დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

ა. ედიბერიძე, დ. კაპანაძე, თ. ჟვანია

ელექტრონული ბიზნესი

image

უაკ: 681.3

ISBN: 978-9941-20-861-4

გვერდი: 409

დამტკიცების თარიღი – 29.03.2017

სახელმძღვანელოს მიზანია ელექტრონული ბიზნესის ძირითადი ფუნქციების კვლევა, ელექტრონული კომერციის პრიორიტეტული განვითარების მიმართულებების განსაზღვრა, ელექტრონული ბიზნესის სისტემების შექმნისა და დანერგვისათვის საჭირო გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოფის ტექნოლოგიების კვლევა, ელექტრონული ბიზნესის წარმართვისათვის საწარმოს რეორგანიზაციის საკითხების შესწავლა.
სახელმძღვანელოში ასევე განხილულია ელექტრონული ბიზნესის ძირითადი ცნებები და ადგილი თანამედროვე ეკონომიკაში, ელექტრონული კომერციის ძირითადი შემადგენლები და ელექტრონული ბაზრის ელექტრონული ფინანსური სტრუქტურები. შესწავლილია ელექტრონული ბიზნესის დაპროექტებისა და შექმნის საკითხები, გაანალიზებულია ელექტრონული გადახდის სისტემები, ინფორმაციული უსაფრთხოებისა და სამართლებრივი ასპექტები.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები