გ. ჯაფარიძე, ნ. წულუკიძე

მანქანათა ნაწილები საგამოცდო
ტესტები

image

უაკ: 621

ISBN: 978-9941-20-866-9

გვერდი: 143

დამტკიცების თარიღი: 29.03.2017


 

ინოვაციური საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების დანერგვა დამყარებულია ბაკალავრების, მაგისტრანტების და დოქტორანტების ცოდნის სისტემატურ და ოპერატიულ კონტროლზე. ყველაზე სრულყოფილად ეს პროცესი შეიძლება განხორციელდეს ტესტირების გამოყენებით.
ტესტირების სტანდარტული მეთოდი წარმოადგენს ბაკალავრების, მაგისტრანტების და დოქტორანტების ცოდნის დონის შეფასების საუკეთესო საშუალებას.
დამხმარე სახელმძღვანელო შეიძლება გამოყენებულ იქნეს, აგრეთვე დოქტორანტების ცოდნის შესაფასებლად საგნებში „მანქანათმცოდნეობა“ და „მანქანათა ნაწილები“.