ლ. ტაბატაძე

საინჟინრო ეკოლოგიის ზოგადი
კურსი

image-1

უაკ 577.4:62

ISBN 978-9941-20-793-8

194 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.03.2017


 

ლექციების კურსი აგებულია უნივერსიტეტის სასწავლო დისციპლინის–„საინჟინრო ეკოლოგიის ზოგადი კურსი“, საუნივერსიტეტო პროგრამის შესაბამისად.
აღნიშნული კურსი განიხილავს თანამედროვე პირობებში არსებულ ეკოლოგიურ პრობლემებს, რომლებიც უკავშირდება სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის განვითარებას.
განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ტრანსპორტის, კერძოდ: საავტომობილო, სარკინიგზო, საავიაციო ძრავების გამონაბოლქვი ტოქსიკური მინარევების ატმოსფეროში დასაშვები კონცეფციის მექანიზმებს, ატმოსფეროს გაჭუჭყიანების შემცირების ღონისძიებებს, ეკოლოგიური უსაფრთხოების თანამედროვე ასპექტებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები