დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

ა. კაცაძე, მ. წიქარიშვილი

სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზის ჩატარების
თანამედროვე მეთოდები, პროცესის
ავტომატიზაცია და სამართლებრივი
ასპექტები

უაკ: 347.77.028.4:681.3

ISBN: 978-9941-20-921-5

გვერდი: 150

დამტკიცების თარიღი – 29.03.2017

ნაშრომში განხილულია სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზის თანამედროვე მდგომარეობა, ექსპერტიზის ჩატარების მეთოდები, ექსპერტიზის პროცესუალური დებულებები. ექსპერიმენტულად დამუშავებულია ექსპერტიზის წარმოების პროცესის ავტომატიზაციისა და ინფორმაციული უზრუნველყოფის სქემა.
მონოგრაფია განკუთვნილია სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზის სპეციალობის დოქტორანტებისა და მაგისტრანტებისათვის. ნაშრომი დიდ დახმარებას გაუწევს შენობა-ნაგებობების ექსპლუატაციისა და უსაფრთხოების დარგში დასაქმებულ სპეციალისტებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები