დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

ლ. გრიგალაშვილი

საბუღალტრო აღრიცხვისა და აუდიტის თანამედროვე
მდგომარეობა საქართველოში და მისი
განვითარების პერსპექტივები

უაკ: 657:657.63

ISBN: 978-9941-28-038-2

გვერდი: 72

დამტკიცების თარიღი – 06.12.2017

მონოგრაფიაში გამოკვლეულია საქართველოს საბუღალტრო აღრიცხვა-ანგარიშგების, სახელმწიფო ფინანსური კონტროლისა და აუდიტის თანამედროვე მდგომარეობა და შემოთავაზებულია მისი სრულყოფის წინადადებები; გაანალიზებულია უცხოეთში არსებული სააღრიცხვო და ფინანსური კონტროლის სისტემები, ქართველი და უცხოელი მეცნიერ-მკვლევრების ნაშრომები, რეფორმის განხორციელების საკითხებში გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნების გამოცდილება და ამის საფუძველზე შემუშავებულია გასატარებელ ღონისძიებათა ერთობლიობა.
ნაშრომი გარკვეულ დახმარებას გაუწევს ახალგაზრდა მეცნიერ-მკვლევრებს და ზოგადად აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და ფინანსური კონტროლის საკითხების შესწავლით დაინტერესებულ პირებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები