცესი სომხურ-ქართული ეკლესიების ურთიერთდაშორებისა, რამაც, როგორც ითქვა, ასიმილაციისაგან იხსნა ქართველი ერის ერთი ნაწილი. მისმა თავდადებამ საოცარი შედეგი გამოიღო საქართველოს გარეთაც, გამოაფხიზლა იმჟამად არმენიად წოდებულ ვრცელ ქვეყანაში (კერძოდ, ბასიანში, ვანანდში, კარინში, ბაგრევანდში, სამხრეთ ტაოში და სხვა) მცხოვრები მკვიდრი ქართველობა, ამის შედეგად მათ თავი დააღწიეს არმენიზაციის პროცესს, სრულად აღიდგინეს თავიანთი ქართული ეროვნული იდენტობა და VIII–X საუკუნეებში დაუბრუნდნენ ქართული ეკლესიის წიაღს.
მიტროპოლიტ ანანიას ამ წიგნში გამოყენებულია უკვე გამოქვეყნებული მასალის ნაწილი მისივე სხვა ნაშრომებიდან. წიგნი განკუთვნილია ისტორიით დაინტერესებულთათვის.

image
მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე

თეორია საქართველოს ეკლესიის პროზელიტიზმის შესახებ
(წმიდა სინოდის დადგენილება იურისდიქციის
საზღვრებთან დაკავშირებით)

უაკ: 2(02)

მართლმადიდებელი სარწმუნოება ქართველ ხალხსა და საქართველოში მცხოვრებთ უდიდეს მადლსა და ძალას აძლევდა კულტურის, იდენტობისა და სახელმწიფოებრიობის დაცვისას. ქართული საეკლესიო და საისტორიო წყაროების ცნობით, საქართველოს ეკლესია ჩამოყალიბებისთანავე მოიცავდა მთელ ქართველ ერს. ის სარწმუნოებრივად აერთიანებდა საქართველოს აღმოსავლეთსა და დასავლეთს, ამიტომაც წერდნენ რუის-ურბნისის კრების წმიდა მამები, რომ ანდრია პირველწოდებულმა იქადაგა ყოველსა ქვეყანასა საქართველოისასა და წმიდა ნინომ მოაქცია ყოველი სავსება ყოველთა ქართველთა ნათესავისა. ეს მთელი ერის მიერ შესისხლხორცებული ცნება დაირღვა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის გაუქმებისა და ათეიზმის გაბატონების შემდეგ. ათეისტურ ეპოქაში ჩამოყალიბდა ახალი ქართული ისტორიოგრაფია, რომელიც ამტკიცებს, რომ დაარსების შემდეგ ქართული ეკლესია თითქოს პროზელიტური ბუნების იყო, მოიცავდა მხოლოდ აღმოსავლეთ საქართველოს მცხეთის რეგიონს, თითქოს ის IX-X სს-ში შეიჭრა დასავლეთ საქართველოში, გააუქმა იქ კონსტანტინოპოლის იურისდიქცია, ასევე, თითქოს მან კახეთში გააუქმა ალბანეთის საეკლესიო იურისდიქცია, ხოლო სამხრეთ საქართველოში-სომხური ეკლესიისა. ეს სიცრუე ამჟამადაც ვრცელდება. სწორედ ამ საკითხის რკვევას ეძღვნება ეს წიგნი.

image
მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე

სამეგრელო არქანჯელო ლამბერტისა და
კორნელი ბოროზდინის აღწერით

უაკ: 2(02)

არქანჯელო ლამბერტის აღწერით, სამეგრელო, ლევან II დადიანის დროს – XVII საუკუნის 50-იან წლებში, აყვავებული მხარე იყო, ხოლო ბოროზდინის დროს – XIX საუკუნის 50-იან წლებში ჩრდილოკავკასიური ტომების შემოჭრათა შედეგად – ტერიტორიებდაკარგული, რომელმაც, ბოროზდინის ხელშეწყობით, სამთავრო ხელისუფლებაც დაკარგა. ორივე უცხოელი შესანიშნავად აღწერს ამ მდგომარეობას. მათი წიგნების ნაწილობრივ ანალიზს წარმოადგენს ნაშრომი – სამეგრელო არქანჯელო ლამბერტისა და კორნელი ბოროზდინის აღწერით.

დ. ჩომახიძე

საქართველოს ენერგეტიკა
ეკონომიკა, რეგულირება, ტერმინოლოგია,
სტატისტიკა

უაკ: 620.9(47.93)

ეძღვნება საქართველოს ეკონომიკის წამყვანი დარგის − ენერგეტიკის განვითარების აქტუალურ თემებს. მდიდარ სამეცნიერო ლიტერატურასა და სტატისტიკურ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ნაშრომში გაანალიზებულია ენერგეტიკისა და მისი ცალკეული დარგების ეკონომიკისა და სახელმწიფო რეგულირების საკვანძო საკითხები. განმარტებულია მოქმედი ტერმინები, წარმოდგენილია მსხვილი ენერგეტიკული ობიექტების საპასპორტო მონაცემები, აგრეთვე სტატისტიკური ინფორმაცია საქართველოსა და უცხოეთში ენერგიაშემცველების წარმოებისა და მოხმარების, მათი გამოყენების ეფექტურობის შესახებ.
განკუთვნილია მკითხველთა ფართო წრისათვის, სამეცნიერო და პრაქტიკულ სფეროში მოღვაწე სპეციალისტებისათვის; შესაბამისი პროფილის უმაღლეს სასწავლებელთა პროფესორ-მასწავლებლებისა და სტუდენტებისათვის; ყველასათვის, ვინც ამ პრობლემით არის დაინტერესებული, მათ შორის ენერგეტიკის სფეროში მომუშავე ჟურნალისტებისათვის.

image
კ. კამკამიძე, ი. ბერძენიშვილი, ე. კამკამიძე

გაზსადენი სისტემები, რისკების შეფასება
და საიმედოობის უზრუნველყოფა

უაკ: 622.692.48

აღწერილია საქართველოს ნავთობისა და გაზის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა, გაზსადენი სისტემების დიზაინის, მშენებლობისა და ექსპლუატაციის საკითხები. შეჯამებულია საფრთხეების ანალიზი და რისკების შეფასება და მათი აღმოფხვრისათვის შექმნილია სათანადო მოდელები და ალგორითმები. სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის საიმედოობის უზრუნველსაყოფად შემუშავებულია და აღწერილია პრევენციული ეფექტური სტრატეგია.
განკუთვნილია გაზსადენი სისტემების დაპროექტების, მშენებლობისა და ექსპლუატაციის საკითხებით დაინტერესებული სპეციალისტებისა და უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებისათვის.

image
ი. ყრუაშვილი

ღვარცოფები და მათთან
ბრძოლის მეთოდები

უაკ: 631.423.2

განხილულია ღვარცოფული მოვლენები და მათი ბუნება, კლასიფიკაცია, გავრცელების არეალი მსოფლიოსა და კავკასიაში, ღვარცოფული მოვლენების შესწავლის თანამედროვე მდგომარეობა. შემოთავაზებულია ბმული ღვარცოფების ზღვრული წონასწორობისა და მოძრაობის ძირითადი განმსაზღვრელი მაჩვენებლების ლაბორატორიულ-ექსპერიმენტული კვლევების ჩატარების მეთოდიკა და ანალიზი, ბმული ღვარცოფის ჩამოყალიბების პირობები და მათთან ბრძოლის მეთოდები.
განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის მაგისტრებისა და დოქტორანტებისათვის აგრეთვე, იმ მეცნიერებისა და სპეციალისტებისთვის, რომლებიც მუშაობენ ჰიდროინჟინერიის, ჰიდროტექნიკური მელიორაციის, ჰიდროლოგიის, საინჟინრო ეკოლოგიისა და ჰიდროგეოლოგიის განხრით. იგი აგრეთვე დიდ დახმარებას გაუწევს ღვარცოფსაწინააღმდეგო ნაგებობების პროექტირება-მშენებლობითა და ექსპლუატაციით დაკავებულ ინჟინრებს.

image
კ. მეიერ-ვეგენერი, გ. სურგულაძე, გ. ბასილაძე

საინფორმაციო სისტემების აგება მულტიმედიური
მონაცემთა ბაზებით
(ელექტრონული საარჩევნო სისტემის პროექტი)

უაკ: 004.5

განიხილება კორპორაციულ სისტემებში თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების საშუალებების, მათ შორის მონაცემთა მულტიმედიური საცავების დაპროექტების, პროგრამული და აპარატურული რეალიზაციის პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები სერვისორიენტირებული არქიტექტურის ბაზაზე. შემოთავაზებულია ელექტრონული საარჩევნო სისტემის, როგორც რთული და დიდი სისტემის მოდელირების, ობიექტორიენტირებული დაპროექტების, ობიექტორიენტირებული ანალიზის და შემდგომი პროგრამული რეალიზაციის საკითხები. გაანალიზებულია დასმული პრობლემების გადაწყვეტის საზღვარგარეთული გამოცდილება, არსებული მეთოდები, არქიტექტურა, პრინციპები, მოდელები, რომლებიც აუცილებელია ელექტრონული საარჩევნო სისტემის წარმატებით დასანერგად.
მონოგრაფია განკუთვნილია მართვის საინფორმაციო სისტემების (Management Information Systems) დოქტორანტების, მაგისტრანტების, აგრეთვე ვებ-ტექნოლოგიების შექმნის საკითხებით დაინტერესებული სპეციალისტებისა და მკითხველისათვის.

image
ზ. გაჩეჩილაძე, ნ. მაღრაძე, თ. მაღრაძე

კონკურენტული ელექტროენერგეტიკული ბაზრის
ჩამოყალიბება საქართველოში

უაკ: 621.31

საბაზრო ეკონომიკის ფორმირების რთულ ეტაპზე განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ელექტროენერგეტიკაში კონკურენციის დანერგვის სწორად წარმართვას. წინა პლანზე იწევს ამ კუთხით მსოფლიო გამოცდილების შესწავლა და საქართველოში არსებული რეალობის გათვალისწინება.
წარმოდგენილ ნაშრომში - „კონკურენტული ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ჩამოყალიბება საქართველოში“  - თანამედროვე მოთხოვნების გათვალისწინებით შესწავლილია ელექტროენერგეტიკული ბაზრების ფორმირების მსოფლიო გამოცდილება. ჩატარებულია საქართველოში ელექტროენერგიის კონკურენტული ბაზრის ფორმირების წინაპირობების მეცნიერული ანალიზი და კვლევის საფუძველზე დადგენილია საქართველოში კონკურენტული ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ჩამოყალიბების ეტაპები და სტრუქტურა.

image
†გ. შარაშენიძე

სახსრულ გადაცემათა დინამიკური მოდელების
ფორმირების თეორიული საფუძვლები

უაკ: 629.472.7-629.4.077

მონოგრაფია ეძღვნება ვაგონებისა და დანადგარების სახსრულ-ბერკეტული მექანიკური გადაცემების რეალური დინამიკური მოდელების ფორმირების პრობლემური ამოცანის გადაწყვეტას. შექმნილია სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემებისა და ტექნოლოგიური მანქანა-დანადგარების დინამიკური მოდელები, ჩატარებულია მათი სისტემატიზაცია. მოდელების ფორმირებისას შემოტანილია მოძრავი კოორდინატთა სისტემები. დამატებით მოძრაობათა დიფერენციალური განტოლებების შედგენის მიზნით დამუშავებულია ამ მოძრაობათა აღძვრის საწყისი პირობები. დინამიკური მოდელების შექმნის თეორიული საფუძვლები გამოსადეგია ნებისმიერი სირთულის ბრტყელი და სფერული მექანიკური გადაცემის დინამიკური მოდელის ფორმირებისათვის.
წიგნი სარგებლობას მოუტანს დოქტორანტებს, მეცნიერ მუშაკებსა და საინჟინრო პერსონალს, რომელთა საქმიანობა დაკავშირებულია სახსრულ-ბერკეტული გადაცემების დაგეგმარების პირობებთან. 

image
ც. ღუდუშაური, ქ. ბაზიერაშვილი, მ. ქოჩიაშვილი

თვისებითი ანალიზის მჟავურ-ფუძოვანი
მეთოდი

უაკ: 54

მონოგრაფია დაწერილია ანალიზური ქიმიის პროგრამის შესაბამისად. მასში განხილულია კატიონთა ნარევების თვისებითი უგოგირდწყალბადო ნახევრადმიკრომეთოდით ანალიზისთვის საჭირო რეაქციები და მეთოდები, რომლებიც დამყარებულია კატიონთა მჟავურ-ფუძოვან კლასიფიკაციაზე.
ნაშრომი შედგება სამი ნაწილისაგან. პირველ ნაწილში განხილულია ანალიზური ქიმიის თეორიული საკითხები, წონასწორობის მდგომარეობა პროტოლიზურ, ჟანგვა-აღდგენისა და კომპლექსწარმოქმნის რეაქციებში.
მეორე ნაწილში განხილულია კატიონებისა და ანიონების ანალიზური კლასიფიკაცია, გამახვილებულია ყურადღება კატიონთა თვისებითი ანალიზის მჟავურ-ფუძოვან მეთოდზე.
მესამე ნაწილში მსჯელობაა ძირითადი ანიონების დამახასიათებელი რეაქციებისა და მათი აღმოჩენის მეთოდიკების შესახებ.
მონოგრაფია დიდ დახმარებას გაუწევს ქიმიური, ქიმიურ-ტექნოლოგიური, ფარმაცევტული, მეტალურგიული უმაღლესი და საშუალო-ტექნიკური სასწავლებლების სტუდენტებს, ასევე საწარმოო და სამეცნიერო-კვლევით ლაბორატორიების სპეციალისტებს.

image
ზ. კოვზირიძე

მოწინავე კერამიკული
მასალები

უაკ: 669.018.95:621.793

განხილულია ტექნიკის დარგებში გამოყენებული კერამიკული მასალების მიღების ტექნოლოგია, თვისებები და გამოყენების სფეროები. შესწავლილია მყარი სხეულების სტრუქტურულ-მექანიკური, თერმომექანიკური, თერმული, ფიზიკურ-ქიმიური და თბოფიზიკური თვისებები. დადგენილია დამოკიდებულება სტრუქტურულ და მექანიკურ თვისებებს შორის. განხილულია როგორც ტექნიკის მოწინავე დარგებში გამოყენებული ჟანგბადიანი, ისე უჟანგბადო კერამიკული მასალები, ნაკეთობები: კარბიდების, ნიტრიდების და სილიციდების ნაერთებისაგან.
განკუთვნილია სამეცნიერო, საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალისათვის, სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების თანამშრომლებისა და კერამიკულ წარმოებაში მომუშავე პერსონალისათვის.

image
Д. П. Наморадзе, Ю. Б. Ломидзе, А. Ф. Маммадов

Риски и задачи надежности магистральных
нефтегазопроводов

УДК: 532.529

В книге рассмотрены методы определения динамических характеристик трубопроводных систем, рациональные методы анализа общих случаев неустановившихся режимов их работы; приведены методики оценки фактических параметров трубопроводных систем, отражен статистический аспект проблемы. Сформулирована и решена задача обнаружения сосредоточенных и мест участков распределенных неоднородностей по длине трубопроводной системы. Экспериментально и теоретически обоснованы дискриминационные реологические модели. Работа широко иллюстринована практическими расчетами конкретных трубопроводных систем. Изложены методы решения проблем повышения точности и надежности гидрогазодинамических расчетов трубопроводных систем.
Монография предназначена для научных и инженерно-технических работников, занимающихся разработкой и эксплуатацией трубопроводных систем жидких и газообразных энергоносителей.

image
Г. В. Цинцадзе, М. Г. Цинцадзе, Т. З. Гиоргадзе

ЦИАНАТНЫЕ, ТИОЦИАНАТНЫЕ И СЕЛЕНОЦИАНАТНЫЕ
СОЕДИНЕНИЯ
МЕТАЛЛОВ

УДК: 546.268.1

В монографии приведены данные по исследованию физико-химических свойств координационных соединений металлов с цианато-, тиоцианато- и селеноцианатогруппами, электронное строение ХСNˉ и СNОˉ, способ присоединения цианато-, тио-, селеноцианато- и фульминатных групп к металлу и их строение. В книге также приведен анализ опубликованных структурных данных и теоретический (полуэмпирический) анализ колебаний координированных цианато- и фульминатогрупп.
Данные о строении соединений получены при использовании современных физических и физико-химических методов исследования.
Монография предназначена для научных работников, химиков-неоргаников, магистрантов и студентов старших курсов химических специальностей.

image
ა. ფრანგიშვილი, ზ. გასიტაშვილი, ე. ბარათაშვილი, მ. კიკნაძე, მ. მაჭარაძე, ს. ზუმბურიძე

რეგიონის მდგრადი განვითარების
პარადიგმა


უაკ: 330.34

მონოგრაფიაში შემოთავაზებულია დიდმასშტაბიანი ორგანიზაციული სისტემების ეფექტური დაგეგმვის კვლევისა და ანალიზის მეთოდები, მოდელები და ალგორითმები.
მიღებული მოდელების საშუალებით დამუშავებულია რეგიონის მდგრადი განვითარების მეთოდოლოგიური საფუძვლები, რომელიც  ანალიტიკურ მოდელებს ეფუძნება და რეგიონის განვითარების სცენარების კვლევასა და გადაწყვეტილებების მიღების საშუალებას იძლევა.
დამუშავებულია სათბობ-ენერგეტიკულ კომპლექსში საგანგებო სიტუაციების ეფექტურად მართვის ორგანიზაციული მოდელი.
განკუთვნილია დოქტორანტებისა და მაგისტრანტებისათვის, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან ორგანიზაციული სისტემების, რეგიონის მდგრადი განვითარების და სათბობ-ენერგეტიკულ კომპლექსში საგანგებო სიტუაციების ეფექტურად მართვის  კვლევისა და ანალიზის საკითხებით.

image
ვ. ლოლაძე, შ. ბაქანიძე, ნ. მსხილაძე, ვ. პირმისაშვილი, თ. თავაძე

ბუნებრივი კალთების და მიწის ნაგებობების
ფერდოების მდგრადობის უზრუნველყოფის
ახალი ტექნოლოგიური გადაწყვეტები

უაკ: 624

მოცემულია ბუნებრივი კალთების და მიწის ნაგებობათა ფერდოების მდგრადობის ამაღლების არსებული ხერხების და მეთოდების კრიტიკული ანალიზი. შემოთავაზებულია აღნიშნული ამოცანის განხორციელების ახალი ტექნოლოგია ელექტროოსმოსის მოვლენის გამოყენებით.
განკუთვნილია მაგისტრანტების, დოქტორანტებისა და მშენებლობის სფეროში მომუშავე სპეციალისტებისათვის.

image
ნ. ბჟალავა, თ. ჯიშკარიანი

მყარი სათბობის გაზიფიკაციის პროცესის
კომპიუტერული მოდელირება

უაკ: 62-5

სათბობის გაზიფიკაციის ქიმიური პროცესების თერმოდინამიკა, გამოვლენილია ტყიბულ-შაორის საბადოს ქვანახშირისაგან მიღებული გენერატორის აირების ენერგეტიკულ სათბობად გამოყენების შესაძლებლობები; შემუშავებულია ტყიბულ-შაორის საბადოს ქვანახშირის, როგორც საწვავი აირის საწყისი ნედლეულის შეფასების მეთოდიკა; გენერატორის აირის მიღების კომბინირებული გაანგარიშების მეთოდის გამოყენებით დადგენილია ტყიბულ-შაორის საბადოს ქვანახშირის გაზიფიკაციის დროს მიღებული გენერატორის აირის ძირითადი თბოტექნიკური მაჩვენებლები; გამოკვლეულია მყარი სათბობის გაზიფიკაციის პროცესები და განსაზღვრულია გენერატორის აირის ძირითადი მაჩვენებლები, დასაბუთებულია ნახშირის გაზიფიკაციის პროცესის გაანგარიშების კომპიუტრულ მოდელირებაზე გადასვლის აუცილებლობა; შექმნილია ნახშირის გაზიფიკაციის პროცესის გაანგარიშებისათვის საჭირო თბოტექნიკური მონაცემების ბაზა და დამუშავებულია ნახშირის გაზიფიკაციის პროცესის ინჟინრული გაანგარიშების ალგორითმები; შექმნილია გაანგარიშების კომპიუტერული მოდელი და განხორციელებიულია მისი აპრობაცია-რეალიზაცია Excel - ის ცხრილური პროცესორისა და Visual Basic for Application პროგრამირების ენის გამოყენებით.
მონოგრაფია განკუთვნილია სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტისა და ინფორმატიკის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის. აგრეთვე, ენერგეტიკის დარგში დასაქმებული საინჟინრო პერსონალისა და კომპიუტერული მოდელირებით დაინტერესებული ფართო წრისათვის.

А.П. Нариманидзе†, М.А. Мдивани†, Е.М. Шилакадзе, Т.Г. Цинцадзе, Н.О. Киласония, И.О. Гвелесиани

Координационные соединения железа с гидразидами
пиридинкарбоновых кислот и производными
гидразида изоникотиновой кислоты

УДК: 54

В монографии приведены сведения о гидразидах пиридинкарбоновых кислот и произ­водных гидразида изоникотиновой кислоты – тубазида, также даются синтез и физико-хими­ческие свойства координаицонных соединений железа с отмеченными гидразидами. Отдель­ная глава посвящается испытанию противотуберкулезной активности координа­ционных сое­динений железа с гидразидами пиколиновой, никотиновой, изоникотиновой кислот и произ­водными гидразида изоникотиновой кислоты (ларусан, фтивазид, салюзид).
Книга рассчитана на химиков, биологов и медиков-фтизиатров.

image
ნ. ტყემალაძე

სწავლებით სახეთა ამოცნობის სისტემა
და მისი თეორიული საფუძვლები

უაკ: 800.8

შემუშავებულია საწყისი ინფორმაციის წინასწარი დამუშავებით და მასწავლებლის მეშვეობით მანქანური სწავლებით სახეთა ამოცნობის თეორია, რომელიც განსხვავდება ამჟამად არსებული მანქანური სწავლებისა და სახეთა ამოცნობის თეორიებისგან. ამ თეორიის საფუძველზე შექმნილია სწავლებით სახეთა ამოცნობის სისტემა − სსას. იგი მოიცავს: 1) საწყისი ინფორმაციის წინასწარი დამუშავების, 2) მასწავლ და 3) ამოცნობის მოდელებს. სსას-ის ფუნქციონირება არ არის დამოკიდებული საკვლევი ობიექტების (სახეთა) ფიზიკურ არსზე, მათი მახასიათებელი საწყისი პარამეტრების ტიპსა და რაოდენობაზე. სისტემას შეუძლია მინიმალური საწყისი ინფორმაციის საფუძველზე სხვადასხვა დარგში (ეკოლოგია, ბიოლოგია, გეოლოგია, გეოფიზიკა, მედიცინა, სამხედრო საქმე და ა.შ.) გადაწყვიტოს სახეთა ამოცნობის ამოცანები.
მონოგრაფია განკუთვნილია ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის და დოქტორანტურის სტუდენტებისა და ამ დარგში მომუშავე სპეციალისტებისათვის.

М. ШИЛАКАДЗЕ

ЛИФТОВЫЕ ПРИВОДЫ С ФРИКЦИОННОЙ
ЛЕБЕДКОЙ

УДК: 621.86

В работе приводятся основные вопросы проектирования лифтовых приводов с фрикционной лебедкой. Представлена методика расчета фрик­ционных приводов сог­ласно международным стандартам EN81-1:1998 и требованиям.
Подробно изложен метод определения реализуемой силы тяги фрик­ционной лебед­ки. Уточнено значение приведенного коэффициента трения в ручье шкива в зависимости от разных конструктивных параметров исполнения шкива.
Исследованы актуальные проблемы определения минимального коэффи­циента запа­са прочности для тягового каната лифтов. Представлены новые кинематические схемы лифтовых лебедок и их конструктивные решения.
Предназначена для конструкторов, инженерно-технических работников производства, инспекторов по технике безопасности, а также для всех сту­дентов механических специальностей – бакалавров, магистров, докторантов.

თ. აბუაშვილი

ავტომობილის სვლის სიმდოვრისა და
გამავლობის ამაღლების მეთოდები

უაკ: 629. 113.+629. 11.012.

განხილულია ავტორის მიერ დაპატენტებული საკიდარის, მაძრავისა და კარდანული სახსრის ახალი კონსტრუქციების შეთანწყობის შედეგად მიღებული ავტომობილის მამოძრავებელი მექანიზმი.
შესწავლილია და დადგენილია ხმელეთზე მოსიარულე ბინადართა სიმდოვრის პირობა. საკიდარისა და მაძრავის კონსტრუქციები აგებულია ამ პირობაზე დაფუძნებით და მიღებულია გაუმჯობესებული მდოვრე სვლა და გამავლობა, რაც დასტურდება მათემატიკური მოდელების გამოთვლის შედეგად. აქვს გადაბიჯების საშუალება გარკვეულ უსწორობებზე და არის გორვითმაბიჯა, რაც არის სიახლე ავტომობილის მაძრავებს შორის.
წარმოდგენილია ახალი კონსტრუქციის ჯვარედინად განლაგებული ოთხკოტიანი თანაბარკუთხურსიჩქარიანი კარდანული სფერული სახსარი, რომელშიც მაბრუნი მომენტის გადაცემა ხდება კოტების მეშვეობით, ხაზური კონტაქტით და შესაძლებელია სამუშაო რესურსის გაზრდა დიდი მაბრუნი მომენტის გადაცემისას.
მონოგრაფია „ავტომობილის სვლის სიმდოვრისა და გამავლობის ამაღლების მეთოდები“ განკუთვნილია, მანქანათმშენებლობისა და ავტომობილის თეორიისათვის, ამ დარგებში მომუშავე სამეცნიერო-კვლევითი და ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალისათვის.

მ. პაპაშვილი, ზ. გამეზარდაშვილი

საქართველო XIII-XVIII საუკუნეების
ევროპულ სამყაროში

უაკ: 339.1.

მონოგრაფიაში უცხოურენოვანი და ქართულენოვანი წყაროების საფუძველზე გამოკვლეულია საქართველოს დასავლეთ ევროპასთან ურთიერთობის რელიგიური, პოლიტიკური, დიპლომატიური, სამხედრო და კულტურული ურთიერთობის საკითხები. გაანალიზებულია დასავლურ სამყაროსთან საქართველოს ურთიერთობის „რეალ-პოლიტიკის“ საფუძვლები, ქართულ-ევროპულ იდენტობის მახასიათებლები; განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ქართული მართლმადიდებელი ეკლესიის ტოლერანტულ დამოკიდებულებას საქართველოში მოღვაწე კათოლიკებისადმი; ნაჩვენებია დასავლური ფასეულობების მიმართ ქართველ სასულიერო იერარქთა და პოლიტიკოსთა დამოკიდებულება.

 

ლ. კაპანაძე, მ. ჩიტიძე

სამომავლო მოდელების შერჩევა და გამოყენებული
ქსოვილების რაციონალური პარამეტრების
დადგენა

უაკ: 687.016

განხილულია XX საუკუნის მოდის განვითარებაზე მომქმედი ფაქტორები. თეორიული და ექსპერიმენტული კვლევის შედეგად შერჩეულია ის ძირითადი და მეორეული ნიშნები, რომელთა გამოყენებით შესაძლებელია მომავლის საბაზო მოდელების მრავალფეროვანი სორტიმენტის შექმნა. საუკუნის მონაცემების ანალიზით და სტატისტიკური კვლევებით დადგენილია, რომ მსოფლიო და საქართველოს მოდის ცვლილებას შორის არსებობს პირდაპირი კავშირი, თუმცა არ გამოირიცხება ის ფაქტი, რომ მოდის ცვლილება სტოქასტიკური პროცესია და მასში მონაწილეობს მრავალი ალბათური მახასიათებელი. გამოკვლეულია ქსოვილის სიგანის უთანაბრობაზე მოქმედი ფაქტორები და დადგენილია მომავალ მოდელებში მათი გამოყენების რაციონალური პარამეტრები. გრაფის სტრუქტურული სქემების გამოყენებით შექმნილია მოდელების ესკიზები, შესაბამისი ქსოვილებისა და ფერთა ტონალობის გათვალისწინებით.
განკუთვნილია ტანსაცმლის დიზაინის სფეროში მომუშავე სპეციალისტების, კონსტრუქტორების, მეცნიერ-მუშაკების, მაგისტრანტებისა და სტუდენტებისათვის.

image
ზ. გასიტაშვილი, მ. კიკნაძე, გ. კირცხალია

კომპიუტერული ქსელის მოდელირების
მეთოდოლოგიური საფუძვლები

უაკ: 681.3

განხორციელებულია მოდელირების თანამედროვე ტექნოლოგიების ბაზაზე კომპიუტერული ქსელების დაპროექტების მეთოდოლოგიური გარემოს დამუშავება.
დამუშავებულია საკვლევი მოდელები, რომლებიც უზრუნველყოფს პროვაიდერული ცენტრების დაგეგმარებისა და მართვის ამოცანის ეფექტურ გადაწყვეტას და პროვაიდერული ცენტრების, როგორც ერთიანი სისტემის, გააზრებას.
განკუთვნილია მეცნიერი მუშაკების, დოქტორანტებისა და მაგისტრანტებისთვის, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან კომპიუტერული ქსელების კვლევისა და დაპროექტების საკითხებით.

მ. ჩიქავა

მოზარდის საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებების კლინიკურ-ეპიდემიოლოგიური
თავისებურებები და პრევენციული
ფარმაკოთერაპია

უაკ: 615.015

განხილულია მოზარდის საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებების კლინიკური მიმდინარეობის ეპიდემიოლოგიური თავისებურებები. რისკის ფაქტორთა და მათი კომბინაციების ანალიზის საფუძველზე ჩამოყალიბებულია მიზანშეწონილ პრევენციულ ღონისძიებათა იერარქიული თანამიმდევრობა დიფერენცირებულად: პრაქტიკულად ჯანმრთელი, რისკისა და საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადების მქონე მოზარდთა ჯგუფებისთვის. დადგენილია ამ დაავადებათა ჰომეოპათიური პრევენციული ფარმაკოთერაპიის ეფექტურობა მტკიცებითი მედიცინის მოთხოვნათა შესაბამისად.
განკუთვნილია მეცნიერების, პრაქტიკოსი ექიმების, განსაკუთრებით პრაქტიკოსი ჰომეოპათების, ფარმაცევტების, სტუდენტებისა და მედიცინით დაინტერესებული პირებისათვის, რომლებსაც სურთ გაეცნონ ამ საინტერესო, უსაფრთხო და ეფექტური მიდგომის ძირითად არსს, ჰომეოპათიური წამლის თავისებურებებსა და ეფექტურობას. მნიშვნელოვანია, რომ ეპიდემიოლოგიური კვლევის შედეგებს გაეცნონ არა მხოლოდ ჯანდაცვის სისტემის პროფესიონალები და სტუდენტები, არამედ თვით მოზარდები და მათი მშობლები.

М.Г. Цинцадзе, †А.Н. Нариманидзе, Н.Г. Гегешидзе, Л.И. Схиртладзе, И.О. Гвелесиани

КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ МЕТАЛЛОВ С ОРТО-АМИНОПИРИДИНОМ И ЕГО
МЕТИЛПРОИЗВОДНЫМИ

УДК: 54

Книга посвящена химии координационных соединений галогенидов, тиоцианатов и нитратов марганца(II), кобальта(II), никеля(II), меди(II), цинка и кадмия с метилпроизводными орто-аминопиридина (орто-аминопиридин, орто-амино-2-, 4- и 5-метилпиридин ).
В книге приведены результаты квантово-химических расчетов влияния различных растворителей на комплексообразующую способность метилпроизводных орто-аминопиридина методом АМ1, которые дают указания о проведении синтеза с приведенными органическими лигандами, дается описание синтеза, физико-химических свойств, спектров координационных соединений металлов с перечисленными ацидолигандами и метилпроизводными ортоаминометилпиридина. Книга рассчитана на научных сотрудников, магистрантов, докторантов и специалистов, работающих в области неорганической, органической химии и химии координационных соединений.

image
И.В. Цомая

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОТИВОЯЗВЕННОГО И
РАНОЗАЖИВЛЯЮЩЕГО ПРЕПАРАТА

УДК: 615.3

Разработанные  лекарственные препараты - липидная фракция и его 5%-ный раствор из чайного куста - обладают выраженной фармакологической активностью и оказывают высокое фармакоте­рапевтическое влияние при повреждениях желудка и кожного пок­рова. Благоприятное влияние обусловлено содержанием в чайном экстракте значительного количества витаминов, кароти­ноидов, ами­нокислот, минеральных солей, сахаров, веществ фенольной природы и других биологически активных веществ, обеспечивающих выра­женное фармакотерапевтическое влияние.
Указанные свойства чайного экстракта определяют целесообраз­ность его применения в качестве ранозаживляющего средства с целью стимуляции заживления ран, а также как противо­язвенное средство при повреждениях желудка.
Разработан способ получения средства из грубых листьев чая, обладающих ранозаживляющим действием.
На препарат „Тиол“ получен патент (№307, 08.05.1996) Республики Грузия, регистрационное удостоверение на право его производства.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი

ღვინის ექსპერტიზა
თეორია და პრაქტიკა

უაკ: 663.2/3

სახელმძღვანელო განკუთვნილია უმაღლესი და საშუალო პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტებისათვის, სპეციალობით „სურსათის ექსპერტიზა“, „სასურსათო ტექნოლოგია“ და „კვების მრეწველობის ინჟინერია და ტექნოლოგიები“.
სახელმძღვანლოში განხილულია ყურძნის ღვინოების კლასიფიკაცია, ნატურალური ღვინის წარმოების ტექნოლოგიები; ღვინის დეგუსტაცია, იდენტიფიკაცია და სერტიფიკაცია; ღვინის ფალსიფიკაციის სახეები, ფალსიფიკაციისას მიმდინარე ფიზიკურ-ქიმიური გარდაქმნები და სუფრის ღვინის ნატურალობის მაჩვენებელი კრიტერიუმები.
ნაშრომი დიდ დახმარებას გაუწევს როგორც საწარმოო და სავაჭრო ორგანიზაციების, ასევე მაკონტროლებელი ორგანოების მუშაკებსაც.

image
А. Лежава, Э. Квезерели

КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ Ge (IV) С НЕКОТОРЫМИ БИОАКТИВНЫМИ
ЛИГАНДАМИ

УДК: 54

В Монографии приведены данные по синтезу и исследованию физико-химических свойств координационных соединения германия (IV) c азот- и кислородсодержащими органическими лигандами.
Синтезированы галогенидные, тиоцианатные и галогенидо-тиоци­анатные координационные соединения германия (IV) c гидразидами моно-пиридинкарбоновых кислот, с ларусаном, 1,10 фенантролином, 2,2′ и 4,4′-дипиридилом. Изучены их физико-химические и биологи­ческие свойства. По данным изучения их ИК спектров поглощения предложены строения этих соединений.
При исследовании антитуберкулезных свойств некоторых из син­тезированных соединений германия (IV) с ларусаном проявили повы­шенную антитуберкулезную активность по сравнению с чистым пре­паратом ларусана (лар.).
Монография предназначена для химиков, биохимиков и фтизиат­ров, а также для докторов и студентов старших курсов химического и биологического факультетов. 

მ. წერეთელი, ნ. მახარაშვილი, ი. წერეთელი

ქანქარასებრი კიდული ბაგირგზის პარამეტრების
შერჩევა და ამუშავების დინამიკური
რეჟიმის ოპტიმიზაცია

უაკ: 625.52:624.94

განხილულია ერთმალიანი, ქანქარასებრი კიდული ბაგირგზის ძირითადი პარამეტრების - სარელსო და საწევი ბაგირების, ამძრავისა და რედუქტორის და სხვ. გაანგარიშება და შერჩევა, როგორც დამჭიმტვირთიან, ისე უძრავად ჩამაგრებულ - ბოლოებიან სარელსო ბაგირების შემთხვევაში.
განხილულია აგრეთვე ბაგირგზის დინამიკური რეჟიმების დროს აღძრული მექანიკური რხევების ჩაქრობა, როგოც დამატებით ჩართული მექანიკური ელემენტების, ისე ძრავას მართვის საშუალებით.
განკუთვნილია სამთო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის მაგისტრანტების, დოქტორანტებისა და აგრეთვე იმ პირთათვის, ვინც დაინტერესებულია განხილული საკითხებით.

image
გ. არაბიძე, ნ. არაბიძე, შ. ზარანდია ო. კიღურაძე თ. მიქიაშვილი, ბ. ჩხაიძე, ვ. ჯამარჯაშვილი, თ. ჯიშკარიანი

ნარჩენი ბიომასის ენერგეტიკული პოტენციალი
საქართველოში (კადასტრი)

უაკ: 621.1

ენერგეტიკული პოტენციალის მქონე ნარჩენი ბიომასის წინამდებარე კადასტრის გამოცემის მიზანია, გამოავლინოს საქართველოს რეგიონებში არსებული სხვადასხვა სახეობის ნარჩენი ბიომასის სათბობად გამოყენების შესაძლო მასშტაბები და ტექნიკური შესაძლებლობები, მისი გამოყენების ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა, შექმნას სათანადო საფუძველი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ბიონარჩენებზე მომუშავე ენერგოეფექტური გათბობის სისტემების ფართომასშტაბიანი დანერგვისათვის, რაც, თავის მხრივ, მნიშვნელოვნად აამაღლებს სოფლის მოსახლეობის საქმიანობის ეფექტურობას, ეკონომიკურ კეთილდღეობას და გააჯანსაღებს ეკოლოგიურ მდგომარეობას საქართველოში.
ჩატარებული კვლევების საფუძველზე შემუშავებულია ნარჩენი ბიომასის ენერგეტიკული პოტენციალის განსაზღვრის მეთოდიკა, დადგენილია მარცვლოვანი და პარკოსანი კულტურების მოსავალი და შინაური ცხოველების სულადობა, ნარჩენების კოეფიციენტები, თბოუნარიანობები, ენერგიის მისაღებად გამოსაყენებელი ბიომასის რაოდენობები და მათი ენერგეტიკული პოტენციალის მნიშვნელობები. შედეგები მიღებულია როგორც მცენარეული კულტურებისა და შინაური ცხოველების სახეობების მიხედვით, ისე საქართველოს იურისდიქციაში არსებული რეგიონებისა და რაიონების ჭრილში.  

image
Т.Ф. МЧЕДЛИШВИЛИ, Д.Д. ТАВХЕЛИДЗЕ, Л.И. КОБАХИДЗЕ

СХЕМЫ, МОДЕЛИ И ДИНАМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ ПОДВЕСКИ ВАГОНОВ И ПРИВОДНЫХ
УСТРОЙСТВ ПОДВЕСНЫХ КАНАТНЫХ ДОРОГ

УДК: 622.625.5

В монографии рассмотрены вопросы, связанные с обзором схем и конструкций механизмов и устройств подвесных канатных дорог (ПКД), их основных, наиболее тяжелых режимов функционирования, вызванных внешними возмущающими силами; с решением прикладных задач по построению повых схем подвески, математического моделирования и исследования рассматриваемых довольно сложных технических систем в сложных динамических режимах работы.
На основе проведенных исследований получены оригинальные математические модели динамики исследуемых систем с учетом их структурных и конструктивных особенностей; методы и методики динамических исследований; новая схема демпфирующей подвески и результаты, подкрепленные конкретными расчетными и натурными исследованиями.
Книга рассчитана на специалистов, занимающихся исследованием, проектированием и эксплуатацией систем ПКД, может быть использована докторантами, магистрантами и бакалаврами старших курсов.

გ. ცინცაძე, ა. მამულაშვილი

ციანატები და ფულმინატები

უაკ: 546.268.1:662.412

მონოგრაფია „ციანატები და ფულმინატები“ ეძღვნება არაორგანული ნივთიერებების ერთ-ერთი საინტერესო და მნიშვნელოვანი კლასის - ფსევდოჰალოგენიდების, კერძოდ, ციანატების და ფულმინატების შესწავლას.
მოცემულ ნაშრომში დეტალურად არის განხილული ციანატ- და ფულმინატიონების შემცველი როგორც მარტივი, ისე კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი, თვისებები, აღნაგობა, ციანატ- და ფულმინატ იონების ლითონებთან კოორდინირება.
ნაშრომი განკუთვნილია კოორდინაციული ქიმიით დაინტერესებული მეცნიერების, უმაღლესი სასწავლებლის ქიმიის, ქიმიურ-ტექნოლოგიური სპეციალობების სტუდენტებისა და დოქტორანტებისთვის.

image
ხ. თოდაძე

ქართული სამხედრო ფორმირებები
XIX საუკუნეში

უაკ: 623.9

ნაშრომში განხილულია რუსეთის იმპერიის მიერ ჩამოყალიბებული ქართული სამხედრო ფორმირებების ორგანიზაციული და სამართლებრივი საკითხები, შესწავლილია აქამდე უცნობი საარქივო მასალა.
ნაშრომი საინტერესოა სპეციალისტებისა და საქართველოს ისტორიითა და სამხედრო ისტორიით დაინტერესებული ფართო მკითხველისთვის.

ხ. თოდაძე

ქართული სამონასტრო
ტიპიკონები

უაკ: 2(02)

ნაშრომში თავმოყრილია VIII-XVIII საუკუნეების სამონასტრო წეს-განგებანი და ზოგიერთი ანდერძი, რომელიც სამონასტრო ცხოვრებას ეხება.

image
ც. ბასილაშვილი

მთის მდინარეთა ჩამონადენის პროგნოზირება
ინფორმაციის უკმარისობის პირობებში

უაკ: 551.482.215.1.7.627.14

მონოგრაფიაში აღწერილია საპროგნოზო მეთოდოლოგია ინფორმაციის უკმარისობის პირობებში. საქართველოს მთავარ მდინარეთა სამეურნეო დანიშნულების ჰიდროკვეთებისათვის შემუშავებულია სავეგეტაციო პერიოდის, აგრეთვე კვარტალური, თვიური, დეკადური და დღეღამური წყლის ხარჯების საპროგნოზო მეთოდები. პირველად შემუშავდა ჯვარის, ვარციხისა და ჟინვალის წყალსაცავებში წლის სხვადასხვა პერიოდში ჩამდინარე წყლის ხარჯების საპროგნოზო მეთოდები.
მიღებული საპროგნოზო მეთოდები აუცილებელია ჰიდროელექტრო-სადგურების, წყალსაცავების, წყალმომარაგებისა და სარწყავი სისტემების უსაფრთხო და ეფექტური ექსპლუატაციისათვის. მათ საფუძველზე დგება წყლის რესურსების რაციონალური ხარჯვის გეგმები, წყალსაცავების დისპეტჩერული გრაფიკები და სხვა გაანგარიშებები, რითაც გაიზრდება ელექტროენერგიის გამომუშავება, გაუმჯობესდება წყალმომარაგება და ამაღლდება სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლიანობა. ამიტომ ეს ნაშრომი დიდ დახმარებას გაუწევს აღნიშნული ჰიდროობიექტების მუშაკებს.
მონოგრაფია განკუთვნილია იმ მეცნიერებისა და სპეციალისტების, აგრეთვე ბაკალავრების, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის, რომლებიც მუშაობენ ჰიდროლოგიის, ჰიდროტექნიკის, ენერგეტიკის, გეოგრაფიის, ეკოლოგიის და სხვა განხრით.

image
ც. ბასილაშვილი

მრავალფაქტორიანი სტატისტიკური მეთოდოლოგია
წყალდიდობა – წყალმოვარდნების
პროგნოზირებისათვის

უაკ: 001.8.551.482.215.3.627.14

შემუშავებულია მეთოდოლოგია სტატისტიკური რიგების ანალიზის, მათი მახასიათებლების დადგენის, ურთიერთდამოკიდებულებათა შეფასების, საპროგნოზო პრედიქტორების შერჩევის, ოპტიმალური საპროგნოზო მოდელის შედგენისა და საპროგნოზო განტოლებათა განსაზღვრისათვის შესაბამის შეფასებათა კრიტერიუმებით.
შედგენილია საქართველოს მდინარეთა წყალდიდობების ჩამონადენისა და მათი მაქსიმალური ხარჯების გრძელვადიანი (2-3 თვის დროულობის) და წყალმოვარდნების მოკლევადიანი (12-24 სთ-ის წინსწრებით) საპროგნოზო მეთოდები. წყლის მაღალი პიკის შემთხვევისათვის, მათი უსაფრთხოების მიზნით, შედგენილია ჩასატარებელ ღონისძიებათა რეკომენდაციები.
მდინარეთა საპროგნოზო მეთოდები და რეკომენდაციები შეიძლება გამოყენებულ იქნეს კატასტროფული წყალდიდობა-წყალმოვარდნებით გამოწვეული ნეგატიური შედეგების საწინააღმდეგო პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმარებისათვის სამთავრობო, საპროექტო და სამეურნეო ორგანიზაციების მიერ.
შემუშავებული მეთოდოლოგიით შესაძლებელია ნებისმიერი სახის მონაცემების ანალიზი და პროგნოზირება, ამიტომ ის შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მეცნიერების სხვადასხვა დარგის სპეციალისტების მიერ კვლევითი სამუშაოების ჩასატარებლად. ნაშრომი დიდ დახმარებას გაუწევს დამპროექტებლებს, გზათა მშენებლებს, ჰიდროტექნიკოსებს, ენერგეტიკოსებს, ეკოლოგებს, საგანგებო სიტუაციების სამსახურს და სხვა.
ნაშრომი შეიძლება გამოყენებულ იქნეს როგორც დამხმარე სახელმძღვანელო შესაბამისი მიმართულების ბაკალავრების, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის.

 

image
ნ. ქებაძე, რ. ქაცარავა

სამედიცინო დანიშნულების დისპერსიული სისტემები
ბიოდეგრადირებადი პოლიესტერამიდების
საფუძველზე

უაკ: 541.182

განხილულია ბიოდეგრადირებადი პოლიესტერამიდების საფუძველზე დისპერსიული (ფოროვანი ფირები, ფხვნილები და მიკროსფეროები) მასალების მიღება, კვლევა და მათი გამოყენება კონტროლირებადი გამოყოფის სისტემების კონსტრუირებისათვის.
ბიოდეგრადირებადი პოლიესტერამიდების საფუძველზე მიღებულ იქნა დისპერსიული სისტემები, რომლებიც პერსპექტიულია  ქსოვილური კულტურის (უჯრედების) რეგენერაციისათვის; აგრეთვე მიღებულია ბაქტერიოფაგების (როგორც გაუწმენდავი, ასევე გაწმენდილი ფაგების გამოყენებით) შემცველი პოლიმერული კომპოზიტები, რომლებიც ხასიათდება როგორც პროტექტორული, ისე სამკურნალო თვისებებით.
მონოგრაფიას აქვს როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული მნიშვნელობა. განკუთვნილია ბიოსამედიცინო პოლიმერული ქიმიის და ბიოტექნოლოგიის მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის.

image
ნ. გამყრელიძე

ინტერსუბიექტურობა და სოციალური ფაქტორი
გერმანულ, ქართულ, რუსულ
ფრაზეოლოგიზმებში
ფილოლოგია

უაკ: 80

მონოგრაფიაში წარმოდგენილია უნივერსალური სემანტიკური კატეგორიის „ინტერსუბიექტური მიმართებებისა და სოციალური ფაქტორის“, კვლევა მის ზოგად კონცეპტუალურ შინაარსზე დაყრდნობით. განხორციელებულია ენობრივი ერთეულების ლინგვისტური სპეციფიკის კულტუროლოგიური ანალიზი ინტერლინგვური მეთოდით სინქრონულ-შეპირისპირებით დონეზე. კვლევის კონცეპტუალური ინტერპრეტაცია ეყრდნობა თანამედროვე ლინგვისტიკაში დომინანტურ – ლინგვო-კულტუროლოგიურ პარადიგმას.
მონოგრაფია განკუთვნილია ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის, დოქტორანტურის სტუდენტებისათვის და ამ დარგში მომუშავე სპეციალისტებისათვის.
ნაშრომს აქვს კონკრეტული პრაქტიკული მნიშვნელობა გერმანული ენის შემსწავლელი ქართული აუდიტორიისათვის. ჩატარებული ანალიზის შედეგები შეიძლება შემდგომში გამოყენებული იყოს გერმანული ენის პრაქტიკული სწავლებისას, ასევე ფრაზეოლოგიური ლექსიკონების შედგენისას, გერმანული ენის ლექსიკოლოგიის, კულტუროლოგიის და შედარებითი ტიპოლოგიის სალექციო კურსებში. 
მონოგრაფია შედგება: შესავლის, სამი თავის, დასკვნითი ნაწილის, ორი დანართისა და გამოყენებული სამეცნიერო ლიტერატურის სიისაგან.

image
გ. მალაშხია

მოგების მეტათეორია
ახალი ხედვა

უაკ: 003.13

ნაშრომში გადმოცემულია  მოგების სრულიად ახალი, არსებული თეორიებისაგან რადიკალურად განხვავებული, გაგება. ნაშრომი ადრე (2007 წ.) გამოცემული წიგნის „მოგების მეტათეორიის (რა არის სინამდვილეში მოგება?)“ გადამუშავებული და დაზუსტებული ვარიანტია.
განკუთვნილია მეცნიერ-მკვლევართა, სტუდენტებისა და ეკონომიკური თეორიის პრობლემებით დაინტერესებული პირებისათვის.

image
მ. წიქარიშვილი, მ. ვარდიაშვილი

ისტორიულ-კულტურული ძეგლების სისტემური
მონიტორინგი და დიაგნოსტიკა

უაკ: 061.75:351.853

ნაშრომში განხილულია ისტორიულ-კულტურული ძეგლების სისტემური მონიტორინგისა და დიაგნოსტიკის მეთოდების შემუშავება.
მონოგრაფია განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო სპეციალობის მაგისტრანტებისათვის. ნაშრომი, ასევე, დიდ დახმარებას გაუწევს ბაკალავრებს, დოქტორანტებს, კონსტრუქტორებს, მშენებლებს, კონსტრუქციების ექსპლუატაციისა და უსაფრთხოების დარგში დასაქმებულ სპეციალისტებს.

 

image
გ. სურგულაძე, ი. ბულია

კორპორაციულ Web-აპლიკაციათა ინტეგრაცია
და დაპროექტება

უაკ: 004.5

განიხილება კორპორაციულ და კორპორაციათაშორის სისტემებში ინფორმაციის გაცვლის თანამედროვე საშუალებები მათი ინტეგრაციის მიზნით. გაანალიზებულია მეთოდები, არქიტექტურა, პრინციპები, მოდელები, რომლებიც აიოლებს ინტეგრაციის საკითხებს, ხდის უფრო ეფექტურს. მათი საშუალებით შესაძლებელია დამოუკიდებელ სისტემებს და აპლიკაციებს შორის მონაცემთა გადაცემა და ტრანსფორმაცია, ბიზნეს-პროცესების მენეჯმენტი და ავტომატიზაცია. კორპორაციებში არსებულ პროგრამულ უზრუნველყოფებს შორის ინტეგრაციის საკითხის გადაწყვეტა შემოთავაზებულია თანამედროვე მეთოდების, კერძოდ სერვისზე ორიენტირებული არქიტექტურის იმპლემენტაციით, რომლის განხორციელებისთვის გამოიყენება სხვადასხვა ტექნოლოგია, როგორიცაა: Web-სერვისები, ორგანიზაციის სერვისული არხი (ESB), BPMN/UML, BizTalk, XML, CPN, WPF/XAML და სხვ. აღნიშნული ტექნოლოგიები უზრუნველყოფს ინტეგრაციულ სისტემაში ჰიბრიდული აპლიკაციების შექმნას და მათ ურთიერთქმედებას, სხვადასხვა ფორმატის მონაცემთა გაცვლას, სისტემის ფუნქციონირების მდგრადობას, მოქნილობას, მასშტაბირებას.
მონოგრაფია განკუთვნილია მართვის საინფორმაციო სისტემების (Management Information Systems) დოქტორანტების, მაგისტრანტების, აგრეთვე Web-ტექნოლოგიების შექმნის საკითხით დაინტერესებული სპეციალისტებისა და მკითხველთათვის.

image
ე. მოისწრაფიშვილი, ნ. რურუა, მ. მოისწრაფიშვილი, ბ. ბრეგაძე

საქართველოს რკინიგზის განვითარების ძირითადი
მიმართულებები და აქტუალური პრობლემები

უაკ: 625.1; 625.11; 625.17(075.8);

მონოგრაფიაში განხილულია საქართველოს რკინიგზის განვითარების ძირითადი მიმართულებები და აქტუალური პრობლემები, რომლებიც განპირობებულია საქართველოს ერთიანი სატრანსპორტო სისტემის დაჩქარებული ტემპით, მისი სტრატეგიული მნიშვნელობით და სხვა უმნიშვნელოვანესი მოტივებით. ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, საქართველოს სატრანსპორტო სისტემის ინტეგრაცია მსოფლიოს სატრანსპორტო სისტემაში, ევროპის აზიასთან დამაკავშირებელი უმოკლესი და ხელსაყრელი სატრანსპორტო მაგისტრალის Traseca-ს სახით.
დამუშავებული და გაანალიზებულია მრავალი საკვანძო პრობლემა, როგორიცაა: რკინიგზის საიმედოობისა და მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საკითხები; რკინიგზისა და მისი ინფრასტრუქტურის პროექტების მართვის არსი და მისი დაგეგმვა; ეროვნული ნორმატიულ-ტექნიკური ბაზის ჩამოყალიბების საკითხები; სალიანდაგო კომპლექსის რესურსდამზოგი და ახალი ტექნოლოგიები; სალიანდაგო კომპლექსის მართვის სტრუქტურის, დაგეგმვისა და განვითარების თანამედროვე მიმართულებები; საქართველოში ვიწროლიანდიანი რკინიგზის გამოყენების პერსპექტივები.
წიგნი განკუთვნილია რკინიგზის ტრანსპორტის საინჟინრო-ტექნიკური სპეციალისტების, მკვლევრების, დოქტორანტების, მაგისტრანტებისა და სტუდენტებისათვის.

ვ. ლოლაძე, შ. ბაქანიძე, ნ. მსხილაძე, ვ. პირმისაშვილი

მონოლითურ მშენებლობაში მოუხსნადი ყალიბების
გამოყენების კონსტრუქციული და
ტექნოლოგიური გადაწყვეტა

უაკ: 69.05(075.8)

განხილულია შენობის მონოლითური დაბეტონებისათვის არსებული მოუხსნადი ყალიბების კოსნტრუქციული და ტექნოლოგიური გადაწყვეტების საკითხები. დაწვრილებითაა აღწერილი მონოლითურ ნაგებობათა ახალი ტიპის მზიდი, შემომფარგლავი ელემენტების კონსტრუირება, თბოტექნიკური გაანგარიშების მეთოდიკა და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები. განკუთვნილია მაგისტრანტების, დოქტორანტებისა და მშენებლობის სფეროში მომუშავე სპეციალისტებისათვის.

image
ც. ბასილაშვილი, მ. სალუქვაძე, ვ. ცომაია, გ. ხერხეულიძე

კატასტროფული წყალდიდობები, ღვარცოფები და
თოვლის ზვავები საქართველოში და
მათი უსაფრთხოება

უაკ: 551.482.311.578.215.48.8

მონოგრაფიაში სისტემატიზებული და გაანალიზებულია საქართველოს ტერიტორიაზე აღრიცხული კატასტროფული ჰიდროგლაციოლოგიური მოვლენები: წყალდიდობები, ღვარცოფები და თოვლის ზვავები. დაზუსტებულია მათი პარამეტრები, დადგენილია მათი მრავალწლიური დინამიკა, ცვლილების ტენდენციები და განვითარების მასშტაბები. შედგენილია მათი გავრცელების სქემატური რუკები. განსაზღვრულია მთავარ მდინარეთა მაქსიმალური ხარჯების ალბათური მნიშვნელობები სხვადასხვა უზრუნველყოფით და შემუშავებულია მათი გრძელვადიანი საპროგნოზო მეთოდიკა. შედგენილია, აგრეთვე, ღვარცოფებისა და თოვლის ზვავების განვითარების საპროგნოზო რუკები. კატასტროფების ნეგატიური შედეგების შერბილებისათვის შემუშავებულია საჭირო ღონისძიებათა რეკომენდაციები.
კვლევის შედეგები შეიძლება გამოყენებულ იქნეს კატასტროფული ჰიდროგლაციოლოგიური პროცესებით გამოწვეული ზარალის საწინააღმდეგო პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმარებისათვის სამთავრობო, საპროექტო და სხვა ორგანიზაციების მიერ. ნაშრომი დიდ დახმარებას გაუწევს დამპროექტებლებს, გზათა მშენებლებს, ჰიდროტექნიკოსებს ენერგეტიკოსებს, ეკოლოგებს, საგანგებო სიტუაციების სამსახურს და სხვა.
მონოგრაფია ძირითადად განკუთვნილია იმ მეცნიერებისა და სპეციალისტებისათვის, აგრეთვე სტუდენტების, მაგისტრანტების და დოქტორანტებისათვის, რომლებიც მუშაობენ გეოგრაფიის, ეკოლოგიის, ჰიდროლოგიის, გლაციოლოგიის, მეტეოროლოგიის, ჰიდროგეოლოგიის განხრით.

image
დ. ჩომახიძე

ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების
რეგულირების პრინციპები

უაკ: 620.9

მონოგრაფიაში მსოფლიო გამოცდილების საფუძველზე, გაშუქებულია ენერგეტიკის სახელმწიფო რეგულირების არსი, პრინციპები, ამოცანები, მისი სტრატეგიული მიზნები და გავლენა ქვეყნის მაკროეკონომიკურ პარამეტრებზე, ეფექტიანი რეგულირების საფუძვლები ფასწარმოქმნასა და ლიცენზირებაში. ამ თვალსაზრისით გაანგარიშებულია საქართველოში ენერგეტიკის რეგულირების 15 - წლიანი გამოცდილება და მიღწეული შედეგები, გამოთქმულია მოსაზრებები მისი სრულყოფისათვის და სხვა.
განკუთვნილია მკითხველთა ფართო წრისათვის: სამეცნიერო და პრაქტიკოსი მოღვაწეებისათვის, უმაღლეს სასწავლებელთა პროფესორ-მასწავლებლებისათვის და სტუდენტებისათვის. იგი სასარგებლო იქნება ქვეყნის საკანონმდებლო და აღმასრულებელ ხელისუფლებაში დასაქმებულთათვის, ყველასთვის, ვინც ამ პრობლემით არის დაინტერესებული.

image
ბ. კოტია

ელექტრონ-პოლარონული გამტარობისა და დაბალტემპერატურული დრეიფული
ძვრადობის კვანტური თეორიის
საკითხები ნახევარგამტარებსა
და იონურ კრისტალებში

უაკ: 539.21

განხილულია დროითი წონასწორული კორელაციური ფუნქციების ახალი, ზუსტი განზოგადებული კვანტური ევოლუციური (კინეტიკური) განტოლებების მიღება და გამოკვლევა დინამიკური სისტემებისთვის, რომლებიც ურთიერთქმედებს ბოზონურ (ფონონური) ველთან. მოცემულია ევოლუციური განტოლების გამოყვანის ორი მიდგომა.
კუბოს წრფივი გამოძახილისა და შეშფოთების თეორიაზე დაყრდნობით აგებულია ნახაევარგამტარებსა და იონურ კრისტალებში ელექტრონ-პოლარონული გადატანის მოვლენების თანამიმდევრული კვანტური თეორია კვაზინაწილაკის სუსტი და ძლიერი ურთიერთქმედების შემთხვევაში ფონონურ ველთან. გამოთვლილია გადატანის კინეტიკური (მექანიკური) კოეფიციენტები პოლარონის სხვადასხვა მოდელებისათვის.
განკუთვნილია მყარი სხეულის ფიზიკის, არაწონასწორული სტატისტიკური მექანიკისა და პოლარონის თეორიის სპეციალისტებისათვის. დიდ სარგებლობას მოუტანს აგრეთვე, მყარი სხეულების ფიზიკის მკვლევარებს, თეორიული ფიზიკის სპეციალისტებს, მასწავლებლებს, სტუდენტებს (მაგისტრანტებს) და დოქტორანტებს.

გ. ღვინეფაძე

ვისწავლოთ შემოქმედებითად
აზროვნება!

უაკ: 001

მონოგრაფიაში განიხილება შემოქმედებითი აზროვნების მეთოდოლოგიების შემქმნელი სპეციალისტების დე ბონოს, პოიას, ალტშულერის და სხვათა ნააზრევი. ამგვარ კონცეფციებზე დაყრდნობით, შემოთავაზებულია ახლებური მიდგომა ზოგიერთი რთული პრობლემის გადასაწყვეტად.
განკუთვნილია საინჟინრო სპეციალობის შემსწავლელი სტუდენტებისა და შემოქმედებითი აზროვნების განვითარების საკითხებით დაინტერესებული პირებისათვის.

С.И. КАРИПИДИС

ДИНАМИКА НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ
ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА
ПОСТОЯННОГО ТОКА

УДК: 629.623.1.064.5

Монография посвящена важному вопросу – аналитическому исследованию переходных и установившихся процессов в сущес­твенно нелинейной системе тягового электропривода посто­янного тока, возникающих в реальных условиях эксплуатации.
На основе предложенного автором приближенного аналитичес­кого метода решения нелинейных дифференциальных уравнений, а также использования методов фазовой и динамической плоскостей исследованы процессы обыкновенного боксования и боксования, сопровож-даемого автоколебаниями, короткого замыкания тяговых двигателей, и процессы, возникающие при потере и восстановлении напряжения питания и т.д. Во всех случаях достаточно точно учитываются все реальные нелинейности и вихревые токи, имеющие место в системе.
В работе предложен аналитический метод решения основного уравнения движения в относительных единицах, позволяющий отказаться от специальных таблиц для масштабов, необходимых при графическом решении основного уравнения. При этом точность расчета сравнима с существующим графическим методом.
Книга рассчитана на широкий круг специалистов, занимающихся разработкой и проектированием тягового электропривода, а также может быть полезна студентам старших курсов железнодорожных учебных заведений. 

image
გ. ვარშალომიძე

საბურღი და ცემენტის ხსნარების დამუშავების
ტექნოლოგიის საფუძვლები

უაკ: 622.24

ნაშრომი წარმოადგენს ნავთობზე და გაზზე ღრმა ჭაბურღილების გაყვანისა და გამაგრების დროს გამოყენებულ საბურღი და ცემენტის ხსნარებთან დაკავშირებულ საინჟინრო-ტექნიკური, ტექნოლოგიური პრობლემების მთლიან კომპლექსზე არსებულ თანამედროვე შეხედულებების სრულ ინფორმაციას.
სამუშაოს პირველ ნაწილში წარმოდგენილია მონაცემები საბურღი ხსნარების შესახებ, მეორეში – სატამპონაჟო მასალებზე და ხსნარებზე.
ფრიად საინტეროსო და ორიგინალურია მონოგრაფიის ის თავები, სადაც მოცემულია ავტორის პირადი სამეცნიერო კვლევები, რომლებიც ეხება საბურღი და ცემენტის ხსნარების ხარისხის ასამაღლებლად ჩაისა და ღვინის წარმოების ნარჩენების გამოყენების პერსპექტივებს.
ყველა განხილულ საკითხზე მოყვანილია ძალიან ფართო მასალა, რომლებიც სასარგებლო იქნება შესაბამისი სპეციალობის, როგორც სტუდენტების, მაგისტრანტების, დოქტორანტების, მასწავლებლების და მეცნიერ-თანამშრომლებისათვის, ასევე ნავთობის მომპოვებელ მრეწველობაში დასაქმებულ ინჟინერ-ტექნიკური მუშაკებისათვის.

image


УДК: 622.24

მ. ონიანი

ფლოტაციის პროცესის
ოპტიმიზაცია

უაკ: 625.75.4

მონოგრაფია დაწერილია სადისერტაციო ნაშრომის მიხედვით, რომელიც შესრულებულია ტმდ, პროფესორ გარბერტ ბუცხრიკიძის ხელმძღვანელობით. სწორედ მისი გულისხმიერებითა და თანადგომით შესრულდა წარმოდგენილი სამუშაო, რისთვისაც დიდი მადლიერებით ქედს ვიხრი ამ უდიდესი პიროვნებისა და მეცნიერის ხსოვნის წინაშე. 
ნაშრომში შემუშავებულია მანგანუმის მადნის შლამების ფლოტაციის პროცესის მათემატიკური მოდელი; დასმულია ოპტიმიზაციის ამოცანა და მის გადასაჭრელად გამოყენებულია წრფივი დაპროგრამების მეთოდის გრაფიკული ვარიანტი; ჩამოყალიბებულია პროცესის მართვის ალგორითმი; მოცემულია მიზნისა და შეზღუდვის ფუნქციების მოდელები; ნაჩვენებია რეჟიმული სიდიდით შემაშფოთებელი სიდიდის შეცვლის ხერხი. მანგანუმის შლამების ფლოტაციის პროცესის ოპტიმიზაციის შემოთავაზებული მეთოდი საშუალებას იძლევა მივიღოთ მოცემული ხარისხის კონცენტრატის მაქსიმალური  გამოსავალი. ეს მეთოდი შესაძლებელია გამოვიყენოთ სხვა მადნების ფლოტაციის პროცესის ოპტიმიზაციისთვის.
წიგნი განკუთვნილია ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიის ფაკულტეტის სამთო ტექნოლოგიის მიმართულების მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისთვის, ასევე ამ დარგში მომუშავე სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის თანამშრომლებისთვის. იგი სასარგებლო იქნება აგრეთვე მამდიდრებელი ფაბრიკების ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალისთვის.

image
დ. ნამგალაძე

მაგისტრალური ნავთობგაზსადენების
საიმედოობის და ეკოლოგიური
უსაფრთხოების ამოცანები

უაკ: 532.529

მსოფლიოში დღეს არსებობს ზედაპირული და გრუნტის წყლების, აგრეთვე ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების პრობლემები, რაც საშიშროებას ქმნის ადამიანის ჯანმრთელობისა და გარემოსათვის. ნავთობსადენების (ასევე ნავთობპროდუქტსადენების) და გაზსადენების ავარიების შედეგად პროდუქტი ხვდება გრუნტში, აკვატორიასა და ატმოსფეროში. ასეთი მოვლენები, რომლებიც შეიძლება სხვადასხვა მიზეზით წარმოიქმნას, უარყოფითად მოქმედებს ენერგეტიკული ობიექტების მოწყობილობაზე, მათი მუშაობის საიმედოობასა და ხანგამძლეობაზე. აქედან გამომდინარე, თეორია ან ექსპერიმენტზე დამყარებული მეთოდოლოგიურად გამართული თანამედროვე მოდელების შექმნა, რომელიც ეხება აღნიშნული პრობლემის შესწავლას, აქტუალურია. მონოგრაფია გამოადგება მაგისტრანტებს, დოქტორანტებს და მეცნიერ-მკვლევარებს, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან აღნიშნული საკითხებით.

 

image
დ. ჩიქოვანი

ნახვრეტებიანი რკინაბეტონის ფილების დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის გამოკვლევა

უაკ: 624.15.01:539.3

მონოგრაფიაში ფილების თეორიის საფუძველზე და განზოგადებული ფუნქციის თეორიის გამოყენებით პირველადაა გადაწყვეტილი მართკუთხა ფილის ამოცანა. ასევე, პირველად შემუშავდა შეზღუდული სიგრძის მქონე, მართკუთხა გეგმის ერთ-ერთი გვერდის პარალელური ერთი ჭრილის გაანგარიშების მეთოდი, რომელიც ასევე გამოიყენება ნახვრეტების გაანგარიშებისას, ვინაიდან ოთხ ჭრილს შეუძლია შექმნას შეკრული ოთხკუთხა კონტური, და, მაშასადამე, შექმნას ნახვრეტის იმიტაცია. აპროქსიმებული ფინქციების შესაბამისი შერჩევით შემოთავაზებულია ზღვრული პირობების გამოთვლის სხვადასხვა სახე.
წიგნი ძირითადად განკუთვნილია უმაღლესი ტექნიკური სასწავლებლების მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის. იგი საინტერესო იქნება შესაბამის სპეციალობაში მომუშავე მეცნიერი თანამშრომლებისთვისაც.

image
ლ. კლიმიაშვილი

წყლის მიწოდებისა და განაწილების
სისტემების საიმედოობა

უაკ: 628.1

განხილულია წყლის მიწოდებისა და განაწილების სისტემების ნორმალური ფუნქციონირების პროცესი და გაუმართავი მდგომარეობის დახასიათება, საიმედოობის ძირითადი საკითხები, ნაგებობებისა და ელემენტების განმარტებები და მათი კომბინაციების საიმედოობის რიცხვითი მაჩვენებლების განსაზღვრის მეთოდები, წყლის მიწოდების რეზერვირების საკითხები, აგრეთვე ავარიებისა და მტყუნებების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების მიღებისა და დამუშავების ხერხები.
მოცემულია დაპროექტების სტადიაზე და ექსპლუატაციის პროცესში წყალმომარაგების სისტემების ფუნქციონირების საიმედოობის უზრუნველყოფის ღონისძიებების კომპლექსური ანალიზი. 
შესწავლილია თბილისის წყალსადენის მილსადენების, მოწყობილობების საიმედოობის მაჩვენებლები და გაანალიზებულია მათი  პროგნოზისა და შეფასების შედეგები.
განკუთვნილია მაგისტრანტების, დოქტორანტების, მეცნიერ-მკვლევარების, სამეცნიერო-კვლევითი და საპროექტო ორგანიზაციების ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალისა და ამ დარგში მომუშავე სპეციალისტებისათვის.

image
ო. ვერულავა

ხელოვნური ინტელექტი ინტელექტუალური
აგენტების თეორია

უაკ: 612.821.3

თანამედროვე ხელოვნური ინტელექტის სამეცნიერო ლიტერატურაში ინტელექტუალური აგენტების თეორია პირველი ნაშრომია, რომელიც ქვეყნდება ქართულ ენაზე. მიუხედავად მეცნიერული დარგების მრავალფეროვნებისა, რომლებსაც განიხილავს ინტელექტუალური აგენტების თეორია, ნაშრომში, დიდი მოცულობის გამო არ არის მოცემული ხელოვნური ინტელექტის ისეთი მნიშვნელოვანი სფეროები, როგორიცაა სახეთა ამოცნობის თეორია, ნეირონული ქსელების მოდელირება და სხვა. აქედან გამომდინარე, ავტორს მიაჩნია, რომ შემდგომში საჭიროა ამ ხარვეზის გამოსწორება, შესაბამისი შინაარსის ნაშრომების შემუშავებით და გამოცემით.

image
ზ. მიქაძე, ც. ნამჩევაძე, თ. ჭუმბურიძე

მასობრივი მომსახურების გამოთვლითი
სისტემების ანალიზი

უაკ: 681

გადაწყვეტილია რთული სამეცნიერო პრობლემა, როგორიცაა მაღალმწარმოებური, მტყუნებამდგრადი გამოთვლითი სისტემების სისტემური (ფუნქციონალური) დაპროექტების მეთოდებისა და თეორიის დამუშავება:
–უზრუნველყოფილია გამოთვლითი რესურსების არამწარმოებლური დანაკარგების ხარჯზე სისტემების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა;
–განსაზღვრულია გამოთვლითი სისტემების მწარმოებლობა სიჭარბის შემცველი სისტემების როგორც ერთ, ისე მრავალქმედითუნარიან მდგომარეობაში ფუნქციონირებისას, ამოსახსნელი ამოცანის მახასიათებლების და მტყუნებათა სახეობების გათვალისწინებით;
–შეფასებულია და განსაზღვრულია ეფექტურობის მაჩვენებლები (რიგის სიგრძე, მოთხოვნის რიგში ყოფნისა და სისტემაში ყოფნის დრო);
–დადგენილია კონტროლის ოპტიმალური სახე.

image
ო. ვერულავა, რ. ხუროძე, თ. თოდუა

ქართული ნაბეჭდი სიმბოლოების
პრეპარირება

უაკ: 003.62:946.31

მონოგრაფიაში განხილულია ხელოვნური ინტელექტის შემადგენელი ნაწილის, სახეთა ამოცნობის კლასიკური ამოცანა - ნაბეჭდი ტექსტების წინასწარი დამუშავების (პრეპარირების) საკითხები, ქართული ნაბეჭდი სიმბოლოების მაგალითზე. აღწერილია დაგლუვების, დავიწროებისა და გამოსახულების ფონური სტრუქტურებით ანალიზის პრობლემები, მონოგრაფიის ავტორების მიერ ამ ამოცანების ალგორითმული და პროგრამული გადაწყვეტა.
მონოგრაფია განკუთვნილია აღნიშნულ სფეროში მომუშავე მეცნიერებისთვის, დოქტორანტების, მაგისტრანტებისა და ყველა სხვა დაინტერესებული პირისათვის.

ბ. გვასალია

სამშენებლო კონსტრუქციებისა და ნაგებობების
ოპტიმალური დაპროექტების მეთოდები

უაკ: 624.01

მონოგრაფიაში განხილულია სამშენებლო კონსტრუქციებისა და ნაგებობების დაპროექტების ტრადიციული (კერძოდ, ცილინდრული  ზამბარის, შენობა-ნაგებობის ფუძის, სამღეროვანი სიმეტრიული წამწის, მართკუთხა, უბან-უბან მუდმივ განივკვეთიანი სვეტის და  ორტესებრი კოჭის პარამეტრების გაანგარიშების) მეთოდები, როგორც არაწრფივი მათემატიკური დაპროგრამების ამოცანები. მრავალი ცვლადის, მრავალექსტრემუმიანი მიზნის ფუნქციის გლობალური ექსტრემუმის მოსანახად გამოყენებულია ოპტიმიზაციის სტოქასტიკური, სახელდობრ, შემთხვევითი ძებნისა და სიმძიმის ცენტრების მეთოდები. აღნიშნული მეთოდები დასმულ ამოცანებს ყველაზე წარმატებულად გადაწყვეტენ.
ნაშრომში განხილული რეალური ამოცანების ამოხსნის თეორიულ მასალასთან ერთად დამუშავებულია კომპიუტერული პროგრამები. პროგრამების ფუნქციონირების საილუსტრაციოდ მოყვანილია რიცხვითი მაგალითები.
მონოგრაფია გათვალისწინებულია მკითხველთა ფართო წრისათვის, მეცნიერი მუშაკების, ინჟინერ-კონსტრუქტორების, დოქტორანტების, მაგისტრანტებისა და შესაბამისი სპეციალობის სტუდენტებისათვის.

image
ს. ფირალიშვილი

გეომეტრიულ ნიველობაში დამოკიდებული
განაზომების გაწონასწორება

უაკ: 513

ნაშრომში განხილულია გეომეტრიულ ნიველობაში დამოკიდებული გაზომვების ჩატარების მეთოდები, თავისებურებანი, გამოყენების არეალი, უპირატესობანი და სირთულეები. განსაკუთრებული ყურადღება მიქცეულია ასეთი განაზომების მათემატიკური დამუშავებისადმი, რადგან სწორედ ამ მოქმედებების სირთულეა მიზეზი დამოკიდებულ განაზომებზე პრაქტიკაში უარის თქმის. განხილულია ასეთი გაზომვების თავისებურებანი, ყველა შესაძლებელი ვარიანტი და მათი გაწონასწორება რეკურენტულ-პარამეტრული ხერხით. დეტალურადაა განხილული დამოკიდებული და დამოუკიდებელი გაზომვებით შექმნილი გეომეტრიული ნიველობის ქსელების გაწონასწორება. ყველა მეთოდში დადგენილია დადებით-უარყოფითი მხარეები და მოცემულია გაწონასწორების თანმიმდევრობა, რაც საშუალებას იძლევა შეიქმნას ყველა მეთოდისათვის ერთი კომპიუტერული პროგრამა და გამარტივდეს ასეთი კომბინირებული გაზომვების მათემატიკური დამუშავება რიგითი საინჟინრო პერსონალისათვის.

მ. ივანიშვილი

სამრეწველო ფირმის მენეჯმენტი გარდამავალი
ეკონომიკის პირობებში (ქ. თბილისის
სამრეწველო საწარმოების
მაგალითზე)

უაკ: 33:339.15

მონოგრაფიაში განხილულია საქართველოში გარდამავალი ეკონომიკის დამახასიათებელი ნიშნები; გაანალიზებულია საქართველოს მრეწველობაში განხორციელებული რეფორმები; დამუშავებულია სამრეწველო ფირმაში მმართველობითი გადაწყვეტილების მიღების კონცეპტუალური საფუძვლები; მოცემულია სამრეწველო ფირმის მენეჯმენტის შეფასება და მართვის ორგანიზაციის მიკროეკონომიკური ანალიზი; ფირმის მმართველობითი პოტენციალის ანალიზისას ყურადღება გამახვილებულია მენეჯმენტის ინფორმაციულ ტექნოლოგიებზე; მოცემულია საწარმოში პერსონალის მართვის კონცეფცია და პერსონალის მართვის პრობლემების გადაჭრის პრაქტიკული მეთოდები და საშუალებები; დასაბუთებულია სამრეწველო საწარმოების ოპერაციათა მენეჯმენტის სისტემის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის გარდამავალი პერიოდისათვის; დამუშავებულია ფირმის მართვის ფუნქციური სისტემების ოპტიმიზაციის ძირითადი მახასიათებლები და საწარმოში მისი სრულყოფის მიმართულებები; დასაბუთებულია გარდამავალი ეკონომიკის პირობებში სამრეწველო საწარმოთა სტრატეგიის მართვის სრულყოფის აუცილებლობა და განსაზღვრულია მისი ძირითადი მიმართულებები; დამუშავებულია ქ. თბილისის სამრეწველო საწარმოთათვის გლობალური მენეჯმენტის სრულყოფის სტრატეგია.
გამოკვლევის შედეგებს აქვს როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული მნიშვნელობა. კვლევის შედეგად ჩამოყალიბებული დასკვნები და რეკომენდაციები შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს მენეჯმენტის საკითხებით დაინტერესებული კერძო და სახელმწიფო სტრუქტურების მიერ.

გ. შარაშენიძე

რეფრიჟერატორული ვაგონის კომპრესორის
შემსრულებელი გადაცემის დინამიკური
გამოკვლევა

უაკ: 625.23./.25

მონოგრაფიაში გამოკვლეულია რკინიგზის რეფრიჟერატორული ვაგონის მაცივარი მანქანის კომპრესორის შემსრულებელი გადაცემის მახასიათებელი პარამეტრების დინამიკა. რეალური დინამიკური ფონის მიღების მიზნით შექმნილია გადაცემის დინამიკური მოდელი ღრეჩოებით სამ სახსრულ შეერთებაში. ჩამოყალიბებულია კვლევის ზოგადი თეორიული დებულებანი დამატებით მოძრაობათა განზოგადოებული ძალებისა და კოორდინატების გათვალისწინებით. მიღებულია გადაცემის დამატებით მოძრაობათა დიფერენციალური განტოლებები კინემატიკური, ძალური და განზოგადოებული პარამეტრების ცვლილებების შესაბამისად. ჩატარებულია კვლევის თეორიულ შედეგებზე აგებული პროგრამის მიხედვით მანქანური გაანგარიშებანი და მოცემულია რეკომენდაციები კომპრესორის საიმედო მუშაობის შესახებ ოპტიმალური ღრეჩოსა და დინამიკური დატვირთვების მხედველობაში მიღებით.
წიგნი სარგებლობას მოუტანს დოქტორანტებსა და ინჟინერ-ტექნიკურ პერსონალს, ასევე მეცნიერების მუშაკებს, ვინც დაინტერესებულია ვაგონების დაგეგმარებისა და ექსპლუატაციის საკითხებით.

მ. მაცაბერიძე, ზ. გასიტაშვილი, ი. გორგიძე, გ. ჯავახაძე

სისტემური მსოფლმხედველობა და ანტიკრიზისული
სტრატეგიის პრობლემები

უაკ: 656.052

მონოგრაფიაში აღწერილია სისტემური მსოფლმხედველობის თვალსაზრისით სულიერი გავლენის, რწმენის და ცოდნის ურთიერთმიმართება, მართვის, მეცნიერული კვლევის ფუნდამენტური პრობლემების ტიპოლოგია.
სისტემური მსოფლმხედველობა შეუცვლელია ანტიკრიზისული პრობლემატიკის დამუშავებისათვის. ნაშრომში განხილულია ეკონომიკური ვარდნის შეჩერების და ლიდერის პოზიციის დაბრუნება-განვითარების ამერიკული მოდელის ზოგიერთი მნიშვნელოვანი ფრაგმენტი, ასევე იაპონიის საოცარი ეკონომიური ზრდის ძირითად მიზეზთა ზოგადკონცეპტუალური თავისებურებანი. აღწერილია თანამედროვე „სიტუაციური ცენტრების“ ფუნქციონირების სტრატეგიები, სადაც ღებულობენ საკვანძო, სისტემურ გადაწყვეტილებებს მრეწველობისათვის, ეკონომიკისა და პოლიტიკისათვის, სადაც ხდება მოდელირება ყველანაირი კრიზისული სიტუაციისა, სამხედრო-პოლიტიკური ხელმძღვანელობისა და სხვადასხვა სახის სწრაფი რეაგირების სამსახურებისათვის.
მონოგრაფია განკუთვნილია უმაღლესი სკოლის ყველა დონის სტუდენტისათვის და ნაშრომში განხილული პრობლემატიკით დაინტერესებული მკითხველისათვის.
 

შ. გაგოშიძე

წყლის პერიოდულ ტალღურ მოძრაობათა
გაანგარიშების ანალიზური მეთოდები

უაკ: 531.717.8:532.59

მონოგრაფია ეძღვნება წყლის დამყარებული ტალღური მოძრაობების თეორიულ კვლევას ზღვებისა და მდინარეების სანაპირო არეებსა და გრძივი განფენილობის ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებში (წყალსაცავებში, არხებში და ა.შ.). მონოგრაფიაში განხილული ამოცანები წყდება პირდაპირი და ასიმპტოტური მეთოდების გამოყენებით. მიღებულია სრულიად ახლებური შედეგები ზღვის ტალღების რეფრაქციისა და დინებებზე ტალღების გავრცელების წრფივ თეორიაში.
თუ გავითვალისწინებთ, რომ აღნიშნულ სფეროში ქართულ ენაზე ფაქტობრივად არ არსებობს ორიგინალური ნაშრომი, უნდა მივიჩნიოთ, რომ მონოგრაფია, მასში განხილული თემატიკით, განსაკუთრებული ინტერესის მატარებელია ინჟინერ-ჰიდროტექნიკოსებისა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო და ენერგეტიკის ფაკულტეტების სტუდენტებისა და დოქტორანტებისთვის. მასში მიღებული შედეგები მიზანშეწონილია საფუძვლად დაედოს საქართველოში პირველი ნორმატიული დოკუმენტების შემუშავებას საზღვაო და სამდინარო ჰიდრომშენებლობაში.
ნაშრომი შესრულებულია შოთა რუსთაველის სამეცნიერო გრანტ FR35/9-120/14-ის ფარგლებში.

image
ლ. ბოცვაძე, ო. გელაშვილი, დ. შარაბიძე

სატრანსპორტო ლოგისტიკისა და მიწოდებათა
ჯაჭვის ეფექტიანობის მეთოდოლოგიური
საფუძვლები

უაკ: 658.7(075)

მონოგრაფიაში განხილულია მიწოდებათა ჯაჭვების მართვაში გადაზიდვისა და დასაწყობების, დაპროექტებისა და ორგანიზაციის თეორიული და პრაქტიკული საკითხები.
მოცემულია მიწოდებათა ჯაჭვის განსაზღვრა და დახასიათება. შესწავლილია მიწოდებათა ჯაჭვი, როგორც ტექნიკურ-ეკონომიკური სისტემა, მისი ჩამოყალიბების თანამიმდევრობა, მოყვანილია მისი საინფორმაციო უზრუნველყოფა და ხარისხის მენეჯმენტის სისტემა, შესაძლო რისკები მიწოდებათა ჯაჭვის მუშაობის დროს.
მონოგრაფია სრულყოფილად აღწერს მიწოდების პროცესში ყველა ბიზნესპროცესს, რაც ხელს შეუწყობს მიწოდებათა ჯაჭვში მიმდინარე ბიზნესპროცესებს და მათი მომავალი ლოგისტიკის პროფესიულ ზრდას. ეს პროცესი ძალზე აქტუალურია მომავალი პროფესიონალების შემდგომი ზრდისთვის.
მონოგრაფია განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ლოგისტიკის, მიწოდებათა ჯაჭვის, ბიზნესის მართვის, გადაზიდვების ორგანიზაციისა და მართვის სპეციალობის მაგისტრანტებისა და პროფესორ მასწავლებლებისათვის. იგი გამოადგებათ ბიზნესმენებსა და მეწარმეებს.

image
ნ. თურქია, ვ. ბანცაძე

სიმეტრიული და არასიმეტრიული დამყარებული
რეჟიმები ელექტრულ სისტემებში

უაკ: 512.83

წიგნის პირველ ნაწილში განხილულია დამყარებული რეჟიმების ანალიზის თანამედროვე მეთოდები, რომლებიც იყენებს მატრიცული ალგებრისა და ტოპოლოგიური ანალიზის ელემენტებს, აწარმოებს რეჟიმის პარამეტრების გაანგარიშებას ძაბვის სხვადასხვა საფეხურიან ქსელში ტრანსფორმაციის კოეფიციენტის გათვალისწინებით.
მეორე ნაწილი ეთმობა არასიმეტრიული რეჟიმების ანალიზსა და მისი პარამეტრების გაანგარიშების მეთოდების ჩამოყალიბებას. წარმოდგენილი მეთოდი განსხვავებულია არსებული მეთოდებისაგან. იგი იძლევა ერთდროული არასიმეტრიული დაზიანების ანალიზისა და გაანგარიშების საშუალებას.
მოცემული რთული ავარიული რეჟიმების გაანგარიშების მეთოდი იყენებს ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორ გიორგი კოსტანიანის მიერ შემოთავაზებულ პრინციპს – არაერთ ფაზა დაზიანებების წარმოდგენა ერთფაზა დაზიანებების ზედდებით. დამუშავებული გვაქვს ამ მეთოდის შემდგომი განვითარება და სათანადო მათემატიკური აპარატი, მიღებული გვაქვს ერთდროული ასიმეტრიების აღმწერი მათემატიკური მოდელი.
მონოგრაფია განკუთვნილია მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებისა და ამ დარგში მომუშავე სპეციალისტებისათვის.

image
ლ. ბოცვაძე, ო. გელაშვილი, დ. შარაბიძე

მიწოდებათა ჯაჭვის მენეჯმენტი

უაკ: 658.78(075)

მონოგრაფიაში დამუშავებულია საქართველოს სატრანსპორტო ლოგისტიკის სისტემის მიწოდებათა ჯაჭვების ორგანიზაციულ-ფუნქციური სტრუქტურის კვლევის მეთოდოლოგია, რომელშიც ჩამოყალიბებულია მისი შექმნისა და განვითარების პრინციპები.
SCM-ის კონცეფცია არის ბიზნესის სტრატეგია მიწოდებათა ჯაჭვში. საქმიანობის ყველა სახის დაგეგმვა და მართვა წარმოადგენს ინტეგრალური ლოგისტიკის კონცეფციის ბუნებრივ გავრცელებასა და განვითარებას ფუნქციათა და ორგანიზაციათა შორის ლოგისტიკის კოორდინაციის თვალსაზრისით. SCM არის საკვანძო ბიზნესპროცესების მართვა.
მონოგრაფიაში წარმოდგენილი მასალა დაფუძნებულია მიწოდებათა ჯაჭვის მართვის ლოგისტიკის ოპერაციების ჩატარების სისტემური მართვის უცხოურ გამოცდილებაზე. მათი უნიკალურობა და ორიგინალობა ლოგისტიკის ორგანული პრობლემების კომპლექსური განხილვა და გადმოცემაა მიწოდებათა ჯაჭვების კოორდინირებული და ინტეგრალური ურთიერთკავშირი. განხილულ დებულებებს გარდა აკადემიური დანიშნულებისა სამეცნიერო მეთოდოლოგიური მნიშვნელობაც აქვს: მასში გადმოცემულია ეროვნული საექსპორტო პროდუქციის გლობალური მიწოდებათა ჯაჭვის აგების მეთოდოლოგიური საფუძვლები ინტერმოდალიზმის, სატრანსპორტო დერეფნებისა და მიწოდებათა ჯაჭვების კონტეინერმზიდებით საკონტინენტთაშორისო ტრანსპორტების ასპექტში.
მონოგრაფია შედგება შვიდი ნაწილისაგან: შესავალი მიწოდებათა ჯაჭვების მართვაში; კონკურენცია ლოგისტიკის საფუძველზე განვითარებულ საბაზრო ურთიერთობათა პირობებში; ოპერაციები ლოგისტიკაში; მიწოდებათა ჯაჭვების ინტეგრაცია; მიწოდებათა ჯაჭვების საკვანძო ბიზნესპროცესების მართვის საფუძვლები: საინფორმაციო სისტემები მიწოდებათა ჯაჭვებში, მომავლის ლოგისტიკა.
მონოგრაფია სრულყოფილად აღწერს მიწოდებათა პროცესში მიმდინარე ყველა ბიზნესპროცესს. იგი ხელს შეუწყობს მიწოდებათა პროცესში მომავალი ლოგისტიკის პერსონალის შემდგომ პროფესიულ ზრდას ახალი, მოწინავე მომავლის შექმნის თვალსაზრისით.
გამოცემა განკუთვნილია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების, სატრანსპორტო ლოგისტიკის, ბიზნესადმინისტრირების, სატრანსპორტო გადაზიდვების ორგანიზაციისა და მართვის სპეციალობის მაგისტრანტების, დოქტორანტებისა და პროფესორ-მასწავლებლებისათვის. მონოგრაფია ორიენტირებულია საქმიანი ადამიანების ფართო აუდიტორიაზე, რომლებიც დაკავშირებულია მიწოდებათა ჯაჭვების მართვასთან, წარმოებასთან, ხელმძღვანელობასთან, თანამშრომლებთან, სატრანსპორტო-საექსპედიციო ფირმების, კომპანიათა მწარმოებლების, სავაჭრო კომპანიების, განსაკუთრებით შესყიდვების განყოფილების, მიწოდებისა და ლოგისტიკის განყოფილების მენეჯერებთან.

М. Цинцадзе, Г. Манвелидзе, А. Нариманидзе†, Н. Маисурадзе, Т. Гиоргадзе, И. Гвелесиани

ИЗОНИКОТИНОИЛГИДРАЗОН ФУРФУРАЛЬАЦЕТОНА (ЛАРУСАН) И ЕГО КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ С МЕТАЛЛАМИ

УДК: 548.315

В монографии ”Изоникотиноилгидразон фурфуральацетона (ларусан) и его координационные соединения с металлами” приведены: краткая справка о методах исследования, данные по исследованию физико-химических свойств координационных соединений металлов с изоникотиноилгидразоном фурфуральацетона. С применением неводных (этанол, ацетон) или смешанных (вода-этанол) растворителей синтезировано 37 новых координационных соединений металлов с ларусаном. Установлена кристаллическая структура ларусана-моно­гидрата изоникотиноилгидразона фурфуральацетона. В книге также приведен анализ опубликованных структурных данных и теоретический (полуэмпирический) анализ колебаний координированных групп.
Данные о строении соединений получены при использовании современных физических и физико-хими­ческих методов исследования.
Монография предназначена для научных работников, химиков-неоргаников, магистрантов и студентов старших курсов химических специальностей.
Книга рассчитана на химиков, биологов, преподавателей высших учебных заведений, магистрантов и докторантов, и для всех заинтересованных лиц в этой области.
Обсуждение литературных данных и результатов ИК спектроскопии и рентгеноструктурного анализа (ведение и глава 1, 2,)  принадлежит д.х.н., проф. М.Цинцадзе; Разработка методики, условия синтеза и синтез координационных соединений (глава 1, 4 и 6) принадлежит к.х.н. Г.М. Манвелидзе и  к.х.н.  А.П. Нариманидзе; испытание противотуберкудезной активности координационных соединений -  к.х.н. Н.Л. Маисурадзе и -  к.м.н. И.О. Гвелесиани (глава 3); квантово-химическое исследование и обсуждение результатов (глава 5)  - к.х.н. Т.З. Гиоргадзе.

ლ. გრიგალაშვილი

საბუღალტრო აღრიცხვისა და აუდიტის თანამედროვე
მდგომარეობა საქართველოში და მისი
განვითარების პერსპექტივები

უაკ: 657:657.63

მონოგრაფიაში გამოკვლეულია საქართველოს საბუღალტრო აღრიცხვა-ანგარიშგების, სახელმწიფო ფინანსური კონტროლისა და აუდიტის თანამედროვე მდგომარეობა და შემოთავაზებულია მისი სრულყოფის წინადადებები; გაანალიზებულია უცხოეთში არსებული სააღრიცხვო და ფინანსური კონტროლის სისტემები, ქართველი და უცხოელი მეცნიერ-მკვლევრების ნაშრომები, რეფორმის განხორციელების საკითხებში გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნების გამოცდილება და ამის საფუძველზე შემუშავებულია გასატარებელ ღონისძიებათა ერთობლიობა.
ნაშრომი გარკვეულ დახმარებას გაუწევს ახალგაზრდა მეცნიერ-მკვლევრებს და ზოგადად აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და ფინანსური კონტროლის საკითხების შესწავლით დაინტერესებულ პირებს.

image
ს. ბიწაძე

მაგნიტურჰიდრავლიკური საბიძგებლები

უაკ: 621.3.042

მონოგრაფიაში განხილულია მაგნიტურჰიდრავლიკური საბიძგებელას ჩვენ მიერ შემუშავებული, საავტორო მოწმობებით დაცული, თხუთმეტი ორიგინალური კონსტრუქცია, მათი თეორიული და ექსპერიმენტული კვლევის შედეგები. გადაწყვეტილია საბიძგებელას დინამიკის ზოგიერთი ამოცანა.
აღწერილია საბიძგებლების ლაბორატორიული გამოცდისათვის სპეციალურად შექმნილი სტენდი, რომელზეც ჩატარდა ზოგიერთი იმ პროცესის იმიტირება, რომლებიც გვხვდება მაგნიტურჰიდრავლიკური საბიძგებელას გამოყენებისას ტვირთამწე მანქანების მუხრუჭებსა და სხვა მანქანა-დანადგარებში. მოცემულია სტენდზე გამოცდის მეთოდიკა. მოყვანილია ხანგრძლივი ჩართვის რეჟიმში მუშაობისთვის განკუთვნილი მაგნიტურჰიდრავლიკური საბიძგებლების მართვის ორიგინალური ელექტრული სქემები.
დასახულია მაგნიტურჰიდრავლიკური საბიძგებლების ტექნიკური მახასიათებლების, მუშაუნარიანობისა და ხანგამძლეობის გაუმჯობესების გზები.
მონოგრაფია გამოადგებათ იმ მკვლევრებს, კონსტრუქტორებს, ინჟინრებსა და სტუდენტებს, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან მაგნიტურჰიდრავლიკური საბიძგებლებით, მათი დაპროექტებითა და დინამიკის ამოცანებით.

image
ე. ჩხაიძე, ნ. ნეფარიძე, დ. ხარაძე

უჯერი ბმების შემცველი პოლიმერები, მათი სინთეზი,
თვისებები და გამოყენება

უაკ: 541.6:678.7

მონოგრაფია ეძღვნება უჯერი ბმების შემცველ პოლიმერებს. მასში აღწერილია უჯერი როგორც კარბოჯაჭვური, ისე ჰეტეროჯაჭვური პოლიმერების სინთეზი, განხილულია მათი ძირითადი თვისებები და გამოყენების არეალი. თავმოყრილი და გაანალიზებულია ამ სფეროში გამოქვეყნებული უმნიშვნელოვანესი ლიტერატურული  მასალა. ტექნიკური დანიშნულების უჯერი ჰეტეროჯაჭვური პოლიმერებიდან განხილულია სამრეწველო პოლიესტერები, პოლიამიდები, პოლიესტერამიდები, ეპოქსიფუმარატული ფისები, პოლიურეთანები (თავები 2.1., 2.2.). მონოგრაფიის გამორჩეული ნაწილია მე-3 თავი – ჰეტეროჯაჭვური პოლიმერები ბიოსამედიცინო გამოყენებისათვის, რომელშიც აღწერილია უჯერი ბმების შემცველი სხვადასხვა კლასის პოლიმერები (პოლიესტერები, პოლიამიდები, პოლიესტერამიდები, პოლიანჰიდრიდები, პოლიესტერების თანაპოლიმერები აკრილატებთან, ვინილ-პიროლიდონთან და სხვ.), რომლებიც იქმნებოდა სპეციალურად ბიოსამედიცინო მიზნებისათვის. მონოგრაფიის მე-4 თავი ეძღვნება უჯერი ბმებით მოდიფიცირებულ პოლიმერებს. ასევე, მნიშვნელოვანი ნაწილი აქვს დათმობილი ავტორების მიერ განხორციელებულ კვლევებს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, კერძოდ, ბიოსამედიცინო პოლიმერებისა და ბიომასალათა კვლევის ცენტრში.
მონოგრაფიის ავტორების მიერ აღწერილია ბუნებრივი ამინომჟავების ბაზაზე მათ მიერ მიღებული სხვადასხვა კლასის AABB ტიპის ჰეტეროჯაჭვური პოლიმერების სინთეზი, რომლებიც გამოცდილია პოლიმერ-მატარებლებისა და მატრიქსების სახით სამკურნალო პრეპარატებისა და ფერმენტების იმობილიზაციისათვის, ფარმაკოლოგიურად აქტიური კომპოზიტების, ფოროვანი  მასალების, მიკრო- და ნანონაწილაკების და სხვათა მისაღებად.
მონოგრაფია მნიშვნელოვანი ნაშრომია ბიოპოლიმერების და სამედიცინო დანიშნულების მასალათმეცნიერების მიმართულებით.
წიგნი დიდ სარგებლობას მოუტანს როგორც დარგით დაინტერესებულ სტუდენტებს, ისე ამ სფეროში მოღვაწე მეცნიერებს.

 

მ. ასლანიშვილი

სანსარა
სიკვდილისა და სიცოცხლის წრებრუნვა

უაკ: 577:577.7

სანსარა სიცოცხლისა და სიკვდილის წრებრუნვაა სამყაროში.
სიცოცხლისა და სიკვდილის კონცეპტები კულტურის საკვანძო კონცეპტებია. ამ კონცეპტების ანალიზმა საშუალება მოგვცა გამოგვევლინა მოცემული კონცეპტების ენობრივი მანიფესტაციის ნაციონალურ-კულტურული სპეციფიკა ინგლისურ, რუსულ და ქართულ ენებში.
კვლევის შედეგების (ან მონოგრაფია) გამოყენება შესაძლებელია ლექციათა კურსში ლინგვოკულტუროლოგიაში, ფრაზეოლოგიაში, ლინგვოგეოგრაფიაში, ეთნოლინგვისტიკაში უნივერსიტეტების ფილოლოგიურ ფაკულტეტებზე და აგრეთვე კონცეპტთა ლექსიკონის შექმნის პრაქტიკაში.

ჯ. დოჭვირი

გენერატორების მართვა უკუკავშირებით

უაკ: 621.313

განხილულია მუდმივი და ცვლადი დენის გენერატორების უკუკავშირებიანი მართვის სისტემები. მათი მუშა (სტატიკური და დინამიკური) რეჟიმების გასაანალიზებლად გამოყენებულია ავტომატური მართვის თეორიაში ცნობილი მეთოდები. გადაწყვეტილია რეგულატორების და კორექტორების დინამიკური ოპტიმიზების ამოცანები როგორც ანალოგური, ციფრული მართვისას.
განკუთვნილია მათთვის, ვისაც აინტერესებს გენერატორების ძაბვის სტაბილიზაციის უკუკავშირიანი სისტემების მუშაობა.

image
ნ. ლოლაძე, მ. წეროძე

ალმასის სინთეზის ფიზიკურ-ქიმიური
ასპექტები Ме-С სისტემაში

უაკ: 549.211; 621.921.34:

მონოგრაფიაში განხილულია გრაფიტი-ალმასი ფაზური გარდაქმნის თერმოდინამიკა. განსაკუთრებული ადგილი ეთმობა ნახშირბადის მეტასტაბილური ფორმების ალმასთან ფაზური წონასწორობის საკითხებს. განხილულია ალმასის კრისტალების ნუკლეაციისა და ზრდის საკითხები   Ме-С სისტემაში. ექსპერიმენტული მონაცემების საფუძველზე, გამოთქმულია მოსაზრება ჰეტეროგენული პროცესის მიმდინარეობის შესახებ კოლოიდური მექანიზმით. დიდი მოცულობის ექსპერიმენტულ მასალაზე დაყრდნობით,  მოცემულია ალმასის კრისტალის მასურ-სპონტანური კრისტალიზაციის ფიზიკურ-ქიმიური ასპექტები ზემაღალი წნევისა და ტემპერატურის პირობებში. განსაზღვრულია სინთეზის წარმმართველი  ძირითადი თერმოდინამიკური და კინეტიკური ფაქტორები. ალმასის კრისტალიზაციის პროცესის გამოვლენილი ძირითადი კანონზომიერებების საფუძველზე შექმნილია ახალი სარეაქციო კაზმები და ზემაღალი წნევის სარეაქციო უჯრედში მათი განლაგების ახალი სქემები.
ნაშრომი განკუთვნილია ზემაღალი წნევისა და ტემპერატურის პირობებში ზესალი მასალის მიღების სფეროში მოღვაწე მეცნიერების, სამეცნიერო ხარისხის მაძიებლების, ქიმიურ-მეტალურგიული და ფიზიკურ-ქიმიური ფაკულტეტების სტუდენტებისათვის.

ა. ფრანგიშვილი, ზ. აზმაიფარაშვილი, ნ. ოთხოზორია, მ. ნარჩემაშვილი

რხევითი სისტემების ინფორმაციული პარამეტრების
განსაზღვრის მეთოდებისა და საშუალებების
შემუშავება, კვლევა და ანალიზი

უაკ: 62-5

მონოგრაფიაში წარმოდგენილია  მართვის სისტემებისათვის განკუთვნილი რხევითი სისტემების ძირითადი ინფორმაციული პარამეტრების მაღალი სიზუსტით განსაზღვრის მეთოდები და საშუალებები. დეტალურადაა აღწერილი შემოთავაზებული მეთოდების ალგორითმები და შესაბამისი მოწყობილობების მუშაობის პრინციპები. შემუშავებულია ანალიტიკურ-იმიტაციური მოდელი, რომლის საშუალებითაც განხორციელებულია როგორც არსებული, ისე შემოთავაზებული მეთოდებისა და მათი მარეალიზებელი მოწყობილობების კვლევა და ანალიზი, გამოვლენილია ის აპარატურული ფაქტორები, რომლებიც არსებით გავლენას ახდენს განსაზღვრის სიზუსტეზე. დადგენილია შემუშავებული მეთოდების და მოწყობილობების უპირატესობები არსებულ მეთოდებთან შედარებით.
განკუთვნილია შესაბამისი დარგის დოქტორანტებისა და სპეციალისტებისათვის.

ნ. ჯორჯიკია

საქართველოს საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ცხოვრების ისტორიიდან
(XX საუკუნის 40-იანი წლები და 50-იანი წლების დასაწყისი)

უაკ: 93/99

ნაშრომში განხილულია საქართველოს XX საუკუნის ისტორიის უმნიშვნელოვანესი პერიოდის 40-იანი წლებისა და 50-იანი წლების დასაწყისის საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მოვლენები, რაც ჯერ მსოფლიო ომის მკაცრი საჭიროებით, შემდეგ კი „ცივი ომის“ დაწყებიდან გამომდინარე გარემოებით იყო განპირობებული.
ახალი საარქივო მასალის გამოყენების საფუძველზე ნაჩვენებია მრავალი დღემდე ნაკლებად ცნობილი მოვლენა და ფაქტი. ნაშრომში გამოთქმული არაერთი ავტორისეული დებულება, კრიტიკული აზრი თუ დასკვნა ახლებურად წარმოაჩენს ეპოქის ისტორიულ ეპიზოდებსა და პროცესებს.
ნაშრომი გათვალისწინებულია მკითხველთა ფართო საზოგადოებისათვის.

გ. ტალახაძე

ადამიანის პრობლემა ძველქართულ მწერლობასა და ფილოსოფიაში (უძველესი ხანიდან XIV საუკუნემდე)

უაკ: 7.041(479.22)

მონოგრაფიაში გადმოცემულია ადამიანის ბუნების არსის გამოკვლევა უძველესი ეპოქიდან XIV საუკუნემდე. ამ მიზნის შესაბამისად, გაანალიზებულია ადამიანის ბუნება ქრისტიანობამდელ აზროვნებაში, შემდეგ ხდება მისი განვითარება IV–X საუკუნეების ქართული ჰაგიოგრაფიის „ოქროს ხანაში“, VII–X საუკუნეებში, როცა ჩამოყალიბდა ქართული მართლმადიდებლური იდეოლოგია. ნაჩვენებია IV–VI საუკუნეებში შემოსული ქრისტიანული სარწმუნოების დამკვიდრების რთული პროცესი, შემდეგ მიმდინარეობს ადამიანის ახლებური ანუ შემოქმედის უნარის მქონის გააზრება XI–XIII საუკუნის ქართულ კულტურაში, რაც მთავრდება დასკვნით.
მონოგრაფია განკუთვნილია სტუდენტების სასწავლო კურსისათვის, მეცნიერებისა და საზოგადოებისათვის.

М. Сирадзе, И. Бердзенишвили

Масла растительные
Химический состав и совершенствование
технологии рафинации

УДК: 665.3

В издании приведены современные сведения о технологических процессах производства и рафинации  растительных масел.
Книга охватывает характеристику масличного сырья и растительных масел,  сопутствующих жирам веществ, продуктов переработки. Рассмотрен химический состав различных растительных масел и прогрессивные методы их рафинации. Изложены научные и технологические основы промышленных процессов рафинации.
Расширено описание новых процессов и схем рафинации хлопкового масла.
Даны новые хроматографические методы контроля фосфолипидов и приведены краткие сведения по межфазной активности сопутствующих веществ масел.
Изложены общие приемы исследования окислительных процессов на разных стадиях рафинации растительных масел.
Следует отметить научную новизну в разделе - совершенствование технологии щелочной рафинации хлопкового масла.
При разработке монографии использованы результаты трудов ведущих научных школ в  химии и технологии жиров, а также собственные разработки в этой области.
Приведен богатый материал, полезный в повседневной практической работе работников масложировой отрасли.
Книга предназначена для инженерно-технических и научных работников, работающих в области масложировой промышленности, студентов, докторантов и преподавателей вузов пищевых специальностей.

М. Шилакадзе

Триботехника

УДК: 539.62

Изложены  научные положения в области триботехники – сведения о теоретических и экспериментальных основах трения и путях их рационального использования в инженерной практике. Предложены методики инженерного расчета узлов трения и необходимые материалы для их внедрения в справочную литературу. Особое внимание уделено разработанным в Грузинском Техническом Университете расчетам подшипников скольжения в условиях сухого и граничного трения. Представ­лены конструктивные решения опорных узлов и рекомендации по выбору их параметров, рассмотрены основы безизносного трения – эффект избирательного переноса.
Работа предназначена для исследователей, конструкторов-механиков, инженеров, занятых проектированием, эксплуатацией и ремонтом машин, а также как учебное пособие для студентов всех механических специальностей вузов при изучении курса „Триботехника“.

image
რ. არველაძე

ენერგეტიკული კრიზისი
საქართველოში

უაკ: 620.9:338.97

წიგნში აღწერილია მეოცე საუკუნის ბოლო ათწლეულში საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ საქართველოში შექმნილი მძიმე ენერგეტიკული კრიზისი, მოცემულია მისი გამომწვევი მიზეზების ანალიზი და დაძლევის გზების ძიება.

 

ზ. კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე, გ. ტაბატაძე, ნ. დარახველიძე

სიალონური და მცირევოლფრამიანი
კომპოზიციური მასალები

უაკ: 546.261+546.171.1

მონოგრაფიაში განხილულია სიალონური და მცირევოლფრამიანი კომპოზიციური მასალების მიღების ტექნოლოგიები და მათში მიმდინარე ფიზიკურ-ქიმიური პროცესები; მოცემულია მასალათა თვისებები და მათი გაუმჯობესების გზები, მასალათმცოდნეობის საკითხები, შესწავლილია მასალათა აღნაგობა, გარე და შიგა ფაქტორების ზემოქმედება მასალათა თვისებებსა და სტრუქტურულ ცვლილებებზე. მოცემულია მათი გამოყენების სფეროები.
მონოგრაფია განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის თანამშრომლების, ბაკალავრების, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის, ასევე საინტერესო იქნება სამშენებლო, სატრანსპორტო, მანქანათმშენებლობის სპეციალობის მეცნიერებისა და სტუდენტებისათვის.

image
მ. დემეტრაძე, †რ. ჩაგუნავა, ნ. კუციავა

პრაქტიკული ქიმიის მიღწევები დასავლეთ საქართველოში
(XVII საუკუნის პირველი ნახევარი)

უაკ: 54(479.2)

მონოგრაფიაში განხილულია XVII ს-ის I ნახევრის დასავლეთ საქართველოს სამრეწველო და ხელოსნური წარმოებები, აგრეთვე სოფლის მეურნეობის იმ დარგების საქმიანობა, რომელთა მიღწევებშიც ძირითადი როლი პრაქტიკულმა ქიმიამ შეასრულა.
ხალხური ფარმაციის, ლევან დადიანის ცნობილი საოქრომჭედლო სახელოსნოს და ცეცხლსასროლი იარაღის წარმოებაში თვალსაჩინო მიღწევები მნიშვნელოვანი შენაძენია საქართველოში ქიმიის განვითარების ისტორიული პროცესისათვის.
მონოგრაფიაში მოყვანილი მონაცემები შეიძლება გამოყენებულ იქნეს, როგორც საქართველოში ქიმიის ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო პერიოდის ღირსეულად წარმოსაჩენად, ისე ზოგად სამოქალაქო ისტორიაში ამავე პერიოდის უფრო სრულყოფილი წარმოდგენისათვის.

image
დ. ჯაფარიძე, ნ. გიორგიშვილი

საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსის
საშუალოვადიანი პროგნოზირება
და დაგეგმვა

უაკ: 620.9:657.62

მონოგრაფია ეძღვნება საქართველოსთვის განსაკუთრებულად აქტუალურ პრობლემას, ენერგეტიკული ბალანსის საშუალოვადიან პროგნოზირებასა და დაგეგმვას. პრობლემის გადაწყვეტისადმი მიძღვნილი მეცნიერული კვლევების, მეთოდების, მიღებული შედეგების ანალიზისა და საკითხის შესწავლით კომპლექსური მიდგომის საფუძველზე შემუშავებულია ქვეყნის ენერგეტიკული ბალანსის გრძელვადიანი პროგნოზირებისა და დაგეგმვის ჰიბრიდული მათემატიკური მოდელი, რომელშიც გათვალისწინებულია რეგრესული ანალიზის, მრავალფაქტორიანი მოდელისა და ხელოვნური ნეირონული ქსელების ერთობლივი გამოყენება. აღნიშნული მოდელით შესრულებულია საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსის საშუალოვადიანი პროგნოზი და დაგეგმვა. ნაშრომში ჩამოყალიბებულია ქვეყნის ენერგეტიკული ბალანსის  პროგნოზირებისა და დაგეგმვის ერთიანი მეთოდიკა. იგი ატარებს უნივერსალურ ხასიათს და მისი მეშვეობით შესაძლებელია წარმოების ნებისმიერი დარგის საშუალოვადიანი პროგნოზირება და დაგეგმვა.
მონოგრაფია განკუთვნილია ენერგეტიკის განვითარების პროგნოზირებით და დაგეგმვით დაინტერესებულ სამეცნიერო, ასევე პრაქტიკულ სფეროში მოღვაწე სპეციალისტებისათვის, შესაბამისი პროფილის უმაღლესი სასწავლებლების პროფესორ-მასწავლებლებისა და სტუდენტებისათვის.

დ. ბიბილეიშვილი, ქ. მახაშვილი, ა. გრიგოლიშვილი

ჩამდინარე წყლების მონიტორინგი

უაკ: 628.3

მონოგრაფია ეძღვნება ჩამდინარე წყლების დაბინძურების ხარისხის მაჩვენებლების კვლევისა და მონიტორინგის მეტად აქტუალურ საკითხებს. განხილულია საქართველოს რამდენიმე მდინარის ხარისხობრივი შეფასება აღწერითი (დესკრიფციული) მოდელებით, წყალსარგებლობის კატეგორიების მიხედვით. ყურადღება ეთმობა ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ერთ-ერთი მეთოდის – კოაგულაციის მნიშვნელობასა და გამწმენდი საშუალების (კოაგულანტის და ფლოკულანტის) დოზირების საკითხს. აღწერილია ამ პროცესის კონტროლის ანალიტიკური ხელსაწყო, რომელიც ეფუძნება კონდუქტომეტრულ მეთოდს. ნაშრომში მოცემულია ასეთი ხელსაწყოს სტრუქტურა.
განკუთვნილია არა მარტო დარგის მეცნიერებისა და სპეციალისტებისათვის, არამედ შესაბამისი სპეციალობის სტუდენტებისათვის.

image
მ. ბიბილური

ნეიტრონული დასხივების გავლენა სამშენებლო
კონსტრუქციებში გამოყენებული მასალების
საიმედოობაზე

უაკ: 66.085.6

მონოგრაფიაში განხილულია რადიაციული დასხივების პროცესში მასალის თვისებების მახასიათებლებსა და დასხივების დოზებს შორის ურთიერთკავშირი, რაც მნიშვნელოვანია მასალის თვისებების დიაგნოსტიკისა და პროგნოზირების საკითხისათვის. კონსტრუქციის გაანგარიშების მათემატიკური მეთოდი მნიშვნელოვანია რეაქტორის საკონსტრუქციო მასალების საიმედოობის პრობლემისათვის.
ნაშრომში მოცემულია მაღალი ენერგიების ნაწილაკებით დასხივებული ლითონებისაგან დამზადებული კონსტრუქციული კვანძების და მთლიანად წამწის სიმტკიცისა და დეფორმაციის კვლევის შედეგები.
ნაშრომი გამოადგება საინჟინრო ფიზიკისა და სამშენებლო სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებს, ასევე მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს. ვფიქრობთ, იგი საინტერესო იქნება იმ მეცნიერი თანამშრომლებისთვისაც, რომლებიც მოღვაწეობენ საინჟინრო ფიზიკასა და სამშენებლო მექანიკაში.

მ. გოგოტიშვილი, ჯ. ლომიძე

საქართველოს ძელქვნარები და მათი გავრცელება-გამოყენების პერსპექტივები

უაკ: 58:634.0.16

მონოგრაფიაში განხილულია ძელქვის ბიოეკოლოგიური თავისებურებები, ხელოვნური კორომების გაშენებისა და ამ კორომების ექსპლუატაციის ეკოლოგიურად უვნებელი ტექნოლოგიური სქემები, ამ სქემების განხორციელებისთვის საჭირო ბაგირ-ბლოკური საბაგირო მორსათრევი დანადგარები, რომლებიც უზრუნველყოფს პერსპექტივაში  მოსალოდნელი ტყეკაფების ათვისებისთვის საჭირო ოპერაციების განხორციელებას მაქსიმალურად მექანიზებული წესით.
ნაშრომი დახმარებას გაუწევს სატყეო დარგში მომუშავე მეცნიერ მუშაკებს, კონსტრუქტორებს, დოქტორანტებს, მაგისტრანტებს და ბაკალავრიატის  სტუდენტებს.

image
ი. ქვარაია

მშენებლობის პროცესში გამოვლენილი დაზიანებების
და ნაკლოვანებების აღმოფხვრა

უაკ: 624.05

მონოგრაფიაში განხილულია ქ.თბილისში, მახათას მთაზე მშენებარე ივერიის ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძრის სარდაფის სართულის დასრულების შემდეგ, რკინაბეტონის მზიდ კონსტრუქციებში გამოვლენილი ხარვეზებისა და ნაკლოვანებების აღმოფხვრის ღონისძიებები. კერძოდ, ყოველმხრივ გამოკვლეულ იქნა აღნიშნული კონსტრუქციების ფიზიკური მდგომარეობა, ბეტონის სიმტკიცე, როგორც ურღვევი მეთოდით, ისე ცილინდრული ნიმუშების ამოჭრით. შედგენილ იქნა კონსტრუქციების გამაგრების პროექტი და განხორციელდა მათი სრულფასოვანი რეაბილიტაცია. შედეგად აღდგენილ იქნა ყველა კონსტრუქციის მზიდუნარიანობა, გასწორდა არასწორად განლაგებული არმატურის ნაშვერების მდებარეობა და წარმატებით გაგრძელდა მიწისზედა სამუშაოების წარმოება.
მონოგრაფია განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების სამშენებლო სპეციალობის ბაკალავრების, მაგისტრანტების, დოქტორანტების და მშენებლობის დარგის სპეციალისტებისათვის. 

image
ი. ქვარაია

რკინაბეტონის გუმბათ-თაღოვანი გადახურვების
მოსაწყობი საყალიბო სისტემების აგების
მეთოდები და რეალიზაციის
მაგალითები

უაკ: 624.05

მონოგრაფიაში განხილულია რკინაბეტონის მონოლითური სამუშაოების შესრულებისას გუმბათ-თაღოვანი გადახურვების მოსაწყობი ხის ყალიბების აგების მეთოდები და მათი გამოყენების პრაქტიკული მაგალითები. კერძოდ, ქ.თბილისში, მახათას მთაზე ივერიის ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძრის მშენებლობის მიმდინარეობის დროს, მისი არქიტექტურული გადაწყვეტის თავისებურებიდან გამომდინარე, საჭირო გახდა არა მარტო გუმბათ-თაღოვანი გადახურვების, არამედ შენობის არაერთი სხვა ნაწილის ყალიბებისა და საყალიბო სისტემების არასტანდარტულად დამზადება. მრავალი ახალი და საინტერესო ღონისძიების გატარების შედეგად, მნიშვნელოვნად გამარტივდა აღნიშნული კონსტრუქციული ელემენტების მისაღები საყალიბო სისტემების დამზადების, მათი სამუშაო ადგილზე დამონტაჟების, დაბეტონებისა და განყალიბების პროცესები.
მონოგრაფია განკუთვნილია მშენებლობის დარგის სპეციალისტებისათვის.

image
ზ. ლიპარტია

ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური აუდიტის
ადმინისტრირება საქართველოში

უაკ: 657.1

მონოგრაფიაში მოცემულია ქვეყანაში საბაზრო ეკონომიკის ტრანსფორმაციის პრინციპების ადაპტირებასთან დაკავშირებული საფინანსო-ეკონომიკური პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულების სამეწარმეო ბიზნესსაქმიანობის ეფექტიანი ფუნქციონირებისა და  კორპორაციების მყარი ფინანსური მდგომარეობის უზრუნველყოფის მიზნით,  ბუღალტრული აღრიცხვის, ფინანსური ანგარიშგების წარდგენისა და სახელმწიფო ფინანსური კონტროლის სისტემის (საჯარო აუდიტის სფეროებში)  საერთაშორისო სტანდარტებით წარმოება-ადმინისტრირების აქტუალური საკითხები.
ნაშრომი განკუთვნილია ბიზნესის ადმინისტრირების (BA) სპეციალობის მაღალი კურსის სტუდენტების, მაგისტრანტ-დოქტორანტებისა და აღრიცხვა-აუდიტის სფეროებში დასაქმებული სპეციალისტებისათვის.

ა. კაცაძე, მ. წიქარიშვილი

სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზის ჩატარების
თანამედროვე მეთოდები, პროცესის
ავტომატიზაცია და სამართლებრივი
ასპექტები

უაკ: 347.77.028.4:681.3

ნაშრომში განხილულია სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზის თანამედროვე მდგომარეობა, ექსპერტიზის ჩატარების მეთოდები, ექსპერტიზის პროცესუალური დებულებები. ექსპერიმენტულად დამუშავებულია ექსპერტიზის წარმოების პროცესის ავტომატიზაციისა და ინფორმაციული უზრუნველყოფის სქემა.
მონოგრაფია განკუთვნილია სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზის სპეციალობის დოქტორანტებისა და მაგისტრანტებისათვის. ნაშრომი დიდ დახმარებას გაუწევს შენობა-ნაგებობების ექსპლუატაციისა და უსაფრთხოების დარგში დასაქმებულ სპეციალისტებს.

image
ნ. თოფურია

ბიზნესპროცესების ავტომატიზაცია
SharePoint Server-ის ბაზაზე

უაკ: 004.5

მონოგრაფიაში განხილულია კორპორატიული პორტალის დაპროექტებისა და შრომითი პროცესების ავტომატიზაციის ეტაპები Microsoft SharePoint Server-ის ბაზაზე. წარმოდგენილია საპრობლემო სფეროს კონცეპტუალური სქემის დაპროექტება ობიექტ-როლური მოდელირებით. მოცემულია კორპორაციისთვის ავტომატიზებულ რეჟიმში დაპროექტებული Ms SQL Server-ის მონაცემთა ბაზის დაკავშირება SharePoint Server-Tan SharePoint Designer-ის საშუალებით. აღწერილია რეკომენდაციები IT-ხელმძღანელებისათვის „ღრუბლოვან“ პლატფორმაზე გადასვლის მიზანშეწონილობის განსაზღვრის მიზნით, მათი დანერგვის შედეგად მიღებული სავარაუდო რისკების, ასევე მოგება-ზარალის რაოდენობრივი შეფასებისათვის. მონოგრაფია განკუთვნილია ინფორმატიკის სპეციალობის მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის, აგრეთვე შეუძლიათ გამოიყენონ ბიზნესის სფეროში მომუშავე პირებმა.

image
М. Цинцадзе, Н. Гегешидзе, Н. Жоржолиани, И. Бешкенадзе, Г. Цинцадзе

Координационные соединения металлов с 1 – [2 – (бензилкарбамоил) –этил] – 2 –изоникотиноилгидразидом (ниаламидом)

УДК: 54

Книга посвящена химии координационных соединений галогенидов, сульфатов, нитратов и тиоцианатов некоторых переходных d-элементов с 1-[2 –(бензилкарбамоил) – этил] – 2 – изоникотиноилгидразидом (ниаламидом), также смешаннолигандных коорди­национных соединений металлов с ниаламидом и метионином.
В книге приведены результаты квантово-химических расчетов влияния различных растворителей на комплексообразующую способность 1-[2 –(бензилкарбамоил) – этил] – 2 – изоникотиноилгидразида (ниаламида) методом АМ1, которые получены проведением  синтеза с данными органическими лигандами. Дается описание синтеза, физико-химических свойств, спектров координационных соединений металлов с ниаламидом, а также сме­шаннолигандных соединений металлов с ниаламидом и метионином. Книга рассчитана на научных сотрудников, магистрантов, докторантов и специалистов, работающих в области неорганической, органической химии и химии координационных соединений.

image
ლ. ბოცვაძე, ო. გელაშვილი, ვ. ბოცვაძე, გ. არჩვაძე, თ. გორშკოვი, დ. შარაბიძე

სატრანსპორტო და სასაწყობო სისტემების
ლოგისტიკის მენეჯმენტი

უაკ: 658.78:(075)

მონოგრაფია ეძღვნება სატრანსპორტო გადაზიდვებისა და სასაწყობო სისტემის ლოგისტიკის მენეჯმენტს. მონოგრაფიაში განხილულია მიწოდებათა ჯაჭვების მართვაში ტვირთის გადაზიდვისა და დასაწყობების, დაპროექტებისა და ორგანიზაციის თეორიული და პრაქტიკული საკითხები.
მონოგრაფია განკუთვნილია უნივერსიტეტების ლოგისტიკის, მიწოდებათა ჯაჭვების, ბიზნესის მართვის, ვაჭრობის ორგანიზაციის, გადაზიდვების ორგანიზაციისა და მართვის სპეციალობის სტუდენტების, მაგისტრანტების, დოქტორანტებისა და პროფესორ-მასწავლებლებისათვის. გამოადგება ბიზნესმენებს და მეწარმეებს, რომლებიც აწარმოებენ დიდი რაოდენობით პროდუქციის დამზადებას, შენახვას და მათ რეალიზაციას სასაქონლო ბაზრებზე.

ზ. ბოგველიშვილი

მრავალღერძიანი ავტომობილის
შერესორების პნევმატიკური სისტემები
(თეორიული და ექსპერიმენტული კვლევები)

უაკ: 629.1.065

მონოგრაფია ეძღვნება მრავალღერძიანი ავტომობილის შერესორების პნევმატიკური სისტემების შექმნას, გაანგარიშებას, თეორიულ და ექსპერიმენტულ გამოკვლევებს, მათი გავლენის შესწავლას სვლის სიმდოვრეზე. მიღებული მათემატიკური მოდელები აღწერს პნევმოსისტემაში მიმდინარე თერმოდინამიკურ პროცესებს მუშა სხეულის მასის ცვლილების და გარემოსთან თბოგადაცემის გავლენის გათვალისწინებით. შემოთავაზებული ანალიზური გამოსახულებების საფუძველზე დამუშავებულია შერესორების პნევმატიკური სისტემების ოპტიმალური პარამეტრების გაანგარიშების საინჟინრო მეთოდიკები.
მონოგრაფია განკუთვნილია სატრანსპორტო სპეციალობის მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის, დარგის მეცნიერი მუშაკებისა და ინჟინერ-კონსტრუქტორებისათვის.

image
ვ. ზეიკიძე, გ. მაისურაძე, მ. ზურიკაშვილი

სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის განვითარება
საქართველოში

უაკ: 338.1

წიგნში განხილულია, ეკონომიკური გლობალიზაციის პირობებში სახელმწიფოსა და ბიზნესის ურთიერთობათა აქტივიზაციის ტენდენცია და სახელმწიფო საკუთრებაში კერძო კაპიტალის შეღწევის საკითხები, განხილულია სახელმწიფოს ფუნქციები და ქვეყნის შიგნით ეკონომიკის ცალკეული სფეროების განსახელმწიფოებრივებასთან დაკავშირებული ამოცანები.
იგი შეიძლება გამოიყენოს უმაღლესი სასწავლებლების ეკონომიკური პროფილის ყველა საფეხურის სტუდენტმა. მას აგრეთვე მნიშვნელოვანი სარგებლობის მოტანა შეუძლია ამ საკითხებით დაინტერესებული მკითხველისათვის.

გ. ჩოგოვაძე, ა. ფრანგიშვილი, გ. სურგულაძე

მართვის საინფორმაციო სისტემების დაპროგრამების
ჰიბრიდული ტექნოლოგიები და
მონაცემთა მენეჯმენტი

უაკ: 004.5

მონოგრაფიაში განხილულია მართვის საინფორმაციო სისტემების პროგრამული უზრუნველყოფის ობიექტორიენტირებული ანალიზის, დაპროექტების, დეველოპინგის, ტესტირების, დანერგვისა და რეინჟინერინგის საკითხები, UML/Agile/ITIL მეთოდოლოგიების, ბიზნესპროცესების IT-სერვისების უსაფრთხოების BSI/COBIT სტანდარტების, მონაცემთა რელაციური და NoSQL/NewSQL ტიპის ბაზების მართვის სისტემების გამოყენების საფუძველზე. მოცემულია აგრეთვე დაპროექტების ავტომატიზაციის და სერვისორიენტირებული სისტემების იმიტაციური მოდელების აგებისა და ანალიზის საკითხები პეტრის ფერადი ქსელებით (CPN). ექსპერიმენტული ნაწილი შესრულებულია უნივერსიტეტის, საფინანსო ბანკის, მულტიმოდალური გადაზიდვების სისტემის, ელექტრონული არჩევნების, შავი ზღვის ეკოლოგიის მონიტორინგის სისტემის და საწარმოო ფირმის მარკეტინგის საპრობლემო სფეროებისათვის. პრაქტიკული ამოცანები რეალიზებულია დაპროგრამების ჰიბრიდული ტექნოლოგიების (WPF, WF, WCF) გამოყენებით MsVisual Studio.NET Frame-work 4.5 ინტეგრირებულ პლატფორმაზე.
განკუთვნილია პროგრამული ინჟინერიისა და მართვის საინფორმაციო სისტემების სპეციალობათა ბაკალავრების, მაგისტრანტების, დოქტორანტებისა და პროგრამული უზრუნველყოფის და მონაცემთა მენეჯმენტის საკითხებით დაინტერესებული მკითხველისათვის.

image
ს. პოჩოვიანი

მორწყვის რეჟიმების მართვის
ავტომატიზებული სისტემა

უაკ: 658.012.011.56

მონოგრაფიაში განხილულია დაპროექტების მეთოდიკა როგორც სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მორწყვის რეჟიმების მართვის ავტომატიზებული სისტემებისათვის (მთლიანობაში), ისე მისი შემადგენელი ინფორმაციული, მათემატიკური და პროგრამული უზრუნველყოფის ქვესისტემებისათვის.
ნაშრომი განკუთვნილია სტუდენტების, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის, ასევე – მონაცემთა ბაზებისა და მართვის ავტომატიზებული სისტემების დამპროექტებლებისათვის.

image
ლ. ბოცვაძე, ო. გელაშვილი, ვ. ბოცვაძე, გ. არჩვაძე, თ. გორშკოვი, დ. შარაბიძე

განაწილებისა და დისტრიბუციის პროცესის
მენეჯმენტი ლოგისტიკურ ცენტრებში

უაკ: 658.78:(075)

მონოგრაფია მიეკუთვნება საქართველოს რეგიონული სატრანსპორტო-ლოგისტიკური სისტემის ორგანიზაციულ-ფუნქციურ სტრუქტურას, მოიცავს ფუნქციური და უზრუნველყოფის ქვესისტემის კომპლექსს, რომელიც ინტეგრირებულია სასაქონლო-მატერიალური ნაკადით.
მონოგრაფიაში პროდუქციის დისტრიბუციისა და განაწილების პროცესები შესწავლილია და კვლევის შედეგები განზოგადებულია სხვადასხვა ტიპის გამანაწილებელი ცენტრების მაგალითზე; ცენტრალური კომპანიების, თანამედროვე სამრეწველო ფირმების, საერთაშორისო და რეგიონული სადისტრიბუციო ცენტრების, საბითუმო და სპეციალური გამანაწილებელი ცენტრების მაგალითზე. 
ინტეგრირებული ლოგისტიკის და სატრანსპორტო-სასაწყობო ობიექტების გამოყენება ხელს შეუწყობს მიწოდებათა ჯაჭვების შექმნას, მართვას ISO-9000 და ხარისხის მენეჯმენტის სხვა პრინციპების თანახმად საერთაშორისო-სატრანსპორტო დერეფნებსა და ინტერმოდალურ საზღვაო გადაზიდვაში პროდუქციის მასობრივი ნაკადების მართვის სისტემების ფორმირებისა და ფუნქციონირების დროს.
მონოგრაფია განკუთვნილია უნივერსიტეტებში სატრანსპორტო ლოგისტიკის ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის, სავაჭრო დარგისა და სატრანსპორტო გადაზიდვის ორგანიზაციისა და მართვის სპეციალობის სტუდენტებისათვის, დოქტორანტებისა და პროფესორ-მასწავლებლებისათვის, ბიზნესმენებისა და მეწარმეებისათვის. 

ა. წაქაძე, მ. წიქარიშვილი

ექსპლუატაციაში მყოფი შენობა-ნაგებობების ზღვრული
მდგომარეობისა და ნარჩენი რესურსის კვლევა
დაზიანებების გათვალისწინებით

უაკ: 624(083.95)

მონოგრაფიაში განხილულია ექსპლუატაციაში მყოფი შენობა-ნაგებობების ზღვრული მდგომარეობისა და ნარჩენი რესურსის კვლევა დაზიანებების გათვალისწინებით.
ნაშრომი განკუთვნილია მეცნიერი მუშაკებისთვის, კონსტრუქტორებისთვის, ახალგაზრდა სპეციალისტებისთვის, სამშენებლო პროფილის მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისთვის. ნაშრომი, ასევე, დიდ დახმარებას გაუწევს შენობა-ნაგებობების ექსპლუატაციისა და უსაფრთხოების დარგში დასაქმებულ სპეციალისტებს.

 

image
ვ. აბაიშვილი

ჩარჩოხერხის ჭრის მექანიზმის
დინამიკა

უაკ: 621.933.6

მონოგრაფიაში განხილულია ჩარჩოხერხის ჭრის მექანიზმის დინამიკის კვლევა ელექტროამძრავის მახასიათებლების, ბარბაცას დრეკადობის, ბარბაცა-მუხლა ლილვის კინემატიკურ წყვილში ღრეჩოსა და დარტყმითი მოვლენების გათვალისწინებით.
ჩარჩოხერხის წინსვლით-უკუსვლით მოძრავი მასების ინერციის ძალების მავნე გავლენის თავიდან აცილების მიზნით განხილულია პნევმატიკური ამორტიზატორი. ნაჩვენებია, რომ პნევმატიკური ამორტიზატორის გამოყენებით დინამიკური დატვირთვები ჭრის მექანიზმის ელემენტებში მნიშვნელოვნად მცირდება.
მოცემულია ჩარჩოხერხის ჭრის მექანიზმის დინამიკური კვლევის შედეგები. შედგენილია დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემა, რომლითაც აღიწერება ელექტრომექანიკურ სისტემაში მიმდინარე პროცესები, როგორც პნევმატიკური ამორტიზატორი მოწყობილობის გათვალისწინებით, ისე მის გარეშე. განსაზღვრულია კინემატიკურ წყვილებში რეაქციის ძალები გაანალიზებულია ვერტიკალური ჩარჩოხერხის ჭრის მექანიზმის ღრეჩოიან კინემატიკურ წყვილში დარტყმითი პროცესი.
მიღებულია კინემატიკურ წყვილში დარტყმისშემდეგი სიჩქარეების მნიშვნელობები, რომელიც გამოიყენება ღრეჩოში დამატებითი მოძრაობის დიფერენციალური განტოლებების ამოსახსნელად აუცილებელი საწყისი პირობების განსაზღვრისათვის.
ნაჩვენებია, რომ პნევმატიკური ამორტიზატორის გამოყენება აუმჯობესებს ჭრის მექანიზმის მუშაობის პირობებს, რაც მწარმოებლურობის ზრდის შესაძლებლობას იძლევა.
მონოგრაფია განკუთვნილია ხის დამუშავების ტექნოლოგიისა და სატყეო საქმის სპეციალობის მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის.

ლ. ქრისტესიაშვილი, ლ. ზამბახიძე, ნ. მურღულია

გეგმაში რთული მოხაზულობისა და სიმაღლეში ცვალებადსართულიანობის
გავლენა მრავალსართულიანი კარკასული
შენობების სეისმომედეგობაზე

უაკ: 699.841:624.94

მონოგრაფიაში განხილულია გეგმაში რთული მოხაზულობისა და სართულების ტერასული ცვალებადობის მქონე კარკასული შენობის ანგარიში სეისმომედეგობაზე.
მონოგრაფია განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო სპეციალობის მაგისტრანტებისათვის. ნაშრომი ასევე დიდ დახმარებას გაუწევს ბაკალავრებს, დოქტორანტებს, კონსტრუქტორებს, მშენებლებს, კონსტრუქციების ექსპლუატაციისა და უსაფრთხოების დარგში დასაქმებულ სპეციალისტებს.

Л. Гвердцители, Г. Цинцадзе, А. Цивадзе

Координационные соединения карбоксилатов переходных металлов С амидами пиридинкарбоновых кислот
И ИХ БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

УДК: 541.1:543.43:546.03:548.539.26:755.1

Настоящая работа является итогом многолетних исследований в области координационной химии: получены координационные соединения ацетатов и формиатов марганца (II), кобальта (II), никеля (II), меди (II), цинка и кадмия с амидами никотиновой (АНК), пиколиновой (АПК), изоникотиновой кислот (АИНК) и диэтиламидом никотиновой кислоты (ДЭАНК). Изучены некоторые физико-химические свойства полученных комплексных соединений: раство­римость, электропроводность, температура плавления и разложения.
Изучено строение этих комплексов с применением ИК, КР спектроскопии и рентгеноструктурного анализа. Во всех изученных карбоксилатных коор­динационных соединениях с АНК, АИНК и ДЭАНК, за исключением ком­плексов меди и АПК, карбоксилатные группы и молекулы органического лиганда координируются монодентатно через гетероатом азота. Бидентатные ацетатные группы с атомами меди образуют «фонарик», молекулы АПК выс­тупают в роли бидентатных лигандов.
Изучено влияние ацетатных и формиатных координационных соединений кобальта, никеля, меди, марганца, кадмия и цинка с амидами пири­дин­карбоновых кислот на текучесть крови и уровень сахара, потребление кислорода тканями, артериальное давление и характер электрокардиограммы у животных (собак).
Монография предназначена для ученых и практиков, докторантов, магистров, связанных с теорией и практикой координационной химии в целом и аналитической химии, также для исследования биологической активности координационных комплексов.

image
Протоиерей Леван Матешвили

Проблемы христианизации Грузии (I-IV вв.)

УДК: 2(02)

Распространение христианства в первые века его существования представляет особенный интерес для исторической и богословской науки. К древнейшим ареалам распространения христианства относится и территория современной Грузии. На основании археологических данных хорошо известно, что в Восточной и Западной Грузии христианство появляется уже в первом веке нашей эры, и затем в кратчайший срок проходит в данном регионе сложный путь от верования неприметных общин до официальной религии Иберии и Колхети. При этом история христианства в Грузии в ранний период (I–IV вв.) остается во многом белым пятном как в грузинской, так и в международной историографии. Традиционно исследование христианизации Грузии начинается с деятельности св. Нины, т. е. с IV в. Вместе с тем, современная наука накопила значительный объем сведений, на основании которых можно попытаться реконструировать отдельные моменты, связанные с христианским присутствием в регионе до IV века, а также скорректировать и прояснить важнейшие вопросы истории христианизации Грузии в ключевом IV веке.

image
ვ. მუჯირი

არქიტექტურული პროპედევტიკა

უაკ: 72:616.07

ნაშრომში პირველად არის მოცემული არქიტექტურული კომპოზიციის სწავლების მეთოდოლოგიის კრიტიკული ანალიზი დინამიკაში, სხვადასხვა ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს გამოცდილების მაგალითზე.
არქიტექტურის განვითარების ყველა ეტაპზე ჩნდება პრობლემები, რომლებიც მოითხოვს მხატრული ფორმათწარმოქმნის ყველა შესაძლებლობის უფრო ღრმად გააზრებას. ამ ასპექტში არქიტექტურული კომპოზიციის თეორიის სფერო არის დაუსრულებელი კვლევების საგანი. არქიტექტურული პროპედევტიკის ძირეული იდეების განვითარების სივრცე უზარმაზარია.
ნაშრომში განხილულია ისეთი ფუნდამენტური საკითხები, როგორიცაა:
• მოცულობით-სივრცითი კომპოზიციის კავშირი არქიტექტურულ დაპროექტებასთან, როგორც მეთოდოლოგიური პრობლემა;
• არქიტექტურული პროპედევტიკა და კომპიუტერიზაცია;
• არქიტექტურული პროპედევტიკის ფსიქო-პედაგოგიური საფუძვლები;
• არქიტექტურული პროპედევტიკის განვითარების პერსპექტივები;
• არქიტექტურული პროპედევტიკის მნიშვნელობა არქიტექტურული აზროვნების ჩამოყალიბებაში.
მონოგრაფია განკუთვნილია არქიტექტურის უმაღლესი საგანმანათლებლო სკოლების პედაგოგებისა და სტუდენტებისათვის, პროფესიონალი არქიტექტორებისა და ყველა იმ პირისათვის, ვინც დაინტერესებულია არქიტექტურული კომპოზიციის საკითხებით.

image
თ. ვანიშვილი

მართვის თანამედროვე მოდელის ფორმირება და
ორგანიზაციული ქცევის რეგულირების
პრინციპები

უაკ: 62-5

მონოგრაფიაში განხილულია ორგანიზაციული ქცევის არსი და თავისებურებები; მოტივაციის თანამედროვე და კლასიკური თეორიები, რომლის საფუძველზეც დამუშავებულია მოტივაციური ურთიერთქმედების მოდელი, რომელიც ორგანიზაციის და ინდივიდის მოტივაციური პრიორიტეტების თანხვედრას გულისხმობს; განხილულია ორგანიზაციული კულტურა, კულტურათაშორისი კონტექსტი, კულტურული კონტექსტი და მათი სხვადასხვაობა, ადამიანისეული კაპიტალის როლი ორგანიზაციული ქცევის ფორმირებაში, კომუნიკაციის პროცესი, სახეობები და მათი შედარებითი დახასიათება; დახასიათებულია „შედარებითი მენეჯმენტი“ და მისი მიდგომა „მოტივაციის პროცესის მართვაზე; შემოთავაზებულია ორგანიზაციული ქცევის ეფექტურობის კოეფიციენტის ავტორისეული ფორმულირება და ორგანიზაციული ქცევის ეფექტურობის მაჩვენებლის შეფასების კრიტერიუმი; შემუშავებულია ორგანიზაციის სრულყოფისა და ეფექტური ფუნქციონირების კომპლექსური მოდელი; დასაბუთებულია პიროვნების სოციალურ-ფსიქოლოგიური ფაქტორების გათვალისწინების აუცილებლობა, რომელიც საჭიროა ორგანიზაციაში ქცევის რეგულირებისა და სრულყოფისათვის; განხილულია ლიდერის პიროვნული თვისებების გამოვლენა „დიდი ხუთეულის მოდელსა“ და „მაიერს ბრიგსის ტიპთა ინდიკატორის“ საშუალებით, ლიდერის თვისებებისა და ქცევითი თეორიების შეჯამება, ასევე „მეხუთე დონის მენეჯერისა“ და „ახალის ტიპის ლიდერის“ დახასიათება, რომელიც საჭიროა მართვის თანამედროვე მოდელის ჩამოყალიბებისათვის.
დანართის სახით ნაშრომს ერთვის, ორგანიზაციაში ორგანიზაციული ქცევის ეფექტურობის მაჩვენებლის გამოსათვლელად ორეტაპიანი გამოკითხისათვის ჩასატარებელი „კითხვარი“ და „ანკეტური გამოკითხვა“. კვლევის შედეგები, დასკვნები და რეკომენდაციები შეიძლება გამოიყენოს მეცნიერ-თანამშრომლებმა და სტუდენტებმა, ასევე, ნებისმიერმა ორგანიზაციამ და საწარმომ ორგანიზაციული ქცევის ეფექტურობის გასაუმჯობესებლად.

 

კ. ოდიშარია, ნ. წიკლაური, ნ. ცომაია, გ. ზირაქაშვილი

რისკის ანალიზისა და ინფორმაციის უსაფრთხოების
ავტომატიზებული სისტემა

უაკ: 62-5

მონოგრაფიაში გაანალიზებულია თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების (იტ) როგორც ნებისმიერი მიზანდასახული სისტემის აუცილებელი კომპონენტის საყოველთაო გავრცელების დადებითი მხარეები და მასთან დაკავშირებული რისკები. ცალკეა წარმოდგენილი ის ძირითადი პრობლემები, რომლებსაც აწყდებიან ორგანიზაციები რისკების მართვისას. ნაჩვენებია ასეთ პირობებში ორგანიზაციის პერსონალისაგან მომდინარე საფრთხეების სერიოზულობა და მათგან დაცვის პრობლემატიკა, წარმოდგენილია მიზანდასახული სისტემის (მზა) რისკმენეჯმენტის ზოგადი სისტემის აგების თანამედროვე მიდგომა.
მიგვაჩნია, რომ მონოგრაფიაში შემოთავაზებულ ამოცანათა გადაჭრის ზემოთ აღნიშნული თანამედროვე მეცნიერული მიდგომები და მეთოდები მნიშვნელოვან დახმარებას გაუწევს ამ სფეროში მომუშავე მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს.

 

image
შ. გაგოშიძე, მ. კოდუა, ი. საღინაძე, ი. ქადარია

სამდინარო ჰიდრომშენებლობა და საქართველოს
შავიზღვისპირეთის გეომორფოლოგიური
პროცესები

უაკ: 627.221.2

მონოგრაფიაში განხილულია საქართველოს შავიზღვისპირა რეგიონებში წარმოქმნილი სახიფათო გეომორფოლოგიური ცვლილებები, განპირობებული ჰიდროსაინჟინრო მშენებლობით მდინარეების – ენგურის, რიონისა და ჭოროხის წყალშემკრებ აუზებში. გამოკვლეულია ნაპირდამცავ ღონისძიებათა წარუმატებლად განხორციელების მიზეზები. კრიტიკულადაა შეფასებული უცხოური ფირმების მიერ საქართველოში განხორციელებული გარემოსდაცვითი და საზღვაო-ჰიდროსაინჟინრო ხასიათის პროექტები. შემუშავებულია ზღვის სანაპირო არეებში კალაპოტური პროცესებისა და საზღვაო-სამდინარო ჰიდროტექნიკური ნაგებობების ჰიდრავლიკური გაანგარიშების ანალიზური და რიცხვითი მეთოდები, რომელთა გამოყენება უზრუნველყოფს სანაპირო ზოლის სტაბილიზაციასა და მდინარეთა შესართავებში არსებული ჰიდროტექნიკური ნაგებობების საიმედო ექსპლუატაციას.
წიგნი ძირითადად მოიცავს ავტორთა მიერ, სხვადასხვა პერიოდში შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდისა და ევროკავშირის პროგრამა – "Black Sea Basin Joint Operational Programme 2007 – 2013" გრანტების ფარგლებში შესრულებულ კვლევათა შედეგებს. მასში გამოყენებულია საქართველოში მოქმედი მრავალი საპროექტო-კვლევითი ორგანიზაციის, კერძოდ, შპს "ნაპირდაცვის", სსიპ "თბილწყალგეოს", შპს "გამა კონსალტინგის" და სხვა ორგანიზაციების მონიტორინგული ხასიათის კვლევების ხელმისაწვდომი მასალა;
ნაშრომი განკუთვნილია სამდინარო და საზღვაო ჰიდროტექნიკური მშენებლობისა და გარემოს დაცვის სფეროში მომუშავე ინჟინერ-ტექნიკურ პერსონალის, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისთვის.

გ. წულეისკირი, ი. ბაციკაძე, მ. არაბიძე

სამკუთხედის გეომეტრიის
ზოგიერთი საკითხი

I ნაწილი

უაკ: 513

XIX საუკუნეში, ელემენტარულ გეომეტრიაში, ბევრი საინტერესო გამოკვლევა ჩატარდა. ამ გამოკვლევების ერთ-ერთი შედეგია სამკუთხედის ელემენტებს შორის დამოკიდებულებების დადგენა. ყველასათვის ცნობილ სამკუთხედის შესანიშნავ წერტილებს, წრფეებსა და წრეწირებს შეემატა არანაკლებ შესანიშნავი წერტილების, წრფეების და წრეწირების მნიშვნელოვანი რაოდენობა. ამ გამოკვლევების აღწერილობა სათაურით „Новая геометрия треугольника“ შეადგენს პლანიმეტრიის ერთ-ერთ უდიდეს და უმნიშვნელოვანეს ნაწილს.
უცხო ენებზე არსებობს მრავალი გამოკვლევა, რომლებშიც სისტემატიზებულად არის მოცემული სამკუთხედის გეომეტრიის სფეროში არსებული გამოკვლევების შედეგები. 1913 წელს გამოიცა პროფ. დ. ეფრემოვის ნაშრომი „Новая геометрия треугольника“, რომელიც დღეს ბიბლიოგრაფიული იშვიათობაა. ასეთივე ბიბლიოგრაფიული იშვიათობაა 1962 წელს მოსკოვში გამოცემული იგივე დასახელების პროფ. ს. ზეგელის წიგნი, რომელიც წინამდებარე ნაშრომს დაედო საფუძვლად.  ავტორებმა ზედმიწევნით შეისწალეს და ქართველი მკითხველისათვის ხელმისაწვდომი გახადეს ნაშრომში მოცემული თეორემები და დებულებები, განაზოგადეს ისინი არასაკუთრივი ელემენტების ცნების გამოყენების და კერძო შემთხვევების განხილვის გზით.
მონოგრაფია საინტერესო იქნება გეომეტრიით დაინტერესებული ყველა მკითხველისათვის.

image
ი. ქვარაია

გამაგრება-გაძლიერების სამუშაოების წარმოება
უკიდურესად შეზღუდულ პირობებში
მშენებლობისა და რეკონსტრუქციის
დროს

უაკ: 624. 05

მონოგრაფიაში განხილულია ქ. თბილისში, ყველაზე განაშენიანებულ უბანში, უკიდურესად შეზღუდულ პირობებში ერთ-ერთი უნიკალური ობიექტის მშენებლობისა და რეკონსტრუქციის პროცესში ჩატარებული გამაგრება-გაძლიერების სამუშაოები. კერძოდ, აღწერილია მიმდებარე ტერიტორიების, ქვაბულის კედლების, გრუნტის გამაგრების და სარეკონსტრუქციო შენობის კედლების დროებითი გამაგრების ღონისძიებები;  წარმოდგენილია რკინაბეტონის საძირკვლის, კედლების, სვეტებისა და სართულშუა გადახურვის ელემენტების გაძლიერების ტექნოლოგიური გადაწყვეტები; მოყვანილია ძირითადი მზიდი კედლისა და სხვა მზიდი ელემენტების დემონტაჟისა და მათი ახალი კონსტრუქციული ელემენტებით ჩანაცვლების სამუშაოს შესრულების პრაქტიკული მაგალითები.
მონოგრაფია განკუთვნილია მშენებლობის დარგის სპეციალისტებისათვის.

ე. გერსამია

ელექტრული მანქანების კონსტრუირების
ტექნოლოგიური საფუძლები

უაკ: 621.313


მონოგრაფიაში განხილულია ელექტრული მანქანების კონსტრუირების ტექნოლოგიური საფუძვლების ძირითადი პრინციპები.  
დამუშავებულია ელექტრული მანქანების დაპროექტების მეცნიერული მეთოდები, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა ფუნქციური დანიშნულების, მცირე სიმძლავრის ელექტრული მანქანების კონსტრუქციების უნიფიკაციის ძირითად  საკითხებს.  
მოცემულია ელექტრული მანქანის ადრეულ სტადიაზე შრომატევადობის გამოანგარიშების მეთოდოლოგია, გრაგნილიანი სტატორის დამზადების მექანიზაციისა და ავტომატიზაციისათვის კონსტრუქციულ-ტექნოლოგიური პარამეტრების ძირითად სიდიდეთა განსაზღვრა, მათი გავლენა ელექტრული მანქანის მახასიათებლებზე. ნაშრომში დამუშავებულია გამოშვების პროგრამის ოპტიმიზაცია უწყვეტ-ნაკადური წარმოების დანერგვის პრინციპების საფუძველზე და ახალი კონსტრუქციების ტექნოლოგიური უზრუნველყოფის საკითხები.
განკუთვნილია ბაკალავრიატის სტუდენტების, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის, ასევე დიდ დახმარებას გაუწევს ელექტროტექნიკური მრეწველობისა და ენერგეტიკის სფეროში მომუშავე მეცნიერ მუშაკებსა და ინჟინერ-ტექნიკურ პერსონალს.

 

image
G. Gogichaishvili, S. Manukov

Computer-based expert system for diagnosis
of maxillofacial diseases

UDC: 6-612.7

This monograph concentrates on development of computer-based expert system for diagnosis of maxillofacial diseases. 
It presents: architecture of computer-based system, symptomatic facts formal representation method and diagnosis desicions outcome; complex diagnostic tasks algorithms, system data- and knowledge- base structures; diagnostic decision’s structure and decision making explanations; proposed diagnostic method’s application examples.   
Intended for undergraduates, graduate students, doctoral candidates, developers and computer-based system management experts.

გ. ჯოლია

კრეატიული განვითარება: განათლება,
ცოდნა, ქმედება

უაკ: 330

მონოგრაფიის სტრუქტურა თანამიმდევრულად ასახავს საკვლევი მასალის რიგითობას.
მკითხველი პირველად გაეცნობა საზოგადოების კრეატიული განვითარების თეორიულ-მეთოდოლოგიურ ასპექტებს, შემდეგ ყურადღებას გადაიტანს განათლებასა და ცოდნაზე როგორც კრეატიული განვითარების საფუძველზე, მომდევნო ნაწილში გაერკვევა ქალაქის როგორც კრეატიული განვითარების მთავარ მამოძრავებელ ძალაში, შემდეგ კი - ახალი იდეების წარმოშობისა და განვითარების მეთოდებში, დასკვნითი ნაწილის თემატიკის კრიტიკული გააზრებით შეძლებს გააცნობიეროს სამერმისო გლობალური პრობლემები და გამოწვევები.
მონოგრაფია განკუთვნილია მათთვის, ვინც ცდილობს გაერკვეს საზოგადოების კრეატიული განვითარების თანამედროვე რთულ და მრავალფეროვან სოციალურ-ეკონომიკურ, ურბანულ და ტექნოლოგიურ პრობლემებში და დაინტერესებულია მათი გადაწყვეტით.

image
Т. КОХРЕИДЗЕ

ИННОВАЦИОННЫЕ УПРАВЛЯЕМЫЕ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
С БЕСКОНТАКТНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ
ПОСТОЯННОГО ТОКА

УДК: 621.373.1

В монографии на основе комплексных исследований электромагнитных и электромеханических процессов в управляемых электромеханических системах с бесконтактными двигателями постоянного тока (УЭМСБДПТ) с асинхронным вращением ротора осуществлены теоретическое обобщение и решение крупной научной проблемы, заключающейся в обосновании принципов построения схем УЭМСБДПТ с асинхронным вращением ротора, разработка методик расчета и анализ электромагнитных и электромеханических процессов; синтезирована структурная схема управления без датчика скорости и с датчиком скорости, что позволило реализовать УЭМСБДПТ с асинхронным вращением ротора с транзисторным, тиристорным и криотронным коммутаторами, обладающими высокими техническими показателями и имеющими важное народнохозяйственное значение.
Разработаны новые рациональные законы и устройство для управления электромеханическими системами с бесконтактным двигателем постоянного тока, в котором в качестве параметров управления выбраны: абсолютное скольжение двигателя  и напряжение в звене постоянного тока  . Реализация таких законов управления позволяет создание по существу нового класса УЭМСБДПТ с заранее заданными статическими характеристиками и динамическими свойствами.
Книга предназначена для научных и инженерно-технических работников, специализирующихся в области электротехники, электроники, электроэнергетики, транспорта, а также для широкого круга читателей-интеллектуалов.

თ. ქუთათელაძე

საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი შენობების ინტერიერების მონუმენტურ-დეკორატიული
ფერწერა ქ. თბილისში XIX-XX საუკუნეების
მიჯნაზე

უაკ: 624:721.011.8

წიგნში განხილულია თბილისის შესახებ ისტორიული და საარქივო წყაროები ანტიკური პერიოდიდან XX საუკუნის ოციან წლებამდე, აგრეთვე XIX–XX საუკუნეების მიჯნაზე თბილისში არსებული საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი შენობების არქიტექტურა და მათი ინტერიერების მონუმენტურ-დეკორატიული ფერწერა.
აღწერილია რიგა-ბაქო-თბილისის მოდერნის სტილის ნაგებობები, მათი სადარბაზოების ინტერიერები და ფერწერა. აღსანიშნავია, რომ ყოველ მათგანში იგრძნობა ადგილობრივი ტრადიციებისა და კულტურის გავლენა როგორც შენობების არქიტექტურაზე, ისე მათი სადარბაზოების ინტერიერებსა და ფერწერაზე. ძველი თბილისის შენობების შიგა საზოგადოებრივი სივრცეების, სადარბაზოების მოწყობის, გაფორმების და მოხატულობის პრინციპების განსაზღვრა, თანამედროვე შენობების ანალოგიურ სივრცეებთან მათი შედარება.
განხილულია მოდერნის სტილის საზოგადოებრივი შენობების ინტერიერები, მათი მონუმენტურ-დეკორატიული ფერწერა.
ჩატარებული კვლევის საფუძველზე შექმნილია როგორც საცხოვრებელი, ისე საზოგადოებრივი შენობების ნუსხა და თბილისში მათი განლაგების რუკა.
მონოგრაფია განკუთვნილია უმაღლესი განათლების სამშენებლო და არქიტექტურის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის, აგრეთვე ამ დარგით დაინტერესებული მკითხველებისა და რესტავრატორებისათვის.

 

image
Г. Цинцадзе, М. Цинцадзе, Т. Гиоргадзе

ИЗУЧЕНИЕ ИНФРАКРАСНЫХ СПЕКТРОВ ПОГЛОЩЕНИЯ СОЕДИНЕНИЙ
С ХСN-ГРУППАМИ

УДК: 546

В монографии „Изучение инфракрасных спектров поглощения соединений с ХСN-группами“ приведены: краткая справка о методах исследования, данные по исследованию физико-химических свойств координационных соединений металлов с цианато-, тиоцианато- и селеноцианатогруппами, электронное строение ХСNˉ и СNОˉ, способ присоединения цианато-, тио-, селеноцианато- и фульминатных групп к металлу и их строение. В книге также приведены анализ опубликованных структурных данных и теоретический (полуэмпирический) анализ колебаний координированных цианато- и фульминатогрупп.
Данные о строении соединений получены при использовании современных физических и физико-химических методов исследования.
Монография предназначена для научных работников, химиков-неоргаников, магистрантов и студентов старших курсов химических специальностей.

image
ა. სარუხანიშვილი, მ. გუგეშიძე, დ. ერისთავი, ა. გოგიშვილი, თ. ნებიერიძე

რუსთავის მეტალურგიული წიდების ტექნოგენური
ნედლეულისადმი მიკუთვნების
ფიზიკურ-ქიმიური პრინციპები

უაკ: 669

მონოგრაფიაში შემოთავაზებულია რუსთავის მეტალურგიული საწარმოს წიდების ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების 15-წლიანი შესწავლის ძირითადი შედეგები. თეორიული და ექსპერიმენტული კვლევების საფუძველზე გამოითქვა მოსაზრება, რომ ამ წიდების ღია ცის ქვეშ, მრავალი ათწლეულის განმავლობაში, განლაგების შედეგად წარმოიქმნა თვისობრივად ახალი მასალა, რომლის გათვალისწინების გარეშე, მისი, როგორც ტექნოგენური ნედლეულის ოპტიმალური გამოყენების (რაციონალური უტილიზაციის) ამოცანის გადაჭრა, მართებული არ იქნება.
ავტორების მოსაზრებები კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით წარმოდგენილია ზოგადად, მყარი ნარჩენების ტექნოგენური ნედლეულისადმი მიკუთვნების ფიზიკურ-ქიმიური ასპექტების შესახებ. მათი მართებულობის დასამტკიცებლად ლაბორატორიულ პირობებში განხორციელებულია  შეფერილი ტარის მისაღებად გამიზნული მინის მიღება წიდების გამოყენებით.
მონოგრაფია ძირითადად განკუთვნილია მულტიმინერალურ ხელოვნურ და ბუნებრივ სისტემებში (სხვადასხვა სახის ზეგავლენის პირობებში) მიმდინარე ფიზიკურ-ქიმიური პროცესებისა და გარემოს დაცვის საკითხების სფეროებში მოღვაწე მკვლევრებისა და პრაქტიკოსებისათვის. ნაშრომში წარმოდგენილმა ინფორმაციამ მყარი ნარჩენების ფიზიკურ-ქიმიური შესწავლით დაკავებულ სტუდენტებს დიდი სარგებელი შეიძლება მოუტანოს.

image
ნ. ფოფორაძე, ხ. გაჩეჩილაძე, ო. სესკურია

საქართველოს არქეოლოგიური მონაპოვრის
მინერალური შედგენილობა

უაკ: 930.26

საქართველოს არქეოლოგიური მონაპოვარი მდიდარია თვითნაბადი მინერალებითა და მონომინერალებით შემკული ნაკეთობებით. ჩვენი მოკრძალებული სურვილი იყო შეგვესწავლა ამ ნაკეთობების მცირე ნაწილი მინერალოგიური თვალსაზრისით. კვლევების შედეგი გადმოვეცით მონოგრაფიაში.
წიგნში წარმოდგენილი ინფორმაცია საინტერესო იქნება არა მარტო სპეციალისტებისთვის, არამედ მკითხველთა ფართო წრისთვისაც.

Г.В. Цинцадзе, А.М. Мамулашвили

ИССЛЕДОВАНИЕ ЦИАНАТНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ МЕТАЛЛОВ

УДК: 546.268.1

Монография „Исследование цианатных соединений металлов“ посвящена исследованию одного из интересных классов неорганических соединений - псевдогалогенидов, а имено, цианатных соединений металлов.
В данной работе дается разработка методики синтеза как простых, так и координационных цианатных соединений некоторых переходных металлов Mn(II), Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II)  и Cd(II), а также исследование их строения посредством ИК-спектроскопии, рентгенографии, измерения магнитной восприимчивости и др.
Книга предназначена для студентов химических специальностей вузов, аспирантов, преподавателей и работников научно-исследовательских институтов.

 

image
Р.Ш. ВАРСИМАШВИЛИ

ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ С ПЕРЕМЕННЫМ
ПЕРЕДАТОЧНЫМ ОТНОШЕНИЕ

УДК: 621:831

Зубчатые передачи с переменным передаточным отношением.
Р.Ш. Варсимашвили, доктор технических наук, профессор, академик инженерной академий Грузий, Тбилиси, Грузинский технический университет. 2015 г. 601 с.
Посвящаю Мариам и Луке.
Монография посвящена теории, конструирования, производства некруглых зубчатых колес плоских, пространственных зацеплении и передач с переменным углом между осями вращения колес. Рассмотрены новые зубчатые передачи, планетарные, волновые передачи и зубчатые вариаторы. Приведены кинематические схемы зуборезных станков с числовым программным управлением. Рассмотрен расчет на прочность. Изложен опыт изготовления и использования некруглых колес.
Монография окажет помощь преподавателям, научным работникам, конструкторам, докторантам, магистрантам и студентам.

 

А. ДИДИДЗЕ

РЕЛИКТОВЫЕ АЛКАНЫ И НАФТЕНЫ
В НЕФТЯХ ГРУЗИ

УДК: 665.63

Целью работы являлось изучение индивидуальных насыщенных углеводородов, в основном реликтов, в различных фракциях нефтей месторождений Грузии. Основным методом исследования служила газожидкостная хроматография и хроматомасс-спектрометрия. Определены химические типы грузинских нефтей на основе относительного концентрационного распределения нормальных ( C12-C32) и изопреноидных ( iC14-C32 )  алканов в отбензиненных сырых нефтях (фр. 2000-КК).
Для характеристики нефтей установлен также структурно-групповой состав средней фракции 200-4300С (т.к. „тело нефти“). Приведены результаты изучения индивидуальных насыщенных углеводородов ( C5-C11 ) в легкой фракции НК-2000С. Рассмотрены основные методы их анализа, а также результаты по определению углеводородов ряда адамантана ( C10-C14 )   в нефтях различного химического типа месторождений Самгори-Сартичала (А1), Норио (Б1) и Мирзаани (Б2).
Монография предназначена для магистрантов и докторантов химических специальностей.

 

image
ზ. კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე, გ. ტაბატაძე, ჯ. ანელი

კერამიკული და პოლიმერული კომპოზიტები

უაკ: 546.261+546.171.1

მონოგრაფიაში განხილულია კერამიკული და პოლიმერული კომპოზიციური მასალების მიღების ტექნოლოგიები და მათში მიმდინარე ფიზიკურ-ქიმიური პროცესები; მოცემულია მასალათა თვისებები და მათი გაუმჯობესების გზები, მასალათმცოდნეობის საკითხები, შესწავლილია მასალათა აღნაგობა, გარე და შიგა ფაქტორების ზემოქმედება მასალათა თვისებებსა და სტრუქტურულ ცვლილებებზე. მოცემულია მათი გამოყენების სფეროები.
მონოგრაფია განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის თანამშრომლების, სტუდენტების, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის. იგი ასევე საინტერესო იქნება: სამშენებლო, სატრანსპორტო, მანქანათმშენებლობის სპეციალობის მეცნიერებისა და სტუდენტებისათვის.

image
დ. აბზიანიძე, რ. მანაგაძე, ნ. ფოფორაძე, გ. ტაბატაძე

მათემატიკური ეკოლოგიის გამოყენება გარემოს
დაცვის ამოცანების გადასაწყვეტად

უაკ: 577.4:51

მონოგრაფია არ არის მათემატიკური ეკოლოგიის  სისტემური სახელმძღვანელო, თუმცა მისი მიზანია წარმოადგინოს, თუ როგორ უნდა იქნეს გამოყენებული მათემატიკური  მეთოდები გარემოს  დაცვის პრაქტიკული ამოცანების გადაწყვეტისას.
მასალების ფართო სპექტრი და მაგალითების მრავალფეროვნება ნაშრომს სასარგებლოს ხდის დარგის მკლევრების, აგრეთვე ეკონომიკისა და სხვა დარგის სპეციალისტებისათვის, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან გარემოს დაცვის საკითხებით.

image
გ. სურგულაძე, ხ. ქრისტესიაშვილი, გ. სურგულაძე

საწარმოო რესურსების მენეჯმენტის ბიზნესპროცესების
მოდელირება და კვლევა

უაკ: 004.5

მონოგრაფიაში განხილულია კორპორაციულ ორგანიზაციებში ERP სისტემის დანერგვის ბიზნესპროცესები. პროექტი დაყო­ფილია სამ დო­ნედ: სტრატეგიული, ტაქტიკური და ოპერა­ციული. თითოეული დო­ნისთვის განსაზღვრული პროცესები მო­დელირებულია BPMN სტან­დარტების საფუძველზე, ხდება მათი შედარება UML ტექნოლო­გიასთან. მოცემულია ორგანი­ზაციული მართვის კონკრეტული ფუნ­ქციური ქვე­სისტემების ავტომატიზაციის საკითხები ERP სისტემის და­ნერგვის შედეგად, მათ შორის ლოგისტიკური მენეჯმენტისთვის. შემო­თავაზე­ბულია ადამიანური რესურსების მართვის, ხელფასის დარიც­ხვის სის­ტემის, პროდუქციის შესყიდვებისა და ტვირთის გადაზიდ­ვის ოპე­რატიული მართვის პროცესების მოდელირება Bizagi-ს გამოყე­ნებით. წარმოდგენილია პეტრის ფერადი ქსელების (CPN) გამოყენება სერვი­სული პროცესების იმიტაციური მოდელის ასაგებად და მისი ფუნქცი­ონირების დროითი მახასიათებლების გამოსაკვლევად. მოცემუ­ლია ERP/MRP სისტემების ქართული მწარმოე­ბელი კომპანიების მარ­კეტინ­გული ანლიზი. ექსპერი­მენტულ ნაწილში განხილულია საწარ­მოში არ­სებული ბიზნესპროცესების მენეჯმენტისა და ავტომატიზა­ციის გა­უმ­­ჯობესების გზები, პროცესების მოდელირების გამოყენებით. ბიზნესპროცესების მოდელირებისა და პროგრამული რეალიზაცი­ისთვის გა­მოყენებულია Bizagi-ს ორი ინსტრუ­მენტი Process Modeler და BPM Suite.
მონოგრაფია საინტერესო იქნება მართვის საინფორმაციო სისტე­მების (MIS) და ბიზნესადმინისტრირების (BA) სპეციალობის მაღალი კურ­სის სტდენტების, მაგისტრანტ-დოქტორან­ტებისა და სპეციალისტე­ბისთვის.

 

 

image
ე. თურქია, ზ. არხოშაშვილი

ორგანიზაციული პროცესების მართვის სრულყოფა
მოდელური ინჟინერიის ტექნოლოგიით

უაკ: 681.3

მონოგრაფიაში გადმოცემულია ორგანიზაციული პროცესების მართვის სრულყოფის გზების თეორიული და პრაქტიკული საკითხები მოდელური ინჟინერიის ბაზაზე, რაც პროგრამული ინჟინერიის განვითარების ერთ-ერთი უახლესი მიმართულებაა.
ორგანიზაციული პროცესების მართვა განხილულია საბანკო-საკრედიტო სისტემის მაგალითზე. შემოთავაზებულია საკრედიტო მრჩევლის ანალიტიკური ავტომატიზებული სისტემის აგება და რეალიზაცია. სისტემის მოდელის აგება და კვლევა წარმოებს პროგრამული ინჟინერიის ტექნოლოგიების (მ.შ. ბიზნესპროცესების მოდელირების ენის, უნიფიცირებული მოდელირების ენის, ბიზნესწესების მოდელირებისა და მოდელებით მართვადი არქიტექტურის) ბაზაზე. სისტემის ანალიტიკური ფუნქციების მოდელირებისთვის გამოიყენება სესხის გაცემის ანალიზისა და გადაწყვეტილების მიღების ხელშემწყობი სისტემებისა და მეთოდების დამუშავება, ხოლო სისტემის ინფორმაციული და პროგრამული უზრუნველყოფა ხორციელდება სერვისორიენტირებული არქიტექტურის ბაზაზე.
მონოგრაფია განკუთვნილია პრაქტიკული და გამოყენებითი ინფორმატიკის დარგის სპეციალისტებისთვის. იგი საინტერესო იქნება აგრეთვე დოქტორანტების, მაგისტრანტების, ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის, რომლებიც მოღვაწეობენ ორგანიზაციული სისტემების ბიზნესპროცესების მოდელირებისა და პროგრამული დეველოპმენტის სფეროში.

image
ნ. ბაღათურია

ენოლოგია ღვინის წარმოქმნა
და დავარგება

უაკ: 663.252

მონოგრაფიაში გადმოცემულია ქვევრის ღვინის მიღების ქართული ტექნოლოგიის მეცნიერული საფუძვლები, ტექნოლოგიისა, რომელსაც იუნესკომ 2013 წელს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიანიჭა. წიგნში დეტალურადაა აღწერილი ღვინის წარმოქმნის, ფორმირების, დავარგებისა და დაძველების სტადიებზე მიმდინარე ფიზიკურ-ქიმიური გარდაქმნები; განხილულია ალკოჰოლური დუღილის პროცესზე მოქმედი სხვადასხვა ფაქტორი; აღწერილია ღვინის მიღების ევროპული და ქართული ტექნოლოგიებისა და ამ ტექნოლოგიებით მიღებული ღვინის თავისებურებანი; აღწერილია ღვინის დაავადებები და მათი გამოსწორების გზები; მონოგრაფიაში დეტალურადაა გამოკვლეული როგორც ევროპული ტიპის, ისე ქართული  ღვინის ფალსიფიკაციისას მიმდინარე ცვლილებები, შემოთავაზებულია ღვინის ნატურალურობის მაჩვენებელი ფიზიკურ-ქიმიური კრიტერიუმები.
წიგნი განკუთვნილია მეღვინეობის სფეროში დასაქმებული მეცნიერებისა და სპეციალისტებისათვის. ის ასევე დიდ დახმარებას გაუწევს პროფესორ-მასწავლებლებსა და სტუდენტებს, მეღვინეობის საგანმანათლებლო პროგრამის თეორიული კურსის ათვისებისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავებაში.

შ. ბაქანიძე, ვ. ლოლაძე, ნ. მსხილაძე, ი. ქვარაია

შენობა-ნაგებობების მრავალშრიანი შემომფარგლავი
კედლების დაბეტონების ტექნოლოგია ახალი ტიპის
საყალიბე ფარების გამოყენებით

უაკ: 624.05

მონოგრაფიაში განხილულია  მრავალშრიანი შემომფარგლავი კედლების კონს­ტრუქციული გადაწყვეტები და ტექნოლოგიები. მოცემულია მრავალშრიანი კედლების ცალკეული შრეების ურთიერთმიერთება რთულპროფილიანი ზედაპირებით, რაც ზრდის ადგეზიას მათ შორის. შემოთავაზებულია ახალი ტიპის საყალიბე ფარები აღნიშნული შრეების დასაბეტონებლად მძიმე და მსუბუქშემავსებლიანი ბეტონებისაგან.
განკუთვნილია სამშენებლო ფაკულტეტის მაგისტრანტების, დოქტორანტებისა და მშენებლობის სფეროში დასაქმებული სპეციალისტებისათვის.

ზ. გაჩეჩილაძე, ნ. სუმბაძე, ი. პირველი

საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის დაგეგმვა
LEAP მოდელის გამოყენებით

უაკ: 620.9

მონოგრაფიაში „საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის დაგეგმვა LEAP მოდელის გამოყენებით“, თანამედროვე მოთხოვნების გათვალისწინებით შესწავლილია სტრატეგიული დაგეგმვის მოდელების გამოყენების მიზანშეწონილობა საქართველოს ენერგოსექტორის მდგრადი განვითარების დაგეგმვისა და შესაბამისი ენერგეტიკული სტრატეგიის შემუშავების პროცესში. ამ მიზნით გაანალიზდა საქართველოსა და მეზობელი, აგრეთვე ევროპული ქვეყნების გამოცდილება და შეფასდა ის მდგომარეობა, რაც საქართველოშია შექმნილი ენერგეტიკული სექტორის მდგრადი განვითარების უზრუნველსაყოფად. ერთ-ერთი მოწინავე კომპიუტერული დაგეგმვის მოდელის საშუალებით შემუშავებულია საქართველოს ენერგეტიკული დარგის გრძელვადიანი დაგეგმვის მოდელი ე.წ. LEAP პროგრამულ გარემოში და ჩატარებულია სხვადასხვა სცენარული ანალიზი.

დ. თავხელიძე, ზ. მჭედლიშვილი, მ. რაზმაძე

მოძრაობის მრავალი თავისუფლების ხარისხის,
მრავალრგოლიანი ბერკეტული მექანიზმების
კინემატიკური და ძალოვანი ანალიზი

უაკ: 62.519

განხილულია მოძრაობის ორი და მრავალი თავისუფ­ლების ხარისხის მქონე ხუთრგოლა ბერკეტული მექა­ნიზმების კინემატი­კური პარამეტრების გაანგარიშების მეთოდი, რომელიც დაფუძ­ნებულია ერთგვაროვან კოორდინატთა სისტე­მაზე და წარმა­ტებით გამოიყენება მრავალრგოლიანი, ბერკე­ტული მექანიზ­მების როგორც პირდაპირი, ისე უკუგეომეტ­რიული ამოცა­ნების ამოხსნისას. გამოთვლების შედეგად მიღე­ბული ალგო­რითმები კი გამოიყენება კინემატიკურ წყვილებში ჩაშენებული ამძრავე­ბის მართვის სწრაფ­ქმედების უზრუნველ­საყოფად. მიღე­ბული შედეგები შესაძლებელია გამო­ყენებულ იქნეს რთული ბერკე­ტული მექანიზმების დაგეგმა­რების, მათი მართვის ალგო­რით­მების შედგენის, ასევე მექა­ნიზ­ებისა და მანქანათა თეო­რიის კურსის სწავლებისას.

 

image
თ. წივწივაძე, ნ. ჩიგოგიძე, რ. კლდიაშვილი, რ. სხილაძე, ჟ. გაბრიჭიძე, გ. სულაქველიძე

ტოპინამბური (მითი და რეალობა)

უაკ: 615.32

ტოპინამბური (ქართული სახელწოდება-მიწავაშლა) ცნობილია როგორც საკვები (კარტოფილის ალტერნატივა) და როგორც სამკურნალო-პროფილაქტიკური (უპირველესად ანტიდიაბეტური) მცენარეული ნედლეული, რომელიც შეიცავს ბიოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებათა უნიკალურ კომპლექსს-ფრუქტოზის პოლიმერულ ინულინს (16-დან 20%-მდე), ორგანულ მჟავებს, პექტინებს, უჯრედისს, ცხიმებს, ცილებს, შეუცვლელ ამინომჟავებს, აგრეთვე  40-მდე მაკრო და მიკროელემენტს. ტოპინამბური განსაკუთრებით მდიდარია ვიტამინებით ( C2, B1, B2, B6, PP   და სხვ.).
ტოპინამბურისაგან მომზადებული კვების პროდუქტი არა მარტო გემრიელი და მარგებელია, არამედ აქვს პროფილაქტიკურ-სამკურნალო თვისებები–ორგანიზმიდან გამოაქვს მძიმე მეტალები და რადიონუკლიდები, ტოპინამბურის სიროფი არა მარტო ცვლის შაქარს, არამედ შედგება სამკურნალო ფრუქტოზისგან, დაბლა სწევს შაქარისა და ქოლესტერინის დონეს სისხლში, საფუძველია ბავშვთა სამკურნალო პრეპარატების დასამზადებლად, ტოპინამბურის (ვარდკაჭაჭასთან ერთად) ფოთლებისგან დამზადებული ბრიკეტები ცნობილი ანტიდიაბეტური წამალია. ტოპინამბურის მწვანე მასისგან დამზადებული სპირტიანი გამონაცემი ერთ-ერთი საუკეთესო სამკურნალო საშუალებაა კოსმეტიკაში. ტოპინამბურის ტუბერის ფხვნილისაგან დამზადებული ტაბლეტები დღემდე შეუცვლელი ანტიდიაბეტური საშუალებაა. ტოპინამბურის, ვარდკაჭაჭას და ნატურალური ყავის კომბინირებული ნარევი-„ხელოვნური ყავა“ შეუდარებელია გემოვნური თვისებებით და არაჩვეულებრივი არომატით.
შემუშავებულია თეთრი, რუხი და შავი პურის ტოპინამბურით გამდიდრების ორიგინალური რეცეპტურები და ტექნოლოგიები. კარგ გემოსთან ერთად ახალი თაობის ანტიდიაბეტურ პურს აქვს შესანიშნავი კვებითი და პროფილაქტიკურ-სამკურნალო ღირებულება.
ტოპინამბურის ბაზაზე დამზადებული არაყი „ტოპინამბურა“, რომელიც შეიცავს ტოპინამბურის მჟავურ ჰიდროლიზატს, ბუნებრივ მრავალატომიან სპირტებსა და მცენარეული ნედლეულის ეთერზეთებს, ხასიათდება მკვეთრად გამოხატული ანტიდიაბეტური თვისებებით.
მონოგრაფია განკუთვნილია ქიმიაში, ბიოლოგიაში, ბიოტექნოლოგიაში, კვების მრეწველობასა და მედიცინაში მოღვაწე სპეციალისტების, მაგისტრანტების, დოქტორანტებისა და პროფესორ-მასწავლებლებისთვის.

გ. გაფრინდაშვილი

ტიხრული მინანქარი ძვლის
ფაიფურის ფუძეზე

უაკ: 666.95

მონოგრაფიაში დამუშავებულია სილიკატური ნაწარმის (კერამიკა, მინა) დეკორირების სრულიად ახალი მიმართულება, რომლის არსი ისაა, რომ ტიხრული მინანქრის ფუძე მზადდება არა ლითონისაგან, არამედ სპეციალური, დაბალ ტემპერატურაზე შეცხობადი, თერმულად მდგრადი კერამიკის და მინისაგან.
დადგენილია იმ ახალი კლასის მტკიცე სტრუქტურის და ქიმიურად მდგრადი პიგმენტების სინთეზის პირობები და ოპტიმალური შედგენილობა, რომლებიც მხატვრული მომინაქრების ერთ-ერთი ძირითადი კომპონენტებია. მიღებული ქრომოფორები წარმატებით გამოიყენება აგრეთვე ტემპერით და ზეთით ფერწერაში.
დამუშავდა მხატვრული მომინანქრების ტექნოლოგიის ახალი მიმართულება−აღდგენითი ცეცხლის მინანქრების მიღების ტექნიკა. კვლევის თანამედროვე მეთოდებით, თეორიული მოლოდინის საწინააღმდეგოდ, დადგენილია მინანქრის ფენაში ჟანგბადის შემცველობის, კუთრი ელექტროწინაღობის და დაძაბულობის ცვლილებები.
ნაშრომი განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტების–ბაკალავრების, მაგისტრანტების, დოქტორანტების, მომინანქრების ტექნოლოგიის სპეციალისტებისა და შესაბამისი დარგის მუშაკებისათვის.

 

С.И. КАРИПИДИС

СТАТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
ЭЛЕКТРОПОДВИЖНОГО СОСТАВА

УДК: 629.423.3:621.314

Монография посвящена важному вопросу исследования мощных однофазных преобразо-вателей-выпрямителей, а также трехфазных независимых инверторов напряжения.
Автор монографии отмечает, что несмотря на огромный прогресс в области создания мощных полупроводниковых запираемых тиристоров типов GTO, IGCT и полевых тиристоров типа IGВT на сотни тысяч вольт и ампер, до настоящего времени на электроподвижном составе переменного тока в подавляющем большинстве эксплуатируются системы с класси­ческим фазовым управлением, при котором резко искажаются формы напряжения питания и потребляемого тока. При расстоянии между подстанциями 60-70 км в отдельных случаях напряжение контактной сети изменяется от 27000 В до 16000 В. Особое внимание уделено гармоникам сетевого тока, которые проникают во все остальное оборудование.
Предлагаются отдельные схемные решения (которые экспериментально проверены) как для однофазной сети, так и трехфазной, позволяющие при регулировании напряжения нагрузки сохранять форму сетевого тока, близкую к синусоиде и по фазе совпадающую с напряжением; следует в настоящее время, как на электроподвижном составе, так и в промышленности, отказаться от классического фазового регулирования напряжения нагрузки.
Приведено новое интегральное выражение для реактивной мощности, позволяющее отно­сительно просто определить составляющие полной мощности. В трехфазных независимых инверторах напряжения предлагается отказаться от широко рекламируемого и применяемого до настоящего времени широтно-импульсного (ШИМ) регулирования напряжения и частоты, вместо которого предлагается двухступенчатая оптимальная форма, которая при угле a второй ступени равна 101° вместо 60°. При этом кривая напряжения максимально будет приближена к cинусоиде. Такая форма сохраняется во всем диапазоне регулирования величины напряжения и частоты.
Доказано, что даже при самой оптимальной ШИМ амплитуда первой гармоники будет на 23,6 меньше, чем в предлагаемой двухступенчатой оптимальной форме, остальные гармоники–11ая, 13ая, 15ая и 17ая на порядок больше при почти одинаковых остальных гармониках.
В работе с использованием фазовой плоскости предложен простой оригинальный метод расчета параметров L, C фильтра для импульсного регулирования на электроподвижном сос­таве постоянного тока.
С применением транзисторов IGBT предложена система тягового электропривода постоянного тока с двигателями независимого возбуждения, которая в рекуперативном и реостатном режимах значительно лучше работает, чем электропривод с асинхронными двигателями.
Книга рассчитана на широкий круг специалистов, занимающихся разработкой и проек­тированием статических преобразователей для тягового электропривода и вообще любых ста­тических преобразователей, а также может быть полезна студентам старших курсов железно­дорожных учебных заведений.

image
ლ. კლიმიაშვილი, მ. ნაცვლიშვილი

მტყუნებათა შეფასება წყლის მიწოდებისა
და განაწილების სისტემებში

უაკ: 628.1:658.265

მონოგრაფიაში განხილულია წყალმომარაგების სისტემების საიმედოობის უზრუნველყოფის ექსპერტულ შეფასებათა ტიპები, ჯგუფური ექსპერტიზისა და ექსპერტული სისტემების აგების მეთოდები; შემოთავაზებულია წყლის მიწოდებისა და განაწილების სისტემებში მტყუნებათა (დეფექტების, კოროზიის) წარმოქმნისა და მათი შეფასების მეთოდური პრინციპები; მოცემულია მტყუნებათა გამოვლენის მიზეზების ანალიზი და მილსადენების დიაგნოსტიკა ურღვევობის კონტროლის მეთოდით, აგრეთვე წყლის დაბინძურების მიზეზების ძიებისა და მისი აცილების მეთოდები.
რეკომენდებულია უმაღლესი ტექნიკური სასწავლებლების სტუდენტების, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის, ასევე წყალმომარაგების სფეროს სპეციალისტებისათვის.

 

image
ზ. ბალამწარაშვილი, ზ. ჩიტიძე, დ. მოსულიშვილი, რ. ტყემალაძე

მორსათრევი თვითმტვირთავი აგრეგატების
ძიება და კვლევა

უაკ: 674.093

მონოგრაფიაში ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებულია მთიან ტყეკაფებზე ხე-ტყის მთლიანად დატვირთულ მდგომარეობაში მორთრევის მიზანშეწონილობა, რისთვისაც შექმნილია ახალი ორიგინალური მორსათრევი თვითმტვირთავი აგრეგატი. აგრეგატი აღჭურვილია ძარა-ანძის სახსრულ-ბერკეტულ-კბილანური მექანიზმებით, რომლებითაც ხორციელდება ძარისა და ანძის გადაყვანა მორსათრევ, დასატვირთ და სატრანსპორტო მდგომარეობაში. ჩატარებულია გამოკვლევები მორსათრევი თვითმტვირთავი აგრეგატის გრძივი მდგრადობის ზღვრული შესაძლებლობების დასადგენად მთიანი ტყის ქანობზე ექსტრემალურ პირობებში ექსპლუატაციის დროს.
მონოგრაფია განკუთვნილია ბაკალავრების, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის, ასევე დახმარებას გაუწევს ხე-ტყის დამზადების საწარმოებში მომუშავე ინჟინრებს, კონსტრუქტორებს და, საერთოდ, ამ დარგის სპეციალისტებს თეორიული და პრაქტიკული საკითხების გადასაწყვეტად.

image
დ. ნატროშვილი, გ. ბერიკელაშვილი, გ. სამსონაძე

წრფივი ალგებრისა და დისკრეტული
მათემატიკის ელემენტები

უაკ: 512.51

ტრადიციულ მასალასთან (მატრიცები, წრფივ ალგებრულ განტოლებათა სისტემები, ვექტორები, წირები და ზედაპირები, წრფივი სივრცეები და წრფივი ოპერატორები, ჯგუფები, რგოლები და ველები) ერთად სახელმძღვანელოში განხილულია საკითხები გამოყენებითი ალგებრის ისეთი დარგებიდან, როგორიცაა ბულის ალგებრების თეორია და გრაფთა თეორია, აგრეთვე კოდირების თეორიისა და კრიპტოგრაფიის ელემენტები. წიგნის მეორე ნაწილში მოცემულია სავარჯიშოები, რომლებიც თემატურად მჭიდროდაა დაკავშირებული თეორიულ ნაწილში გადოცემულ მასალასთან. სახელმძღვანელო განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების მათემატიკისა და საინჟინრო სპეციალობების ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.

image
გ. ვარშალომიძე

ნავთობისა და გაზის ჭაბურღილების ბურღვისას
გამრეცხი და ცემენტის ხსნარების დამუშავების
თანამედროვე ტექნოლოგიები

უაკ: 622.24

მონოგრაფია შედგება 9 თავისაგან. მასში განხილულია საბურღი ხსნარების დამუშავებისა და ჭაბურღილში საცავი კოლონების დაცემენტების თანამედროვე ტექნოლოგიები. ფართოდაა გაშუქებული საბურღი და ცემენტის ხსნარების მაჩვენებლები და მათი გამზომი ხელსაწყოები, საბურღი და ცემენტის ხსნარების დამამძიმებლები, შემავსებლები და საბურღი ხსნარების შლამისაგან გამწმენდი მოწყობილობები. მონოგრაფიაში ფართოდაა განხილული საბურღი ხსნარების დამუშავებისათვის გამოსაყენებელი ქიმიური რეაგენტები, მოცემულია აგრეთვე საბაზისო სატამპონაჟო ხსნარები, მასალები და ბუფერული სითხეები.
ყველა საკითხი შეიცავს უხვ ინფორმაციას, რომელიც სასარგებლო იქნება როგორც შესაბამისი სპეციალობის ბაკალავრების, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის, ისე იმ ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალისათვის, რომლებიც უშუალოდ არიან დასაქმებული ნავთობგაზმომპოვებელ მრეწველობაში.

image
ს. მიდელაშვილი

ტერიტორიული მთლიანობისა და სეპარატიზმის
პრობლემები საქართველოში

უაკ: 327

მონოგრაფიაში განხილულია ტერიტორიული მთლიანობისა და სეპარატიზმის პრობლემები საქართველოში. სეპარატიზმი, განსაკუთრებით კი აგრესიული სეპარატიზმი, გადაუჭრელ პრობლემად რჩება თანამედროვე მსოფლიოსთვის და საფრთხეს უქმნის სახელმწიფოთა ტერიტორიულ მთლიანობას. საქართველოს წინაშე ამ კუთხით მართლაც სერიოზული გამოწვევებია. ქვეყანაში სეპარატისტულად განწყობილი ორი რეგიონის არსებობის ფონზე საქართველო წლების განმავლობაში ვერ ახერხებს აღადგინოს ტერიტორიული მთლიანობა და ეს დღემდე უმთავრეს პრობლემად რჩება.
მონოგრაფია, უპირველეს ყოვლისა, განკუთვნილია სოციალურპოლიტიკური, საერთაშორისო სამართლისა და კონფლიქტოლოგიის სპეციალობების სტუდენტთათვის, ასევე ამ პრობლემით დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრისათვის.

image
მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე

გურამ გრიგოლია ეგრის-ლაზიკის შესახებ (კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს
იურისდიქციის საზღვრების
კვლევისათვის)

უაკ: 2(02)

საქართველოს ეკლესიის ისტორიისათვის მნიშვნელოვანია იმის კვლევა, არსებობდა თუ არა დასავლეთ საქართველოში ბერძნული კათედრები IV-V საუკუნიდან, მას შემდეგ რაც ქართული ეკლესია დაარსდა და ატოკეფალია მიიღო.
იყო თუ არა დასავლეთ საქართველო კონსტანტინოპოლის იურისდიქციაში ავტოკეფალიის მოპოვების შემდეგ? ამ კითხვას ჯერ კიდევ რუის-ურბნისის საეკლესიო კრებამ გასცა პასუხი, რომ დასავლეთ საქართველო მუდამ ქართული ეკლესიის იურისდიქციაში იყო, რაც შეეხება კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს საეპისკოპოსოთა სიაში (ნოტიციებში) ნახსენებ ლაზიკის საეპისკოპოსოებს, ისინი მდებარეობდნენ ქართველთა ისტორიულ ქვეყანაში – ქალდეაში, რომელსაც ამჟამად ლაზისტანს უწოდებენ, ტრაპეზუნტის ოლქში. ამ საკითხთან დაკავშირებით ძალზე მნიშვნელოვანია პროფ. გ. გრიგოლიას კვლევები, რომელნიც ეთანადება რუის-ურბნისის კრებისა და წმ. სინოდის 2012 წლის 5 ივლისის დადგენილებებს ამ საკითხთან დაკავშირებით.

image
მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე

კირიონ I დიდი კათალიკოსი ყოველი
ივერიისა (VI-VII სს.)

უაკ: 2(02)

განსაკუთრებულია კირიონ I-ის დამსახურება ქართველი ერისა და ეკლესიის წინაშე. მისი ღვაწლი რომ არა, ქართველი ერის ერთი ნაწილი არმენიზაციის ჭაობში გაქრებოდა ისევე, როგორც გაქრა და დავიწყებას მიეცა ალბანელი ერი, მის მიმართ განხორციელებული სომხური საეკლესიო პროზელიტიზმის შედეგად, რასაც კარგად აღწერს მოვსეს კალანკატუაცი.
კირიონ I-მა კათალიკოსმა არმენიზაციის გზაზე შემდგარ ქართველებს გუგარქში აღუდგინა ქართულენოვანი ლიტურგია, და უფრო მეტიც, მან დაიწყო პროცესი სომხურ-ქართული ეკლესიების ურთიერთდაშორებისა, რამაც, როგორც ითქვა, ასიმილაციისაგან იხსნა ქართველი ერის ერთი ნაწილი. მისმა თავდადებამ საოცარი შედეგი გამოიღო საქართველოს გარეთაც, გამოაფხიზლა იმჟამად არმენიად წოდებულ ვრცელ ქვეყანაში (კერძოდ, ბასიანში, ვანანდში, კარინში, ბაგრევანდში, სამხრეთ ტაოში და სხვა) მცხოვრები მკვიდრი ქართველობა, ამის შედეგად მათ თავი დააღწიეს არმენიზაციის პროცესს, სრულად აღიდგინეს თავიანთი ქართული ეროვნული იდენტობა და VIII–X საუკუნეებში დაუბრუნდნენ ქართული ეკლესიის წიაღს.
მიტროპოლიტ ანანიას ამ წიგნში გამოყენებულია უკვე გამოქვეყნებული მასალის ნაწილი მისივე სხვა ნაშრომებიდან. წიგნი განკუთვნილია ისტორიით დაინტერესებულთათვის.

image
მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე

თეორია საქართველოს ეკლესიის პროზელიტიზმის შესახებ
(წმიდა სინოდის დადგენილება იურისდიქციის
საზღვრებთან დაკავშირებით)

უაკ: 2(02)

მართლმადიდებელი სარწმუნოება ქართველ ხალხსა და საქართველოში მცხოვრებთ უდიდეს მადლსა და ძალას აძლევდა კულტურის, იდენტობისა და სახელმწიფოებრიობის დაცვისას. ქართული საეკლესიო და საისტორიო წყაროების ცნობით, საქართველოს ეკლესია ჩამოყალიბებისთანავე მოიცავდა მთელ ქართველ ერს. ის სარწმუნოებრივად აერთიანებდა საქართველოს აღმოსავლეთსა და დასავლეთს, ამიტომაც წერდნენ რუის-ურბნისის კრების წმიდა მამები, რომ ანდრია პირველწოდებულმა იქადაგა ყოველსა ქვეყანასა საქართველოისასა და წმიდა ნინომ მოაქცია ყოველი სავსება ყოველთა ქართველთა ნათესავისა. ეს მთელი ერის მიერ შესისხლხორცებული ცნება დაირღვა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის გაუქმებისა და ათეიზმის გაბატონების შემდეგ. ათეისტურ ეპოქაში ჩამოყალიბდა ახალი ქართული ისტორიოგრაფია, რომელიც ამტკიცებს, რომ დაარსების შემდეგ ქართული ეკლესია თითქოს პროზელიტური ბუნების იყო, მოიცავდა მხოლოდ აღმოსავლეთ საქართველოს მცხეთის რეგიონს, თითქოს ის IX-X სს-ში შეიჭრა დასავლეთ საქართველოში, გააუქმა იქ კონსტანტინოპოლის იურისდიქცია, ასევე, თითქოს მან კახეთში გააუქმა ალბანეთის საეკლესიო იურისდიქცია, ხოლო სამხრეთ საქართველოში-სომხური ეკლესიისა. ეს სიცრუე ამჟამადაც ვრცელდება. სწორედ ამ საკითხის რკვევას ეძღვნება ეს წიგნი.

image
მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე

სამეგრელო არქანჯელო ლამბერტისა და
კორნელი ბოროზდინის აღწერით

უაკ: 2(02)

არქანჯელო ლამბერტის აღწერით, სამეგრელო, ლევან II დადიანის დროს – XVII საუკუნის 50-იან წლებში, აყვავებული მხარე იყო, ხოლო ბოროზდინის დროს – XIX საუკუნის 50-იან წლებში ჩრდილოკავკასიური ტომების შემოჭრათა შედეგად – ტერიტორიებდაკარგული, რომელმაც, ბოროზდინის ხელშეწყობით, სამთავრო ხელისუფლებაც დაკარგა. ორივე უცხოელი შესანიშნავად აღწერს ამ მდგომარეობას. მათი წიგნების ნაწილობრივ ანალიზს წარმოადგენს ნაშრომი – სამეგრელო არქანჯელო ლამბერტისა და კორნელი ბოროზდინის აღწერით.

დ. ჩომახიძე

საქართველოს ენერგეტიკა
ეკონომიკა, რეგულირება, ტერმინოლოგია,
სტატისტიკა

უაკ: 620.9(47.93)

ეძღვნება საქართველოს ეკონომიკის წამყვანი დარგის − ენერგეტიკის განვითარების აქტუალურ თემებს. მდიდარ სამეცნიერო ლიტერატურასა და სტატისტიკურ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ნაშრომში გაანალიზებულია ენერგეტიკისა და მისი ცალკეული დარგების ეკონომიკისა და სახელმწიფო რეგულირების საკვანძო საკითხები. განმარტებულია მოქმედი ტერმინები, წარმოდგენილია მსხვილი ენერგეტიკული ობიექტების საპასპორტო მონაცემები, აგრეთვე სტატისტიკური ინფორმაცია საქართველოსა და უცხოეთში ენერგიაშემცველების წარმოებისა და მოხმარების, მათი გამოყენების ეფექტურობის შესახებ.
განკუთვნილია მკითხველთა ფართო წრისათვის, სამეცნიერო და პრაქტიკულ სფეროში მოღვაწე სპეციალისტებისათვის; შესაბამისი პროფილის უმაღლეს სასწავლებელთა პროფესორ-მასწავლებლებისა და სტუდენტებისათვის; ყველასათვის, ვინც ამ პრობლემით არის დაინტერესებული, მათ შორის ენერგეტიკის სფეროში მომუშავე ჟურნალისტებისათვის.

image
კ. კამკამიძე, ი. ბერძენიშვილი, ე. კამკამიძე

გაზსადენი სისტემები, რისკების შეფასება
და საიმედოობის უზრუნველყოფა

უაკ: 622.692.48

აღწერილია საქართველოს ნავთობისა და გაზის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა, გაზსადენი სისტემების დიზაინის, მშენებლობისა და ექსპლუატაციის საკითხები. შეჯამებულია საფრთხეების ანალიზი და რისკების შეფასება და მათი აღმოფხვრისათვის შექმნილია სათანადო მოდელები და ალგორითმები. სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის საიმედოობის უზრუნველსაყოფად შემუშავებულია და აღწერილია პრევენციული ეფექტური სტრატეგია.
განკუთვნილია გაზსადენი სისტემების დაპროექტების, მშენებლობისა და ექსპლუატაციის საკითხებით დაინტერესებული სპეციალისტებისა და უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებისათვის.

image
ი. ყრუაშვილი

ღვარცოფები და მათთან
ბრძოლის მეთოდები

უაკ: 631.423.2

განხილულია ღვარცოფული მოვლენები და მათი ბუნება, კლასიფიკაცია, გავრცელების არეალი მსოფლიოსა და კავკასიაში, ღვარცოფული მოვლენების შესწავლის თანამედროვე მდგომარეობა. შემოთავაზებულია ბმული ღვარცოფების ზღვრული წონასწორობისა და მოძრაობის ძირითადი განმსაზღვრელი მაჩვენებლების ლაბორატორიულ-ექსპერიმენტული კვლევების ჩატარების მეთოდიკა და ანალიზი, ბმული ღვარცოფის ჩამოყალიბების პირობები და მათთან ბრძოლის მეთოდები.
განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის მაგისტრებისა და დოქტორანტებისათვის აგრეთვე, იმ მეცნიერებისა და სპეციალისტებისთვის, რომლებიც მუშაობენ ჰიდროინჟინერიის, ჰიდროტექნიკური მელიორაციის, ჰიდროლოგიის, საინჟინრო ეკოლოგიისა და ჰიდროგეოლოგიის განხრით. იგი აგრეთვე დიდ დახმარებას გაუწევს ღვარცოფსაწინააღმდეგო ნაგებობების პროექტირება-მშენებლობითა და ექსპლუატაციით დაკავებულ ინჟინრებს.

image
კ. მეიერ-ვეგენერი, გ. სურგულაძე, გ. ბასილაძე

საინფორმაციო სისტემების აგება მულტიმედიური
მონაცემთა ბაზებით
(ელექტრონული საარჩევნო სისტემის პროექტი)

უაკ: 004.5

განიხილება კორპორაციულ სისტემებში თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების საშუალებების, მათ შორის მონაცემთა მულტიმედიური საცავების დაპროექტების, პროგრამული და აპარატურული რეალიზაციის პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები სერვისორიენტირებული არქიტექტურის ბაზაზე. შემოთავაზებულია ელექტრონული საარჩევნო სისტემის, როგორც რთული და დიდი სისტემის მოდელირების, ობიექტორიენტირებული დაპროექტების, ობიექტორიენტირებული ანალიზის და შემდგომი პროგრამული რეალიზაციის საკითხები. გაანალიზებულია დასმული პრობლემების გადაწყვეტის საზღვარგარეთული გამოცდილება, არსებული მეთოდები, არქიტექტურა, პრინციპები, მოდელები, რომლებიც აუცილებელია ელექტრონული საარჩევნო სისტემის წარმატებით დასანერგად.
მონოგრაფია განკუთვნილია მართვის საინფორმაციო სისტემების (Management Information Systems) დოქტორანტების, მაგისტრანტების, აგრეთვე ვებ-ტექნოლოგიების შექმნის საკითხებით დაინტერესებული სპეციალისტებისა და მკითხველისათვის.

image
ზ. გაჩეჩილაძე, ნ. მაღრაძე, თ. მაღრაძე

კონკურენტული ელექტროენერგეტიკული ბაზრის
ჩამოყალიბება საქართველოში

უაკ: 621.31

საბაზრო ეკონომიკის ფორმირების რთულ ეტაპზე განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ელექტროენერგეტიკაში კონკურენციის დანერგვის სწორად წარმართვას. წინა პლანზე იწევს ამ კუთხით მსოფლიო გამოცდილების შესწავლა და საქართველოში არსებული რეალობის გათვალისწინება.
წარმოდგენილ ნაშრომში - „კონკურენტული ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ჩამოყალიბება საქართველოში“  - თანამედროვე მოთხოვნების გათვალისწინებით შესწავლილია ელექტროენერგეტიკული ბაზრების ფორმირების მსოფლიო გამოცდილება. ჩატარებულია საქართველოში ელექტროენერგიის კონკურენტული ბაზრის ფორმირების წინაპირობების მეცნიერული ანალიზი და კვლევის საფუძველზე დადგენილია საქართველოში კონკურენტული ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ჩამოყალიბების ეტაპები და სტრუქტურა.

image
†გ. შარაშენიძე

სახსრულ გადაცემათა დინამიკური მოდელების
ფორმირების თეორიული საფუძვლები

უაკ: 629.472.7-629.4.077

მონოგრაფია ეძღვნება ვაგონებისა და დანადგარების სახსრულ-ბერკეტული მექანიკური გადაცემების რეალური დინამიკური მოდელების ფორმირების პრობლემური ამოცანის გადაწყვეტას. შექმნილია სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემებისა და ტექნოლოგიური მანქანა-დანადგარების დინამიკური მოდელები, ჩატარებულია მათი სისტემატიზაცია. მოდელების ფორმირებისას შემოტანილია მოძრავი კოორდინატთა სისტემები. დამატებით მოძრაობათა დიფერენციალური განტოლებების შედგენის მიზნით დამუშავებულია ამ მოძრაობათა აღძვრის საწყისი პირობები. დინამიკური მოდელების შექმნის თეორიული საფუძვლები გამოსადეგია ნებისმიერი სირთულის ბრტყელი და სფერული მექანიკური გადაცემის დინამიკური მოდელის ფორმირებისათვის.
წიგნი სარგებლობას მოუტანს დოქტორანტებს, მეცნიერ მუშაკებსა და საინჟინრო პერსონალს, რომელთა საქმიანობა დაკავშირებულია სახსრულ-ბერკეტული გადაცემების დაგეგმარების პირობებთან. 

image
ც. ღუდუშაური, ქ. ბაზიერაშვილი, მ. ქოჩიაშვილი

თვისებითი ანალიზის მჟავურ-ფუძოვანი
მეთოდი

უაკ: 54

მონოგრაფია დაწერილია ანალიზური ქიმიის პროგრამის შესაბამისად. მასში განხილულია კატიონთა ნარევების თვისებითი უგოგირდწყალბადო ნახევრადმიკრომეთოდით ანალიზისთვის საჭირო რეაქციები და მეთოდები, რომლებიც დამყარებულია კატიონთა მჟავურ-ფუძოვან კლასიფიკაციაზე.
ნაშრომი შედგება სამი ნაწილისაგან. პირველ ნაწილში განხილულია ანალიზური ქიმიის თეორიული საკითხები, წონასწორობის მდგომარეობა პროტოლიზურ, ჟანგვა-აღდგენისა და კომპლექსწარმოქმნის რეაქციებში.
მეორე ნაწილში განხილულია კატიონებისა და ანიონების ანალიზური კლასიფიკაცია, გამახვილებულია ყურადღება კატიონთა თვისებითი ანალიზის მჟავურ-ფუძოვან მეთოდზე.
მესამე ნაწილში მსჯელობაა ძირითადი ანიონების დამახასიათებელი რეაქციებისა და მათი აღმოჩენის მეთოდიკების შესახებ.
მონოგრაფია დიდ დახმარებას გაუწევს ქიმიური, ქიმიურ-ტექნოლოგიური, ფარმაცევტული, მეტალურგიული უმაღლესი და საშუალო-ტექნიკური სასწავლებლების სტუდენტებს, ასევე საწარმოო და სამეცნიერო-კვლევით ლაბორატორიების სპეციალისტებს.

image
ზ. კოვზირიძე

მოწინავე კერამიკული
მასალები

უაკ: 669.018.95:621.793

განხილულია ტექნიკის დარგებში გამოყენებული კერამიკული მასალების მიღების ტექნოლოგია, თვისებები და გამოყენების სფეროები. შესწავლილია მყარი სხეულების სტრუქტურულ-მექანიკური, თერმომექანიკური, თერმული, ფიზიკურ-ქიმიური და თბოფიზიკური თვისებები. დადგენილია დამოკიდებულება სტრუქტურულ და მექანიკურ თვისებებს შორის. განხილულია როგორც ტექნიკის მოწინავე დარგებში გამოყენებული ჟანგბადიანი, ისე უჟანგბადო კერამიკული მასალები, ნაკეთობები: კარბიდების, ნიტრიდების და სილიციდების ნაერთებისაგან.
განკუთვნილია სამეცნიერო, საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალისათვის, სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების თანამშრომლებისა და კერამიკულ წარმოებაში მომუშავე პერსონალისათვის.

image
Д. П. Наморадзе, Ю. Б. Ломидзе, А. Ф. Маммадов

Риски и задачи надежности магистральных
нефтегазопроводов

УДК: 532.529

В книге рассмотрены методы определения динамических характеристик трубопроводных систем, рациональные методы анализа общих случаев неустановившихся режимов их работы; приведены методики оценки фактических параметров трубопроводных систем, отражен статистический аспект проблемы. Сформулирована и решена задача обнаружения сосредоточенных и мест участков распределенных неоднородностей по длине трубопроводной системы. Экспериментально и теоретически обоснованы дискриминационные реологические модели. Работа широко иллюстринована практическими расчетами конкретных трубопроводных систем. Изложены методы решения проблем повышения точности и надежности гидрогазодинамических расчетов трубопроводных систем.
Монография предназначена для научных и инженерно-технических работников, занимающихся разработкой и эксплуатацией трубопроводных систем жидких и газообразных энергоносителей.

image
Г. В. Цинцадзе, М. Г. Цинцадзе, Т. З. Гиоргадзе

ЦИАНАТНЫЕ, ТИОЦИАНАТНЫЕ И СЕЛЕНОЦИАНАТНЫЕ
СОЕДИНЕНИЯ
МЕТАЛЛОВ

УДК: 546.268.1

В монографии приведены данные по исследованию физико-химических свойств координационных соединений металлов с цианато-, тиоцианато- и селеноцианатогруппами, электронное строение ХСNˉ и СNОˉ, способ присоединения цианато-, тио-, селеноцианато- и фульминатных групп к металлу и их строение. В книге также приведен анализ опубликованных структурных данных и теоретический (полуэмпирический) анализ колебаний координированных цианато- и фульминатогрупп.
Данные о строении соединений получены при использовании современных физических и физико-химических методов исследования.
Монография предназначена для научных работников, химиков-неоргаников, магистрантов и студентов старших курсов химических специальностей.

image
ა. ფრანგიშვილი, ზ. გასიტაშვილი, ე. ბარათაშვილი, მ. კიკნაძე, მ. მაჭარაძე, ს. ზუმბურიძე

რეგიონის მდგრადი განვითარების
პარადიგმა


უაკ: 330.34

მონოგრაფიაში შემოთავაზებულია დიდმასშტაბიანი ორგანიზაციული სისტემების ეფექტური დაგეგმვის კვლევისა და ანალიზის მეთოდები, მოდელები და ალგორითმები.
მიღებული მოდელების საშუალებით დამუშავებულია რეგიონის მდგრადი განვითარების მეთოდოლოგიური საფუძვლები, რომელიც  ანალიტიკურ მოდელებს ეფუძნება და რეგიონის განვითარების სცენარების კვლევასა და გადაწყვეტილებების მიღების საშუალებას იძლევა.
დამუშავებულია სათბობ-ენერგეტიკულ კომპლექსში საგანგებო სიტუაციების ეფექტურად მართვის ორგანიზაციული მოდელი.
განკუთვნილია დოქტორანტებისა და მაგისტრანტებისათვის, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან ორგანიზაციული სისტემების, რეგიონის მდგრადი განვითარების და სათბობ-ენერგეტიკულ კომპლექსში საგანგებო სიტუაციების ეფექტურად მართვის  კვლევისა და ანალიზის საკითხებით.

image
ვ. ლოლაძე, შ. ბაქანიძე, ნ. მსხილაძე, ვ. პირმისაშვილი, თ. თავაძე

ბუნებრივი კალთების და მიწის ნაგებობების
ფერდოების მდგრადობის უზრუნველყოფის
ახალი ტექნოლოგიური გადაწყვეტები

უაკ: 624

მოცემულია ბუნებრივი კალთების და მიწის ნაგებობათა ფერდოების მდგრადობის ამაღლების არსებული ხერხების და მეთოდების კრიტიკული ანალიზი. შემოთავაზებულია აღნიშნული ამოცანის განხორციელების ახალი ტექნოლოგია ელექტროოსმოსის მოვლენის გამოყენებით.
განკუთვნილია მაგისტრანტების, დოქტორანტებისა და მშენებლობის სფეროში მომუშავე სპეციალისტებისათვის.

image
ნ. ბჟალავა, თ. ჯიშკარიანი

მყარი სათბობის გაზიფიკაციის პროცესის
კომპიუტერული მოდელირება

უაკ: 62-5

სათბობის გაზიფიკაციის ქიმიური პროცესების თერმოდინამიკა, გამოვლენილია ტყიბულ-შაორის საბადოს ქვანახშირისაგან მიღებული გენერატორის აირების ენერგეტიკულ სათბობად გამოყენების შესაძლებლობები; შემუშავებულია ტყიბულ-შაორის საბადოს ქვანახშირის, როგორც საწვავი აირის საწყისი ნედლეულის შეფასების მეთოდიკა; გენერატორის აირის მიღების კომბინირებული გაანგარიშების მეთოდის გამოყენებით დადგენილია ტყიბულ-შაორის საბადოს ქვანახშირის გაზიფიკაციის დროს მიღებული გენერატორის აირის ძირითადი თბოტექნიკური მაჩვენებლები; გამოკვლეულია მყარი სათბობის გაზიფიკაციის პროცესები და განსაზღვრულია გენერატორის აირის ძირითადი მაჩვენებლები, დასაბუთებულია ნახშირის გაზიფიკაციის პროცესის გაანგარიშების კომპიუტრულ მოდელირებაზე გადასვლის აუცილებლობა; შექმნილია ნახშირის გაზიფიკაციის პროცესის გაანგარიშებისათვის საჭირო თბოტექნიკური მონაცემების ბაზა და დამუშავებულია ნახშირის გაზიფიკაციის პროცესის ინჟინრული გაანგარიშების ალგორითმები; შექმნილია გაანგარიშების კომპიუტერული მოდელი და განხორციელებიულია მისი აპრობაცია-რეალიზაცია Excel - ის ცხრილური პროცესორისა და Visual Basic for Application პროგრამირების ენის გამოყენებით.
მონოგრაფია განკუთვნილია სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტისა და ინფორმატიკის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის. აგრეთვე, ენერგეტიკის დარგში დასაქმებული საინჟინრო პერსონალისა და კომპიუტერული მოდელირებით დაინტერესებული ფართო წრისათვის.

А.П. Нариманидзе†, М.А. Мдивани†, Е.М. Шилакадзе, Т.Г. Цинцадзе, Н.О. Киласония, И.О. Гвелесиани

Координационные соединения железа с гидразидами
пиридинкарбоновых кислот и производными
гидразида изоникотиновой кислоты

УДК: 54

В монографии приведены сведения о гидразидах пиридинкарбоновых кислот и произ­водных гидразида изоникотиновой кислоты – тубазида, также даются синтез и физико-хими­ческие свойства координаицонных соединений железа с отмеченными гидразидами. Отдель­ная глава посвящается испытанию противотуберкулезной активности координа­ционных сое­динений железа с гидразидами пиколиновой, никотиновой, изоникотиновой кислот и произ­водными гидразида изоникотиновой кислоты (ларусан, фтивазид, салюзид).
Книга рассчитана на химиков, биологов и медиков-фтизиатров.

image
ნ. ტყემალაძე

სწავლებით სახეთა ამოცნობის სისტემა
და მისი თეორიული საფუძვლები

უაკ: 800.8

შემუშავებულია საწყისი ინფორმაციის წინასწარი დამუშავებით და მასწავლებლის მეშვეობით მანქანური სწავლებით სახეთა ამოცნობის თეორია, რომელიც განსხვავდება ამჟამად არსებული მანქანური სწავლებისა და სახეთა ამოცნობის თეორიებისგან. ამ თეორიის საფუძველზე შექმნილია სწავლებით სახეთა ამოცნობის სისტემა − სსას. იგი მოიცავს: 1) საწყისი ინფორმაციის წინასწარი დამუშავების, 2) მასწავლ და 3) ამოცნობის მოდელებს. სსას-ის ფუნქციონირება არ არის დამოკიდებული საკვლევი ობიექტების (სახეთა) ფიზიკურ არსზე, მათი მახასიათებელი საწყისი პარამეტრების ტიპსა და რაოდენობაზე. სისტემას შეუძლია მინიმალური საწყისი ინფორმაციის საფუძველზე სხვადასხვა დარგში (ეკოლოგია, ბიოლოგია, გეოლოგია, გეოფიზიკა, მედიცინა, სამხედრო საქმე და ა.შ.) გადაწყვიტოს სახეთა ამოცნობის ამოცანები.
მონოგრაფია განკუთვნილია ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის და დოქტორანტურის სტუდენტებისა და ამ დარგში მომუშავე სპეციალისტებისათვის.

М. ШИЛАКАДЗЕ

ЛИФТОВЫЕ ПРИВОДЫ С ФРИКЦИОННОЙ
ЛЕБЕДКОЙ

УДК: 621.86

В работе приводятся основные вопросы проектирования лифтовых приводов с фрикционной лебедкой. Представлена методика расчета фрик­ционных приводов сог­ласно международным стандартам EN81-1:1998 и требованиям.
Подробно изложен метод определения реализуемой силы тяги фрик­ционной лебед­ки. Уточнено значение приведенного коэффициента трения в ручье шкива в зависимости от разных конструктивных параметров исполнения шкива.
Исследованы актуальные проблемы определения минимального коэффи­циента запа­са прочности для тягового каната лифтов. Представлены новые кинематические схемы лифтовых лебедок и их конструктивные решения.
Предназначена для конструкторов, инженерно-технических работников производства, инспекторов по технике безопасности, а также для всех сту­дентов механических специальностей – бакалавров, магистров, докторантов.

თ. აბუაშვილი

ავტომობილის სვლის სიმდოვრისა და
გამავლობის ამაღლების მეთოდები

უაკ: 629. 113.+629. 11.012.

განხილულია ავტორის მიერ დაპატენტებული საკიდარის, მაძრავისა და კარდანული სახსრის ახალი კონსტრუქციების შეთანწყობის შედეგად მიღებული ავტომობილის მამოძრავებელი მექანიზმი.
შესწავლილია და დადგენილია ხმელეთზე მოსიარულე ბინადართა სიმდოვრის პირობა. საკიდარისა და მაძრავის კონსტრუქციები აგებულია ამ პირობაზე დაფუძნებით და მიღებულია გაუმჯობესებული მდოვრე სვლა და გამავლობა, რაც დასტურდება მათემატიკური მოდელების გამოთვლის შედეგად. აქვს გადაბიჯების საშუალება გარკვეულ უსწორობებზე და არის გორვითმაბიჯა, რაც არის სიახლე ავტომობილის მაძრავებს შორის.
წარმოდგენილია ახალი კონსტრუქციის ჯვარედინად განლაგებული ოთხკოტიანი თანაბარკუთხურსიჩქარიანი კარდანული სფერული სახსარი, რომელშიც მაბრუნი მომენტის გადაცემა ხდება კოტების მეშვეობით, ხაზური კონტაქტით და შესაძლებელია სამუშაო რესურსის გაზრდა დიდი მაბრუნი მომენტის გადაცემისას.
მონოგრაფია „ავტომობილის სვლის სიმდოვრისა და გამავლობის ამაღლების მეთოდები“ განკუთვნილია, მანქანათმშენებლობისა და ავტომობილის თეორიისათვის, ამ დარგებში მომუშავე სამეცნიერო-კვლევითი და ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალისათვის.

მ. პაპაშვილი, ზ. გამეზარდაშვილი

საქართველო XIII-XVIII საუკუნეების
ევროპულ სამყაროში

უაკ: 339.1.

მონოგრაფიაში უცხოურენოვანი და ქართულენოვანი წყაროების საფუძველზე გამოკვლეულია საქართველოს დასავლეთ ევროპასთან ურთიერთობის რელიგიური, პოლიტიკური, დიპლომატიური, სამხედრო და კულტურული ურთიერთობის საკითხები. გაანალიზებულია დასავლურ სამყაროსთან საქართველოს ურთიერთობის „რეალ-პოლიტიკის“ საფუძვლები, ქართულ-ევროპულ იდენტობის მახასიათებლები; განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ქართული მართლმადიდებელი ეკლესიის ტოლერანტულ დამოკიდებულებას საქართველოში მოღვაწე კათოლიკებისადმი; ნაჩვენებია დასავლური ფასეულობების მიმართ ქართველ სასულიერო იერარქთა და პოლიტიკოსთა დამოკიდებულება.

 

ლ. კაპანაძე, მ. ჩიტიძე

სამომავლო მოდელების შერჩევა და გამოყენებული
ქსოვილების რაციონალური პარამეტრების
დადგენა

უაკ: 687.016

განხილულია XX საუკუნის მოდის განვითარებაზე მომქმედი ფაქტორები. თეორიული და ექსპერიმენტული კვლევის შედეგად შერჩეულია ის ძირითადი და მეორეული ნიშნები, რომელთა გამოყენებით შესაძლებელია მომავლის საბაზო მოდელების მრავალფეროვანი სორტიმენტის შექმნა. საუკუნის მონაცემების ანალიზით და სტატისტიკური კვლევებით დადგენილია, რომ მსოფლიო და საქართველოს მოდის ცვლილებას შორის არსებობს პირდაპირი კავშირი, თუმცა არ გამოირიცხება ის ფაქტი, რომ მოდის ცვლილება სტოქასტიკური პროცესია და მასში მონაწილეობს მრავალი ალბათური მახასიათებელი. გამოკვლეულია ქსოვილის სიგანის უთანაბრობაზე მოქმედი ფაქტორები და დადგენილია მომავალ მოდელებში მათი გამოყენების რაციონალური პარამეტრები. გრაფის სტრუქტურული სქემების გამოყენებით შექმნილია მოდელების ესკიზები, შესაბამისი ქსოვილებისა და ფერთა ტონალობის გათვალისწინებით.
განკუთვნილია ტანსაცმლის დიზაინის სფეროში მომუშავე სპეციალისტების, კონსტრუქტორების, მეცნიერ-მუშაკების, მაგისტრანტებისა და სტუდენტებისათვის.

image
ზ. გასიტაშვილი, მ. კიკნაძე, გ. კირცხალია

კომპიუტერული ქსელის მოდელირების
მეთოდოლოგიური საფუძვლები

უაკ: 681.3

განხორციელებულია მოდელირების თანამედროვე ტექნოლოგიების ბაზაზე კომპიუტერული ქსელების დაპროექტების მეთოდოლოგიური გარემოს დამუშავება.
დამუშავებულია საკვლევი მოდელები, რომლებიც უზრუნველყოფს პროვაიდერული ცენტრების დაგეგმარებისა და მართვის ამოცანის ეფექტურ გადაწყვეტას და პროვაიდერული ცენტრების, როგორც ერთიანი სისტემის, გააზრებას.
განკუთვნილია მეცნიერი მუშაკების, დოქტორანტებისა და მაგისტრანტებისთვის, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან კომპიუტერული ქსელების კვლევისა და დაპროექტების საკითხებით.

მ. ჩიქავა

მოზარდის საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებების კლინიკურ-ეპიდემიოლოგიური
თავისებურებები და პრევენციული
ფარმაკოთერაპია

უაკ: 615.015

განხილულია მოზარდის საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებების კლინიკური მიმდინარეობის ეპიდემიოლოგიური თავისებურებები. რისკის ფაქტორთა და მათი კომბინაციების ანალიზის საფუძველზე ჩამოყალიბებულია მიზანშეწონილ პრევენციულ ღონისძიებათა იერარქიული თანამიმდევრობა დიფერენცირებულად: პრაქტიკულად ჯანმრთელი, რისკისა და საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადების მქონე მოზარდთა ჯგუფებისთვის. დადგენილია ამ დაავადებათა ჰომეოპათიური პრევენციული ფარმაკოთერაპიის ეფექტურობა მტკიცებითი მედიცინის მოთხოვნათა შესაბამისად.
განკუთვნილია მეცნიერების, პრაქტიკოსი ექიმების, განსაკუთრებით პრაქტიკოსი ჰომეოპათების, ფარმაცევტების, სტუდენტებისა და მედიცინით დაინტერესებული პირებისათვის, რომლებსაც სურთ გაეცნონ ამ საინტერესო, უსაფრთხო და ეფექტური მიდგომის ძირითად არსს, ჰომეოპათიური წამლის თავისებურებებსა და ეფექტურობას. მნიშვნელოვანია, რომ ეპიდემიოლოგიური კვლევის შედეგებს გაეცნონ არა მხოლოდ ჯანდაცვის სისტემის პროფესიონალები და სტუდენტები, არამედ თვით მოზარდები და მათი მშობლები.

М.Г. Цинцадзе, †А.Н. Нариманидзе, Н.Г. Гегешидзе, Л.И. Схиртладзе, И.О. Гвелесиани

КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ МЕТАЛЛОВ С ОРТО-АМИНОПИРИДИНОМ И ЕГО
МЕТИЛПРОИЗВОДНЫМИ

УДК: 54

Книга посвящена химии координационных соединений галогенидов, тиоцианатов и нитратов марганца(II), кобальта(II), никеля(II), меди(II), цинка и кадмия с метилпроизводными орто-аминопиридина (орто-аминопиридин, орто-амино-2-, 4- и 5-метилпиридин ).
В книге приведены результаты квантово-химических расчетов влияния различных растворителей на комплексообразующую способность метилпроизводных орто-аминопиридина методом АМ1, которые дают указания о проведении синтеза с приведенными органическими лигандами, дается описание синтеза, физико-химических свойств, спектров координационных соединений металлов с перечисленными ацидолигандами и метилпроизводными ортоаминометилпиридина. Книга рассчитана на научных сотрудников, магистрантов, докторантов и специалистов, работающих в области неорганической, органической химии и химии координационных соединений.

image
И.В. Цомая

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОТИВОЯЗВЕННОГО И
РАНОЗАЖИВЛЯЮЩЕГО ПРЕПАРАТА

УДК: 615.3

Разработанные  лекарственные препараты - липидная фракция и его 5%-ный раствор из чайного куста - обладают выраженной фармакологической активностью и оказывают высокое фармакоте­рапевтическое влияние при повреждениях желудка и кожного пок­рова. Благоприятное влияние обусловлено содержанием в чайном экстракте значительного количества витаминов, кароти­ноидов, ами­нокислот, минеральных солей, сахаров, веществ фенольной природы и других биологически активных веществ, обеспечивающих выра­женное фармакотерапевтическое влияние.
Указанные свойства чайного экстракта определяют целесообраз­ность его применения в качестве ранозаживляющего средства с целью стимуляции заживления ран, а также как противо­язвенное средство при повреждениях желудка.
Разработан способ получения средства из грубых листьев чая, обладающих ранозаживляющим действием.
На препарат „Тиол“ получен патент (№307, 08.05.1996) Республики Грузия, регистрационное удостоверение на право его производства.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი

ღვინის ექსპერტიზა
თეორია და პრაქტიკა

უაკ: 663.2/3

სახელმძღვანელო განკუთვნილია უმაღლესი და საშუალო პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტებისათვის, სპეციალობით „სურსათის ექსპერტიზა“, „სასურსათო ტექნოლოგია“ და „კვების მრეწველობის ინჟინერია და ტექნოლოგიები“.
სახელმძღვანლოში განხილულია ყურძნის ღვინოების კლასიფიკაცია, ნატურალური ღვინის წარმოების ტექნოლოგიები; ღვინის დეგუსტაცია, იდენტიფიკაცია და სერტიფიკაცია; ღვინის ფალსიფიკაციის სახეები, ფალსიფიკაციისას მიმდინარე ფიზიკურ-ქიმიური გარდაქმნები და სუფრის ღვინის ნატურალობის მაჩვენებელი კრიტერიუმები.
ნაშრომი დიდ დახმარებას გაუწევს როგორც საწარმოო და სავაჭრო ორგანიზაციების, ასევე მაკონტროლებელი ორგანოების მუშაკებსაც.

image
А. Лежава, Э. Квезерели

КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ Ge (IV) С НЕКОТОРЫМИ БИОАКТИВНЫМИ
ЛИГАНДАМИ

УДК: 54

В Монографии приведены данные по синтезу и исследованию физико-химических свойств координационных соединения германия (IV) c азот- и кислородсодержащими органическими лигандами.
Синтезированы галогенидные, тиоцианатные и галогенидо-тиоци­анатные координационные соединения германия (IV) c гидразидами моно-пиридинкарбоновых кислот, с ларусаном, 1,10 фенантролином, 2,2′ и 4,4′-дипиридилом. Изучены их физико-химические и биологи­ческие свойства. По данным изучения их ИК спектров поглощения предложены строения этих соединений.
При исследовании антитуберкулезных свойств некоторых из син­тезированных соединений германия (IV) с ларусаном проявили повы­шенную антитуберкулезную активность по сравнению с чистым пре­паратом ларусана (лар.).
Монография предназначена для химиков, биохимиков и фтизиат­ров, а также для докторов и студентов старших курсов химического и биологического факультетов. 

მ. წერეთელი, ნ. მახარაშვილი, ი. წერეთელი

ქანქარასებრი კიდული ბაგირგზის პარამეტრების
შერჩევა და ამუშავების დინამიკური
რეჟიმის ოპტიმიზაცია

უაკ: 625.52:624.94

განხილულია ერთმალიანი, ქანქარასებრი კიდული ბაგირგზის ძირითადი პარამეტრების - სარელსო და საწევი ბაგირების, ამძრავისა და რედუქტორის და სხვ. გაანგარიშება და შერჩევა, როგორც დამჭიმტვირთიან, ისე უძრავად ჩამაგრებულ - ბოლოებიან სარელსო ბაგირების შემთხვევაში.
განხილულია აგრეთვე ბაგირგზის დინამიკური რეჟიმების დროს აღძრული მექანიკური რხევების ჩაქრობა, როგოც დამატებით ჩართული მექანიკური ელემენტების, ისე ძრავას მართვის საშუალებით.
განკუთვნილია სამთო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის მაგისტრანტების, დოქტორანტებისა და აგრეთვე იმ პირთათვის, ვინც დაინტერესებულია განხილული საკითხებით.

image
გ. არაბიძე, ნ. არაბიძე, შ. ზარანდია ო. კიღურაძე თ. მიქიაშვილი, ბ. ჩხაიძე, ვ. ჯამარჯაშვილი, თ. ჯიშკარიანი

ნარჩენი ბიომასის ენერგეტიკული პოტენციალი
საქართველოში (კადასტრი)

უაკ: 621.1

ენერგეტიკული პოტენციალის მქონე ნარჩენი ბიომასის წინამდებარე კადასტრის გამოცემის მიზანია, გამოავლინოს საქართველოს რეგიონებში არსებული სხვადასხვა სახეობის ნარჩენი ბიომასის სათბობად გამოყენების შესაძლო მასშტაბები და ტექნიკური შესაძლებლობები, მისი გამოყენების ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა, შექმნას სათანადო საფუძველი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ბიონარჩენებზე მომუშავე ენერგოეფექტური გათბობის სისტემების ფართომასშტაბიანი დანერგვისათვის, რაც, თავის მხრივ, მნიშვნელოვნად აამაღლებს სოფლის მოსახლეობის საქმიანობის ეფექტურობას, ეკონომიკურ კეთილდღეობას და გააჯანსაღებს ეკოლოგიურ მდგომარეობას საქართველოში.
ჩატარებული კვლევების საფუძველზე შემუშავებულია ნარჩენი ბიომასის ენერგეტიკული პოტენციალის განსაზღვრის მეთოდიკა, დადგენილია მარცვლოვანი და პარკოსანი კულტურების მოსავალი და შინაური ცხოველების სულადობა, ნარჩენების კოეფიციენტები, თბოუნარიანობები, ენერგიის მისაღებად გამოსაყენებელი ბიომასის რაოდენობები და მათი ენერგეტიკული პოტენციალის მნიშვნელობები. შედეგები მიღებულია როგორც მცენარეული კულტურებისა და შინაური ცხოველების სახეობების მიხედვით, ისე საქართველოს იურისდიქციაში არსებული რეგიონებისა და რაიონების ჭრილში.  

image
Т.Ф. МЧЕДЛИШВИЛИ, Д.Д. ТАВХЕЛИДЗЕ, Л.И. КОБАХИДЗЕ

СХЕМЫ, МОДЕЛИ И ДИНАМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ ПОДВЕСКИ ВАГОНОВ И ПРИВОДНЫХ
УСТРОЙСТВ ПОДВЕСНЫХ КАНАТНЫХ ДОРОГ

УДК: 622.625.5

В монографии рассмотрены вопросы, связанные с обзором схем и конструкций механизмов и устройств подвесных канатных дорог (ПКД), их основных, наиболее тяжелых режимов функционирования, вызванных внешними возмущающими силами; с решением прикладных задач по построению повых схем подвески, математического моделирования и исследования рассматриваемых довольно сложных технических систем в сложных динамических режимах работы.
На основе проведенных исследований получены оригинальные математические модели динамики исследуемых систем с учетом их структурных и конструктивных особенностей; методы и методики динамических исследований; новая схема демпфирующей подвески и результаты, подкрепленные конкретными расчетными и натурными исследованиями.
Книга рассчитана на специалистов, занимающихся исследованием, проектированием и эксплуатацией систем ПКД, может быть использована докторантами, магистрантами и бакалаврами старших курсов.

გ. ცინცაძე, ა. მამულაშვილი

ციანატები და ფულმინატები

უაკ: 546.268.1:662.412

მონოგრაფია „ციანატები და ფულმინატები“ ეძღვნება არაორგანული ნივთიერებების ერთ-ერთი საინტერესო და მნიშვნელოვანი კლასის - ფსევდოჰალოგენიდების, კერძოდ, ციანატების და ფულმინატების შესწავლას.
მოცემულ ნაშრომში დეტალურად არის განხილული ციანატ- და ფულმინატიონების შემცველი როგორც მარტივი, ისე კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი, თვისებები, აღნაგობა, ციანატ- და ფულმინატ იონების ლითონებთან კოორდინირება.
ნაშრომი განკუთვნილია კოორდინაციული ქიმიით დაინტერესებული მეცნიერების, უმაღლესი სასწავლებლის ქიმიის, ქიმიურ-ტექნოლოგიური სპეციალობების სტუდენტებისა და დოქტორანტებისთვის.

image
ხ. თოდაძე

ქართული სამხედრო ფორმირებები
XIX საუკუნეში

უაკ: 623.9

ნაშრომში განხილულია რუსეთის იმპერიის მიერ ჩამოყალიბებული ქართული სამხედრო ფორმირებების ორგანიზაციული და სამართლებრივი საკითხები, შესწავლილია აქამდე უცნობი საარქივო მასალა.
ნაშრომი საინტერესოა სპეციალისტებისა და საქართველოს ისტორიითა და სამხედრო ისტორიით დაინტერესებული ფართო მკითხველისთვის.

ხ. თოდაძე

ქართული სამონასტრო
ტიპიკონები

უაკ: 2(02)

ნაშრომში თავმოყრილია VIII-XVIII საუკუნეების სამონასტრო წეს-განგებანი და ზოგიერთი ანდერძი, რომელიც სამონასტრო ცხოვრებას ეხება.

image
ც. ბასილაშვილი

მთის მდინარეთა ჩამონადენის პროგნოზირება
ინფორმაციის უკმარისობის პირობებში

უაკ: 551.482.215.1.7.627.14

მონოგრაფიაში აღწერილია საპროგნოზო მეთოდოლოგია ინფორმაციის უკმარისობის პირობებში. საქართველოს მთავარ მდინარეთა სამეურნეო დანიშნულების ჰიდროკვეთებისათვის შემუშავებულია სავეგეტაციო პერიოდის, აგრეთვე კვარტალური, თვიური, დეკადური და დღეღამური წყლის ხარჯების საპროგნოზო მეთოდები. პირველად შემუშავდა ჯვარის, ვარციხისა და ჟინვალის წყალსაცავებში წლის სხვადასხვა პერიოდში ჩამდინარე წყლის ხარჯების საპროგნოზო მეთოდები.
მიღებული საპროგნოზო მეთოდები აუცილებელია ჰიდროელექტრო-სადგურების, წყალსაცავების, წყალმომარაგებისა და სარწყავი სისტემების უსაფრთხო და ეფექტური ექსპლუატაციისათვის. მათ საფუძველზე დგება წყლის რესურსების რაციონალური ხარჯვის გეგმები, წყალსაცავების დისპეტჩერული გრაფიკები და სხვა გაანგარიშებები, რითაც გაიზრდება ელექტროენერგიის გამომუშავება, გაუმჯობესდება წყალმომარაგება და ამაღლდება სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლიანობა. ამიტომ ეს ნაშრომი დიდ დახმარებას გაუწევს აღნიშნული ჰიდროობიექტების მუშაკებს.
მონოგრაფია განკუთვნილია იმ მეცნიერებისა და სპეციალისტების, აგრეთვე ბაკალავრების, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის, რომლებიც მუშაობენ ჰიდროლოგიის, ჰიდროტექნიკის, ენერგეტიკის, გეოგრაფიის, ეკოლოგიის და სხვა განხრით.

image
ც. ბასილაშვილი

მრავალფაქტორიანი სტატისტიკური მეთოდოლოგია
წყალდიდობა – წყალმოვარდნების
პროგნოზირებისათვის

უაკ: 001.8.551.482.215.3.627.14

შემუშავებულია მეთოდოლოგია სტატისტიკური რიგების ანალიზის, მათი მახასიათებლების დადგენის, ურთიერთდამოკიდებულებათა შეფასების, საპროგნოზო პრედიქტორების შერჩევის, ოპტიმალური საპროგნოზო მოდელის შედგენისა და საპროგნოზო განტოლებათა განსაზღვრისათვის შესაბამის შეფასებათა კრიტერიუმებით.
შედგენილია საქართველოს მდინარეთა წყალდიდობების ჩამონადენისა და მათი მაქსიმალური ხარჯების გრძელვადიანი (2-3 თვის დროულობის) და წყალმოვარდნების მოკლევადიანი (12-24 სთ-ის წინსწრებით) საპროგნოზო მეთოდები. წყლის მაღალი პიკის შემთხვევისათვის, მათი უსაფრთხოების მიზნით, შედგენილია ჩასატარებელ ღონისძიებათა რეკომენდაციები.
მდინარეთა საპროგნოზო მეთოდები და რეკომენდაციები შეიძლება გამოყენებულ იქნეს კატასტროფული წყალდიდობა-წყალმოვარდნებით გამოწვეული ნეგატიური შედეგების საწინააღმდეგო პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმარებისათვის სამთავრობო, საპროექტო და სამეურნეო ორგანიზაციების მიერ.
შემუშავებული მეთოდოლოგიით შესაძლებელია ნებისმიერი სახის მონაცემების ანალიზი და პროგნოზირება, ამიტომ ის შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მეცნიერების სხვადასხვა დარგის სპეციალისტების მიერ კვლევითი სამუშაოების ჩასატარებლად. ნაშრომი დიდ დახმარებას გაუწევს დამპროექტებლებს, გზათა მშენებლებს, ჰიდროტექნიკოსებს, ენერგეტიკოსებს, ეკოლოგებს, საგანგებო სიტუაციების სამსახურს და სხვა.
ნაშრომი შეიძლება გამოყენებულ იქნეს როგორც დამხმარე სახელმძღვანელო შესაბამისი მიმართულების ბაკალავრების, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის.

 

image
ნ. ქებაძე, რ. ქაცარავა

სამედიცინო დანიშნულების დისპერსიული სისტემები
ბიოდეგრადირებადი პოლიესტერამიდების
საფუძველზე

უაკ: 541.182

განხილულია ბიოდეგრადირებადი პოლიესტერამიდების საფუძველზე დისპერსიული (ფოროვანი ფირები, ფხვნილები და მიკროსფეროები) მასალების მიღება, კვლევა და მათი გამოყენება კონტროლირებადი გამოყოფის სისტემების კონსტრუირებისათვის.
ბიოდეგრადირებადი პოლიესტერამიდების საფუძველზე მიღებულ იქნა დისპერსიული სისტემები, რომლებიც პერსპექტიულია  ქსოვილური კულტურის (უჯრედების) რეგენერაციისათვის; აგრეთვე მიღებულია ბაქტერიოფაგების (როგორც გაუწმენდავი, ასევე გაწმენდილი ფაგების გამოყენებით) შემცველი პოლიმერული კომპოზიტები, რომლებიც ხასიათდება როგორც პროტექტორული, ისე სამკურნალო თვისებებით.
მონოგრაფიას აქვს როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული მნიშვნელობა. განკუთვნილია ბიოსამედიცინო პოლიმერული ქიმიის და ბიოტექნოლოგიის მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის.

image
ნ. გამყრელიძე

ინტერსუბიექტურობა და სოციალური ფაქტორი
გერმანულ, ქართულ, რუსულ
ფრაზეოლოგიზმებში
ფილოლოგია

უაკ: 80

მონოგრაფიაში წარმოდგენილია უნივერსალური სემანტიკური კატეგორიის „ინტერსუბიექტური მიმართებებისა და სოციალური ფაქტორის“, კვლევა მის ზოგად კონცეპტუალურ შინაარსზე დაყრდნობით. განხორციელებულია ენობრივი ერთეულების ლინგვისტური სპეციფიკის კულტუროლოგიური ანალიზი ინტერლინგვური მეთოდით სინქრონულ-შეპირისპირებით დონეზე. კვლევის კონცეპტუალური ინტერპრეტაცია ეყრდნობა თანამედროვე ლინგვისტიკაში დომინანტურ – ლინგვო-კულტუროლოგიურ პარადიგმას.
მონოგრაფია განკუთვნილია ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის, დოქტორანტურის სტუდენტებისათვის და ამ დარგში მომუშავე სპეციალისტებისათვის.
ნაშრომს აქვს კონკრეტული პრაქტიკული მნიშვნელობა გერმანული ენის შემსწავლელი ქართული აუდიტორიისათვის. ჩატარებული ანალიზის შედეგები შეიძლება შემდგომში გამოყენებული იყოს გერმანული ენის პრაქტიკული სწავლებისას, ასევე ფრაზეოლოგიური ლექსიკონების შედგენისას, გერმანული ენის ლექსიკოლოგიის, კულტუროლოგიის და შედარებითი ტიპოლოგიის სალექციო კურსებში. 
მონოგრაფია შედგება: შესავლის, სამი თავის, დასკვნითი ნაწილის, ორი დანართისა და გამოყენებული სამეცნიერო ლიტერატურის სიისაგან.

image
გ. მალაშხია

მოგების მეტათეორია
ახალი ხედვა

უაკ: 003.13

ნაშრომში გადმოცემულია  მოგების სრულიად ახალი, არსებული თეორიებისაგან რადიკალურად განხვავებული, გაგება. ნაშრომი ადრე (2007 წ.) გამოცემული წიგნის „მოგების მეტათეორიის (რა არის სინამდვილეში მოგება?)“ გადამუშავებული და დაზუსტებული ვარიანტია.
განკუთვნილია მეცნიერ-მკვლევართა, სტუდენტებისა და ეკონომიკური თეორიის პრობლემებით დაინტერესებული პირებისათვის.

image
მ. წიქარიშვილი, მ. ვარდიაშვილი

ისტორიულ-კულტურული ძეგლების სისტემური
მონიტორინგი და დიაგნოსტიკა

უაკ: 061.75:351.853

ნაშრომში განხილულია ისტორიულ-კულტურული ძეგლების სისტემური მონიტორინგისა და დიაგნოსტიკის მეთოდების შემუშავება.
მონოგრაფია განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო სპეციალობის მაგისტრანტებისათვის. ნაშრომი, ასევე, დიდ დახმარებას გაუწევს ბაკალავრებს, დოქტორანტებს, კონსტრუქტორებს, მშენებლებს, კონსტრუქციების ექსპლუატაციისა და უსაფრთხოების დარგში დასაქმებულ სპეციალისტებს.

 

image
გ. სურგულაძე, ი. ბულია

კორპორაციულ Web-აპლიკაციათა ინტეგრაცია
და დაპროექტება

უაკ: 004.5

განიხილება კორპორაციულ და კორპორაციათაშორის სისტემებში ინფორმაციის გაცვლის თანამედროვე საშუალებები მათი ინტეგრაციის მიზნით. გაანალიზებულია მეთოდები, არქიტექტურა, პრინციპები, მოდელები, რომლებიც აიოლებს ინტეგრაციის საკითხებს, ხდის უფრო ეფექტურს. მათი საშუალებით შესაძლებელია დამოუკიდებელ სისტემებს და აპლიკაციებს შორის მონაცემთა გადაცემა და ტრანსფორმაცია, ბიზნეს-პროცესების მენეჯმენტი და ავტომატიზაცია. კორპორაციებში არსებულ პროგრამულ უზრუნველყოფებს შორის ინტეგრაციის საკითხის გადაწყვეტა შემოთავაზებულია თანამედროვე მეთოდების, კერძოდ სერვისზე ორიენტირებული არქიტექტურის იმპლემენტაციით, რომლის განხორციელებისთვის გამოიყენება სხვადასხვა ტექნოლოგია, როგორიცაა: Web-სერვისები, ორგანიზაციის სერვისული არხი (ESB), BPMN/UML, BizTalk, XML, CPN, WPF/XAML და სხვ. აღნიშნული ტექნოლოგიები უზრუნველყოფს ინტეგრაციულ სისტემაში ჰიბრიდული აპლიკაციების შექმნას და მათ ურთიერთქმედებას, სხვადასხვა ფორმატის მონაცემთა გაცვლას, სისტემის ფუნქციონირების მდგრადობას, მოქნილობას, მასშტაბირებას.
მონოგრაფია განკუთვნილია მართვის საინფორმაციო სისტემების (Management Information Systems) დოქტორანტების, მაგისტრანტების, აგრეთვე Web-ტექნოლოგიების შექმნის საკითხით დაინტერესებული სპეციალისტებისა და მკითხველთათვის.

image
ე. მოისწრაფიშვილი, ნ. რურუა, მ. მოისწრაფიშვილი, ბ. ბრეგაძე

საქართველოს რკინიგზის განვითარების ძირითადი
მიმართულებები და აქტუალური პრობლემები

უაკ: 625.1; 625.11; 625.17(075.8);

მონოგრაფიაში განხილულია საქართველოს რკინიგზის განვითარების ძირითადი მიმართულებები და აქტუალური პრობლემები, რომლებიც განპირობებულია საქართველოს ერთიანი სატრანსპორტო სისტემის დაჩქარებული ტემპით, მისი სტრატეგიული მნიშვნელობით და სხვა უმნიშვნელოვანესი მოტივებით. ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, საქართველოს სატრანსპორტო სისტემის ინტეგრაცია მსოფლიოს სატრანსპორტო სისტემაში, ევროპის აზიასთან დამაკავშირებელი უმოკლესი და ხელსაყრელი სატრანსპორტო მაგისტრალის Traseca-ს სახით.
დამუშავებული და გაანალიზებულია მრავალი საკვანძო პრობლემა, როგორიცაა: რკინიგზის საიმედოობისა და მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საკითხები; რკინიგზისა და მისი ინფრასტრუქტურის პროექტების მართვის არსი და მისი დაგეგმვა; ეროვნული ნორმატიულ-ტექნიკური ბაზის ჩამოყალიბების საკითხები; სალიანდაგო კომპლექსის რესურსდამზოგი და ახალი ტექნოლოგიები; სალიანდაგო კომპლექსის მართვის სტრუქტურის, დაგეგმვისა და განვითარების თანამედროვე მიმართულებები; საქართველოში ვიწროლიანდიანი რკინიგზის გამოყენების პერსპექტივები.
წიგნი განკუთვნილია რკინიგზის ტრანსპორტის საინჟინრო-ტექნიკური სპეციალისტების, მკვლევრების, დოქტორანტების, მაგისტრანტებისა და სტუდენტებისათვის.

ვ. ლოლაძე, შ. ბაქანიძე, ნ. მსხილაძე, ვ. პირმისაშვილი

მონოლითურ მშენებლობაში მოუხსნადი ყალიბების
გამოყენების კონსტრუქციული და
ტექნოლოგიური გადაწყვეტა

უაკ: 69.05(075.8)

განხილულია შენობის მონოლითური დაბეტონებისათვის არსებული მოუხსნადი ყალიბების კოსნტრუქციული და ტექნოლოგიური გადაწყვეტების საკითხები. დაწვრილებითაა აღწერილი მონოლითურ ნაგებობათა ახალი ტიპის მზიდი, შემომფარგლავი ელემენტების კონსტრუირება, თბოტექნიკური გაანგარიშების მეთოდიკა და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები. განკუთვნილია მაგისტრანტების, დოქტორანტებისა და მშენებლობის სფეროში მომუშავე სპეციალისტებისათვის.

image
ც. ბასილაშვილი, მ. სალუქვაძე, ვ. ცომაია, გ. ხერხეულიძე

კატასტროფული წყალდიდობები, ღვარცოფები და
თოვლის ზვავები საქართველოში და
მათი უსაფრთხოება

უაკ: 551.482.311.578.215.48.8

მონოგრაფიაში სისტემატიზებული და გაანალიზებულია საქართველოს ტერიტორიაზე აღრიცხული კატასტროფული ჰიდროგლაციოლოგიური მოვლენები: წყალდიდობები, ღვარცოფები და თოვლის ზვავები. დაზუსტებულია მათი პარამეტრები, დადგენილია მათი მრავალწლიური დინამიკა, ცვლილების ტენდენციები და განვითარების მასშტაბები. შედგენილია მათი გავრცელების სქემატური რუკები. განსაზღვრულია მთავარ მდინარეთა მაქსიმალური ხარჯების ალბათური მნიშვნელობები სხვადასხვა უზრუნველყოფით და შემუშავებულია მათი გრძელვადიანი საპროგნოზო მეთოდიკა. შედგენილია, აგრეთვე, ღვარცოფებისა და თოვლის ზვავების განვითარების საპროგნოზო რუკები. კატასტროფების ნეგატიური შედეგების შერბილებისათვის შემუშავებულია საჭირო ღონისძიებათა რეკომენდაციები.
კვლევის შედეგები შეიძლება გამოყენებულ იქნეს კატასტროფული ჰიდროგლაციოლოგიური პროცესებით გამოწვეული ზარალის საწინააღმდეგო პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმარებისათვის სამთავრობო, საპროექტო და სხვა ორგანიზაციების მიერ. ნაშრომი დიდ დახმარებას გაუწევს დამპროექტებლებს, გზათა მშენებლებს, ჰიდროტექნიკოსებს ენერგეტიკოსებს, ეკოლოგებს, საგანგებო სიტუაციების სამსახურს და სხვა.
მონოგრაფია ძირითადად განკუთვნილია იმ მეცნიერებისა და სპეციალისტებისათვის, აგრეთვე სტუდენტების, მაგისტრანტების და დოქტორანტებისათვის, რომლებიც მუშაობენ გეოგრაფიის, ეკოლოგიის, ჰიდროლოგიის, გლაციოლოგიის, მეტეოროლოგიის, ჰიდროგეოლოგიის განხრით.

image
დ. ჩომახიძე

ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების
რეგულირების პრინციპები

უაკ: 620.9

მონოგრაფიაში მსოფლიო გამოცდილების საფუძველზე, გაშუქებულია ენერგეტიკის სახელმწიფო რეგულირების არსი, პრინციპები, ამოცანები, მისი სტრატეგიული მიზნები და გავლენა ქვეყნის მაკროეკონომიკურ პარამეტრებზე, ეფექტიანი რეგულირების საფუძვლები ფასწარმოქმნასა და ლიცენზირებაში. ამ თვალსაზრისით გაანგარიშებულია საქართველოში ენერგეტიკის რეგულირების 15 - წლიანი გამოცდილება და მიღწეული შედეგები, გამოთქმულია მოსაზრებები მისი სრულყოფისათვის და სხვა.
განკუთვნილია მკითხველთა ფართო წრისათვის: სამეცნიერო და პრაქტიკოსი მოღვაწეებისათვის, უმაღლეს სასწავლებელთა პროფესორ-მასწავლებლებისათვის და სტუდენტებისათვის. იგი სასარგებლო იქნება ქვეყნის საკანონმდებლო და აღმასრულებელ ხელისუფლებაში დასაქმებულთათვის, ყველასთვის, ვინც ამ პრობლემით არის დაინტერესებული.

image
ბ. კოტია

ელექტრონ-პოლარონული გამტარობისა და დაბალტემპერატურული დრეიფული
ძვრადობის კვანტური თეორიის
საკითხები ნახევარგამტარებსა
და იონურ კრისტალებში

უაკ: 539.21

განხილულია დროითი წონასწორული კორელაციური ფუნქციების ახალი, ზუსტი განზოგადებული კვანტური ევოლუციური (კინეტიკური) განტოლებების მიღება და გამოკვლევა დინამიკური სისტემებისთვის, რომლებიც ურთიერთქმედებს ბოზონურ (ფონონური) ველთან. მოცემულია ევოლუციური განტოლების გამოყვანის ორი მიდგომა.
კუბოს წრფივი გამოძახილისა და შეშფოთების თეორიაზე დაყრდნობით აგებულია ნახაევარგამტარებსა და იონურ კრისტალებში ელექტრონ-პოლარონული გადატანის მოვლენების თანამიმდევრული კვანტური თეორია კვაზინაწილაკის სუსტი და ძლიერი ურთიერთქმედების შემთხვევაში ფონონურ ველთან. გამოთვლილია გადატანის კინეტიკური (მექანიკური) კოეფიციენტები პოლარონის სხვადასხვა მოდელებისათვის.
განკუთვნილია მყარი სხეულის ფიზიკის, არაწონასწორული სტატისტიკური მექანიკისა და პოლარონის თეორიის სპეციალისტებისათვის. დიდ სარგებლობას მოუტანს აგრეთვე, მყარი სხეულების ფიზიკის მკვლევარებს, თეორიული ფიზიკის სპეციალისტებს, მასწავლებლებს, სტუდენტებს (მაგისტრანტებს) და დოქტორანტებს.

გ. ღვინეფაძე

ვისწავლოთ შემოქმედებითად
აზროვნება!

უაკ: 001

მონოგრაფიაში განიხილება შემოქმედებითი აზროვნების მეთოდოლოგიების შემქმნელი სპეციალისტების დე ბონოს, პოიას, ალტშულერის და სხვათა ნააზრევი. ამგვარ კონცეფციებზე დაყრდნობით, შემოთავაზებულია ახლებური მიდგომა ზოგიერთი რთული პრობლემის გადასაწყვეტად.
განკუთვნილია საინჟინრო სპეციალობის შემსწავლელი სტუდენტებისა და შემოქმედებითი აზროვნების განვითარების საკითხებით დაინტერესებული პირებისათვის.

С.И. КАРИПИДИС

ДИНАМИКА НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ
ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА
ПОСТОЯННОГО ТОКА

УДК: 629.623.1.064.5

Монография посвящена важному вопросу – аналитическому исследованию переходных и установившихся процессов в сущес­твенно нелинейной системе тягового электропривода посто­янного тока, возникающих в реальных условиях эксплуатации.
На основе предложенного автором приближенного аналитичес­кого метода решения нелинейных дифференциальных уравнений, а также использования методов фазовой и динамической плоскостей исследованы процессы обыкновенного боксования и боксования, сопровож-даемого автоколебаниями, короткого замыкания тяговых двигателей, и процессы, возникающие при потере и восстановлении напряжения питания и т.д. Во всех случаях достаточно точно учитываются все реальные нелинейности и вихревые токи, имеющие место в системе.
В работе предложен аналитический метод решения основного уравнения движения в относительных единицах, позволяющий отказаться от специальных таблиц для масштабов, необходимых при графическом решении основного уравнения. При этом точность расчета сравнима с существующим графическим методом.
Книга рассчитана на широкий круг специалистов, занимающихся разработкой и проектированием тягового электропривода, а также может быть полезна студентам старших курсов железнодорожных учебных заведений. 

image
გ. ვარშალომიძე

საბურღი და ცემენტის ხსნარების დამუშავების
ტექნოლოგიის საფუძვლები

უაკ: 622.24

ნაშრომი წარმოადგენს ნავთობზე და გაზზე ღრმა ჭაბურღილების გაყვანისა და გამაგრების დროს გამოყენებულ საბურღი და ცემენტის ხსნარებთან დაკავშირებულ საინჟინრო-ტექნიკური, ტექნოლოგიური პრობლემების მთლიან კომპლექსზე არსებულ თანამედროვე შეხედულებების სრულ ინფორმაციას.
სამუშაოს პირველ ნაწილში წარმოდგენილია მონაცემები საბურღი ხსნარების შესახებ, მეორეში – სატამპონაჟო მასალებზე და ხსნარებზე.
ფრიად საინტეროსო და ორიგინალურია მონოგრაფიის ის თავები, სადაც მოცემულია ავტორის პირადი სამეცნიერო კვლევები, რომლებიც ეხება საბურღი და ცემენტის ხსნარების ხარისხის ასამაღლებლად ჩაისა და ღვინის წარმოების ნარჩენების გამოყენების პერსპექტივებს.
ყველა განხილულ საკითხზე მოყვანილია ძალიან ფართო მასალა, რომლებიც სასარგებლო იქნება შესაბამისი სპეციალობის, როგორც სტუდენტების, მაგისტრანტების, დოქტორანტების, მასწავლებლების და მეცნიერ-თანამშრომლებისათვის, ასევე ნავთობის მომპოვებელ მრეწველობაში დასაქმებულ ინჟინერ-ტექნიკური მუშაკებისათვის.

image


УДК: 622.24

მ. ონიანი

ფლოტაციის პროცესის
ოპტიმიზაცია

უაკ: 625.75.4

მონოგრაფია დაწერილია სადისერტაციო ნაშრომის მიხედვით, რომელიც შესრულებულია ტმდ, პროფესორ გარბერტ ბუცხრიკიძის ხელმძღვანელობით. სწორედ მისი გულისხმიერებითა და თანადგომით შესრულდა წარმოდგენილი სამუშაო, რისთვისაც დიდი მადლიერებით ქედს ვიხრი ამ უდიდესი პიროვნებისა და მეცნიერის ხსოვნის წინაშე. 
ნაშრომში შემუშავებულია მანგანუმის მადნის შლამების ფლოტაციის პროცესის მათემატიკური მოდელი; დასმულია ოპტიმიზაციის ამოცანა და მის გადასაჭრელად გამოყენებულია წრფივი დაპროგრამების მეთოდის გრაფიკული ვარიანტი; ჩამოყალიბებულია პროცესის მართვის ალგორითმი; მოცემულია მიზნისა და შეზღუდვის ფუნქციების მოდელები; ნაჩვენებია რეჟიმული სიდიდით შემაშფოთებელი სიდიდის შეცვლის ხერხი. მანგანუმის შლამების ფლოტაციის პროცესის ოპტიმიზაციის შემოთავაზებული მეთოდი საშუალებას იძლევა მივიღოთ მოცემული ხარისხის კონცენტრატის მაქსიმალური  გამოსავალი. ეს მეთოდი შესაძლებელია გამოვიყენოთ სხვა მადნების ფლოტაციის პროცესის ოპტიმიზაციისთვის.
წიგნი განკუთვნილია ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიის ფაკულტეტის სამთო ტექნოლოგიის მიმართულების მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისთვის, ასევე ამ დარგში მომუშავე სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის თანამშრომლებისთვის. იგი სასარგებლო იქნება აგრეთვე მამდიდრებელი ფაბრიკების ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალისთვის.

image
დ. ნამგალაძე

მაგისტრალური ნავთობგაზსადენების
საიმედოობის და ეკოლოგიური
უსაფრთხოების ამოცანები

უაკ: 532.529

მსოფლიოში დღეს არსებობს ზედაპირული და გრუნტის წყლების, აგრეთვე ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების პრობლემები, რაც საშიშროებას ქმნის ადამიანის ჯანმრთელობისა და გარემოსათვის. ნავთობსადენების (ასევე ნავთობპროდუქტსადენების) და გაზსადენების ავარიების შედეგად პროდუქტი ხვდება გრუნტში, აკვატორიასა და ატმოსფეროში. ასეთი მოვლენები, რომლებიც შეიძლება სხვადასხვა მიზეზით წარმოიქმნას, უარყოფითად მოქმედებს ენერგეტიკული ობიექტების მოწყობილობაზე, მათი მუშაობის საიმედოობასა და ხანგამძლეობაზე. აქედან გამომდინარე, თეორია ან ექსპერიმენტზე დამყარებული მეთოდოლოგიურად გამართული თანამედროვე მოდელების შექმნა, რომელიც ეხება აღნიშნული პრობლემის შესწავლას, აქტუალურია. მონოგრაფია გამოადგება მაგისტრანტებს, დოქტორანტებს და მეცნიერ-მკვლევარებს, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან აღნიშნული საკითხებით.

 

image
დ. ჩიქოვანი

ნახვრეტებიანი რკინაბეტონის ფილების დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის გამოკვლევა

უაკ: 624.15.01:539.3

მონოგრაფიაში ფილების თეორიის საფუძველზე და განზოგადებული ფუნქციის თეორიის გამოყენებით პირველადაა გადაწყვეტილი მართკუთხა ფილის ამოცანა. ასევე, პირველად შემუშავდა შეზღუდული სიგრძის მქონე, მართკუთხა გეგმის ერთ-ერთი გვერდის პარალელური ერთი ჭრილის გაანგარიშების მეთოდი, რომელიც ასევე გამოიყენება ნახვრეტების გაანგარიშებისას, ვინაიდან ოთხ ჭრილს შეუძლია შექმნას შეკრული ოთხკუთხა კონტური, და, მაშასადამე, შექმნას ნახვრეტის იმიტაცია. აპროქსიმებული ფინქციების შესაბამისი შერჩევით შემოთავაზებულია ზღვრული პირობების გამოთვლის სხვადასხვა სახე.
წიგნი ძირითადად განკუთვნილია უმაღლესი ტექნიკური სასწავლებლების მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის. იგი საინტერესო იქნება შესაბამის სპეციალობაში მომუშავე მეცნიერი თანამშრომლებისთვისაც.

image
ლ. კლიმიაშვილი

წყლის მიწოდებისა და განაწილების
სისტემების საიმედოობა

უაკ: 628.1

განხილულია წყლის მიწოდებისა და განაწილების სისტემების ნორმალური ფუნქციონირების პროცესი და გაუმართავი მდგომარეობის დახასიათება, საიმედოობის ძირითადი საკითხები, ნაგებობებისა და ელემენტების განმარტებები და მათი კომბინაციების საიმედოობის რიცხვითი მაჩვენებლების განსაზღვრის მეთოდები, წყლის მიწოდების რეზერვირების საკითხები, აგრეთვე ავარიებისა და მტყუნებების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების მიღებისა და დამუშავების ხერხები.
მოცემულია დაპროექტების სტადიაზე და ექსპლუატაციის პროცესში წყალმომარაგების სისტემების ფუნქციონირების საიმედოობის უზრუნველყოფის ღონისძიებების კომპლექსური ანალიზი. 
შესწავლილია თბილისის წყალსადენის მილსადენების, მოწყობილობების საიმედოობის მაჩვენებლები და გაანალიზებულია მათი  პროგნოზისა და შეფასების შედეგები.
განკუთვნილია მაგისტრანტების, დოქტორანტების, მეცნიერ-მკვლევარების, სამეცნიერო-კვლევითი და საპროექტო ორგანიზაციების ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალისა და ამ დარგში მომუშავე სპეციალისტებისათვის.

image
ო. ვერულავა

ხელოვნური ინტელექტი ინტელექტუალური
აგენტების თეორია

უაკ: 612.821.3

თანამედროვე ხელოვნური ინტელექტის სამეცნიერო ლიტერატურაში ინტელექტუალური აგენტების თეორია პირველი ნაშრომია, რომელიც ქვეყნდება ქართულ ენაზე. მიუხედავად მეცნიერული დარგების მრავალფეროვნებისა, რომლებსაც განიხილავს ინტელექტუალური აგენტების თეორია, ნაშრომში, დიდი მოცულობის გამო არ არის მოცემული ხელოვნური ინტელექტის ისეთი მნიშვნელოვანი სფეროები, როგორიცაა სახეთა ამოცნობის თეორია, ნეირონული ქსელების მოდელირება და სხვა. აქედან გამომდინარე, ავტორს მიაჩნია, რომ შემდგომში საჭიროა ამ ხარვეზის გამოსწორება, შესაბამისი შინაარსის ნაშრომების შემუშავებით და გამოცემით.

image
ზ. მიქაძე, ც. ნამჩევაძე, თ. ჭუმბურიძე

მასობრივი მომსახურების გამოთვლითი
სისტემების ანალიზი

უაკ: 681

გადაწყვეტილია რთული სამეცნიერო პრობლემა, როგორიცაა მაღალმწარმოებური, მტყუნებამდგრადი გამოთვლითი სისტემების სისტემური (ფუნქციონალური) დაპროექტების მეთოდებისა და თეორიის დამუშავება:
–უზრუნველყოფილია გამოთვლითი რესურსების არამწარმოებლური დანაკარგების ხარჯზე სისტემების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა;
–განსაზღვრულია გამოთვლითი სისტემების მწარმოებლობა სიჭარბის შემცველი სისტემების როგორც ერთ, ისე მრავალქმედითუნარიან მდგომარეობაში ფუნქციონირებისას, ამოსახსნელი ამოცანის მახასიათებლების და მტყუნებათა სახეობების გათვალისწინებით;
–შეფასებულია და განსაზღვრულია ეფექტურობის მაჩვენებლები (რიგის სიგრძე, მოთხოვნის რიგში ყოფნისა და სისტემაში ყოფნის დრო);
–დადგენილია კონტროლის ოპტიმალური სახე.

image
ო. ვერულავა, რ. ხუროძე, თ. თოდუა

ქართული ნაბეჭდი სიმბოლოების
პრეპარირება

უაკ: 003.62:946.31

მონოგრაფიაში განხილულია ხელოვნური ინტელექტის შემადგენელი ნაწილის, სახეთა ამოცნობის კლასიკური ამოცანა - ნაბეჭდი ტექსტების წინასწარი დამუშავების (პრეპარირების) საკითხები, ქართული ნაბეჭდი სიმბოლოების მაგალითზე. აღწერილია დაგლუვების, დავიწროებისა და გამოსახულების ფონური სტრუქტურებით ანალიზის პრობლემები, მონოგრაფიის ავტორების მიერ ამ ამოცანების ალგორითმული და პროგრამული გადაწყვეტა.
მონოგრაფია განკუთვნილია აღნიშნულ სფეროში მომუშავე მეცნიერებისთვის, დოქტორანტების, მაგისტრანტებისა და ყველა სხვა დაინტერესებული პირისათვის.

ბ. გვასალია

სამშენებლო კონსტრუქციებისა და ნაგებობების
ოპტიმალური დაპროექტების მეთოდები

უაკ: 624.01

მონოგრაფიაში განხილულია სამშენებლო კონსტრუქციებისა და ნაგებობების დაპროექტების ტრადიციული (კერძოდ, ცილინდრული  ზამბარის, შენობა-ნაგებობის ფუძის, სამღეროვანი სიმეტრიული წამწის, მართკუთხა, უბან-უბან მუდმივ განივკვეთიანი სვეტის და  ორტესებრი კოჭის პარამეტრების გაანგარიშების) მეთოდები, როგორც არაწრფივი მათემატიკური დაპროგრამების ამოცანები. მრავალი ცვლადის, მრავალექსტრემუმიანი მიზნის ფუნქციის გლობალური ექსტრემუმის მოსანახად გამოყენებულია ოპტიმიზაციის სტოქასტიკური, სახელდობრ, შემთხვევითი ძებნისა და სიმძიმის ცენტრების მეთოდები. აღნიშნული მეთოდები დასმულ ამოცანებს ყველაზე წარმატებულად გადაწყვეტენ.
ნაშრომში განხილული რეალური ამოცანების ამოხსნის თეორიულ მასალასთან ერთად დამუშავებულია კომპიუტერული პროგრამები. პროგრამების ფუნქციონირების საილუსტრაციოდ მოყვანილია რიცხვითი მაგალითები.
მონოგრაფია გათვალისწინებულია მკითხველთა ფართო წრისათვის, მეცნიერი მუშაკების, ინჟინერ-კონსტრუქტორების, დოქტორანტების, მაგისტრანტებისა და შესაბამისი სპეციალობის სტუდენტებისათვის.

image
ს. ფირალიშვილი

გეომეტრიულ ნიველობაში დამოკიდებული
განაზომების გაწონასწორება

უაკ: 513

ნაშრომში განხილულია გეომეტრიულ ნიველობაში დამოკიდებული გაზომვების ჩატარების მეთოდები, თავისებურებანი, გამოყენების არეალი, უპირატესობანი და სირთულეები. განსაკუთრებული ყურადღება მიქცეულია ასეთი განაზომების მათემატიკური დამუშავებისადმი, რადგან სწორედ ამ მოქმედებების სირთულეა მიზეზი დამოკიდებულ განაზომებზე პრაქტიკაში უარის თქმის. განხილულია ასეთი გაზომვების თავისებურებანი, ყველა შესაძლებელი ვარიანტი და მათი გაწონასწორება რეკურენტულ-პარამეტრული ხერხით. დეტალურადაა განხილული დამოკიდებული და დამოუკიდებელი გაზომვებით შექმნილი გეომეტრიული ნიველობის ქსელების გაწონასწორება. ყველა მეთოდში დადგენილია დადებით-უარყოფითი მხარეები და მოცემულია გაწონასწორების თანმიმდევრობა, რაც საშუალებას იძლევა შეიქმნას ყველა მეთოდისათვის ერთი კომპიუტერული პროგრამა და გამარტივდეს ასეთი კომბინირებული გაზომვების მათემატიკური დამუშავება რიგითი საინჟინრო პერსონალისათვის.

მ. ივანიშვილი

სამრეწველო ფირმის მენეჯმენტი გარდამავალი
ეკონომიკის პირობებში (ქ. თბილისის
სამრეწველო საწარმოების
მაგალითზე)

უაკ: 33:339.15

მონოგრაფიაში განხილულია საქართველოში გარდამავალი ეკონომიკის დამახასიათებელი ნიშნები; გაანალიზებულია საქართველოს მრეწველობაში განხორციელებული რეფორმები; დამუშავებულია სამრეწველო ფირმაში მმართველობითი გადაწყვეტილების მიღების კონცეპტუალური საფუძვლები; მოცემულია სამრეწველო ფირმის მენეჯმენტის შეფასება და მართვის ორგანიზაციის მიკროეკონომიკური ანალიზი; ფირმის მმართველობითი პოტენციალის ანალიზისას ყურადღება გამახვილებულია მენეჯმენტის ინფორმაციულ ტექნოლოგიებზე; მოცემულია საწარმოში პერსონალის მართვის კონცეფცია და პერსონალის მართვის პრობლემების გადაჭრის პრაქტიკული მეთოდები და საშუალებები; დასაბუთებულია სამრეწველო საწარმოების ოპერაციათა მენეჯმენტის სისტემის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის გარდამავალი პერიოდისათვის; დამუშავებულია ფირმის მართვის ფუნქციური სისტემების ოპტიმიზაციის ძირითადი მახასიათებლები და საწარმოში მისი სრულყოფის მიმართულებები; დასაბუთებულია გარდამავალი ეკონომიკის პირობებში სამრეწველო საწარმოთა სტრატეგიის მართვის სრულყოფის აუცილებლობა და განსაზღვრულია მისი ძირითადი მიმართულებები; დამუშავებულია ქ. თბილისის სამრეწველო საწარმოთათვის გლობალური მენეჯმენტის სრულყოფის სტრატეგია.
გამოკვლევის შედეგებს აქვს როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული მნიშვნელობა. კვლევის შედეგად ჩამოყალიბებული დასკვნები და რეკომენდაციები შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს მენეჯმენტის საკითხებით დაინტერესებული კერძო და სახელმწიფო სტრუქტურების მიერ.

გ. შარაშენიძე

რეფრიჟერატორული ვაგონის კომპრესორის
შემსრულებელი გადაცემის დინამიკური
გამოკვლევა

უაკ: 625.23./.25

მონოგრაფიაში გამოკვლეულია რკინიგზის რეფრიჟერატორული ვაგონის მაცივარი მანქანის კომპრესორის შემსრულებელი გადაცემის მახასიათებელი პარამეტრების დინამიკა. რეალური დინამიკური ფონის მიღების მიზნით შექმნილია გადაცემის დინამიკური მოდელი ღრეჩოებით სამ სახსრულ შეერთებაში. ჩამოყალიბებულია კვლევის ზოგადი თეორიული დებულებანი დამატებით მოძრაობათა განზოგადოებული ძალებისა და კოორდინატების გათვალისწინებით. მიღებულია გადაცემის დამატებით მოძრაობათა დიფერენციალური განტოლებები კინემატიკური, ძალური და განზოგადოებული პარამეტრების ცვლილებების შესაბამისად. ჩატარებულია კვლევის თეორიულ შედეგებზე აგებული პროგრამის მიხედვით მანქანური გაანგარიშებანი და მოცემულია რეკომენდაციები კომპრესორის საიმედო მუშაობის შესახებ ოპტიმალური ღრეჩოსა და დინამიკური დატვირთვების მხედველობაში მიღებით.
წიგნი სარგებლობას მოუტანს დოქტორანტებსა და ინჟინერ-ტექნიკურ პერსონალს, ასევე მეცნიერების მუშაკებს, ვინც დაინტერესებულია ვაგონების დაგეგმარებისა და ექსპლუატაციის საკითხებით.

მ. მაცაბერიძე, ზ. გასიტაშვილი, ი. გორგიძე, გ. ჯავახაძე

სისტემური მსოფლმხედველობა და ანტიკრიზისული
სტრატეგიის პრობლემები

უაკ: 656.052

მონოგრაფიაში აღწერილია სისტემური მსოფლმხედველობის თვალსაზრისით სულიერი გავლენის, რწმენის და ცოდნის ურთიერთმიმართება, მართვის, მეცნიერული კვლევის ფუნდამენტური პრობლემების ტიპოლოგია.
სისტემური მსოფლმხედველობა შეუცვლელია ანტიკრიზისული პრობლემატიკის დამუშავებისათვის. ნაშრომში განხილულია ეკონომიკური ვარდნის შეჩერების და ლიდერის პოზიციის დაბრუნება-განვითარების ამერიკული მოდელის ზოგიერთი მნიშვნელოვანი ფრაგმენტი, ასევე იაპონიის საოცარი ეკონომიური ზრდის ძირითად მიზეზთა ზოგადკონცეპტუალური თავისებურებანი. აღწერილია თანამედროვე „სიტუაციური ცენტრების“ ფუნქციონირების სტრატეგიები, სადაც ღებულობენ საკვანძო, სისტემურ გადაწყვეტილებებს მრეწველობისათვის, ეკონომიკისა და პოლიტიკისათვის, სადაც ხდება მოდელირება ყველანაირი კრიზისული სიტუაციისა, სამხედრო-პოლიტიკური ხელმძღვანელობისა და სხვადასხვა სახის სწრაფი რეაგირების სამსახურებისათვის.
მონოგრაფია განკუთვნილია უმაღლესი სკოლის ყველა დონის სტუდენტისათვის და ნაშრომში განხილული პრობლემატიკით დაინტერესებული მკითხველისათვის.
 

შ. გაგოშიძე

წყლის პერიოდულ ტალღურ მოძრაობათა
გაანგარიშების ანალიზური მეთოდები

უაკ: 531.717.8:532.59

მონოგრაფია ეძღვნება წყლის დამყარებული ტალღური მოძრაობების თეორიულ კვლევას ზღვებისა და მდინარეების სანაპირო არეებსა და გრძივი განფენილობის ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებში (წყალსაცავებში, არხებში და ა.შ.). მონოგრაფიაში განხილული ამოცანები წყდება პირდაპირი და ასიმპტოტური მეთოდების გამოყენებით. მიღებულია სრულიად ახლებური შედეგები ზღვის ტალღების რეფრაქციისა და დინებებზე ტალღების გავრცელების წრფივ თეორიაში.
თუ გავითვალისწინებთ, რომ აღნიშნულ სფეროში ქართულ ენაზე ფაქტობრივად არ არსებობს ორიგინალური ნაშრომი, უნდა მივიჩნიოთ, რომ მონოგრაფია, მასში განხილული თემატიკით, განსაკუთრებული ინტერესის მატარებელია ინჟინერ-ჰიდროტექნიკოსებისა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო და ენერგეტიკის ფაკულტეტების სტუდენტებისა და დოქტორანტებისთვის. მასში მიღებული შედეგები მიზანშეწონილია საფუძვლად დაედოს საქართველოში პირველი ნორმატიული დოკუმენტების შემუშავებას საზღვაო და სამდინარო ჰიდრომშენებლობაში.
ნაშრომი შესრულებულია შოთა რუსთაველის სამეცნიერო გრანტ FR35/9-120/14-ის ფარგლებში.

image
ლ. ბოცვაძე, ო. გელაშვილი, დ. შარაბიძე

სატრანსპორტო ლოგისტიკისა და მიწოდებათა
ჯაჭვის ეფექტიანობის მეთოდოლოგიური
საფუძვლები

უაკ: 658.7(075)

მონოგრაფიაში განხილულია მიწოდებათა ჯაჭვების მართვაში გადაზიდვისა და დასაწყობების, დაპროექტებისა და ორგანიზაციის თეორიული და პრაქტიკული საკითხები.
მოცემულია მიწოდებათა ჯაჭვის განსაზღვრა და დახასიათება. შესწავლილია მიწოდებათა ჯაჭვი, როგორც ტექნიკურ-ეკონომიკური სისტემა, მისი ჩამოყალიბების თანამიმდევრობა, მოყვანილია მისი საინფორმაციო უზრუნველყოფა და ხარისხის მენეჯმენტის სისტემა, შესაძლო რისკები მიწოდებათა ჯაჭვის მუშაობის დროს.
მონოგრაფია სრულყოფილად აღწერს მიწოდების პროცესში ყველა ბიზნესპროცესს, რაც ხელს შეუწყობს მიწოდებათა ჯაჭვში მიმდინარე ბიზნესპროცესებს და მათი მომავალი ლოგისტიკის პროფესიულ ზრდას. ეს პროცესი ძალზე აქტუალურია მომავალი პროფესიონალების შემდგომი ზრდისთვის.
მონოგრაფია განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ლოგისტიკის, მიწოდებათა ჯაჭვის, ბიზნესის მართვის, გადაზიდვების ორგანიზაციისა და მართვის სპეციალობის მაგისტრანტებისა და პროფესორ მასწავლებლებისათვის. იგი გამოადგებათ ბიზნესმენებსა და მეწარმეებს.

image
ნ. თურქია, ვ. ბანცაძე

სიმეტრიული და არასიმეტრიული დამყარებული
რეჟიმები ელექტრულ სისტემებში

უაკ: 512.83

წიგნის პირველ ნაწილში განხილულია დამყარებული რეჟიმების ანალიზის თანამედროვე მეთოდები, რომლებიც იყენებს მატრიცული ალგებრისა და ტოპოლოგიური ანალიზის ელ