image
ე. ქრისტესიაშვილი, ზ. ისააკიანი

ეკონომიკის ამოცანების გადაწყვეტის მაგალითები Visual Basic for Microsoft Excel-ზე

უაკ: 624.15:338.24

მეთოდურ მითითებებში განხილულია განსხვავბული ალგორითმის შვიდი კონკრეტული ამოცანა. ამოცანებში მოცემულია მათემატიკის მნიშვნელობანი სპექტრი, მათ შორის წრფივი და დიფერენციალური განტოლებები, ზღვრები, ინტეგრალური აღრიცხვა და სხვა მეთოდები. ამოცანების დაპროგრამებისას გამოყენებულია Excel-ის უჯრედის თვისებები, Visual  Basic-ის ოპერატორები და მართვის ელემენტები, რომელთა მეშვეობით ხდება ამოცანების ამოხსნის პროცესის მართვა-ვიზუალიზაცია.

დამუშავებული პროექტი ასევე გამოიყენება ანალოგიური სახის ამოცანების ამოხსნისას. მოცემული პროექტი ღიაა და მას შეიძლება დაემატოს ახალი ამოცანები.
მეთოდური მითითებები განკუთვნილია ეკონომიკისა და დაპროგრამების სპეციალობის სტუდენტებისა და პროფესორ-მასწავლებლებისათვის, ეკონომიკის ამოცანებში მათემატიკის და Excel-ში Visual  Basic-ის გამოყენების საკითხებით დაინტერესებული მკითხველისთვის.

 

 

image-1
მ. წიქარიშვილი

ხარისხის კონტროლი მშენებლობაში

უაკ: 624;69

სალექციო კურსში წარმოდგენილია ხარისხის კონტროლის მიზნები, ეტაპები და მიმართულებები მშენებლობაში, მისი როლი ხარისხიანი პროდუქტის მიღების საქმეში.
გამოცემა განკუთვნილია საგანმანათლებლო პროგრამა „მშენებლობის“ ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტებისთვის.

 

 

image-1
თ. გაგნიძე, †თ. სახოკია

საარქივო მასალებისა და საბიბლიოთეკო ფონდების რესტავრაცია-კონსერვაცია

უაკ: 930.25:025.85

ნაშრომში მოცემულია საარქივო და საბიბილითეკო ფონდების რესტავრაცია-კონსევაციის საკითხები. დეტალურადაა განხილული როგორც ქაღალდსაფუძვლიანი, ასევე ეტრატსაფუძვლიანი დოკუმენტებისა და ტყავის რესტავრაცია-კონსერვაციის ეტაპები, დოკუმენტის საფუძვლისა და ინფორმაციის გამოსახვის საშუალებათა ქიმიური შედგენილობა, კონსერვაციის ტექნოლოგიური პროცესები.

წიგნი ეძღვნება ამ დარგის ამაგდარის, ამიერკავკასიაში პირველი (1942 წ.), საარქივო და საბიბილიოთეკო ფონდების სარესტავრაციო-საკონსერვაციო ლაბორატორიის დამაარსებლის, ქ-ნ თამარ სახოკიას ხსოვნას. 1987 წ. მისი ღვაწლი აღნიშნა მსოფლიოს არქივისტთა კონგრესმა და იგი პირველი ქართველია, ვინც შეყვანილია მსოფლიოს არქივისტთა წითელ წიგნში. ამავე წელს ქ-ნი თამარი, როკფელერის ფონდის მიწვევით იმყოფებოდა აშშ-ში, ვაშინგტონის კონგრესის ბიბილიოთეკასა და ნიუ-იორკის არქივებში, სადაც ამერიკელ კოლეგებს, საკუთარ გამოცდილებას უზიარებდა. მის ლაბორატორიას ხშირად სტუმრობდნენ საზღვარგარეთიდან ჩამოსული სპეციალისტები.

 

 

image
ე. გოგილიძე

ჭკვიანი ტრანსპორტი და ლოგისტიკა ქალაქებისთვის
მეთოდური მითითებები პრაქტიკული სამუშაოს შესასრულებლად

უაკ: 656:339

დამხმარე სახელმძღვანელოში მოცემულია პრაქტიკული ამოცანები და ზოგიერთი თეორიული მასალა.
გამოცემა განკუთვნილია ლოგისტიკის სპეციალობის სტუდენტებისთვის. ამ წიგნით შესაძლებელია ისარგებლონ სამშენებლო, სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სტუდენტებმაც.

 

 

image-1
ვ. აბაიშვილი, მ. ტეფნაძე

მერქნის ჰიდროთერმული დამუშავება და დაკონსერვება

უაკ: 621.933.6

სალექციო კურსში განხილულია მერქნის ჰიდროთერმული დამუშავების პროცესების ჩატარების ორგანიზაცია, მერქნისათვის საჭირო ტექნოლოგიური თვისებების მინიჭების, მისი ფორმამდგრადობის, სიმტკიცის, ხანგამძლეობის გაზრდისა და საბოლოო ჯამში ნაკეთობათა ხარისხის გაზრდისა და მერქნის ნედლეულის რაციონალური გამოყენების მიზნით.

მოცემულია მერქნის ჰიდროთერმული დამუშავების აგენტის პარამეტრები და თვისებები, მერქნისა და ტენის ურთიერთქმედების თავისებურებები, მისი ფიზიკური და საექსპლუატაციო პირობები, მერქნის ნედლეულის თბური დამუშავების პროცესების ტექნოლოგია და მოწყობილობები. განხილულია საშრობი კამერების პრინციპული სქემები და კლასიფიკაცია, შრობის პროცესების სხვადასხვა ვარიანტების ენერგოტევადობა, დახერხილი მასალების, შპონისა და დაქუცმაცებული მერქნის საშრობ მოწყობილობათა თბური დამუშავებისა და ცირკულაციისათვის გამოყენებული დანადგარების მუშაობის თავისებურებანი, მერქნის შრობის რეჟიმები და ტექნოლოგია, მათი კონტროლი და რეგულირება. განხილულია აგრეთვე მერქნის დაცვის მეთოდები და საშუალებები.

სალექციო კურსი განკუთვნილია ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.

 

 

image
უაკ:

 

 

image
უაკ:

 

 

image-1
ნ. ზაუტაშვილი

ჰიდროგეოლოგიური დარაიონების ფაქტორები და პრინციპები

უაკ: 551.49

სალექციო კურსი „ჰიდროგეოლოგიური დარაიონების ფაქტორები და პრინციპები“ შედგენილია გეოლოგია-მინერალოგიის მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორის ბერდი ზაუტაშვილის სახელმძღვანელოების: „ზოგადი ჰიდროგეოლოგია“ (თსუ, 1997 წ.) და „რეგიონალური ჰიდროგეოლოგია“ (სტუ, 2003 წ.) მიხედვით. მასში განხილულია წყალ-შემცველი სისტემები, ჰიდროგეოლოგიური დარაიონების პრინციპები და ფაქტორები, კონტინენტების, ზღვებისა და ოკეანეების ჰიდროგეოლოგიური სტრუქტურები; აღწერილია ძირითადი წყალშემცველი ჰორიზონტები, კომპლექსები და ზონები; განხილულია ჰიდროგეოლოგიური სტრუქტურების ნაირსახეობათა სისტემატიზაციის, ასევე ჰიდროგეოქიმიური, ჰიდროდინამიკური და ტემპერატურული ზონალობების მიხედვით მიწისქვეშა წყლების განაწილების საკითხები.

გამოცემა განკუთვნილია ჰიდროგეოლოგიის სპეციალობის სტუდენტებისათვის. ის ასევე გამოადგება გეოლოგიის დარგის სხვა სპეციალობის სტუდენტებსაც.

 

 

image-1
მ. ცირეკიძე, თ. ბჟალავა, ლ. ჩხარტიშვილი

ქვანტური ფიზიკის საკითხები

უაკ: 53.01

სალექციო კურსში განხილულია ქვანტური ფიზიკის საკვანძო საკითხები, როგორიცაა სუპერპოზიციის პრინციპი, განუზღვრელობის თანაფარდობები, მოძრაობა ცენტრალურ-სიმეტრიულ ველში, შეშფოთებათა არასტაციონარული თეორია, მრავალნაწილაკიანი სისტემა, ელექტრონი ელექტრომაგნიტურ ველში და სხვ.

გამოცემა, უპირველეს ყოვლისა, განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა „საინჟინრო ფიზიკის“ სტუდენტებისათვის. წიგნი ასევე გამოადგება ქვანტური ფიზიკის საკვანძო საკითხებით დაინტერესებულ მკითხველს.