დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

N3 (477), 2010 - [PDF]

სამშენებლო

 

უაკ 625.8

გ. შილაკაძე, ს. ესაძე. საავტომობილო გზის მიკროპროფილის მახასიათებლების მიღების მეთოდების შესახებ............................................................................................................................................................ 9

 

უაკ 624.923.93

ა. ხაბეიშვილი, ზ. ანთელიძე. დრეკადი სისტემის გაანგარიშება ღუნვა-გრეხითი დარტყმის დროს................................................................................................................................................................ 14

 

სამთო-გეოლოგია

 

უაკ 502.7

ნ. ფოფორაძე, დ. აბზიანიძე, მ. დვალი, თ. მესხიშვილი. ეკოლოგიური მონიტორინგის ეფექტურობა მდ. მტკვრის ტოქსიკური ლითონებით დაბინძურების შემთხვევაში.................................. 17

 

უაკ 551.49:553.7

უ. ზვიადაძე, ნ. ფოფორაძე, მ. მარდაშოვა, ხ. ავალიანი, ა. ქემოკლიძე. მდ. მაშავერასა და მის შენაკადებში მძიმე ტოქსიკური ლითონების განაწილების კანონზომიერებები................................... 21

 

უაკ 551.49

ბ. ზაუტაშვილი, თ. ჯაჯანიძე. მიწისქვეშა წყლების როლი თბილისის ჩაკეტილი დეპრესიების გენეზისში................................................................................................................................................. 29

 

უაკ 330.101.5

გ. ლობჟანიძე. საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკურ გარდაქმნათა სტრატეგია და ტაქტიკა გლობალიზაციის პირობებში..................................................................................................................... 35

 

უაკ 552.3

ი. მშვენიერაძე. ძირულის კრისტალური მასივის გვიანვარისკული კალიუმიანი გრანიტების პეტროლოგიური და გეოქიმიური თავისებურებები................................................................... 44

 

ქიმიური ტექნოლოგია, მეტალურგია

 

უაკ 529

რ. გვეტაძე, დ. გვეტაძე. იბერიულ-ქართული ქრონოლოგიური ნაციონალური სისტემა................. 48

 

უაკ 663.2/3

მ. ხომასურიძე, ხ. მამაიაშვილი, ლ. ჟიჟილაშვილი, გ. დათუკიშვილი. დურდოს ცივი და ფერმენტული მაცერაციების ზეგავლენა წითელ ღვინოში ფენოლური ნაერთების შემცველობაზე................................................................................................................................................................... 56

 

უაკ 669.243.253

გ. მიქაძე, ლ. რუხაძე, ნ. მაისურაძე, მ. ტატიშვილი, ო. მიქაძე. სუფთა ლითონის მიღება შესაბამისი ოქსიდების კონვერსიით........................................................................................................................... 61

 

ინფორმატიკა, მართვის სისტემები

 

უაკ 330.115

გ. მაჭარაშვილი. ელექტროენერგიის წარმოების მოცულობის განსაზღვრის პრაქტიკული გადაწყვეტა უმცირეს კვადრატთა

მეთოდის გამოყენებით................................................................................ 66

 

სატრანსპორტო, მანქანათმშენებლობა

 

უაკ 634.0.36

დ. მოსულიშვილი, ზ. ბალამწარაშვილი, პ. დუნდუა, ი. გელაშვილი,

მ. ნარიმანიშვილი. მორსათრევი თვითმტვირთავი აგრეგატის მდგრადობის გამოკვლევა წნევის ცენტრის კოორდინატებით.............................................................................................................................................................. 72

 

უაკ 634.0.36

დ. მოსულიშვილი, ზ. ბალამწარაშვილი, პ. დუნდუა, ი. გელაშვილი,

მ. ნარიმანიშვილი. მოდერნიზებული მორსათრევი თვითმტვირთავი აგრეგატის მდგრადობის გამოკვლევა დაწოლის ცენტრის კოორდინატებით............................................................................................... 76

 

უაკ 62-597

გ. შარაშენიძე, ა. შარვაშიძე, მ. დოლიძე, პ. კურტანიძე, ს. შარაშენიძე. გაზრდილი ღრეჩოს გავლენა ელექტრომატარებლის ძრავიანი ვაგონის სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის გამომავალი პარამეტრების სიზუსტეზე............................................................................................. 79

 

უაკ 62-597

გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე, თ. დუნდუა, ს. შარაშენიძე, დ. გოგიშვილი. სამგზავრო ვაგონის ოპტიმალური სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის ღრეჩოიან სახსრულ შეერთებაში რეაქციისა და ხახუნის ძალების გაანგარიშების შესახებ............................................................ 85

 

უაკ 656.05

მ. ბენ ხაიმი, ჯ. იოსებიძე, გ. აბრამიშვილი, შ. იანეცი. ავტომობილის უსაფრთხოებაზე კონტროლის ელექტრონული სისტემის (კეს) გავლენის შეფასება..................................................................... 89

 

უაკ 629.119

მ. ბენ ხაიმი, ჯ. იოსებიძე, გ. აბრამიშვილი, ნ. ნავაძე. ავტომობილების მომსახურების პრევენციული რეჟიმების მეთოდი.............................................................................................................................. 97

 

ჰუმანიტარულ-სოციალური სექცია

 

უაკ 001.4

რ. თაბუკაშვილი. მედიალური სივრცე და ციფრული ტექსტი.................................................................. 103

 

უაკ 001.4

რ. თაბუკაშვილი. ეთნო-ენობრივი ყოფითი კულტურა და გლობალიზაცია....................................... 106

 

უაკ 001.4

თ. ცომაია. ფრაზეოლოგიზმების სახეობები მათი კომპონენტების სემანტიკური სტაბილურობის (ერთიანობის) მიხედვით............................................................................................................. 110

 

უაკ 001.4

თ. ცომაია. ლინგვისტიკის თვისება პუბლიცისტურ სტილში (ლექსიკური დამახასიათებელი თვისებები და სიტყვების გამოყენება გადატანითი მნიშვნელობით)............................................................ 113

 

უაკ 81. 35+378147+003074

ე. ცხადაძე, ბ. ცხადაძე. კულტურული ენიდან ენობრივი დეკულტურიზაციისაკენ?..................... 116

 

უაკ 354

ლ. ნებიერიძე. სახელმწიფო მართვის სისტემა დასავლეთის ქვეყნებში (საფრანგეთი და გერმანია)..................................................................................................................................................................... 119

 

უაკ 339.27

თ. ბაქანიძე, ა. ედიბერიძე. თავისუფალი ეკონომიკური ზონის შექმნის პრობლემები საქართველოში................................................................................................................................................................ 124

 

ავტორთა საძიებელი................................................................................................................................................ 130

ავტორთა საყურადღებოდ.................................................................................................................................... 131