image
თ. ცინცაძე, ნ. შაშიაშვილი

ფარმაცევტული საქმიანობის ორგანიზაცია და მენეჯმენტი

უაკ: 615

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებული საკითხები ფარმაცევტული საქმიანობის ორგანიზაციის სალექციო და პრაქტიკული სამუშაოებისთვის. სახელმძღვანელოს თან ერთვის გამოყენებული ტერმინების განმარტებების ლექსიკონი, რომელშიც ასახულია ფარმაცევტული საქმიანობის სამართლებრივი წარმართვისთვის აუცილებელი მოთხოვნები.

წიგნი განკუთვნილია ფარმაცევტული სპეციალობის მაგისტრატურის, ბაკალავრიატის სტუდენტებისა და დარგის სპეციალისტებისთვის.

 

 

image
ნ. გელოვანი, თ. ცინცაძე, ი. გველესიანი, ხ. წიქარიშვილი, ი. მეტრეველი

ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები და მათი ტოქსიკოლოგიური ანალიზი

უაკ: 615

ნაშრომში, რომელშიც ქრონოლოგიური პრინციპი კარგადაა შეხამებული თემატურ პრინციპთან, ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების აღქმას მკითხველი მოახდენს მათ ტოქსიკურ ანალიზთან ერთიან კონტექსტში. იგი გაეცნობა მცენარეული და ცხოველური წარმოშობის ბიოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებებს, პირველადი (ვიტამინები, ცხიმები, ნახშირწყლები, ცილები) და მეორეული (ალკალოიდები, გლიკოზიდები, მთრიმლავი ნივთიერებები) ბიოსინთეზის პროდუქტებს, ორგანიზმების თვისებით და რაოდენობრივ შედგენილობას ანუ ბიოლოგიური მაკრომოლეკულების სტრუქტურას და დაბალმოლეკულურ მარეგულირებლებს. შეიძლება ითქვას, რომ ქიმიის ეს ნაწილი პირველი საფეხურია ბიოლოგიური ქიმიის შესასწავლად, რადგან, როგორც ვიცით, ბიოლოგიური ქიმია შეისწავლის ცოცხალ მატერიაში შემავალი ნივთიერებების ქიმიურ აღნაგობას და ფუნქციებს, მათ გარდაქმნას მეტაბოლიზმის პროცესში, აღწერს როგორ მუშაობენ ბიოლოგიური სისტემები.

რაც შეეხება ბანების ქიმიას, შეიძლება ის ჩაითვალოს გამაერთიანებელ რგოლად ბიოლოგიასა და ქიმიას შორის, ამ დარგის გაცნობისას იკვეთება მსგავსება (აღმატებულ ხარისხში) და განსხვავება ცოცხალ სისტემებსა და მათ ქიმიურ შედგენილობას შორის.

ნაშრომში მოცემულია ნივთიერებების კლასიფიკაცია ადამიანის ორგანიზმზე ზემოქმედების მიხედვით. ანალოგიურად არის განხილული ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების კლასიფიკაცია ფიზიოლოგიური აქტივობის მიხედვით. ფიზიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები შეიძლება პირობითად 3 ჯგუფად დავყოთ: 1. ბუნებრივი, მცენარეული და ცხოველური წარმოშობის კომპონენტები; 2. ბიოლოგიური ან ქიმიური (ანთროპოგენური) წარმოშობის კონტამინანტები - დამაბინძურებელი აგენტები; 3. საკვები დანამატები და საღებრები. ნაშრომში თითქმის ყველა ეს ნივთიერება საინტერესოდაა განხილული.

სტუდენტებისათვის საინტერესოდ არის მიწოდებული ნივთიერებების ტოქსიკოლოგიური ანალიზის როლი, და არა ქიმიური ანალიზი. გასაგებად არის დამუშავებული საშიში ქიმიური ნივთიერებების კლასიფიკაცია ადამიანის ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების სპეციფიკური ეფექტების საფუძველზე. აგრეთვე სამრეწველო ქიმიური ნივთიერებების საშიშროების კლასიფიკაცია სამუშაო ზონის ჰაერში ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციებისა და მწვავე ტოქსიკურობის პარამეტრების საფუძველზე.

დამხმარე სახელმძრვანელო განკუთვნილია ქიმიური ტექნოლოგიის და მეტალურგიის ფაკულტეტის მაგისტრატურის სტუდენტებისთვის, ის საინტერესო იქნება მკითხველთა ფართო წრისთვის.

 

 

 

image-1


ЖУРНАЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО СОПРОТИВЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ

უაკ: 539.3/.8

 

 

image-1


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი მოვლენები და ფაქტები 2007-2017

უაკ:

კრებულში შესულია საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2007 წლიდან 2017 წლის ჩათვლით მომხდარი მნიშვნელოვანი ფაქტები და მოვლენები.

გამოყენებულია ამ პერიოდისათვის ჩვენს ხელთ არსებული საერთაშორისო ურთიერთობათა და სტანდარტების სამსახურის მედიაარქივის ჯგუფის მიერ მოწოდებული და საგამომცემლო სახლ „ტექნიკური უნივერსიტეტის“ ციფრულ არქივში დაცული ფოტოები.

მომავალ წელს და შემდგომშიც, კვლავ იგეგმება მსგავსი კრებულების გამოცემა, ამიტომ, გთხოვთ, ელექტრონულ ფოსტაზე sagamomcemlosakhli@yahoo.com გამოგვიგზავნოთ მნიშვნელოვანი ფაქტებისა და მოვლენების ამსახველი, აგრეთვე ჩვენი უნივერსიტეტის თანამშრომლების ფოტოები (TIFF an JPG ფორმატი, გარჩევადობა არანაკლებ 150 dpi, დიდი მოცულობის ფაილების შემთხვევაში გამოიყენეთ ZIP ან RAR არქივატორი). თითოეულ გამოგზავნილ ფოტოზე მიუთითეთ სახელი, გვარი (სახელები, გვარები), ფოტოს გადაღების ადგილი და თარიღი, თუ შესაძლებელია მცირე განმარტებაც.

 

 

image-1
დ. კუჭუხიძე

შენობათა ვენტილაცია

უაკ: 697

სალექციო კურსში გაშუქებულია შენობათა ვენტილაციის ჰიგიენური საფუძვლები, დახურულ სათავსებში ჰაერცვლის შექმნის ხერხები, გარე და შიგა ჰაერის საანგარიშო პარამეტრები, ჰაერსატარების ქსელის გაანგარიშების მეთოდიკა, ბუნებრივი და მექანიკური ვენტილაციის სისტემები, მოდინებული ჰაერის გათბობა, კალორიფერები და ვენტილატორები, ჰაერის გამწმენდი მოწყობილობანი და სხვა.

გამოცემა განკუთვნილია თბოაორმომარაგება და ვენტილაციის სპეციალობის სტუდენტებისა და ამ დარგში მომუშავე სპეციალისტებისათვის.

 

 

image-1
მ. კუბლაშვილი, ზ. კაპანაძე

რიცხვითი მეთოდები

უაკ: 511.15

სალექციო კურსი მოიცავს წრფივი ალგებრის ამოცანებს, დიფერენციალური განტოლებების შემცველი სასაზღვრო ამოცანების, არაწრფივ განტოლებათა სისტემების, კოშის ამოცანის რიცხვით ამოხსნებსა და ფუნქციათა მიახლოების ინტეგრების თეორიას.

გამოცემა განკუთვნილია უმაღლესი ტექნიკური საწავლებლების სტუდენტებისათვის.

 

 

image-1
მ. ქიბაშვილი

ლითონების მხატვრული დამუშავების ხერხები

უაკ: 739

ნაშრომში მოცემულია ლითონთა მხატვრული დამუშავების პროცესების ისტორიული მიმოხილვა. განხილულია ლითონების მხატვრული დამუშავების ხერხების დახასიათება, მხატვრული ნაკეთობების ძირითადი სახეები, შრომის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების საკითხები ლითონების მხატვრულ დამუშავებაში, მოსამზადებელი პროცესები, კაზმის მომზადება და ჩამოსხმა, წნეხა და მისი სახეები, ნამზადის მიღება.

ასევე განხილულია სამონტაჟო ოპერაციები: ჭედურობა-ჭედური ნაკეთობის დამზა-დების ტექნოლოგია; ფილიგრანული ნაკეთობის დამზადების ტექნოლოგიური პროცესები; მხატვრული ელემენტების დამზადების იარაღებით სარგებლობის ხერხები; მხატვრული მინანქარი - მხატვრული მინანქრის ტექნოლოგიური ოპერაციების თანამიმდევრობა; გრავირება - ლითონზე კვეთის წესები, გრავირებული ნაკეთობის მოსევადების ხერხები; გალვანოსტეგია - ელექტროლიტური დანაფარები, მეთოდის დანიშნულება და ტექნოლოგიური ოპერაციების თანმიმდევრობა; ექსპლუატაციის წესები; გალვანოპლასტიკა - მხატვრული ნაკეთობის გალვანური ასლების მიღების მეთოდები, გალვანოპლასტიკისათვის საჭირო ხელსაწყო-დანადგარები; უტილიზაციის წესები; მხატვრული ნაკეთობის ზედაპირის მოპირკეთების ხერხები - მექანიკური დამუშავებით, ქიმიური და ელექტროქიმიური დამუშავებით.

ლექციების კურსი შედგენილია სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის, მასალათმცოდნეობის და ლითონების დამუშავების დეპარტამენტის უფ. მასწავლებელის - მ. ჯიბაშვილის მიერ.

განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის მასალათმცოდნეობის სპეციალობის ბაკალავრებისათვის.

 

 

image
ი. ყურაშვილი, ა. ჯიქია

მენეჯმენტის საფუძვლები

უაკ: 338.244

დამხმარე სახელმძღვანელო მოიცავს ოთხ ძირითად ელემენტს: მენეჯმენტის თეორიას, მენეჯმენტის მეთოდებს, წარმოების მართვის ორგანიზაციას, მენეჯმენტის ტექნიკასა და ტექნოლოგიას. იგი შედგენილია ტექნიკური უნივერსიტეტის სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებული საკითხების საფუძველზე და შეესაბამება მის მოთხოვნებს.

განკუთვნილია საინჟინრო ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.

 

 

image
თ. ესაძე, ხ. ლეჟავა

საშენი მასალები და ნაკეთობები
ლაბორატორიულო სამუშაოები

უაკ: 691

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია საშენი მასალების ფიზიკურ-მექანიკური და სამშენებლო-ტექნიკური თვისებების კვლევის სტანდარტული მეთოდები, საშენი მასალების შედგენილობა და თვისებები, ასევე მასალებისა და ნაკეთობების კონტროლის ტექნიკური მოთხოვნები. სახელმძღვანელო შედგება 14 ლაბორატორიული სამუშაოსაგან. თითოეული სამუშაო მოიცავს თეორიულ ნაწილს (ზოგად ცნობებს მასალების შესახებ), ლაბორატორიული ცდებისათვის საჭირო ხელსაწყოებისა და მასალების ნუსხას, სტანდარტული მეთოდების აღწერას ექსპერიმენტების ჩასატარებლად, ცხრილებს, სურათებსა და კითხვებს ცოდნის შესამოწმებლად.

გამოცემა დახმარებას გაუწევს როგორც პროფესიული სწავლების, ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის სტუდენტებს, ისე მშენებლობაზე მომუშავე ინჟინერ-ტექნიკურ პერსონალს.