დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

ლ. კლიმიაშვილი, დ. გურგენიძე, ა. ჩიქოვანი

ბეტონები, ტექნიკური მოთხოვნები, გამოცდის
მეთოდები ევროპულ სამშენებლო
ნორმებთან შესაბამისობაში

image

უაკ: 691.32

ISBN: 978-9941-20-817-1

გვერდი: 104

დამტკიცების თარიღი – 29.03.2017

სახელმძღვანელოში განხილულია საქართველოს, რუსეთის სტანდარტებისა და ევროპული სამშენებლო ნორმების ძირითადი დებულებები, რომლებიც ეხება ბეტონებისადმი წაყენებულ ტექნიკურ მოთხოვნებსა და მათი გამოცდის მეთოდებს. ამ მოთხოვნების, მეთოდების შედარებითი ანალიზი საშუალებას გვაძლევს, შევაფასოთ მასალის ხარისხი. აქვე მოცემულია ძირითადი დებულებების განმარტებები, ნორმატიული დოკუმენტების ჩამონათვალი.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია მაგისტრანტებისათვის, „სამშენებლო ნორმების საფუძვლების“ კურსის შესასწავლად, გამოადგება სტუდენტებსა და სამშენებლო დარგის სპეციალისტებს, რომლებსაც სურვილი აქვთ შეისწავლონ ევროპული ნორმატიული სამშენებლო დოკუმენტაციები.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები