დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

შ. ნემსაძე

ელექტრომაგნეტიზმი
(მეორე გადამუშავებული გამოცემა)

image

უაკ: 538.244

ISBN: 978-9941-20-875-1

გვერდი: 160

დამტკიცების თარიღი – 29.03.2017

სახელმძღვანელოში განხილულია ელექტრული წრედების არაწრფივი ელემენტები და მათი მახასიათებლები, მუდმივი დენის მარტივი და რთული არაწრფივი ელექტრული წრედების გაანგარიშების მეთოდები, მაგნიტური წრედები და მათი გაანგარიშება, არაწრფივი ელექტრული და მაგნიტური წრედები პერიოდული და გარდამავალი პროცესებისას, აგრეთვე ელექტრომაგნიტური ველის თეორიის ელემენტები. მოყვანილი თეორიული მასალა  ილუსტრირებულია მაგალითებით. შედგენილია ელექტროტექნიკური პროფილის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების მიხედვით.
წიგნი განკუთვნილია ბაკალავრებისა და მაგისტრანტებისათვის, აგრეთვე დიდ დახმარებას გაუწევს წარმოებაში დასაქმებულ სპეციალისტებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები