დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

ა. წაქაძე, მ. წიქარიშვილი

ექსპლუატაციაში მყოფი შენობა-ნაგებობების ზღვრული
მდგომარეობისა და ნარჩენი რესურსის კვლევა
დაზიანებების გათვალისწინებით

უაკ: 624(083.95)

ISBN: 978-9941-20-823-2

გვერდი: 208

დამტკიცების თარიღი – 27.12.2016

მონოგრაფიაში განხილულია ექსპლუატაციაში მყოფი შენობა-ნაგებობების ზღვრული მდგომარეობისა და ნარჩენი რესურსის კვლევა დაზიანებების გათვალისწინებით.
ნაშრომი განკუთვნილია მეცნიერი მუშაკებისთვის, კონსტრუქტორებისთვის, ახალგაზრდა სპეციალისტებისთვის, სამშენებლო პროფილის მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისთვის. ნაშრომი, ასევე, დიდ დახმარებას გაუწევს შენობა-ნაგებობების ექსპლუატაციისა და უსაფრთხოების დარგში დასაქმებულ სპეციალისტებს.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები