დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

N2 (496), 2015 - [PDF]

 

აგრარული და ბიოლოგიური მეცნიერებები

 

უაკ 635.62+543.867

SCOPUS CODE 1101

. კაიშაური. საქართველოში დარაიონებულ გოგრის ჯიშებში ვიტამინების შემცველობის კვლევის შედეგები ..................................................................................................................................................................... 11

 

უაკ 582.951.4

SCOPUS CODE 1102

. კუხალეიშვილი. კარტოფილის უვირუსო სათესლე მასალისგან პათოგენური სოკოს მიმართ რეზისტენტული მცენარის შერჩევა ........................................................................................................ 16

 

ხელოვნება და ჰუმანიტარული მეცნიერებები

 

უაკ 001.4

SCOPUS CODE 1203

. სუთიძე, . იაკობაშვილი. ტექნიკური ტერმინოლოგიის

პრობლემები ..................................................... 22

 

უაკ 001.4

SCOPUS CODE 1203

. გამყრელიძე. ვერბალური კომუნიკაციის გენდერული ასპექტები ................................................................... 29

 

უაკ 001.4

SCOPUS CODE 1203

. გამყრელიძე. ინტერკულტურული კომუნიკაციის პრინციპები ........................................................................ 35

 

უაკ 378:479.221.(051.2)

SCOPUS CODE 1203

. ცხადაძე, . ცხადაძე. ინდოეთი ქართულ ლინგვოკულტუროლოგიურ არეალში ................................... 39

 

ბიზნესი, მენეჯმენტი და ბუღალტრული აღრიცხვა

 

უაკ 339.92

SCOPUS CODE 1401

. ჯაფარიძე. საგადასახადო სისტემის თავისებურებები ფინანსურ აღრიცხვაში ........................................... 48

 

უაკ 334.7

SCOPUS CODE 1405

. შილაკაძე. სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილეობით მცირე და საშუალო მეწარმეობის ხელშეწყობა ....................................................................................................................................................... 55

 

კომპიუტერული მეცნიერებები

 

უაკ 621.397.2

SCOPUS CODE 1711

. ხუნწარია, . გოგბერაშვილი, . ხუნწარია,

. აბულაძე. დისკრეტული კოსინუსური გარდასახვის მთავარი კოეფიციენტების მასივის ადაპტიური ენტროპიული კოდირება ......................................................................................................................................................... 67

 

ეკონომიკა, ეკონომეტრიკა და ფინანსები

 

უაკ 338.24

SCOPUS CODE 2001

. ბაქრაძე. წინადადებები საქართველოში საგადასახადო სამართლიანობის აღდგენისა და ეკონომიკის განვითარების დაჩქარებისათვის .................................................................................... 77

 

ენერგეტიკა

 

უაკ 620.9

SCOPUS CODE 2101

. ლომიძე, . ხელიძე, . ბიჯამოვი, . სამსონაშვილი. მცირე ჰიდროენერგეტიკა  არსებული გამოცდილება და განვითარების პერსპექტივები ..................................................................................... 86

 

უაკ 626/627: 666. 97. 033.3 (047)

SCOPUS CODE 2101

. ჭიჭაღუა, . ყალაბეგიშვილი, . კოდუა. ენგურჰესის კაშხლის ექსპლუატაციის პერიოდის თბური რეჟიმის ანალიზი................................................................................................................................... 96

 

უაკ 620.9

SCOPUS CODE 2105

. არველაძე, . კერესელიძე. ენერგეტიკული უსაფრთხოება და მისი უზრუნველყოფის გზები საქართველოში ........................................................................................................................................................... 107

 

უაკ 621.311

SCOPUS CODE 2105 

. ნემსაძე. მცირე სიმძლავრის მომხმარებლების მზის სინათლის ენერგიით ელექტრომომარაგების შესახებ ........................................................................................................................................... 114

 

უაკ 577.3

SCOPUS CODE 2105 

. შამათავა. წყალმცენარის გამოყენების პერსპექტივები ბიოენერგეტიკაში................................................. 122

 

ტექნიკა და ტექნოლოგიები

 

უაკ 621. 04

SCOPUS CODE 2215

. ნოზაძე, . ეჯიბია, . მებონია, . დემეტრაძე,

. გოგოლაძე. ფიბრობეტონის საკაბელო არხების დამზადება და

კვლევა ..................................................................................................................... 129

 

გარემომცოდნეობა

 

უაკ 551.553.7

SCOPUS CODE 2303

. ზვიადაძე, . კეზევაძე, . მარდაშოვა. მუხრანის სასმელი წყლის წყალამღების ეკოლოგიური უსაფრთხოების შესახებ ............................................................................................................................ 136

 

უაკ 677.1/.5

SCOPUS CODE 2303

. იმედაძე, . მანჯავიძე, . ქრისტესიაშვილი,

. ქრისტესიაშვილი. ზღვაში ნარჩენების ჩაშვებისა და ჩამდინარე წყლების პრობლემები ..................................................................................... 144

 

უაკ 677.1/.5

SCOPUS CODE 2303

. იმედაძე, . ქრისტესიაშვილი, . ქრისტესიაშვილი,

. მანჯავიძე. ჩამდინარე წყლების გაწმენდის თანამედროვე

მეთოდები .............................................................................................................. 152

 

სოციალური მეცნიერებები

 

უაკ 519.242

SCOPUS CODE 3301

. დარჩიაშვილი. მიწის კადასტრის ჩატარების თეორიული

საფუძვლები ................................................... 160

 

ვეტერინარია

 

უაკ 591.2

SCOPUS CODE 3401

. კობახიძე, . დვალი, . კაიშაური, . ლომთაძე. ცხოველთა დერმატოფიტოზების აღმძვრელების ანტიგენური სპეციფიკურობა ................................................................................................................ 167

ავტორთა საძიებელი............................................................................................................ 173

ავტორთა საყურადღებოდ................................................................................................... 174