დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

ზ. აზმაიფარაშვილი, ო. ტომარაძე, ა. მალცევი

LabVIEW:
ლაბორატორიული სამუშაოები სენსორებსა და ინტელექტუალურ საზომ საშუალებებში
QNET მოდულებსა და NI ELVIS -ის
ბაზაზე

უაკ: 681.3

ISBN: 978-9941-20-855-3

გვერდი: 130

დამტკიცების თარიღი – 29.03.2017

დამხმარე სახელმძღვანელოში მოცემულია 12 ლაბორატორიული სამუშაოს აღწერა და ჩატარების თანამიმდევრობა. ლაბორატორიული სამუშაოები განხორციელებულია ისეთი თანამედროვე ტექნიკის ბაზაზე, როგორიცაა QNET მოდულები და NI ELVIS ლაბორატორიული სადგური.
ნაჩვენებია, რომ ინტელექტუალური სენსორები ოცნება კი აღარ არის, არამედ ისინი უკვე შემოვიდნენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, მათი დამუშავება და წარმოება არის ხელსაწყოთმშენებლობის ერთ-ერთი დამოუკიდებელი ქვედარგი. ყოველ ლაბორატორიულ სამუშაოს, დამატებით, ექსპერიმენტის სახით ერთვის ეფექტური ილუსტრაციები, სავარჯიშოები და საკონტროლო კითხვა-პასუხი.
წიგნი განკუთვნილია „ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების“ ფაკულტეტის მიკროპროცესორული და საზომი სისტემების დეპარტამენტის ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სწავლების სტუდენტებისათვის. ის შეიძლება წარმატებით გამოიყენოს, აგრეთვე, იმ მსენელმა ვისთვისაც აღნიშნული საგანი არის დამხმარე დისციპლინა.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები