დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

ლ. ტაბატაძე

საინჟინრო ეკოლოგიის ზოგადი
კურსი

image

უაკ: 577.4:62

ISBN: 978-9941-20-793-8

გვერდი: 194

დამტკიცების თარიღი – 29.03.2017

ლექციების კურსი აგებულია უნივერსიტეტის სასწავლო დისციპლინის–„საინჟინრო ეკოლოგიის ზოგადი კურსი“, საუნივერსიტეტო პროგრამის შესაბამისად.
აღნიშნული კურსი განიხილავს თანამედროვე პირობებში არსებულ ეკოლოგიურ პრობლემებს, რომლებიც უკავშირდება სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის განვითარებას.
განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ტრანსპორტის, კერძოდ: საავტომობილო, სარკინიგზო, საავიაციო ძრავების გამონაბოლქვი ტოქსიკური მინარევების ატმოსფეროში დასაშვები კონცეფციის მექანიზმებს, ატმოსფეროს გაჭუჭყიანების შემცირების ღონისძიებებს, ეკოლოგიური უსაფრთხოების თანამედროვე ასპექტებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები