ი. ყრუაშვილი, ი. ინაშვილი

ნიადაგების ეროზიის პროგნოზირება სარწყავ მიწათმოქმედებაში

უაკ: 631.459.2

მონოგრაფიაში განხილულია ნიადაგ-გრუნტების წყლისმიერი ეროზიის განმაპირობებელი ძირითადი ფაქტორები; ნიადაგ-გრუნტებში ფიზიკურ-ქიმიური მიკროპროცესების გავლენა ეროზიაზე; ფილტრაციულ-კაპილარულ კანონზომიერებათა ჰიდროფიზიკური მახასიათებლები; თვითგარეცხვადი კალაპოტების ზღვრული წონასწორობის ჰიდრომექანიკური მოდელები; ბმული გრუნტის ზღვრული წონასწორობის მექანიკური მოდელი ჰიდროფიზიკური ფაქტორის გათვალისწინებით; ტურბულენტურ ნაკადში სიმღვრივის კონცენტრაციის გავლენა სიჩქარის განაწილების ეპიურაზე; ზედაპირული ჩამონადენის ჰიდრავლიკური რეჟიმის როლი ნიადაგ-გრუნტების ეროზიულ კანონზომიერებათა ფორმირებაში; ბუნებრივი კალაპოტების წყლისმიერი ეროზიული პროცესების საველე და ლაბორატორიული კვლევები. მონოგრაფიის ბოლოს მოცემულია ტექნიკური ტერმინოლოგია რუსულ, ქართულ და ინგლისურ ენებზე.
მონოგრაფია განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგისა და სამშენებლო ფაკულტეტების მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებისთვის, აგრეთვე იმ სპეციალისტებისთვის, რომლებიც მუშაობენ ჰიდროინჟინერიის, ჰიდროტექნიკური მელიორაციის, ჰიდროლოგიის, საინჟინრო ეკოლოგიისა და ჰიდროგეოლოგიის განხრით. იგი აგრეთვე დიდ დახმარებას გაუწევს სამელიორაციო სისტემების დაპროექტება-მშენებლობითა და ექსპლუატაციით დაინტერესებულ ინჟინრებს.

 

 

 

М. Цинцадзе, Г. Манвелидзе, А. Нариманидзе†, Н. Маисурадзе, Т. Гиоргадзе, И. Гвелесиани

ИЗОНИКОТИНОИЛГИДРАЗОН ФУРФУРАЛЬАЦЕТОНА (ЛАРУСАН) И ЕГО КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ С МЕТАЛЛАМИ

უაკ: 548.315

В монографии „Изоникотиноилгидразон фурфуральацетона (ларусан) и его координационные соединения с металлами“ приведены: краткая справка о методах исследования, данные по исследованию физико-химических свойств координационных соединений металлов с изоникотиноилгидразоном фурфуральацетона. С применением неводных (этанол, ацетон) или смешанных (вода-этанол) растворителей синтезировано 37 новых координационных соединений металлов с ларусаном. Установлена кристаллическая структура ларусана-моно­гидрата изоникотиноилгидразона фурфуральацетона. В книге также приведен анализ опубликованных структурных данных и теоретический (полуэмпирический) анализ колебаний координированных групп.
Данные о строении соединений получены при использовании современных физических и физико-хими­ческих методов исследования.
Монография предназначена для научных работников, химиков-неоргаников, магистрантов и студентов старших курсов химических специальностей.
Книга рассчитана на химиков, биологов, преподавателей высших учебных заведений, магистрантов и докторантов, и для всех заинтересованных лиц в этой области.
Обсуждение литературных данных и результатов ИК спектроскопии и рентгеноструктурного анализа (ведение и глава 1, 2,)  принадлежит д.х.н., проф. М.Цинцадзе; Разработка методики, условия синтеза и синтез координационных соединений (глава 1, 4 и 6) принадлежит к.х.н. Г.М. Манвелидзе и  к.х.н.  А.П. Нариманидзе; испытание противотуберкудезной активности координационных соединений -  к.х.н. Н.Л. Маисурадзе и -  к.м.н. И.О. Гвелесиани (глава 3); квантово-химическое исследование и обсуждение результатов (глава 5)  - к.х.н. Т.З. Гиоргадзе.

 

 

ლ. ბოცვაძე, ო. გელაშვილი, დ. შარაბიძე

მიწოდებათა ჯაჭვის მენეჯმენტი

უაკ: 658.78(075)

მონოგრაფიაში დამუშავებულია საქართველოს სატრანსპორტო ლოგისტიკის სისტემის მიწოდებათა ჯაჭვების ორგანიზაციულ-ფუნქციური სტრუქტურის კვლევის მეთოდოლოგია, რომელშიც ჩამოყალიბებულია მისი შექმნისა და განვითარების პრინციპები.
SCM-ის კონცეფცია არის ბიზნესის სტრატეგია მიწოდებათა ჯაჭვში. საქმიანობის ყველა სახის დაგეგმვა და მართვა წარმოადგენს ინტეგრალური ლოგისტიკის კონცეფციის ბუნებრივ გავრცელებასა და განვითარებას ფუნქციათა და ორგანიზაციათა შორის ლოგისტიკის კოორდინაციის თვალსაზრისით. SCM არის საკვანძო ბიზნესპროცესების მართვა.
მონოგრაფიაში წარმოდგენილი მასალა დაფუძნებულია მიწოდებათა ჯაჭვის მართვის ლოგისტიკის ოპერაციების ჩატარების სისტემური მართვის უცხოურ გამოცდილებაზე. მათი უნიკალურობა და ორიგინალობა ლოგისტიკის ორგანული პრობლემების კომპლექსური განხილვა და გადმოცემაა მიწოდებათა ჯაჭვების კოორდინირებული და ინტეგრალური ურთიერთკავშირი. განხილულ დებულებებს გარდა აკადემიური დანიშნულებისა სამეცნიერო მეთოდოლოგიური მნიშვნელობაც აქვს: მასში გადმოცემულია ეროვნული საექსპორტო პროდუქციის გლობალური მიწოდებათა ჯაჭვის აგების მეთოდოლოგიური საფუძვლები ინტერმოდალიზმის, სატრანსპორტო დერეფნებისა და მიწოდებათა ჯაჭვების კონტეინერმზიდებით საკონტინენტთაშორისო ტრანსპორტების ასპექტში.
მონოგრაფია შედგება შვიდი ნაწილისაგან: შესავალი მიწოდებათა ჯაჭვების მართვაში; კონკურენცია ლოგისტიკის საფუძველზე განვითარებულ საბაზრო ურთიერთობათა პირობებში; ოპერაციები ლოგისტიკაში; მიწოდებათა ჯაჭვების ინტეგრაცია; მიწოდებათა ჯაჭვების საკვანძო ბიზნესპროცესების მართვის საფუძვლები: საინფორმაციო სისტემები მიწოდებათა ჯაჭვებში, მომავლის ლოგისტიკა.
მონოგრაფია სრულყოფილად აღწერს მიწოდებათა პროცესში მიმდინარე ყველა ბიზნესპროცესს. იგი ხელს შეუწყობს მიწოდებათა პროცესში მომავალი ლოგისტიკის პერსონალის შემდგომ პროფესიულ ზრდას ახალი, მოწინავე მომავლის შექმნის თვალსაზრისით.
გამოცემა განკუთვნილია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების, სატრანსპორტო ლოგისტიკის, ბიზნესადმინისტრირების, სატრანსპორტო გადაზიდვების ორგანიზაციისა და მართვის სპეციალობის მაგისტრანტების, დოქტორანტებისა და პროფესორ-მასწავლებლებისათვის. მონოგრაფია ორიენტირებულია საქმიანი ადამიანების ფართო აუდიტორიაზე, რომლებიც დაკავშირებულია მიწოდებათა ჯაჭვების მართვასთან, წარმოებასთან, ხელმძღვანელობასთან, თანამშრომლებთან, სატრანსპორტო-საექსპედიციო ფირმების, კომპანიათა მწარმოებლების, სავაჭრო კომპანიების, განსაკუთრებით შესყიდვების განყოფილების, მიწოდებისა და ლოგისტიკის განყოფილების მენეჯერებთან.

 

 

შ. გაგოშიძე

წყლის პერიოდულ ტალღურ მოძრაობათა გაანგარიშების ანალიზური მეთოდები

უაკ: 531.717.8:532.59

მონოგრაფია ეძღვნება წყლის დამყარებული ტალღური მოძრაობების თეორიულ კვლევას ზღვებისა და მდინარეების სანაპირო არეებსა და გრძივი განფენილობის ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებში (წყალსაცავებში, არხებში და ა.შ.). მონოგრაფიაში განხილული ამოცანები წყდება პირდაპირი და ასიმპტოტური მეთოდების გამოყენებით. მიღებულია სრულიად ახლებური შედეგები ზღვის ტალღების რეფრაქციისა და დინებებზე ტალღების გავრცელების წრფივ თეორიაში.
თუ გავითვალისწინებთ, რომ აღნიშნულ სფეროში ქართულ ენაზე ფაქტობრივად არ არსებობს ორიგინალური ნაშრომი, უნდა მივიჩნიოთ, რომ მონოგრაფია, მასში განხილული თემატიკით, განსაკუთრებული ინტერესის მატარებელია ინჟინერ-ჰიდროტექნიკოსებისა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო და ენერგეტიკის ფაკულტეტების სტუდენტებისა და დოქტორანტებისთვის. მასში მიღებული შედეგები მიზანშეწონილია საფუძვლად დაედოს საქართველოში პირველი ნორმატიული დოკუმენტების შემუშავებას საზღვაო და სამდინარო ჰიდრომშენებლობაში.
ნაშრომი შესრულებულია შოთა რუსთაველის სამეცნიერო გრანტ FR35/9-120/14-ის ფარგლებში.

 

 

ნ. თურქია, ვ. ბანცაძე

სიმეტრიული და არასიმეტრიული დამყარებული რეჟიმები ელექტრულ სისტემებში

უაკ: 512.83

წიგნის პირველ ნაწილში განხილულია დამყარებული რეჟიმების ანალიზის თანამედროვე მეთოდები, რომლებიც იყენებს მატრიცული ალგებრისა და ტოპოლოგიური ანალიზის ელემენტებს, აწარმოებს რეჟიმის პარამეტრების გაანგარიშებას ძაბვის სხვადასხვა საფეხურიან ქსელში ტრანსფორმაციის კოეფიციენტის გათვალისწინებით.
მეორე ნაწილი ეთმობა არასიმეტრიული რეჟიმების ანალიზსა და მისი პარამეტრების გაანგარიშების მეთოდების ჩამოყალიბებას. წარმოდგენილი მეთოდი განსხვავებულია არსებული მეთოდებისაგან. იგი იძლევა ერთდროული არასიმეტრიული დაზიანების ანალიზისა და გაანგარიშების საშუალებას.
მოცემული რთული ავარიული რეჟიმების გაანგარიშების მეთოდი იყენებს ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორ გიორგი კოსტანიანის მიერ შემოთავაზებულ პრინციპს – არაერთ ფაზა დაზიანებების წარმოდგენა ერთფაზა დაზიანებების ზედდებით. დამუშავებული გვაქვს ამ მეთოდის შემდგომი განვითარება და სათანადო მათემატიკური აპარატი, მიღებული გვაქვს ერთდროული ასიმეტრიების აღმწერი მათემატიკური მოდელი.
მონოგრაფია განკუთვნილია მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებისა და ამ დარგში მომუშავე სპეციალისტებისათვის.

 

 

ლ. ბოცვაძე, ო. გელაშვილი, დ. შარაბიძე

სატრანსპორტო ლოგისტიკისა და მიწოდებათა ჯაჭვის ეფექტიანობის მეთოდოლოგიური საფუძვლები

უაკ: 658.7(075)

მონოგრაფიაში განხილულია მიწოდებათა ჯაჭვების მართვაში გადაზიდვისა და დასაწყობების, დაპროექტებისა და ორგანიზაციის თეორიული და პრაქტიკული საკითხები.
მოცემულია მიწოდებათა ჯაჭვის განსაზღვრა და დახასიათება. შესწავლილია მიწოდებათა ჯაჭვი, როგორც ტექნიკურ-ეკონომიკური სისტემა, მისი ჩამოყალიბების თანამიმდევრობა, მოყვანილია მისი საინფორმაციო უზრუნველყოფა და ხარისხის მენეჯმენტის სისტემა, შესაძლო რისკები მიწოდებათა ჯაჭვის მუშაობის დროს.
მონოგრაფია სრულყოფილად აღწერს მიწოდების პროცესში ყველა ბიზნესპროცესს, რაც ხელს შეუწყობს მიწოდებათა ჯაჭვში მიმდინარე ბიზნესპროცესებს და მათი მომავალი ლოგისტიკის პროფესიულ ზრდას. ეს პროცესი ძალზე აქტუალურია მომავალი პროფესიონალების შემდგომი ზრდისთვის.
მონოგრაფია განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ლოგისტიკის, მიწოდებათა ჯაჭვის, ბიზნესის მართვის, გადაზიდვების ორგანიზაციისა და მართვის სპეციალობის მაგისტრანტებისა და პროფესორ მასწავლებლებისათვის. იგი გამოადგებათ ბიზნესმენებსა და მეწარმეებს.

 

 

ლ. გრიგალაშვილი

საბუღალტრო აღრიცხვისა და აუდიტის თანამედროვე მდგომარეობა საქართველოში და მისი განვითარების პერსპექტივები

უაკ: 657:657.63

მონოგრაფიაში გამოკვლეულია საქართველოს საბუღალტრო აღრიცხვა-ანგარიშგების, სახელმწიფო ფინანსური კონტროლისა და აუდიტის თანამედროვე მდგომარეობა და შემოთავაზებულია მისი სრულყოფის წინადადებები; გაანალიზებულია უცხოეთში არსებული სააღრიცხვო და ფინანსური კონტროლის სისტემები, ქართველი და უცხოელი მეცნიერ-მკვლევრების ნაშრომები, რეფორმის განხორციელების საკითხებში გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნების გამოცდილება და ამის საფუძველზე შემუშავებულია გასატარებელ ღონისძიებათა ერთობლიობა.
ნაშრომი გარკვეულ დახმარებას გაუწევს ახალგაზრდა მეცნიერ-მკვლევრებს და ზოგადად აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და ფინანსური კონტროლის საკითხების შესწავლით დაინტერესებულ პირებს.

 

 

Д. П. Наморадзе, Ю. Б. Ломидзе, А. Ф. Маммадов


უაკ: 532.529

 

 

Г.Х. ВАРШАЛОМИДЗЕ

ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ обработки буровых и цементных растворов

უაკ: 622.24

Работа представляет собой полную сводку современных представлений по всему комплексу инженерно-технических и технологических проблем, связанных с буровыми и цементными растворами, применяемыми при проводке и креплении глубоких скважин на нефть и газ.
Первая часть работы посвящена изложению данных по буровым растворам; вторая-тампонажным материалам и растворам.
Весьма интересны и оригинальны те разделы монографии, которые посвящены изложению личных научных исследований автора, касающихся перспектив использования отходов чайного и винного производства для повышения качества буровых и цементных растворов. По всем рассмотренным вопросам приведены обширные сведения, которые будут полезны как для студентов, магистрантов, докторантов, преподавателей и научных работников соответствующих специальностей, так и для инженерно-технических работников, непосредственно занятых в нефтегазодобывающей промышленности.

 

 

Т.Ф. МЧЕДЛИШВИЛИ, Д.Д. ТАВХЕЛИДЗЕ, Л.И. КОБАХИДЗЕ


უაკ: 622.625.5

 

 

ვ. მუჯირი

არქიტექტურული პროპედევტიკა

უაკ: 72:616.07

ნაშრომში პირველად არის მოცემული არქიტექტურული კომპოზიციის სწავლების მეთოდოლოგიის კრიტიკული ანალიზი დინამიკაში, სხვადასხვა ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს გამოცდილების მაგალითზე.
არქიტექტურის განვითარების ყველა ეტაპზე ჩნდება პრობლემები, რომლებიც მოითხოვს მხატრული ფორმათწარმოქმნის ყველა შესაძლებლობის უფრო ღრმად გააზრებას. ამ ასპექტში არქიტექტურული კომპოზიციის თეორიის სფერო არის დაუსრულებელი კვლევების საგანი. არქიტექტურული პროპედევტიკის ძირეული იდეების განვითარების სივრცე უზარმაზარია.
ნაშრომში განხილულია ისეთი ფუნდამენტური საკითხები, როგორიცაა:
• მოცულობით-სივრცითი კომპოზიციის კავშირი არქიტექტურულ დაპროექტებასთან, როგორც მეთოდოლოგიური პრობლემა;
• არქიტექტურული პროპედევტიკა და კომპიუტერიზაცია;
• არქიტექტურული პროპედევტიკის ფსიქო-პედაგოგიური საფუძვლები;
• არქიტექტურული პროპედევტიკის განვითარების პერსპექტივები;
• არქიტექტურული პროპედევტიკის მნიშვნელობა არქიტექტურული აზროვნების ჩამოყალიბებაში.
მონოგრაფია განკუთვნილია არქიტექტურის უმაღლესი საგანმანათლებლო სკოლების პედაგოგებისა და სტუდენტებისათვის, პროფესიონალი არქიტექტორებისა და ყველა იმ პირისათვის, ვინც დაინტერესებულია არქიტექტურული კომპოზიციის საკითხებით.

 

 

М. Шилакадзе

Триботехника

უაკ: 539.62

 

 

Протоиерей Леван Матешвили


უაკ: 2(02)

 

 

М. Сирадзе, И. Бердзенишвили

Масла растительные Химический состав и совершенствование технологии рафинации

უაკ: 665.3

В издании приведены современные сведения о технологических процессах производства и рафинации  растительных масел.
Книга охватывает характеристику масличного сырья и растительных масел,  сопутствующих жирам веществ, продуктов переработки. Рассмотрен химический состав различных растительных масел и прогрессивные методы их рафинации. Изложены научные и технологические основы промышленных процессов рафинации.
Расширено описание новых процессов и схем рафинации хлопкового масла.
Даны новые хроматографические методы контроля фосфолипидов и приведены краткие сведения по межфазной активности сопутствующих веществ масел.
Изложены общие приемы исследования окислительных процессов на разных стадиях рафинации растительных масел.
Следует отметить научную новизну в разделе - совершенствование технологии щелочной рафинации хлопкового масла.
При разработке монографии использованы результаты трудов ведущих научных школ в  химии и технологии жиров, а также собственные разработки в этой области.
Приведен богатый материал, полезный в повседневной практической работе работников масложировой отрасли.
Книга предназначена для инженерно-технических и научных работников, работающих в области масложировой промышленности, студентов, докторантов и преподавателей вузов пищевых специальностей.

 

 

М. Цинцадзе, Н. Гегешидзе, Н. Жоржолиани, И. Бешкенадзе, Г. Цинцадзе

Координационные соединения металлов с 1 – [2 – (бензилкарбамоил) –этил] – 2 –изоникотиноилгидразидом (ниаламидом)

უაკ: 54

Книга посвящена химии координационных соединений галогенидов, сульфатов, нитратов и тиоцианатов некоторых переходных d-элементов с 1-[2 –(бензилкарбамоил) – этил] – 2 –изоникотиноилгидразидом (ниаламидом), также смешаннолигандных коорди­национных соединений металлов с ниаламидом и метионином.
В книге приведены результаты квантово-химических расчетов влияния различных растворителей на комплексообразующую способность 1-[2 –(бензилкарбамоил) – этил] – 2 –изоникотиноилгидразида (ниаламида) методом АМ1, которые получены проведением  синтеза с данными органическими лигандами. Дается описание синтеза, физико-химических свойств, спектров координационных соединений металлов с ниаламидом, а также сме­шаннолигандных соединений металлов с ниаламидом и метионином. Книга рассчитана на научных сотрудников, магистрантов, докторантов и специалистов, работающих в области неорганической, органической химии и химии координационных соединений.

 

 

Г. Цинцадзе, М. Цинцадзе, Т. Гиоргадзе

ИЗУЧЕНИЕ ИНФРАКРАСНЫХ СПЕКТРОВ ПОГЛОЩЕНИЯ СОЕДИНЕНИЙ С ХСN-ГРУППАМИ

უაკ: 546

В монографии „Изучение инфракрасных спектров поглощения соединений с ХСN-группами“ приведены: краткая справка о методах исследования, данные по исследованию физико-химических свойств координационных соединений металлов с цианато-, тиоцианато- и селеноцианатогруппами, электронное строение ХСNˉ и СNОˉ, способ присоединения цианато-, тио-, селеноцианато- и фульминатных групп к металлу и их строение. В книге также приведены анализ опубликованных структурных данных и теоретический (полуэмпирический) анализ колебаний координированных цианато- и фульминатогрупп.
Данные о строении соединений получены при использовании современных физических и физико-химических методов исследования.
Монография предназначена для научных работников, химиков-неоргаников, магистрантов и студентов старших курсов химических специальностей.

 

 

Л. Гвердцители, Г. Цинцадзе, А. Цивадзе

Координационные соединения карбоксилатов переходных металлов С амидами пиридинкарбоновых кислот И ИХ БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

უაკ: 541.1:543.43:546.03:548.539.26:755.1

Настоящая работа является итогом многолетних исследований в области координационной химии: получены координационные соединения ацетатов и формиатов марганца (II), кобальта (II), никеля (II), меди (II), цинка и кадмия с амидами никотиновой (АНК), пиколиновой (АПК), изоникотиновой кислот (АИНК) и диэтиламидом никотиновой кислоты (ДЭАНК). Изучены некоторые физико-химические свойства полученных комплексных соединений: раство­римость, электропроводность, температура плавления и разложения.
Изучено строение этих комплексов с применением ИК, КР спектроскопии и рентгеноструктурного анализа. Во всех изученных карбоксилатных коор­динационных соединениях с АНК, АИНК и ДЭАНК, за исключением ком­плексов меди и АПК, карбоксилатные группы и молекулы органического лиганда координируются монодентатно через гетероатом азота. Бидентатные ацетатные группы с атомами меди образуют «фонарик», молекулы АПК выс­тупают в роли бидентатных лигандов.
Изучено влияние ацетатных и формиатных координационных соединений кобальта, никеля, меди, марганца, кадмия и цинка с амидами пири­дин­карбоновых кислот на текучесть крови и уровень сахара, потребление кислорода тканями, артериальное давление и характер электрокардиограммы у животных (собак).
Монография предназначена для ученых и практиков, докторантов, магистров, связанных с теорией и практикой координационной химии в целом и аналитической химии, также для исследования биологической активности координационных комплексов.

 

 

გ. ტალახაძე

ადამიანის პრობლემა ძველქართულ მწერლობასა და ფილოსოფიაში (უძველესი ხანიდან XIV საუკუნემდე)

უაკ: 7.041(479.22)

მონოგრაფიაში გადმოცემულია ადამიანის ბუნების არსის გამოკვლევა უძველესი ეპოქიდან XIV საუკუნემდე. ამ მიზნის შესაბამისად, გაანალიზებულია ადამიანის ბუნება ქრისტიანობამდელ აზროვნებაში, შემდეგ ხდება მისი განვითარება IV–X საუკუნეების ქართული ჰაგიოგრაფიის „ოქროს ხანაში“, VII–X საუკუნეებში, როცა ჩამოყალიბდა ქართული მართლმადიდებლური იდეოლოგია. ნაჩვენებია IV–VI საუკუნეებში შემოსული ქრისტიანული სარწმუნოების დამკვიდრების რთული პროცესი, შემდეგ მიმდინარეობს ადამიანის ახლებური ანუ შემოქმედის უნარის მქონის გააზრება XI–XIII საუკუნის ქართულ კულტურაში, რაც მთავრდება დასკვნით.
მონოგრაფია განკუთვნილია სტუდენტების სასწავლო კურსისათვის, მეცნიერებისა და საზოგადოებისათვის.

 

 

ნ. ჯორჯიკია

საქართველოს საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ცხოვრების ისტორიიდან (XX საუკუნის 40-იანი წლები და 50-იანი წლების დასაწყისი)

უაკ: 93/99

ნაშრომში განხილულია საქართველოს XX საუკუნის ისტორიის უმნიშვნელოვანესი პერიოდის 40-იანი წლებისა და 50-იანი წლების დასაწყისის საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მოვლენები, რაც ჯერ მსოფლიო ომის მკაცრი საჭიროებით, შემდეგ კი „ცივი ომის“ დაწყებიდან გამომდინარე გარემოებით იყო განპირობებული.
ახალი საარქივო მასალის გამოყენების საფუძველზე ნაჩვენებია მრავალი დღემდე ნაკლებად ცნობილი მოვლენა და ფაქტი. ნაშრომში გამოთქმული არაერთი ავტორისეული დებულება, კრიტიკული აზრი თუ დასკვნა ახლებურად წარმოაჩენს ეპოქის ისტორიულ ეპიზოდებსა და პროცესებს.
ნაშრომი გათვალისწინებულია მკითხველთა ფართო საზოგადოებისათვის.

 

 

ა. ფრანგიშვილი, ზ. აზმაიფარაშვილი, ნ. ოთხოზორია, მ. ნარჩემაშვილი

რხევითი სისტემების ინფორმაციული პარამეტრების განსაზღვრის მეთოდებისა და საშუალებების შემუშავება, კვლევა და ანალიზი

უაკ: 62-5

მონოგრაფიაში წარმოდგენილია  მართვის სისტემებისათვის განკუთვნილი რხევითი სისტემების ძირითადი ინფორმაციული პარამეტრების მაღალი სიზუსტით განსაზღვრის მეთოდები და საშუალებები. დეტალურადაა აღწერილი შემოთავაზებული მეთოდების ალგორითმები და შესაბამისი მოწყობილობების მუშაობის პრინციპები. შემუშავებულია ანალიტიკურ-იმიტაციური მოდელი, რომლის საშუალებითაც განხორციელებულია როგორც არსებული, ისე შემოთავაზებული მეთოდებისა და მათი მარეალიზებელი მოწყობილობების კვლევა და ანალიზი, გამოვლენილია ის აპარატურული ფაქტორები, რომლებიც არსებით გავლენას ახდენს განსაზღვრის სიზუსტეზე. დადგენილია შემუშავებული მეთოდების და მოწყობილობების უპირატესობები არსებულ მეთოდებთან შედარებით.
განკუთვნილია შესაბამისი დარგის დოქტორანტებისა და სპეციალისტებისათვის.