მ. ლომსაძე-კუჭავა

ინვესტიციების მართვა


image

უაკ: 656.052

ISBN: 978-9941-20-927-7

გვერდი: 156

დამტკიცების თარიღი: 17.05.2017


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში გაშუქებულია ინვესტიციების როლი საბაზრო ეკონომიკის პირობებში. განხილულია ინვესტიციების წარმოქმნის და მისი განვითარების ეტაპები. აღწერილია საინვესტიციო გარემო და საინვესტიციო პოლიტიკა საქართველოში. გათვალისწინებულია საინვესტიციო გარემოზე მოქმედი რისკფაქტორები.
დამხმარე სახელმძღვანელოს საინტერესოს და მიმზიდველს ხდის ავტორის მიერ შემუშავებული ახლებური ასპექტები და გააზრება ინვესტირების პროცესებზე.
დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია როგორც სტუდენტებისთვის, მაგისტრანტებისათვის, ისე ფართო საზოგადოებისთვის, განსაკუთრებით ბიზნესმენებისათვის.