მ. წვერავა, მ. კუკულაძე

ლაბორატორიულ და ექსპერტულ
სამუშაოთა ტექნიკა

image

უაკ: 669

ISBN: 978-9941-20-891-1

გვერდი: 183

დამტკიცების თარიღი: 17.05.2017


 

სახელმძღვანელოში მოცემულია ქიმიურ-ანალიტიკური სამუშაოების წარმართვის პრაქტიკული  რჩევები, ასევე ტექნოლოგიური ხასიათის სამუშაოები, რითაც იგი ტექნიკური ანალიზის საწყისებს უპასუხებს.
წიგნი განკუთვნილია სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის სტუდენტთათვის. იგი წაადგება ქიმიურ-ანალიტიკური სამუშაოების წარმართვის ტექნიკით დაინტერესებულ ნებისმიერ პირს.