დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

გ. დანელია, თ. ფალავანდიშვილი

კვების პროდუქტების სასაქონლო ექსპერტიზა
და სამართლებრივი საფუძვლები

უაკ: 664

ISBN: 978-9941-20-869-0

გვერდი: 448

დამტკიცების თარიღი – 17.05.2017

დამხმარე სახელმძღვანელოში გლობალური მასშტაბით განხილულია: კვების პროდუქტების ეკოლოგიური სისუფთავე და ბიოლოგიური სრულფასოვნება, პროდუქციის ნიშან-თვისებათა ერთობლიობა; კვების პროდუქტების იურიდიული ბუნება და ძირითადი კანონმდებლობის ჰარმონიზაციის საკითხები; კვების პროდუქტების უვნებლობის ძირითადი პრინციპები ევროკავშირსა და საქართველოში; ძირითადი სასაქონლო პროდუქციის ექსპერტიზა.
წიგნი განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური  ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის (ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტი) ფაკულტეტის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის. იგი ასევე დიდ დახმარებას გაუწევს აღნიშნული დარგის მიმართულებებით დოქტორანტებსა და წამყვან სპეციალისტებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები