დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

როგორ შევადგინოთ CV

CV (Curriculum Vitae)
 

CV არის ავტობიოგრაფიის სპეციფიკური ვარიანტი, რომელიც იძლევა პირის შესახებ მოკლე, საბაზისო ინფორმაციას. დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ CV-ში ნათლად ჩანდეს კონკრეტული ეტაპები, უნდა იყოს ლაკონიური, არანარატიული/არათხრობითი სტილის სტრუქტურულად გამართული დოკუმენტი. რომელიც ძირითადად შეიცავს თარიღებსა და ფაქტებს.

რა უნდა გავითვალისწინოთ  CV-  შედგენისას

არ არსებობს CV-ს შედგენის უნივერსალური სტანდარტი, თუმცა არსებობს ძირითადი კომპონენტები, რომლებსაც ყველა CV უნდა შეიცავდეს:

 • პერსონალური (პირადი) ინფორმაცია:
   
 • გვარი, მისამართი, ტელეფონის ნომერი, ელ.ფოსტა, ფოტო.
   
 • განათლება და პროფესიული ტრენინგი:
   
 • პერიოდი, სასწავლებელი, ფაკულტეტი, საუნივერსიტეტო ხარისხი, კვალიფიკაცია, ტრენინგები – სფერო, მიმართულება.
   
 • სამუშაო გამოცდილება:
   

მუშაობის პერიოდი – თვე, წელი, ორგანიზაციის დასახელება, თანამდებობა, ძირითადი ფუნქციები, მიღწევები. CV-ში ყველგან, სადაც ქრონოლოგიურად არის ჩამოსათვლელი ფაქტები, სასურველია, თარიღები დალაგდეს კლების მიხედვით (ჯერ უახლოესი და ა.შ.).
 

 • სიმპოზიუმი, კონფერენცია და სემინარი
   
 • თემა, ჩატარების თარიღი, ადგილი, ორგანიზატორი, მოხსენების
 • სათაური.
   
 • პუბლიკაცია
   
 • გამოცემის თარიღი, სათაური, ჟურნალის/წიგნის/სამეცნიერო კრებულის/გაზეთის სათაური, გამომცემლობა, გამოცემის ადგილი.
   
 • დამატებითი უნარ-ჩვევები და კომპეტენციები
   
 • ენის ცოდნა – დონის მითითებით; კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა კონკრეტული პროგრამების მითითებით და სხვ.

 

CV-ს ნიმუში დანართის სახით იხილეთ:

http://publishhouse.gtu.ge/site_files/cv.docx


რა არის დასკვნა

ნაწარმოების დამამთავრებელი ნაწილი, რომელშიც გადმოცემულია კვლევის შედეგები, განზოგადებულია მსჯელობის შედეგად მიღებული საბოლოო აზრი, გამოყოფილია ძირითადი პრობლემები.  


თეზისების შესახებ

სამეცნიერო შრომის, მოხსენების, სტატიის ძირითადი დებულებანი.


რა არის რეფერირება

რეფერატის შედგენა, თხზულების მოკლე შინაარსის გადმოცემა.


რა არის რეფერატული გამოცემა

პერიოდული ან არაპერიოდული საინფორმაციო გამოცემა, რომელშიც მოცემულია რეფერატები.

 

 

 


რა არის რეფერატი

სამეცნიერო თხზულების ძირითადი საკითხებისა და დებულებების მოკლე გადმოცემა მკითხველთა ან მსმენელთა გარკვეული წრისათვის გაცნობის მიზნით.

 

 


რა არის რეზიუმე

მოკლე, შეკუმშული გადმოცემა სამეცნიერო თხზულების შინაარსისა ან ძირითადი დებულებებისა, დაბეჭდილი ძირითადი ტექსტის შემდეგ იმავე ან სხვა ენაზე.

 


საკვანძო სიტყვების შესახებ

გამოცემის ან სხვა დოკუმენტის ტექსტის სიტყვები (სიტყვათშეერთებები), რომელთაც მოცემულ ტექსტში არსებითი ხასიათის აზრობრივი დატვირთვა აქვს და შესაბამისი ინფორმაციის მოძებნის გასაღებია (უნდა დალაგდეს ანბანის მიხედვით).


რეცენზიის შესახებ

რეცენზენტი უნდა იყოს ობიექტური, მისი შეფასება  კი - მკაფიოდ დასაბუთებული. დაუშვებელია ავტორის პიროვნული კრიტიკა. 

რეცენზირების სახელმძღვანელო პრინციპებია: აქტუალურობა, სიცხადე, სანდოობა, დასაბუთება, ორიგინალურობა, ენობრივად და სტილისტურად გამართულობა.

რეცენზიის გაფორმების წესი დანართის სახით იხილეთ:

http://publishhouse.gtu.ge/site_files/recenziis nimushi.docx

 


რა არის ანოტაცია

ბეჭდვითი ნაწარმოების მოკლე, სხარტი დახასიათება იდეურ-პოლიტიკური, მეცნიერული, ფორმალური თვალსაზრისით.

 

 


როგორ დავწეროთ განცხადება

განცხადება არის დოკუმენტებს შორის ყველაზე მარტივი და ამავდროულად ყველაზე ხშირად გამოყენებადი. მისი დაწერის დროს საჭიროა მხოლოდ რამდენიმე მარტივი წესის, გრამატიკის და აზრის განვითარების თანამიმდევრობის დაცვა.
 

საფეხურები:

1. განცხადება იწყება პირველ სტრიქონზე, მარჯვნივ, სადაც მითითებულია  იმ დეპარტამენტის (სამსახურის) სრული დასახელება, რომლის   ხელმძღვანელის სახელზეც იგზავნება.
 

2. განცხადება უნდა შეიცავდეს: 
 ა) განმცხადებლის ვინაობასა და მისამართს; 
 ბ) მოთხოვნას;
 გ) განცხადების წარდგენის თარიღსა და განმცხადებლის ხელმოწერას;
 დ) განცხადებაზე დართული საბუთების ნუსხას, მათი არსებობის შემთხვევაში.

 

3. განცხადებას უნდა დაერთოს ყველა ის საბუთი, რომლის წარდგენის ვალდებულებაც განმცხადებელს კანონით ეკისრება.
 

განმცხადებელს უფლება აქვს წარუდგინოს შესაბამის დეპარტამენტს (სამსახურს) ყველა სხვა საბუთი, რომელიც შეიძლება საფუძვლად დაედოს განმცხადებლის მიერ მოთხოვნილი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემას.
 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი (მუხლი 78)
 

განცხადების ნიმუში დანართის სახით იხილეთ:

http://publishhouse.gtu.ge/site_files/gantskhadeba.docx


რა არის ბრძანება და მისი შედგენის წესი

ბრძანება არის მმართველობითი ხასიათის დოკუმენტი, რომელიც იქმნება უნივერსიტეტის წინაშე დასმული მნიშვნელოვანი საკითხების   ოპერატიულად გადაწყვეტის
უზრუნველსაყოფად.
მის პროექტს ადგენს ის სტრუქტურული ერთეული, რომელსაც უშუალოდ ეხება გადასაწყვეტი საკითხი.
ბრძანების მიღების ფაქტს უნივერსიტეტის რექტორი ან რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ადასტურებს ხელმოწერით.

 

ბრძანების ტექსტი

ბრძანების ტექსტი შედგება სამი ნაწილისაგან. პირველ - საერთო ნაწილში მოცემულია ინფორმაცია თუ რის შესახებაა დოკუმენტი, მეორე ნაწილში აღინიშნება ბრძანების მიღების სამართლებრივი და ფაქტობრივი გარემოებები, მესამე ნაწილი იწყება სიტყვით ვბრძანებ და მოიცავს კონკრეტულ განკარგულებას/გადაწყვეტილებას ამა თუ იმ ქმედების განხორციელებასა თუ ქმედების განხორციელებისაგან თავის შეკავების თაობაზე - სტრუქტურული ერთეულის მითითებით.
ბრძანების ბოლოს ხდება ვიზირება, როგორც უშუალოდ შემსრულებლის, ისე შემსრულებელი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელისა და სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსის მიერ.

ბრძანების ნიმუში დანართის სახით იხილეთ:

http://publishhouse.gtu.ge/site_files/brdzaneba.docx


როგორ დავწეროთ სამსახურებრივი ბარათი

სამსახურებრივი ბარათი - მიმართვა  თანაბარი ან ქვემდგომი თანამდებობის პირისადმი - წარმოადგენს ორგანიზაციის სტრუქტურულ ერთეულებსა თუ თანამშრომლებს შორის შიგა მიმოწერის ფორმას, რომელიც მოიცავს როგორც დოკუმენტის ავტორის, ისე მისი ადრესატის დეტალურ რეკვიზიტებს.

სამსახურებრივი ბარათი ფორმდება შემდეგნაირად:

1. პირველ სტრიქონზე მარჯვნივ, მსგავსად განცხადებისა, იწერება იმ დეპარტამენტის (სამსახურის) სრული დასახელება, რომლის ხელმძღვანელის სახელზეც იგზავნება სამსახურებრივი ბარათი;

2. დოკუმენტის სახელწოდება;

3. სამსახურებრივი ბარათის შინაარსი;

4. შემდგენელი პირის, ავტორის თანამდებობა, ხელმოწერა;

5. დოკუმენტის შედგენის თარიღი.

 

სამსახურებრივი ბარათის ნიმუში დანართის სახით იხილეთ:

http://publishhouse.gtu.ge/site_files/samsakhurebrivi.docx


როგორ დავწეროთ მოხსენებითი ბარათი

მოხსენებითი ბარათი არის მიმართვა ზემდგომი თანამდებობის პირისადმი, რომელშიც ჩამოთვლილია სამსახურებრივ საქმესთან დაკავშირებული გარკვეული ფაქტები და წინადადებები.

მოხსენებითი ბარათი ფორმდება შემდეგნაირად:

1.  პირველ სტრიქონზე, მარჯვნივ, მსგავსად განცხადებისა, იწერება იმ დეპარტამენტის (სამსახურის) სრული დასახელება, რომლის ხელმძღვანელის სახელზეცაა  მოხსენებითი ბარათი;

2.  მომდევნო სტრიქონზე, აღინიშნება მოხსენებითი ბარათის ავტორის სახელი, გვარი, თანამდებობა;

3.  დოკუმენტის სახელწოდება;

4.  მოხსენებითი ბარათის შინაარსი;

5.  დანართის ჩამონათვალი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

6.  შემდგენელი პირის  ხელმოწერა;

7.  დოკუმენტის შედგენის თარიღი.

 

მოხსენებითი ბარათის ნიმუში დანართის სახით იხილეთ:

http://publishhouse.gtu.ge/site_files/mokhsenebiti.docx